Szkoły otrzymają pieniądze na wycieczki patriotyczne – wnioski do 30 maja

Data publikacji: 16 marca 2018 r.
Poleć znajomemu
Szkoły otrzymają pieniądze na wycieczki patriotyczne – wnioski do 30 maja

W ramach programu „Niepodległa” szkoły będą mogły uzyskać wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa, które umożliwi realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym m.in. na wycieczki patriotyczne. Szczegóły określa projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Co może być sfinansowane w ramach programu „Niepodległa”

1)  wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości, przygotowanej przez uczniów lub wychowanków,

2)   wycieczki związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej.

Możliwe będzie również sfinansowanie innych, niż wymienione, działań w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dyrektor szkoły, z własnej inicjatywy albo na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego, występuje do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w terminie do 30 maja 2018 r.

Dotacje dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych

Wsparcie finansowe z budżetu państwa będzie udzielane w formie dotacji dla organów prowadzących (będących jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż JST i osobami fizycznymi) publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży, a także placówki: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy  – Prawo oświatowe.

Niezbędny wkład własny

Warunkiem udzielenia dotacji organom prowadzącym jest zapewnienie przez organ prowadzący finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% całkowitej kwoty niezbędnej do realizacji zadania. Takie uregulowanie przyczyni się do większego zaangażowania organu prowadzącego i współuczestnictwa w realizacji przedsięwzięcia oraz spowoduje zwiększenie jego wartości finansowej.

Trzystopniowa procedura ubiegania się o środki

Procedura ubiegania się o udzielnie wsparcia finansowego jest trzystopniowa (§ 4-10 projektowanego rozporządzenia):

1)  Szkoły przygotowują wnioski o udzielenie wsparcia finansowego, które będą weryfikowane przez organ prowadzący szkołę. W wyniku weryfikacji organ prowadzący sporządza jeden łączny wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w szkołach prowadzonych przez ten organ, zawierający m.in. wykaz szkół rekomendowanych do udzielenia wsparcia oraz łączną wnioskowaną kwotę. Następnie składa ten wniosek do właściwego wojewody.

2)  Wnioski organów prowadzących są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez zespoły powołane przez wojewodów. Wojewodowie, po dokonaniu oceny, przekazują ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania protokół z oceny, zawierający m.in. wykaz szkół rekomendowanych do udzielenia wsparcia finansowego.

3)  Zespół powołany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dokonuje ostatecznej oceny merytorycznej wniosków i przedstawia temu ministrowi wykaz szkół, które w wyniku oceny uzyskały najwyższą liczbę punktów. Na podstawie tej oceny minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podejmuje decyzję o udzieleniu poszczególnym szkołom wsparcia finansowego na realizację zadania.

Terminy, kwoty, wnioski…

W § 4 i § 5 projektowanego rozporządzenia zostały określone terminy składania wniosków oraz zakres informacji, jakie zawierają wnioski szkoły i wnioski organu prowadzącego, a także zróżnicowana wysokość wsparcia finansowego, które może być udzielone szkole – od 3.000 zł do 10.000 zł oraz organowi prowadzącemu – od 3.000 zł do 50.000 zł.

Zakres ustalonego wsparcia finansowego uwzględnia różne wartości projektów obchodów setnej rocznicy polskiej niepodległości wynikające z wielkości szkół oraz planowanych przedsięwzięć.

Wnioski szkół zawierają m.in.: informację o doświadczeniu i osiągnięciach szkoły w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej oraz informację o zakresie współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, co podczas ich oceny pozwoli na premiowanie szkół kultywujących tradycje narodowe i aktywnie włączających się w życie społeczności lokalnej.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w  zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018r. w ramach Priorytetu 1B.2 programu wieloletniego „Niepodległa” (projekt z 16 lutego 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel