Kalendarz dyrektora przedszkola - CZERWIEC

Agnieszka Rumik-Smolarz

Agnieszka Rumik-Smolarz

Data publikacji: 28 maja 2019 r.
Poleć znajomemu
Kalendarz dyrektora przedszkola - CZERWIEC

Dowiedz się, jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze przedszkola w czerwcu. Poznaj również kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych.

Termin

Zadanie

Podstawa prawna

Uwagi

1 czerwca (w praktyce może to być 31 maja, lub 3 czerwca albo inny dzień ustalony przez przedszkole)

Organizacja uroczystości związanych z obchodami Dnia Dziecka

Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych  

przedszkola publiczne i niepubliczne

Do 7 czerwca

Odebranie od opiekunów stażu opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo

stopnia nauczyciela mianowanego

Art. 9c ust. 5 ustawy z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jedn.:Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.);

§ 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574)

przedszkola publiczne i niepubliczne

Nowy termin dotyczy opiekunów stażu nauczycieli kontraktowych i mianowanych, którzy zakończyli staż po 1 września 2018 r.

 

 

Do 7 czerwca

Odebranie od nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniających efekty jego realizacji dla nauczyciela i przedszkola

§ 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574)

przedszkola publiczne i niepubliczne

Nowy termin dotyczy nauczycieli kontraktowych i mianowanych którzy zakończyli staż po 1 września 2018 r.

czerwiec (w terminie 21 dni od złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji stażu). Uwaga: w przedszkolu do okresu tego nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 14 dni, oraz okresów urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych.

Dyrektor dokonuje ceny pracy nauczyciela 

art. 6a ust. 2a Karty Nauczyciela

Ocenę dorobku zawodowego po zakończeniu stażu otrzymają jeszcze:

- nauczyciele, którzy zakończyli staż przed 1 września 2018 r. (art. 127 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych; Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.);

- nauczyciele stażyści, którzy w dniu 1 września 2018 r. odbywają staż na stopień nauczyciela kontraktowego, otwarty z początkiem roku szkolnego 2017/2018 (art. 128 ww. ustawy).

Przedszkole publiczne i niepubliczne

Do końca czerwca

Ustalenie dyżuru wakacyjnego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r., poz. 649)

Przedszkole niepubliczne zwykle - podobnie jak publiczne - przez część wakacji jest zamknięte, gdyż wówczas pracownicy korzystają z urlopów wypoczynkowych.

termin ustalony przez dyrektora, zwykle w czasie przerwy wakacyjnej

Przegląd budynku przedszkolnego i terenu wokół niego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69)

Przedszkole publiczne i niepubliczne

termin ustalony przez dyrektora

Przeprowadzenie rekrutacji do przedszkola na kolejny rok szkolny.

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.:Dz.U. z 2018 r., poz. 996)

Przepisy dotyczące rekrutacji mają zastosowanie w przedszkolach niepublicznych i szkołach niepublicznych szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, ponieważ zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 warunkiem otrzymania przez nie dotacji w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli jest stosowanie zasad przyjmowania do publicznych przedszkoli określone w rozdziale 6 ustawy – Prawo oświatowe.

termin ustalony przez dyrektora

Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania plenarnego rady pedagogicznej

art. 69 ust. 5 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Przedszkole niepubliczne może, ale nie musi tworzyć rady pedagogicznej.

termin ustalony przez dyrektora

Kontrola dokumentacji przedszkolnej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646)

Przedszkola niepubliczne mogą prowadzić dokumentację na podobnych zasadach, co placówki publiczne. 

termin ustalony przez dyrektora

Zorganizowanie zebrań z rodzicami dzieci nowoprzyjętych do przedszkola.

Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych. Obowiązek informowania rodziców.

Przedszkola publiczne i niepubliczne.

 

(II) Kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych

DATA

WYDARZENIE

1 czerwca

Święto Bułki, 

Dzień Dziecka,

Światowy Dzień Mleka

2 czerwca

Dzień Sąsiada

3 czerwca

Dzień Dobrej Oceny

4 czerwca

Dzień Demokracji

5 czerwca

Dzień Ochrony Środowiska

6 czerwca

Dzień bez samochodu

9 czerwca

Dzień Przyjaciela

14 czerwca

Światowy Dzień Krwiodawstwa

15 czerwca

Dzień Wiatru

16 czerwca

Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim

17 czerwca

Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami

18 czerwca

Dzień Ewakuacji

20 czerwca

Światowy Dzień Uchodźcy

21 czerwca

Pierwszy dzień lata, najdłuższy dzień w roku

21 czerwca

Święto Muzyki, Dzień Deskorolki

22 czerwca

Dzień Kultury Fizycznej

23 czerwca

Dzień Ojca,

Noc świętojańska

24 czerwca

Dzień Przytulania

25 czerwca

Światowy Dzień Smerfa

27 czerwca

Dzień Walki z Cukrzycą

28 czerwca

Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956

30 czerwca

Dzień Motyla Kapustnika

Agnieszka Rumik-Smolarz

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel