Reforma oświaty: organizacja klas sportowych i dwujęzycznych

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 6 grudnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Reforma oświaty: organizacja klas sportowych i dwujęzycznych

Przepisy projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe przewidują kilka wariantów przekształcenia gimnazjum sportowego, mistrzostwa sportowego lub gimnazjum z oddziałami. MEN zapowiada, że szkoły sportowe, oddziały sportowe w szkołach ogólnodostępnych oraz szkoły mistrzostwa sportowego będą funkcjonować na podobnych zasadach jak w obecnym stanie prawnym. A jak będzie z oddziałami dwujęzycznymi?

8 wariantów przekształcenia gimnazjum sportowego, mistrzostwa sportowego…

Dotychczasowe gimnazjum sportowe, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub gimnazjum ogólnodostępne z oddziałami można:

1)      przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową, ośmioletnią szkołę podstawową sportową, ośmioletnią szkołę podstawową mistrzostwa sportowego albo ośmioletnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;

2)      włączyć do ośmioletniej szkoły podstawowej, ośmioletniej szkoły podstawowej sportowej, ośmioletniej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego albo ośmioletniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;

3)      przekształcić w liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące sportowe, liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego albo liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;

4)      włączyć do liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego sportowego, liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;

5)      przekształcić w technikum, technikum sportowe, technikum mistrzostwa sportowego albo technikum z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;

6)      włączyć do technikum, technikum sportowego, technikum mistrzostwa sportowego albo technikum z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;

7)      przekształcić w branżową szkołę I stopnia, branżową szkołę I stopnia sportową, branżową szkołę I stopnia mistrzostwa sportowego albo branżową szkołę I stopnia z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;

8)      włączyć do branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły I stopnia sportowej, branżowej szkołę I stopnia mistrzostwa sportowego albo branżowej szkoły I stopnia z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego.

Włączenie gimnazjum do szkoły innego typu lub przekształcenie go w szkołę innego typu jest możliwe w terminach: 1 września 2017 r., 1 września 2018 r. i 1 września 2019 r. – decyzje w tym zakresie podejmuje organ prowadzący szkoły.

Wygaszenie gimnazjum

Jednym z wariantów jest również pozostawienie gimnazjum jako samodzielnej szkoły i wygaszenie jej. Zakończenie działalności gimnazjum – w przypadku gimnazjum samorządowego – będzie potwierdzone uchwałą podjętą do 30 listopada 2019 r.

Nowe oddziały sportowe (szkoły sportowe, mistrzostwa sportowego) będą mogły być nadal tworzone w 8-letnich szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych. Natomiast nie będą tworzone nowe oddziały i szkoły na poziomie wygaszanych gimnazjów. Te, które zostały już utworzone (na etapie gimnazjum), będą funkcjonowały, aż do ich wygaśnięcia.

W roku szkolnym 2017/2018 w szkole podstawowej będzie można utworzyć oddział sportowy również od klasy VII. Nowym rozwiązaniem jest natomiast umożliwienie tworzenia w szkole ogólnodostępnej oddziałów mistrzostwa sportowego.

Bez zmian w rekrutacji

Nie będzie zmian w przepisach dotyczących rekrutacji do publicznych szkół sportowych i oddziałów sportowych oraz publicznych szkół mistrzostwa sportowego/oddziałów mistrzostwa sportowego. Jeśli kandydatów spełniających warunki byłoby więcej niż miejsc, rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne.

Obecnie w MEN trwają prace nad aktem wykonawczym dotyczącym warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

Oddziały dwujęzyczne w szkole podstawowej

W projektowanej ustawie wprowadzono przepis, który jest skutkiem zmian strukturalnych systemu oświaty, umożliwiający utworzenie oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej.

Dotychczas oddziały dwujęzyczne nie mogły być tworzone w szkole podstawowej, a jedynie w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej (razem 6 lat nauczania dwujęzycznego). Projektowane rozwiązania zakładają, że oddziały dwujęzyczne będą tworzone w taki sposób, aby szkoły podstawowe nowego systemu mogły zacząć takie kształcenie od klasy VII. W ten sposób zostanie zachowana liczba lat edukacji dwujęzycznej, tj. 6 lat – 2 lata w szkole podstawowej (kl. VII-VIII) oraz 4 lata w liceum ogólnokształcącym.

Każda szkoła podstawowa będzie mogła utworzyć taki oddział (lub oddziały), do którego będą przyjmowani w pierwszej kolejności uczniowie tej właśnie szkoły – warunkiem będzie otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

W przypadku większej liczby chętnych do takiego oddziału uczniów – spełniających powyższe warunki – niż liczba wolnych miejsc w oddziale, będą brane pod uwagę łącznie:

  • wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych,
  • wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz
  • świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W następnej kolejności będą przyjmowani uczniowie innych szkół.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel