Kalendarz dyrektora przedszkola: PAŹDZIERNIK

Data publikacji: 3 października 2019 r.
Poleć znajomemu
Kalendarz dyrektora przedszkola: PAŹDZIERNIK

Dowiedz się, jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze przedszkola w październiku. Poznaj również kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych.

Termin

Zadanie

Podstawa prawna

Uwagi

2 października

Zatwierdzić w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć planu rozwoju zawodowego albo zwrócić go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.

- § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.)

 

Przedszkola publiczne i niepubliczne.

 

 5 (w tym roku – 7 października)

Przekazać do ZUS deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne oraz opłacić składki za dany miesiąc. Termin upływa 5 października, ale ponieważ jest to sobota, ulega przesunięciu na poniedziałek, 7 października.

- art. 17, art. 32, art. 47, art. 47a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.),

- art. 12 § 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) w związku z art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przedszkola publiczne i niepubliczne.

 

8 października

Przekazać do GUS sprawozdanie Z-05 – Badanie popytu na pracę (a III kwartał 2019 r.)

- art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 649), dalej: ustawa o statystyce publicznej;

- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (w chwili oddawania do druku tego wydania akt ten nie został wydany)

Przedszkola publiczne i niepubliczne.

8 października

Przekazać kwartalne sprawozdanie budżetowe Rb-27ZZ.

załączniki nr 9 i 40 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1393 ze zm.);

załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (projekt z 24 lipca 2019 r.).

Przedszkola publiczne.

10 października

Przekazać miesięczne sprawozdania:

- Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,

- Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

Przekazać kwartalne sprawozdanie budżetowe:

- RB-50 – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

- RB-34S – z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów.

Przekazać kwartalne sprawozdania budżetowe:

- Rb-Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

- Rb-N – o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

 - § 6 ust. 1 pkt 4, § 18, załączniki nr 8, 19, 25, 28, 40 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej;

- załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (projekt z 24 lipca 2019 r.);

- załączniki nr 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1773)

Przedszkola publiczne

11 października

Przekazać do GUS sprawozdanie Z-03 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca II kwartału roku.

art. 30 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 1 ustawy o statystyce publicznej oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (w chwili oddawania do druku tego wydania akt ten nie został wydany).

Przedszkola publiczne i niepubliczne

14 października

Przyznać i wypłacić nagrody dyrektora szkoły nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

- art. 49 ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 74 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.),

- § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. nr 131, poz. 1078)

Przedszkola publiczne

20 (w tym roku – 21 października)

- Przekazać kwoty pobranych miesięcznych zaliczek na podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności.

- Przekazać miesięczną i roczną informację odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (PFRON).

- Dokonać wpłaty wynikającej ze złożonej miesięcznej i rocznej informacji odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (PFRON).

Termin realizacji ww. zadań upływa 20 października, ale ponieważ jest to niedziela, więc ulega przesunięciu na poniedziałek, 21 października.

- art. 38 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.);

- art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej;

- art. 21 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.)

Przedszkola publiczne i niepubliczne

Do 31 października

Przyjąć od nauczycieli stażystów wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Wówczas na wydanie decyzji w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego dyrektor przedszkola ma czas do 31 grudnia.

Art. 9b ust. 3a, ust. 4 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

§ 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

 

Przedszkola publiczne i niepubliczne

 

Październik

Można rozpocząć w przedszkolu inwentaryzację. Na jej zakończenie jest czas do 15 stycznia 2020 roku.

art. 26 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.).

Przedszkola publiczne

 

Kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych: PAŹDZIERNIK

 

DATA

WYDARZENIE

1 października

Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu

Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Światowy Dzień Ptaków

Międzynarodowy Dzień Muzyki

2 października

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych

Europejski Dzień Ptaków

Dzień Anioła Stróża

4 października

Światowy Dzień Zwierząt

Światowy Dzień Uśmiechu

5 października

Światowy Dzień Nauczyciela

9 października

Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego

Międzynarodowy Dzień Pisania Listów

Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych

10 października

Światowy Dzień Drzewa

Światowy Dzień Owsianki

11 października

Światowy Dzień Jaja

13 października

Dzień Dawcy Szpiku

14 października

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego („Dzień Nauczyciela”)

15 października

Światowy Dzień Białej Laski

Światowy Dzień Mycia Rąk

16 października

Światowy Dzień Żywności

Światowy Dzień Chleba

Światowy Dzień Godności

18 października

Dzień Poczty Polskiej (Dzień Listonosza)

20 października

Europejski Dzień Seniora

Dzień Krajobrazu

21 października

Dzień Bez Skarpetek

22 października

Dzień Praw Rodziny

24 października

Światowy Dzień Origami

Międzynarodowe Święto Roweru

25 października

Dzień Kundelka

Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt

Światowy Dzień Makaronu

28 października

Światowy Dzień Animacji

31 października

Światowy Dzień Oszczędzania

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel