Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1247)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.19..1247
2020-09-01 Dz.U.20..1223 § 1
rozporządzenie
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
(Dz.U. z dnia 5 lipca 2019 r.)

Na podstawie art. 47 ust. 1a i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
1.
Określa się ramowe plany nauczania dla publicznych szkół i placówek artystycznych:
1)
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
szkoły muzycznej I stopnia - stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia - stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
szkoły muzycznej II stopnia - stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
liceum sztuk plastycznych - stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
ogólnokształcącej szkoły baletowej - stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
szkoły sztuki tańca - stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)
szkoły sztuki cyrkowej - stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)
policealnej szkoły muzycznej - stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10)
policealnej szkoły plastycznej - stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11)
ogniska artystycznego - stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia.
2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o podstawie programowej kształcenia ogólnego, należy przez to rozumieć odpowiednio podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018 r. poz. 1679) albo w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467).
§ 2.
1.
Ramowy plan nauczania określa:
1)
tygodniowy, a w przypadku policealnej szkoły artystycznej - semestralny, wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2)
tygodniowy wymiar godzin zajęć z wychowawcą, w szczególności zajęć dotyczących istotnych problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska - w przypadku szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne;
3)
inne zajęcia edukacyjne;
4)
tygodniowy, a w przypadku policealnej szkoły artystycznej - semestralny, wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły i ich przeznaczenie.
2.
Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wynosi 2 godziny na ucznia.
§ 3.
1.
Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, ustala dla poszczególnych klas tygodniowy, a w przypadku policealnej szkoły artystycznej - semestralny, rozkład zajęć, w którym określa dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym wymiar godzin odpowiednio:
1)
poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą;
2)
poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych;
3)
innych zajęć edukacyjnych artystycznych;
4)
dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone;
5)
godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych w szczególności na:
a)
zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym zajęć prowadzonych indywidualnie z uczniami wybitnie uzdolnionymi osiągającymi znaczące sukcesy artystyczne,
b)
zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów.
2.
W tygodniowym, a w przypadku policealnej szkoły artystycznej - semestralnym, rozkładzie zajęć szkoły artystycznej uwzględnia się zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne również wymiar godzin:
1)
zajęć religii lub etyki zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;
2)
zajęć wychowania do życia w rodzinie zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
3.
W tygodniowym, a w przypadku policealnej szkoły artystycznej - semestralnym, rozkładzie zajęć dopuszcza się wprowadzenie innej niż w systemie lekcyjno-klasowym organizacji zajęć edukacyjnych, w szczególności w formie plenerów artystycznych, zielonych szkół, obozów naukowych lub artystycznych, realizacji spektakli, przedstawień, koncertów i wystaw, jeżeli ich łączny czas realizacji nie przekroczy 5 tygodni w roku szkolnym i zostanie zagwarantowane co najmniej 30 tygodni nauki w roku szkolnym.
4.
Zajęcia w ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są organizowane, zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
§ 4.
1.
Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki:
1)
w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej:
a)
o jeden rok - na I etapie edukacyjnym,
b)
o dwa lata - na II etapie edukacyjnym;
2)
w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego - o jeden rok;
3)
w szkole artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne - o jeden rok.
2.
Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:
1)
opinii zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, oraz
2)
zgody rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
3.
Decyzję, o której mowa w ust. 2, podejmuje się:
1)
w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej:
a)
na I etapie edukacyjnym - nie później niż do końca roku szkolnego w klasie odpowiadającej klasie III szkoły podstawowej,
b)
na II etapie edukacyjnym - nie później niż do końca roku szkolnego w klasie odpowiadającej klasie VIII szkoły podstawowej;
2)
w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego - nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki;
3)
w przypadku szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne - nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.
§ 5.
1.
W szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne podział na grupy jest obowiązkowy na:
1)
obowiązkowych zajęciach z informatyki - w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;
2)
nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.
2.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z języków obcych są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących do 24 uczniów, z tym że przy podziale na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka obcego.
3.
W szkole liczącej nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy zajęcia z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach, w tym w grupach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 5 uczniów.
4.
Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych, międzyklasowych, a w zespołach szkół - także międzyszkolnych, w zależności od realizowanej formy tych zajęć. Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
§ 6.
W uzasadnionych przypadkach, z wyłączeniem klas albo semestrów programowo najniższych, na wniosek dyrektora szkoły artystycznej, specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć w grupach o liczebności innej niż określona w załącznikach do rozporządzenia.
§ 7.
Uczeń ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia realizujący specjalność instrumentalistyka, rytmika lub lutnictwo może po ukończeniu klasy II zmienić dotychczas realizowaną specjalność na specjalność instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka lub wokalistyka jazzowa. W takim przypadku, począwszy od klasy III, uczeń realizuje zajęcia edukacyjne artystyczne określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia odpowiednio w tabeli 3, 6 lub 7.
§ 8.
1.
Ramowy plan nauczania dla ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz ramowy plan nauczania dla ogólnokształcącej szkoły baletowej, określony odpowiednio w załączniku nr 3 i 6 do rozporządzenia, w zakresie dotyczącym ustalania przez dyrektora szkoły jednego przedmiotu spośród przedmiotów: filozofia, plastyka oraz język łaciński i kultura antyczna stosuje się począwszy od roku szkolnego 2020/2021. W roku szkolnym 2019/2020 dyrektor szkoły ustali jeden przedmiot spośród przedmiotów: filozofia i plastyka.
2.
Ramowy plan nauczania dla liceum sztuk plastycznych, określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia, w zakresie dotyczącym ustalania przez dyrektora szkoły jednego przedmiotu spośród przedmiotów: filozofia, muzyka oraz język łaciński i kultura antyczna stosuje się począwszy od roku szkolnego 2020/2021. W roku szkolnym 2019/2020 dyrektor szkoły ustali jeden przedmiot spośród przedmiotów: filozofia i muzyka.
§ 9.
1.
Począwszy od roku szkolnego 2019/2020 ramowe plany nauczania określone w rozporządzeniu stosuje się we wszystkich klasach albo semestrach publicznych szkół artystycznych oraz we wszystkich latach nauki w publicznych placówkach artystycznych.
2.
W ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia ramowy plan nauczania określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 1408) stosuje się:
1)
w roku szkolnym 2019/2020 w klasach IV-VI;
2)
w roku szkolnym 2020/2021 w klasach V i VI;
3)
w roku szkolnym 2021/2022 w klasie VI.
3.
W ogólnokształcącej szkole baletowej ramowy plan nauczania określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych stosuje się:
1)
w roku szkolnym 2019/2020 w klasach VII-IX;
2)
w roku szkolnym 2020/2021 w klasach VIII i IX;
3)
w roku szkolnym 2021/2022 w klasie IX.
4.
W szkole sztuki cyrkowej ramowy plan nauczania określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 1763 oraz z 2018 r. poz. 1161) stosuje się:
1)
w roku szkolnym 2019/2020 w klasach II i III;
2)
w roku szkolnym 2020/2021 w klasie III.
§ 10.
Klasy dotychczasowego liceum plastycznego prowadzone w liceum sztuk plastycznych stosują ramowe plany nauczania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, do czasu zakończenia kształcenia w tych klasach.
§ 11.
1.
Dotychczasowe ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych stosują ramowe plany nauczania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, do czasu wygaśnięcia kształcenia w tych szkołach, o którym mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 1125 oraz z 2018 r. poz. 2485).
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do klas dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, o których mowa w § 9a ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, do czasu zakończenia kształcenia w tych klasach.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
Załącznik 1 RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
Załącznik 2 RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
Załącznik 3 RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA
Załącznik 4 RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA
Załącznik 5 RAMOWY PLAN NAUCZANIA LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
Załącznik 6 RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ
Załącznik 7 RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY SZTUKI TAŃCA
Załącznik 8 RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY SZTUKI CYRKOWEJ
Załącznik 9 RAMOWY PLAN NAUCZANIA POLICEALNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ
Załącznik 10 RAMOWY PLAN NAUCZANIA POLICEALNEJ SZKOŁY PLASTYCZNEJ
Załącznik 11 RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGNISKA ARTYSTYCZNEGO
Słowa kluczowe:
szkołaszkoła publiczna

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel