Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Nowości oświatowe
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Porady Oświatowe

Kanały RSS

Dodatkowe godziny pracy nauczycieli - nowe przepisy Karty Nauczyciela weszły w życie

Od nowego roku szkolnego nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach czasu pracy są zobowiązani do realizacji dodatkowej godziny na rzecz uczniów. Sprawdź, na jakie zajęcia możesz przeznaczyć ten czas.
W tym roku szkolnym - we wszystkich ww. szkołach 1 dodatkowa godzina
Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć - niezależnie od tego, czy ma przydzielone godziny ponadwymiarowe, czy też nie - realizuje zajęcia dodatkowe w wymiarze:
 • 1 godziny tygodniowo w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach podstawowych i gimnazjum (2 godziny tygodniowo w kolejnych latach szkolnych) (art. 42 ust. 2 pkt 2a KN oraz art. 5 ustawy z 21 listopada 2008 r.),
 • 1 godziny tygodniowo w szkołach ponadgimnazjalnych począwszy od roku szkolnego 2009/2010 (art. 42 ust. 2 pkt 2b KN).
Proporcjonalne obniżenie godzin nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć
Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć wymiar zajęć dodatkowych  realizowanych na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2a i 2b KN obniża się proporcjonalnie do wykonywanego wymiaru zajęć (art. 42 ust. 3b).
Zapamiętaj
Obowiązku prowadzenia tych zajęć nie stosuje się do dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela, który obowiązki dyrektora lub wicedyrektora szkoły pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko (art. 42 ust. 3a KN).
Każdy tydzień niezdolności do pracy - obniżenie ww. wymiaru zajęć
Wymiar ww. zajęć ulega obniżeniu o:
 • 1 godzinę w roku szkolnym 2009/2010 i o 2 godziny w kolejnych latach dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum,
 • 1 godzinę dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym (art. 42 ust. 3c KN).
Przeznaczenie dodatkowych godzin
Dodatkowe godziny można przeznaczyć:
 1. W szkołach podstawowych i gimnazjach na:
 2. zajęcia opieki świetlicowej,
 3. zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 4. W szkołach ponadgimnazjalnych na:
 5. prowadzenie zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone na:
 • realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego, języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej, nieujętych w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jeżeli wymiar godzin umożliwia realizację podstawy programowej albo dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
 • realizację ścieżek edukacyjnych, obejmujących zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczania przedmiotów lub bloków przedmiotowych lub w postaci odrębnych zajęć,
 • zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • nauczanie historii i geografii kraju pochodzenia mniejszości narodowych i dziedzictwa kulturowego grup etnicznych - w szkołach z nauczaniem języka mniejszości narodowych lub grup etnicznych,
 • realizację zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce,
 • realizację zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
   (§ 2 ust. 5 pkt 2-5 oraz ust. 5a rozp. z 12 lutego 2002 r.).
Miejsce zatrudnienia nauczyciela decyduje o realizacji dodatkowej godziny
Obowiązek realizacji dodatkowych godzin w ramach czasu pracy dotyczy nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Miejsce zatrudnienia nauczyciela określa umowa o pracę lub akt mianowania (art. 14 ust. 1 KN). Jeśli zatem z umowy o pracę lub aktu mianowania wynika, iż stosunek pracy nawiązany został w szkole – nauczyciel ma obowiązek realizacji jednej dodatkowej godziny w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy.
Zapamiętaj
Należy podkreślić, iż obowiązkiem każdego nauczyciela, niezależnie od miejsca zatrudnienia, jest realizacja zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.
Podstawa prawna: 
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i lit. b, ust. 3a, 3b, 3c.
 • Ustawa z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) – art. 5.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 ze zm.)§ 2 ust. 5 pkt 2–5 oraz ust. 5a.

Porady o podobnej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem?

Tylko w Portalu Oświatowym:

 • jesteś na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie
 • możesz indywidualnie konsultować się z ekspertami
 • korzystasz z bazy kilku tysięcy porad
 • masz dostęp do licznych narzędzi ułatwiających pracę

Zarejestruj się, a otrzymasz praktyczne prezenty

 • Poradniki:
 • Choroby zawodowe pracowników szkoły w formacie PDF
 • Świadczenia z ZFŚS w szkole i przedszkolu - 25 praktycznych wskazówek w formacie PDF
Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2016 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.