Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Nowości oświatowe
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Porady Oświatowe

Kanały RSS

Rekrutacja do szkół publicznych – nowe zasady, nowe obowiązki

13 marca 2009 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu dotyczącym przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. Sprawdź, jakie zasady będą obowiązywały w tegorocznej rekrutacji.
Przez 3 lata na przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej nie wpłynie stopień znajomości języka obcego
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum nie muszą obawiać się wyników 3. części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego – przez najbliższe 3 lata wyniki te będą wykorzystane przez szkoły wyłącznie do analizy i podniesienia jakości nauczania języka obcego.
Zapamiętaj
Na rok szkolny 2009/2010—2011/2012 do liczby punktów za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartej w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,  nie wlicza się liczby punktów możliwych do uzyskania za część 3. egzaminu, dotyczącą wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego (§ 2 rozporządzenia MEN z 20 lutego 2009 r.).
Sprecyzowanie pojęcia „osiągnięcia ucznia”
O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum w dalszym ciągu decydują kryteria zawarte w statucie szkoły. Jednak nowe przepisy jednoznacznie określają, co należy rozumieć przez osiągnięcia ucznia, które trzeba uwzględnić, tworząc te kryteria.
Zapamiętaj
Osiągnięcia ucznia to:
 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Szczególnym osiągnięciom ucznia powinna być przypisana określona liczba punktów. Zawarte w statucie kryteria powinny także uwzględnić liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum z zastrzeżeniem, że będzie ona równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za ww. osiągnięcia ucznia.
Zasady przyjmowania uczniów do  ponadgimnazjalnych szkół specjalnych i integracyjnych
Rozporządzenie wprowadza zapis precyzujący zasady przyjmowania uczniów do:
 • ponadgimnazjalnych szkół specjalnych,
 • integracyjnych szkół ponadgimnazjalnych,
 • oddziałów specjalnych i integracyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych.
Mogą być do nich przyjmowani uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto do integracyjnych szkół ponadgimnazjalnych oraz oddziałów integracyjnych mogą być także przyjmowani absolwenci pełnosprawni.
Twoje obowiązki związane z rekrutacją
Niezmiennie dyrektor gimnazjum musi pamiętać o tym, by nie później niż do końca lutego każdego roku podać do wiadomości kandydatom kryteria zawarte w statucie szkoły, jeżeli liczba kandydatów do gimnazjum zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc.
Zmianie uległ przepis zobowiązujący dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej do ogłoszenia terminu dodatkowej rekrutacji dla absolwentów gimnazjów, którzy przystąpili do egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w późniejszym terminie. Dyrektor powinien ogłosić termin dodatkowej rekrutacji przed dniem 20 sierpnia, bo nowy przepis wyznacza obligatoryjnie termin jej przeprowadzania po dniu 20 sierpnia każdego roku.
Zapamiętaj
Na rok szkolny 2009/2010 dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązany jest podać do wiadomości kandydatom, nie później niż do 16 marca 2009 r., kryteria zawarte w statucie szkoły oraz warunki przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Termin ten nie dotyczy szkół nowo tworzonych.
Nowe obowiązki jednostek samorządu terytorialnego i ministrów
W brzmieniu nadanym nowym rozporządzeniem jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są nie tylko do ustalenia w porozumieniu z dyrektorami szkół, miedzy innymi, liczby szkół i oddziałów dla mniejszości narodowych lub etnicznych, ale także społeczności posługującej się językiem regionalnym.
Nowe rozporządzenie zobowiązuje ponadto ministra właściwego do spraw rolnictwa i ministra właściwego do spraw środowiska w odniesieniu do prowadzonych szkół do:
 • ustalenia w porozumieniu z dyrektorami tych szkół, liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych,
 • przekazania, za pośrednictwem dyrektorów szkół, informacji kandydatom, kuratorom oświaty i jednostkom samorządu terytorialnego o planowanych zawodach, w których będzie realizowane kształcenie, oraz o liczbie miejsc w poszczególnych typach szkół.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 31, poz. 208).
Autorem artykułu jest:Bożena Winczewska

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem?

Tylko w Portalu Oświatowym:

 • jesteś na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie
 • możesz indywidualnie konsultować się z ekspertami
 • korzystasz z bazy kilku tysięcy porad
 • masz dostęp do licznych narzędzi ułatwiających pracę

Zarejestruj się, a otrzymasz praktyczne prezenty

 • Poradniki:
 • Choroby zawodowe pracowników szkoły w formacie PDF
 • Świadczenia z ZFŚS w szkole i przedszkolu - 25 praktycznych wskazówek w formacie PDF
Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.