Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna Akty prawne Najczęściej używane Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Porady Oświatowe

Dokument aktualny    

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. nr 168, poz. 1324)
Dz.U.09.168.1324
2013-06-14 Dz.U.13..560 § 1
2013-09-01 Dz.U.13..560 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej1)
z dnia 7 października 2009 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz.U. z dnia 9 października 2009 r.)
Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego;
2)
wykaz stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych;
3)
kwalifikacje niezbędne do sprawowania nadzoru pedagogicznego;
4)
kwalifikacje osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz.
wyjaśnienia i wzory
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2)
szkole - należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły;
3)
placówce - należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne placówki wymienione w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10 ustawy, a także publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli;
4)
ewaluacji - należy przez to rozumieć praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w szkole lub placówce;
5)
ewaluacji zewnętrznej - należy przez to rozumieć ewaluację przeprowadzaną przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
6)
ewaluacji wewnętrznej - należy przez to rozumieć ewaluację przeprowadzaną przez dyrektora szkoły lub placówki;
7)
 1. § 2 pkt 7 zmieniony z dniem 1 września 2013 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
ewaluacji całościowej - należy przez to rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w zakresie wszystkich wymagań, o których mowa w § 7 ust. 4;
8)
 1. § 2 pkt 8 zmieniony z dniem 1 września 2013 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
ewaluacji problemowej - należy przez to rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w zakresie wybranych wymagań, o których mowa w § 7 ust. 4;
9)
kontroli - należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
10)
wspomaganiu - należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkołach i placówkach procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków.
11)
 1. § 2 pkt 11 dodany z dniem 14 czerwca 2013 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
monitorowaniu - należy przez to rozumieć działanie prowadzone w szkole lub placówce obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.
§ 3.
1.
Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy, w trybie planowych lub doraźnych działań.
2.
Planowe działania, o których mowa w ust. 1, prowadzone przez kuratorów oświaty są realizowane zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, ustalonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy.
3.
Doraźne działania, o których mowa w ust. 1, prowadzone przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny są realizowane w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 18 ust. 1.
4.
Planowe i doraźne działania, o których mowa w ust. 1, prowadzone przez dyrektorów szkół i placówek wynikają z potrzeb szkoły lub placówki.
wyjaśnienia i wzory
§ 4.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi, wykonując zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego, uwzględnia odpowiednio organizację i zakres zadań organów szkoły lub placówki, określone w statucie szkoły lub placówki.
§ 5.
Nadzór pedagogiczny jest sprawowany z uwzględnieniem:
1)
jawności wymagań;
2)
współdziałania organów sprawujących nadzór pedagogiczny z organami prowadzącymi szkoły lub placówki, dyrektorami szkół i placówek oraz nauczycielami;
3)
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkół i placówek;
4)
pozyskiwania informacji zapewniających obiektywną i pełną ocenę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.
§ 6.
Formami nadzoru pedagogicznego są:
1)
ewaluacja;
2)
kontrola;
3)
wspomaganie.
§ 7.
1.
 1. § 7 ust. 1 zmieniony z dniem 1 września 2013 r. przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana w zakresie wymagań, o których mowa w ust. 4.
2.
 1. § 7 ust. 2 zmieniony z dniem 1 września 2013 r. przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
Ewaluacja zewnętrzna obejmuje:
1)
zbieranie i analizowanie informacji w zakresie wymagań, o których mowa w ust. 4;
2)
ustalanie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań, o których mowa w ust. 4.
3.
 1. § 7 ust. 3 zmieniony z dniem 1 września 2013 r. przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
Poziom spełniania przez szkołę lub placówkę poszczególnych wymagań, o których mowa w ust. 4, jest ustalany jako:
1)
poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę;
2)
poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę;
3)
poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę;
4)
poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę;
5)
poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
4.
 1. § 7 ust. 4 zmieniony z dniem 1 września 2013 r. przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
Wymagania wobec szkół i placówek, które muszą być spełnione dla ustalenia poziomu D i poziomu B, określa załącznik do rozporządzenia.
5.
Wymagania, o których mowa w ust. 4, stosuje się, uwzględniając typ i rodzaj szkoły lub placówki, a także zadania wynikające ze statutu szkoły lub placówki.
6.
Poziom A ustala się, jeżeli szkoła lub placówka spełnia dane wymaganie na poziomie wyższym niż poziom B. Poziom C ustala się, jeżeli szkoła lub placówka spełnia dane wymaganie na poziomie wyższym niż poziom D, ale niższym niż poziom B. Poziom E ustala się, jeżeli szkoła lub placówka nie spełnia danego wymagania na poziomie D.
§ 8.
1.
Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana przez zespół wyznaczony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
2.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką, o której mowa w art. 32a ust. 3 ustawy, oraz kurator oświaty mogą wyznaczyć wspólny zespół w celu przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej w szkole lub placówce.
3.
W przypadku organu sprawującego nadzór pedagogiczny innego niż kurator oświaty, ewaluacja zewnętrzna może być również przeprowadzona przez wyznaczoną przez ten organ osobę.
4.
 1. § 8 ust. 4 uchylony z dniem 14 czerwca 2013 r. przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
(uchylony)
5.
Ewaluację zewnętrzną przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia zawierającego:
1)
datę wydania i numer upoważnienia;
2)
podstawę prawną przeprowadzenia ewaluacji;
3)
imię i nazwisko osoby przeprowadzającej ewaluację;
4)
nazwę i siedzibę szkoły lub placówki;
5)
zakres ewaluacji;
6)
terminy rozpoczęcia i zakończenia ewaluacji;
7)
pieczęć i podpis organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
6.
 1. § 8 ust. 6 zmieniony z dniem 14 czerwca 2013 r. przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
Przed rozpoczęciem ewaluacji zewnętrznej w szkole lub placówce, zespół lub osoba wyznaczeni do jej przeprowadzenia przedstawiają na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki - zakres i harmonogram ewaluacji.
7.
 1. § 8 ust. 7 zmieniony z dniem 14 czerwca 2013 r. przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
Przeprowadzenie w szkole lub placówce czynności ewaluacji zewnętrznej nie może zakłócać pracy szkoły lub placówki.
8.
 1. § 8 ust. 8 dodany z dniem 14 czerwca 2013 r. przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
Czynności ewaluacji zewnętrznej przeprowadzane w szkole lub placówce nie powinny trwać dłużej niż 5 dni roboczych w ciągu kolejnych dwóch tygodni.
9.
 1. § 8 ust. 9 dodany z dniem 14 czerwca 2013 r. przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
Jeżeli, ze względu na organizację pracy szkoły lub placówki, nie jest możliwe przeprowadzenie czynności ewaluacji zewnętrznej w terminie, o którym mowa w ust. 8, czynności te przeprowadza się w terminie 5 dni roboczych w ciągu kolejnych trzech tygodni.
§ 8a.
 1. § 8a dodany z dniem 14 czerwca 2013 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
1.
Zespół lub osoba wyznaczeni do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej w szkole lub placówce:
1)
uzgadniają z dyrektorem szkoły lub placówki przebieg ewaluacji i podejmowane w jej ramach czynności;
2)
uzyskują od dyrektora szkoły lub placówki informacje o pracy szkoły lub placówki;
3)
dokumentują czynności ewaluacji.
2.
Osoby uczestniczące w ewaluacji zewnętrznej, w tym nauczyciele, uczniowie, wychowankowie i ich rodzice oraz przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą lub placówką, są wybierane przez zespół lub osobę wyznaczonych do przeprowadzenia tej ewaluacji w szkole lub placówce.
§ 9.
1.
 1. § 9 ust. 1 zmieniony z dniem 14 czerwca 2013 r. przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
Zespół lub osoba, którzy przeprowadzają ewaluację zewnętrzną, przed sporządzeniem raportu, o którym mowa w ust. 2, przedstawiają zebrane wyniki i wstępne wnioski z ewaluacji na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki.
2.
 1. § 9 ust. 2 zmieniony z dniem 14 czerwca 2013 r. przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
Zespół lub osoba, którzy przeprowadzają ewaluację zewnętrzną, sporządzają raport z przeprowadzonej ewaluacji zawierający:
1)
wyniki ewaluacji;
2)
wskazanie poziomów spełniania wymagań, o których mowa w § 7 ust. 3;
3)
wnioski z ewaluacji.
2a.
 1. § 9 ust. 2a dodany z dniem 14 czerwca 2013 r. przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
Raport z przeprowadzonej ewaluacji:
1)
całościowej - sporządza się w terminie 25 dni roboczych,
2)

problemowej - sporządza się w terminie 20 dni roboczych

– liczonych od dnia rozpoczęcia w szkole lub placówce czynności ewaluacji zewnętrznej.

3.
 1. § 9 ust. 3 zmieniony z dniem 14 czerwca 2013 r. przez § 1 pkt 5 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
Raport, o którym mowa w ust. 2, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 - kurator oświaty, przekazuje dyrektorowi szkoły lub placówki, w której przeprowadzono ewaluację zewnętrzną, oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę, w terminie 7 dni roboczych od dnia sporządzenia raportu.
3a.
 1. § 9 ust. 3a dodany z dniem 14 czerwca 2013 r. przez § 1 pkt 5 lit. d) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
Dniem zakończenia ewaluacji zewnętrznej jest dzień przekazania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 - przez kuratora oświaty, dyrektorowi szkoły lub placówki, w której przeprowadzono ewaluację zewnętrzną, oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę raportu, o którym mowa w ust. 2.
3b.
 1. § 9 ust. 3b dodany z dniem 14 czerwca 2013 r. przez § 1 pkt 5 lit. d) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
O zakończeniu ewaluacji zewnętrznej i możliwości zapoznania się z raportem, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły lub placówki informuje, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu, radę rodziców, samorząd uczniowski i radę szkoły, jeżeli rada taka została utworzona.
4.
Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu, o którym mowa w ust. 2, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 - do organu sprawującego nadzór pedagogiczny i do kuratora oświaty, pisemne, umotywowane zastrzeżenia dotyczące raportu.
5.
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 - wspólnie organ sprawujący nadzór pedagogiczny i kurator oświaty, zajmują stanowisko wobec tych zastrzeżeń i przekazują je dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
6.
 1. § 9 ust. 6 zmieniony z dniem 14 czerwca 2013 r. przez § 1 pkt 5 lit. e) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 - wspólnie organ sprawujący nadzór pedagogiczny i kurator oświaty, dokonują zmian w raporcie i przekazują go dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę. Przepis ust. 3b stosuje się odpowiednio.
§ 10.
 1. § 10 zmieniony z dniem 1 września 2013 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
1.
W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej w szkole lub placówce, poziomu E w odniesieniu do choćby jednego z określonych w załączniku do rozporządzenia wymagań, o których mowa w:
1)
pkt 3-6 części I. Wymagania wobec przedszkoli,
2)
pkt 2-5 i 7 części II. Wymagania wobec szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
3)
pkt 2 i 3 części III. Wymagania wobec placówek oświatowo-wychowawczych i placówek artystycznych,
4)
pkt 3 części IV. Wymagania wobec placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych,
5)
pkt 1-4 części V. Wymagania wobec specjalnych ośrodków wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
6)

pkt 2-5 części VI. Wymagania wobec młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

– organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoły lub placówki publicznej opracowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy.

2.
Wobec szkoły lub placówki niepublicznej, w przypadkach określonych w ust. 1, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje polecenie, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy, i wyznacza termin jego realizacji.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w terminie 3 lat od dnia przekazania dyrektorowi szkoły lub placówki raportu, o którym mowa w § 9 ust. 2, przeprowadza w szkole lub placówce ewaluację całościową.
4.
W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej poziomu E w odniesieniu do wymagań niewymienionych w ust. 1, szkoła lub placówka wdraża działania mające na celu poprawę stanu spełniania danego wymagania.
§ 11.
Kontrola podejmowana przez kuratora oświaty w trybie działań planowych, o których mowa w § 3 ust. 1, jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 12.
1.
Kontrola jest przeprowadzana przez osobę lub zespół wyznaczonych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
2.
Kontrolę przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia zawierającego:
1)
datę wydania i numer upoważnienia;
2)
podstawę prawną przeprowadzenia kontroli;
3)
imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli;
4)
nazwę i siedzibę szkoły lub placówki;
5)
tematykę kontroli;
6)
terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
7)
pieczęć i podpis organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
3.
Przeprowadzenie w szkole lub placówce czynności kontrolnych nie może zakłócać pracy szkoły lub placówki. Kontrola nie powinna trwać dłużej niż 2 dni robocze.
wyjaśnienia i wzory
§ 13.
1.
Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli, zwana dalej "kontrolującym":
1)
rzetelnie i obiektywnie ustala stan faktyczny;
2)
zbiera niezbędne dowody stanowiące podstawę ustaleń kontroli;
3)
zapewnia dyrektorowi szkoły lub placówki czynny udział w kontroli;
4)
dokumentuje czynności kontrolne.
2.
Zebrane w toku kontroli dokumenty potwierdzające przebieg i wyniki czynności kontrolnych stanowią akta kontroli.
§ 14.
1.
 1. § 14 ust. 1 zmieniony z dniem 14 czerwca 2013 r. przez § 1 pkt 7 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
Kontrolujący sporządza protokół kontroli w terminie:
1)
3 dni roboczych od dnia zakończenia czynności w ramach kontroli planowej w szkole lub placówce;
2)
7 dni roboczych od dnia zakończenia czynności w ramach kontroli doraźnej w szkole lub placówce.
2.
Protokół kontroli zawiera:
1)
nazwę szkoły lub placówki, jej siedzibę oraz imię i nazwisko dyrektora szkoły lub placówki;
2)
nazwę i siedzibę organu sprawującego nadzór pedagogiczny, imię i nazwisko kontrolującego oraz datę wydania i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
3)
terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbywała się kontrola;
4)
tematykę kontroli;
5)
 1. § 14 ust. 2 pkt 5 zmieniony z dniem 14 czerwca 2013 r. przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości, zalecenia wraz z terminami ich realizacji oraz wnioski i uwagi, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy;
6)
pouczenie o prawie zgłoszenia przez dyrektora szkoły lub placówki zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli;
7)
parafy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu;
8)
podpisy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki oraz miejsce i datę podpisania protokołu.
3.
Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz kontrolujący przekazuje, za poświadczeniem odbioru, dyrektorowi szkoły lub placówki, a drugi włącza do akt kontroli.
§ 15.
1.
Dyrektor szkoły lub placówki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienia dotyczące przyczyn tej odmowy.
2.
Odmowa podpisania protokołu kontroli przez dyrektora szkoły lub placówki nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego.
§ 16.
1.
Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
2.
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych.
3.
 1. § 16 ust. 3 zmieniony z dniem 14 czerwca 2013 r. przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, organ sprawujący nadzór pedagogiczny dokonuje zmian w protokole kontroli i przekazuje go dyrektorowi szkoły lub placówki.
4.
W przypadku nieuwzględnienia całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, organ sprawujący nadzór pedagogiczny sporządza pisemne stanowisko wobec zastrzeżeń i przekazuje je dyrektorowi szkoły lub placówki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.
§ 17.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny wspomaga szkoły i placówki w szczególności przez:
1)
przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli;
2)
 1. § 17 pkt 2 uchylony z dniem 14 czerwca 2013 r. przez § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
(uchylony)
3)
promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
4)
 1. § 17 pkt 4 uchylony z dniem 14 czerwca 2013 r. przez § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
(uchylony)
§ 17a.
 1. § 17a dodanz z dniem 14 czerwca 2013 r. przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
Osoby, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 2 lit. c, przeprowadzające w szkole lub placówce czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego, mogą monitorować pracę szkoły lub placówki w zakresie ustalonym na dany rok szkolny przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy.
wyjaśnienia i wzory
§ 18.
1.
 1. § 18 ust. 1 zmieniony z dniem 14 czerwca 2013 r. przez § 1 pkt 11 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym.
2.
 1. § 18 ust. 2 zmieniony z dniem 14 czerwca 2013 r. przez § 1 pkt 11 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
liczbę ewaluacji całościowych i problemowych oraz zakres ewaluacji problemowych, planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek;
2)
liczbę i tematykę kontroli planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek.
3.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w terminie do dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przeprowadzona ewaluacja lub kontrola, podaje do publicznej wiadomości plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1.
4.
W przypadku wprowadzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zmian w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa oraz wytycznych i poleceniach, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, w trakcie roku szkolnego, kurator oświaty niezwłocznie dostosowuje plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, do tych zmian i podaje go do publicznej wiadomości.
5.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zamiarze przeprowadzenia:
1)
planowej ewaluacji zewnętrznej i jej zakresie - w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem ewaluacji;
2)
planowej kontroli i jej tematyce - w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli.
6.
 1. § 18 ust. 6 dodany z dniem 14 czerwca 2013 r. przez § 1 pkt 11 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie planowej ewaluacji zewnętrznej w terminie wynikającym z zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, ewaluacja może rozpocząć się w terminie późniejszym, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu tego terminu, po uprzednim zawiadomieniu o zmianie terminu dyrektora szkoły lub placówki oraz organu prowadzącego szkołę lub placówkę.
§ 19.
 1. § 19 zmieniony z dniem 14 czerwca 2013 r. przez § 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
Kurator oświaty opracowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 15 czerwca danego roku szkolnego, wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w okresie od dnia 1 czerwca poprzedniego roku szkolnego do dnia 31 maja danego roku szkolnego.
wyjaśnienia i wzory
§ 20.
1.
Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:
1)
przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki;
2)
kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
3)
wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
a)
organizowanie szkoleń i narad,
b)
motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
c)
przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki nadzoru pedagogicznego.
2.
 1. § 20 ust. 2 zmieniony z dniem 1 września 2013 r. przez § 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności.
3.
W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.
wyjaśnienia i wzory
§ 21.
1.
 1. § 21 ust. 1 zmieniony z dniem 1 września 2013 r. przez § 1 pkt 14 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
1a.
 1. § 21 ust. 1a dodany z dniem 1 września 2013 r. przez § 1 pkt 14 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym.
2.
 1. § 21 ust. 2 zmieniony z dniem 1 września 2013 r. przez § 1 pkt 14 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia;
2)
tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
3)
zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 3.
wyjaśnienia i wzory
§ 22.
 1. § 22 zmieniony z dniem 14 czerwca 2013 r. przez § 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
Dyrektor szkoły lub placówki publicznej, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
§ 23.
1.
Ustala się następujący wykaz stanowisk w kuratoriach oświaty oraz urzędach innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny i podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych, których zajmowanie wymaga kwalifikacji pedagogicznych:
1)
w urzędach obsługujących ministrów, którzy wykonują zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego: wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy;
2)
w kuratoriach oświaty:
a)
kuratorzy oświaty oraz wicekuratorzy oświaty koordynujący pracę komórek organizacyjnych, których statutowym zadaniem jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
b)
kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w lit. a,
c)
wizytatorzy i starsi wizytatorzy;
3)
w specjalistycznych jednostkach nadzoru utworzonych na podstawie art. 32a ust. 1 lub 1a ustawy:
a)
dyrektorzy jednostek i inni pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze i wykonujący statutowe i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,
b)
wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy;
4)
w okręgowych zespołach nadzoru pedagogicznego przy sądach okręgowych, utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości:
a)
kierownik zespołu - starszy wizytator, wykonujący zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,
b)
wizytatorzy i starsi wizytatorzy;
5)
w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołami przy zakładach karnych i aresztach śledczych: wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy.
2.
Na stanowiskach wymienionych w ust. 1, z wyjątkiem stanowiska kuratora oświaty, mogą być zatrudnieni:
1)
nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe magisterskie, mający co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej i:
a)
ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
b)
co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
c)
co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
2)
nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.
3.
Osoby zatrudnione na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, o których mowa w ust. 1, do zakresu zadań których należy przeprowadzanie ewaluacji w szkołach i placówkach, są obowiązane do ukończenia, przynajmniej raz na dwa lata, doskonalenia w zakresie ewaluacji, organizowanego na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.
Osoby zatrudnione na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, do zakresu zadań których należy przeprowadzanie ewaluacji w szkołach i placówkach artystycznych, są obowiązane do ukończenia dodatkowego doskonalenia w zakresie ewaluacji uwzględniającego specyfikę tych szkół i placówek, organizowanego na zlecenie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
5.
Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska kuratora oświaty określa ustawa.
§ 24.
Kurator oświaty oraz inne organy sprawujące nadzór pedagogiczny mogą zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz, o których mowa w art. 35 ust. 5a ustawy, osobom posiadającym wykształcenie wyższe magisterskie i dorobek naukowy lub znaczący dorobek zawodowy w zakresie dziedziny związanej z przedmiotem badań lub ekspertyz.
§ 25.
Do dnia 31 grudnia 2009 r. w urzędach obsługujących ministrów, którzy wykonują zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, stanowiskami, których zajmowanie wymaga kwalifikacji pedagogicznych, są także stanowiska dyrektorów lub zastępców dyrektorów departamentów (równorzędnych komórek organizacyjnych) oraz radców ministrów i naczelników wydziałów (równorzędnych komórek organizacyjnych), wykonujących statutowe i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego. Przepis § 23 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 26.
W roku szkolnym 2009/2010:
1)
organy sprawujące nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami podają do publicznej wiadomości plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 18 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia;
2)
dyrektorzy szkół i placówek publicznych przedstawiają radom pedagogicznym plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 21 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 27.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.3)
1)Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241.
3)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 235, poz. 1703), które utraciło moc z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, poz. 917 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458).
Załącznik 1 Wymagania wobec szkół i placówek, które muszą być spełnione w obszarach, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia, na poziomie D i poziomie B
 1. Załącznik 1 zmieniony z dniem 1 września 2013 r. przez § 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.13.560)
Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.