Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. z 2001 r. nr 135, poz. 1516)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.01.135.1516
2014-09-01 Dz.U.14..1150 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
(Dz.U. z dnia 26 listopada 2001 r.)

Na postawie art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.
Przedszkola, szkoły i placówki, zwane dalej "szkołami”, mogą organizować dla wychowanków i uczniów, zwanych dalej "uczniami”, różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.
2.
W organizowaniu form działalności, o której mowa w ust. 1, szkoły mogą współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
§ 2.
Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:
1)
poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
2)
poznawanie kultury i języka innych państw,
3)
poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
4)
wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
5)
upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
6)
podnoszenie sprawności fizycznej,
7)
poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,
8)
upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
9)
przeciwdziałanie patologii społecznej,
10)
poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
§ 3.
Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.
§ 4.
Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:
1)
wycieczki przedmiotowe — inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,
2)

wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych

— zwane dalej "wycieczkami”,

3)
imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,
4)
imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem,
5)

imprezy wyjazdowe — związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne

— zwane dalej "imprezami”.

§ 5.
Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
§ 6.
1.
Obozy wędrowne, o których mowa w § 4 pkt 4, organizuje się po trasach przygotowanych przez podmioty działające w zakresie turystyki kwalifikowanej.
2.
Przy ustalaniu bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez uwzględnia się istniejącą bazę szkolnych schronisk młodzieżowych.
§ 7.
1.
Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formach, o których mowa w § 4 pkt 1—4.
2.
Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez, o których mowa w ust. 1, wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
3.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:
1)
nazwę kraju,
2)
czas pobytu,
3)
program pobytu,
4)
imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,
5)
listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.
§ 8.
Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.
§ 9.
1.
Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie.
2.
  1. § 9 ust. 2 zmieniony z dniem 1 września 2014 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.14.1150)
Zapewnienie przez szkołę opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§ 10.
1.
Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły.
2.
Wzór karty wycieczki lub imprezy stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 11.
1.
Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
2.
Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:
1)
ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
2)
jest instruktorem harcerskim,
3)
posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
3.
Kierownikiem obozu wędrownego, o którym mowa w § 4 pkt 4, może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3.
4.
Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej, o której mowa w § 4 pkt 4, może być osoba posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3 bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.
§ 12.
Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:
1)
opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,
2)
opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,
3)
zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,
4)
zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,
5)
określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,
6)
nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
7)
organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
8)
dokonuje podziału zadań wśród uczestników,
9)
dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
10)
dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.
§ 13.
1.
Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.
2.
Opiekun w szczególności:
1)
sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,
2)
współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
3)
sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
4)
nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,
5)
wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.
§ 13a.
  1. § 13a dodany z dniem 1 września 2014 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.14.1150)
Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy.
§ 14.
Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.
§ 15.
  1. § 15 zmieniony z dniem 1 września 2014 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.14.1150)
Uczestnikiem wycieczki lub imprezy zagranicznej może być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
§ 16.
Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:
1)
z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie,
2)
ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,
3)
ze środków wypracowanych przez uczniów,
4)
ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne i prawne.
§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik 1 Wzór - karta wycieczki (imprezy)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel