Wykaz placówek zamkniętych do 26 kwietnia 2020 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 10 kwietnia 2020 r.
Poleć znajomemu
Wykaz placówek zamkniętych do 26 kwietnia 2020 r.

Kilkakrotnie zmieniane rozporządzenie MEN z 11 marca 2020 r. budzi wątpliwości, których  placówek oświatowych dotyczy ograniczenie funkcjonowania w okresie epidemii koronawirusa. Sprawdź aktualny wykaz placówek, które realizują swoje zadania zdalnie.  

Placówki

Okres zawieszenia działalności

 1. przedszkola
 2. inne formy wychowania przedszkolnego
 3. szkoły wszystkich typów
 4. placówki oświatowo wychowawcze
 5. placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia ustawicznego
 6. placówki artystyczne
 7. placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
 8. kolegia pracowników służb społecznych.

Nie dotyczy:

 • szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

12 marca – 26 kwietnia 2020 r.

 1. przedszkola i szkoły specjalne zorganizowane w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej
 2. szkoły specjalne funkcjonujące w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
 3. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
 4. ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
 5. poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym specjalistyczne.

6 kwietnia – 26 kwietnia 2020 r.

Zawieszenie również stażu uczniowskiego

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe  dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę oraz stażu uczniowskiego, o którym mowa wart. 121a ustawy z dnia 14  grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (zmiana weszła w życie 9 kwietnia 2020 r.).

Zdalne nauczanie wychowanków MOW

Od 15 kwietnia 2020 r., zadania młodzieżowego ośrodka wychowawczego w przypadku wychowanków, którzy uzyskali zgodę na urlopowanie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2018 r. poz.969) i nie przebywają w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel