Jak prowadzić działalność innowacyjną od września 2017

Wanda Pakulniewicz

Wanda Pakulniewicz

Data publikacji: 5 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
Jak prowadzić działalność innowacyjną od września 2017

Samodzielność szkoły w podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzenia innowacji to główna zmiana obowiązująca od 1 września – ale nie jedyna. Przedstawiamy przepisy, które zmienią sposób prowadzenia innowacji przez szkoły.

Zmiany w przepisach

Od 1 września 2017 r. przestaną obowiązywać przepisy rozporządzenia MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki, a także przepisy ustawy o systemie odnoszące się do innowacji:

  • art. 41 ust. 1 pkt 3 – do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki,
  • art. 50 ust. 2 – rada szkoły lub placówki opiniuje, m.in. projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
Nowe regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej szkoły przeniesiono na poziom ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, rezygnując jednocześnie z upoważnienia ministra edukacji określenia w drodze rozporządzenia warunków jej prowadzenia przez szkoły (art. 15 pkt 29b ww. ustawy).
Na czym polegają różnice

W stosunku do obecnego stanu prawnego zmiany polegają na:

  • zniesieniu konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu,
  • zniesieniu wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności innowacyjnej.
Oznacza to, że szkoła będzie samodzielnie podejmowała decyzję jakie innowacje będzie prowadziła, realizowała, dokumentowała itp.
Regulacje dotyczące działań innowacyjnych wg Prawa oświatowego

W świetle ustawy Prawo oświatowe, działalność innowacyjna jest integralnym elementem działalności szkoły. Zaproponowane w ustawie regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej określają:

  • konieczność zapewnienia przez system oświaty kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych (art. 1 pkt 18),
  • obowiązek tworzenia przez szkoły i placówki warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów (art. 44 ust. 2 pkt 3),
  • możliwość wspierania nauczycieli, w ramach nadzoru pedagogicznego, w realizacji zadań służących poprawie istniejących lub wdrożeniu nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli (art. 55 ust. 1 pkt 4),
  • obowiązek stwarzania przez dyrektora szkoły warunków do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki (art. 68 ust. 1 pkt 9),
  • warunki, na jakich w szkole lub placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki (art. 86 ust. 1).

Zgodnie z definicją innowacja pedagogiczna, to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Podstawowym wymogiem stawianym innowacjom jest potwierdzenie, że gwarantują realizację zadań szkoły określonych w prawie oświatowym, w szczególności podstawy programowej. Nowa podstawa programowa wyznacza „Warunki i sposób jej realizacji”. Obecnie jest to wymóg stawiany szkole, dotychczas warunki były jedynie „zalecane”.

Innowacja powinna mieć jasno określony oczekiwany efekt, jaki można dzięki niej uzyskać oraz prowadzić do korzystnej zmiany. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, które działanie są innowacyjne. To samo działanie w jednej szkole będzie innowacją, w innej, która uzyskała już wyższy poziomie jakości/ pracująca wg wyższych standardów, nie uzyska statusu innowacji. Każda innowacja jest zmianą, lecz nie każda zmiana jest innowacją.
Wanda Pakulniewicz

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel