Kalendarz dyrektora przedszkola: WRZESIEŃ

Agnieszka Rumik-Smolarz

Agnieszka Rumik-Smolarz

Data publikacji: 27 sierpnia 2019 r.
Poleć znajomemu
Kalendarz dyrektora przedszkola: WRZESIEŃ

Dowiedz się, jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze przedszkola we wrześniu. Poznaj również kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych.

Termin

Zadanie

Podstawa prawna

Uwagi

2 września

Rozpoczęcie zajęć w roku szkolnym 2019/2020

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432);

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603)

 

Przedszkola publiczne.

 

Koniec sierpnia/

początek września

Podpisanie umów o pracę/aktów mianowania z nowymi nauczycielami.

Nie ma przeszkód prawnych, aby stosunek pracy z nauczycielem nawiązać z dniem 1 września 2019 r., mimo że jest to niedziela.  W tym celu możliwe jest podpisanie umowy w sierpniu i określenie w niej, że termin rozpoczęcia pracy to 1 września 2019 r. Jeżeli jednak umowa zostanie zawarta w dniu 2 września 2019 r. lub ten dzień zostanie wskazany jako dzień rozpoczęcia pracy, okres zatrudnienia nauczyciela będzie liczył się dopiero od tego dnia.

Art. 11 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)

Do nauczycieli przedszkoli niepublicznych w kwestii zatrudnienia nie stosuje się przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Wyjątkiem jest art. 10a tej ustawy, który nakłada na dyrektora przedszkola obowiązek zatrudnienia nauczyciela na podstawie umowy o pracę (bez względu na wymiar zatrudnienia) lub na podstawie umowy cywilnoprawnej w razie przydzielenia nauczycielowi poniżej 4 godzin zajęć.

Do zatrudnienia nauczycieli przedszkoli niepublicznych na podstawie umowy o pracę stosuje się odpowiednie przepisy – Dział 2 Kodeksu pracy.

Do 16 września (zajęcia rozpoczynają się 2 września, zatem ostatni dzień na otwarcie stażu mija 16 września)

Zgromadzenie, w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć, wniosków od rozpoczęcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego od nauczycieli kontraktowych i mianowanych. Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.

Art. 9b ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.);

§ 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574)

 

Przedszkola publiczne i niepubliczne

 

Do 15 września (w praktyce do 16 września, gdyż 15 przypada w niedzielę)

Przedstawienie na zebraniu rady pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020.

§ 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658)

W przypadku przedszkola, w którym nie tworzy się rady pedagogicznej, dyrektor przedstawia sprawozdanie na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe placówki.

Obowiązek sprawowania nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych

nauczycieli nie dotyczy dyrektora przedszkola

niepublicznego (§ 35 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r.). W przedszkolach tych nadzór pedagogiczny (w tym tworzenie planu nadzoru) mogą obowiązywać na podstawie zapisów statutu. 

Wrzesień 

Przydzielenie nauczycielom, którzy rozpoczynają staż w roku szkolnym 2019/2020 opiekunów stażu.

Art. 9c ust. 4 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)

Przedszkola publiczne i niepubliczne.

Do 22 września (ponieważ jest to niedziela, więc termin upływa 23 września w poniedziałek) 

Odebranie od nauczyciela stażysty planu rozwoju zawodowego. Nauczyciel ma na to 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć (zajęcia w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczynają się 2 września)

§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574)

Przedszkola publiczne i niepubliczne

Do 2 października

Zatwierdzenie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć planu rozwoju zawodowego albo zwrócenie go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.

§ 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574)

Przedszkola publiczne i niepubliczne

Wrzesień, październik – w terminie 30 dni od złożenia wniosku

Na wniosek nauczyciela, w terminie 30 dni dyrektor ma obowiązek wydać mu legitymację służbową.

art. 11a ust. 1 i 2 w zw. z art. 3 pkt 2 i art. 91b ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.);

art. 4 ust. 7 pkt 1 ustawy z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 295);

§ 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 189 poz. 1393);

§ 11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1427)

Przedszkola publiczne i niepubliczne

Wrzesień

Ustalenie wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: motywacyjnych, funkcyjnych.

Art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)

Przedszkola publiczne.

W przedszkolach niepublicznych kwestie płacowe reguluje organ prowadzący.

1 września

Przeszeregowanie płacowe nauczycieli, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego.

W tym przypadku zmiana wysokości wynagrodzenia następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu. 

Art. 39 ust. 1ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)

Przedszkola publiczne.

W przedszkolach niepublicznych kwestie płacowe reguluje organ prowadzący.

Do 7 września (niedziela) – jeżeli stosunek pracy z nauczycielem/pracownikiem zakończył się z dniem 31 sierpnia, a zatem w praktyce będzie to 8 września

Dyrektor przedszkola wydaje świadectwo pracy niezwłocznie − w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręcza je w inny sposób.

Art. 97 ust. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040);

§ rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1289)

Przedszkola publiczne i niepubliczne

Do 30 września 

Udzielenie pracownikom niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego z 2018 roku.

Art. 168 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040)

Przedszkola publiczne i niepubliczne

Do 30 września

Wprowadzenie zmian do arkusza organizacji pracy przedszkola.

§ 17 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r., poz. 649);

§ 17 ust. 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502);

Art. 110 ust. 5 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1148)

Przedszkola publiczne.

Przedszkola niepubliczne nie mają obowiązku opracowywania arkusza organizacyjnego, ale mogą to robić, gdy wynika to z zapisów statutu. 

Do 30 września

Przekazanie na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych równowartości dokonanych odpisów i zwiększeń.

Art. 6 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1352)

Przedszkola publiczne. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (art. 3 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

Wrzesień

Zebranie wniosków, oświadczeń i zgód od rodziców, np.:

- upoważnienie do odbioru dziecka;

- zgody dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i opieki dziecka;

- wniosek o zezwolenie na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego;

- zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka,

- wniosek i zgoda na objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

Itp.

Art. 37 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1148);

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591 ze zm.);

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 poz. 1578 ze zm.).

Przedszkola publiczne i niepubliczne

Wrzesień

Identyfikacja dzieci potrzebujących pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

Ustalenie harmonogramu działań nauczycieli

w zakresie diagnozowania i informowania rodziców o osiągnięciach

dzieci;

Ustalenie harmonogramu działań nauczycieli

związany z realizacją zadań z zakresu

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem.

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591 ze zm.);

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.

z 2017 r. poz. 1578 ze zm.).

Przedszkola niepubliczne, które uzyskują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że

na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie

niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola, w części oświatowej

subwencji ogólnej dla gminy, muszą zapewniać

dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach obowiązujących w placówkach publicznych.

Termin ustalony przez dyrektora

Zorganizowanie zebrań z rodzicami dzieci nowo przyjętych do przedszkola

Obowiązek informowania rodziców

Przedszkola publiczne i niepubliczne

Kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych: WRZESIEŃ

DATA

WYDARZENIE

1 września

Dzień Kombatanta

Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej

 3 września

Dzień Wieżowców

 5 września

Międzynarodowy Dzień Dobroczynności

 8 września

Dzień Dobrych Wiadomości

Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji

Światowy Dzień Fizjoterapii

12  września

Dzień Brukarza

Święto Wojsk Lądowych

Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe-Południe

 13 września

Dzień Programisty

 14 września

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

 15 września

Międzynarodowy Dzień Demokracji

Międzynarodowy Dzień Kropki

 16 września

Dzień Maszynisty

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

18 września

Światowy Dzień Monitoringu Wody

19 września

Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk

Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat

 20 września

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

 21 września

Międzynarodowy Dzień Pokoju

Światowy Dzień Orderu Uśmiechu

 22 września

Światowy Dzień Nosorożca

Światowy Dzień bez Samochodu

 23 września

Dzień Spadającego Liścia

 25 września

Dzień Budowlańca

Światowy Dzień Farmaceuty

26 września

Ogólnopolski Dzień Aptekarza

Światowy Dzień Królika

Europejski Dzień Języków (Międzynarodowy Dzień Języków Obcych)

Światowy Dzień Morza

27 września

Światowy Dzień Turystyki

29 września

Dzień Kuriera i Przewoźnika

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Światowy Dzień Rzek

Światowy Dzień Serca

Agnieszka Rumik-Smolarz

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel