Kalendarz dyrektora przedszkola: grudzień 2020

Agnieszka Rumik-Smolarz

Agnieszka Rumik-Smolarz

Data publikacji: 2 grudnia 2020 r.
Poleć znajomemu
Kalendarz dyrektora przedszkola: grudzień 2020

Dowiedz się, jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze przedszkola na koniec roku kalendarzowego. Poznaj najważniejsze święta i uroczystości przedszkolne.

Termin

Zadanie

Podstawa prawna

Kogo dotyczy zadanie

5 (7) grudnia

Przekazać do ZUS deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne oraz opłacić składki za dany miesiąc.

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.) - art. 3, art. 17, art. 47 i 47a.

Przedszkola publiczne i niepubliczne

10

grudnia

Przekazać miesięczne sprawozdania:

 • Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
 • Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1564) - § 18, załączniki nr 8, 19, 40.

Przedszkola publiczne

20 grudnia

Przekazać kwoty pobranych miesięcznych zaliczek na podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności.

Przekazać miesięczną informację do PFRON i dokonaj wynikającej z tego wpłaty.

 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) - art. 38 ust. 1.
 • Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) - art. 21.

Przedszkola publiczne i niepubliczne

22 grudnia

Przygotować projekt planu finansowego przedszkola na następny rok na podstawie informacji o ostatecznych kwotach planu finansowego otrzymanych od zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - art. 248 ust. 2.
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) - art. 68 ust. 1 pkt 5, art. 70 ust. 2 pkt 2.

Przedszkola publiczne

31 grudnia

 • Skorygować odpisy na ZFŚS w odniesieniu do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych w tym roku kalendarzowym. Bierze się przy tym pod uwagę pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).
 • Wydać decyzję w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego nauczycielom, którzy złożyli wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do 31 października 2020 r.
 • Sporządzić plan urlopów pracowników niepedagogicznych i nauczycieli oraz pracowników przedszkoli innych placówek nieferyjnych na 2021 r.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 r. nr 43, poz. 349) - § 1.
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) - art. 9b ust. 3a.
 • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) - 163 § 1.
 

Przedszkola publiczne i niepubliczne

Grudzień

Wykonać czynności związane z prowadzeniem kontroli zarządczej w szkole: wyznaczenie celów i zadań szkoły na kolejny rok kalendarzowy.

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - rozdział 6.

Przedszkola publiczne

 

Grudzień

Przygotować przedszkole do pracy w warunkach zimowych, rozdzielić pomiędzy odpowiedzialnych pracowników następujące zadania z tym związane (odśnieżanie dróg, terenu przedszkola,  zapewnienie sprawności urządzeń grzewczych itp.).

 • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) - art. 232, art. 2376, 2377 i 2378
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) - art. 68 ust. 1 pkt 6.
 • Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) - art. 62 ust. 1 pkt 1c.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650) - § 4, § 30, § 31, § 39 ust. 1, § 105.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) - § 49, § 63.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1604) - § 2, § 7 ust. 5, § 17 ust. 1 i 2, § 18.

Przedszkola publiczne i niepubliczne

 

Grudzień

Organizacja „Mikołajek” dla dzieci, Jasełek, spotkania opłatkowego

Statut, inne regulacje wewnętrzne

Przedszkola publiczne i niepubliczne

Kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych

DATA

WYDARZENIE

3 grudnia

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Dzień Naftowca i Gazownika

Światowy Dzień Majsterkowicza

4 grudnia

Dzień Górnika

5 grudnia

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Światowy Dzień Gleby

6 grudnia

„Mikołajki”

10 grudnia

Światowy Dzień Futbolu

12 grudnia

Dzień Guzika

13 grudnia

Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

Dzień Księgarza

15 grudnia

Dzień Herbaty

Dzień Zamenhofa (Dzień Esperanto)

17 grudnia

Ogólnopolski Dzień Rozmów Twarzą w Twarz

Dzień Braci Wright

18 grudnia

Międzynarodowy Dzień Migrantów

20 grudnia

Dzień Ryby

Międzynarodowy Dzień Solidarności

24 grudnia

Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia

Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia

Drugi Dzień Bożego Narodzenia

Agnieszka Rumik-Smolarz

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel