Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z KRUS

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 1 kwietnia 2020 r.
Poleć znajomemu
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z KRUS

Do specustawy w sprawie koronawirusa z dniem 31 marca 2020 r. dodano przepis, który przyznaje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z zamknięciem placówek oświatowych, także osobom ubezpieczonym w KRUS.

W jakim przypadku przysługuje zasiłek

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku:

  1. zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko
    albo
  2. niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna
    z powodu COVID-19.

Zasiłek przysługuje z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  1. dzieckiem w wieku do lat 8;
  2. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania zasiłku opiekuńczego, biorąc pod uwagę okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub okres niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych.

Komu przysługuje zasiłek

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, o której mowa w art. 7 ust.1 i 2 oraz art.16 ust.1 i 2 ustawy z  20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników tj. osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz emerytalno – rentowemu.

Wysokość zasiłku

Zasiłek opiekuńczy za każdy dzień wynosi 1/30 kwoty emerytury podstawowej w rozumieniu art.6 pkt 7 ustawy z 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników tj. od 1 marca 2020 r. jest to kwota 972,40 zł (Komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 18 lutego 2020 r.)

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel