Kuratorzy oświaty będą samodzielnie przyznawać nagrody nauczycielom

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 13 stycznia 2020 r.
Poleć znajomemu
Kuratorzy oświaty będą samodzielnie przyznawać nagrody nauczycielom

Umożliwienie samodzielnego przyznania nagrody nauczycielom przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny  przewiduje najnowszy projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Kryteria przyznawania nagród

Po planowanej zmianie przepisów, nagroda będzie mogła być przyznana nauczycielowi, który:

    1. przepracował w szkole co najmniej 2 lata; 
    2. posiada wyróżniającą ocenę pracy; 
    3. posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie: 

a) kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych odpowiednio w podstawach programowych: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, kształcenia w zawodach, kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, lub
b)rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub
c) działań innowacyjnych, lub
d) pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub
e) współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub
f) działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym
(§2 rozporządzenia MEN z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli - po nowelizacji).

Zasada – nagroda na wniosek dyrektora szkoły

Co do zasady wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty lub nagrody organu sprawującego nadzór pedagogiczny składa:

  1. dyrektor szkoły – dla nauczyciela zatrudnionego w szkole;
  2. organ prowadzący szkołę – dla dyrektora szkoły.

Nagrody zaś są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej (§6 i §7 rozporządzenia MEN z 10 sierpnia 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli).

Nowość – nagroda z inicjatywy kuratora oświaty

Zmiana rozporządzenia ma przede wszystkim polegać na tym, że kurator oświaty lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie mógł  z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi spełniającemu kryteria, o których mowa w §2 ww. rozporządzenia, i nie będzie ograniczony terminem 14 października.

Źródło:

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel