Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania z 0,6% rezerwy likwidacji szkód w szkołach i placówkach oświatowych spowodowanych przez powódź

Data publikacji: 29 maja 2010 r.
Poleć znajomemu

Ze względu na znaczne zniszczenia materialne w obiektach oświatowych, spowodowane przez powódź i podtopienia, które wystąpiły na terenie wielu jednostek samorządu terytorialnego, w uzgodnieniu z Ministrem Finansów wstrzymano rozpatrywanie wniosków według „Kryteriów podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010".

Wnioski o dofinansowanie likwidacji szkód spowodowanych powodzią

W aktualnych uwarunkowaniach będą rozpatrywane wyłącznie wnioski jednostek samorządu terytorialnego o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010 z 0,6 % rezerwy, dotyczące dofinansowania likwidacji szkód w obiektach szkolnych spowodowanych zdarzeniami wywołanymi przez żywioły.

Wnioski powinny być sporządzone:

  • na określonym formularzy (wzór formularza)  i
  • udokumentowane kopią protokołu komisji powołanej przez wojewodę do oszacowania strat powstałych w wyniku powodzi lub innego żywiołu.
Wnioski powinny być składane niezwłocznie po oszacowaniu strat.
W przypadku obiektów ubezpieczonych możliwe jest złożenie wniosków przed zakończeniem procedury związanej z uzyskaniem odszkodowania, z tym, że po ustaleniu kwoty odszkodowania wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego uzupełnienia wniosku o informację dotyczącą kwoty uzyskanego odszkodowania.
Wnioski należy składać w dwóch kompletnych egzemplarzach i kierować je do Ministerstwa Edukacji Narodowej na następujący adres:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Procedura rozpatrywania wniosków

Wnioski jednostek samorządu terytorialnego dotyczące zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010 z 0,6% rezerwy po ich zweryfikowaniu będą przedkładane do zaopiniowania Stronie Samorządowej Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego a następnie przekazywane do Ministra Finansów - dysponenta 0,6% rezerwy, celem realizacji.

Za realizację zadań związanych z podziałem 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej odpowiedzialni są pracownicy Wydziału Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Wychowania MEN.

Źródło informacji:

  • strona internetowa MEN

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel