Wnioski o stypendium szkolne – do 15 września

Data publikacji: 5 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Wnioski o stypendium szkolne – do 15 września

Uczniowie z trudną sytuacją materialną mogą ubiegać się o stypendium lub zasiłek szkolny. Wnioski można składać do 15 września br. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

Wysokość stypendium szkolnego

Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi;

  • do 1 listopada  2016 r. – od  99,20 zł  do 248,00 zł,
  • od 1 listopada 2017 r. – od 104 zł do 260 zł,

miesięcznie i może być wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Dochód uprawniający do ubiegania się w stypendium szkolne wynosił 514 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość ww. kwoty  wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i nie ulega zmianie w 2017 r.

Stypendium szkolne (art. 90d ustawy o systemie oświaty):

  • może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,
  • może być udzielane uczniom w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
Termin składania wniosków o pomoc w formie stypendium szkolnego upływa 15 września br. 

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Może być przyznawany raz lub kilka razy w ciągu roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel