Wycieczka szkolna w góry - tylko z przewodnikiem

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 26 czerwca 2014 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Od 1 września 2014 r. wycieczki szkolne mają odbywać się według nowych przepisów. Zmienią się zasady organizowania wycieczek górskich oraz wycieczek i imprez krajowych. Możliwe będzie m.in. łącznie funkcji kierownika wycieczki i jej opiekuna.

Od 1 września 2014 r. wycieczki szkolne mają odbywać się według nowych przepisów. Zmienią się zasady organizowania wycieczek górskich oraz wycieczek i imprez krajowych. Możliwe będzie m.in. łącznie funkcji kierownika wycieczki i jej opiekuna.

Po górach - tylko z przewodnikiem

Od 17 października 2012 r. nie ma obowiązku zapewnienia przewodnika górskiego w przypadku wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej organizowanych na terenach górskich. Obowiązek taki wynikał z uchylonego rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 1997 r., w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. z 1997 r., Nr 57, poz. 358).  Aby zapewnić bezpieczeństwo uczniów biorących udział w wycieczkach szkolnych na obszarach górskich, w tym także na terenie parków narodowych położonych na tych obszarach, od roku szkolnego 2014/2015 wymóg udziału przewodnika górskiego zostanie wprowadzony do rozporządzenia MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Dodatkowo, wycieczki i imprezy organizowane na obszarach górskich innych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1-5 i 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 196), szkoła będzie musiała zapewnić uczestnictwo przewodnika terenowego.

Kierownik wycieczki będzie mógł być także jej opiekunem

Obecnie, bez względu na liczbę uczestników wycieczki, konieczne jest odrębne powierzenie funkcji kierownika wycieczki i opiekuna wycieczki. Nowe przepisy umożliwią łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy - za zgodą dyrektora szkoły. W konsekwencji, uproszczone zostanie zorganizowanie wycieczki lub imprezy, w której bierze udział jedynie kilku uczniów.

Na wycieczkę krajową bez obowiązkowego ubezpieczenia NNW

Mimo, że przepisy dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych nie przewidują szczególnych, obowiązkowych ubezpieczeń dla szkół i placówek oświatowych, obowiązujące przepisy rozporządzenia MENiS z 8 listopada 2001 r., nakładają obowiązek ubezpieczenia uczestników krajowej wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków. W związku z tym, że umowa NNW jest dobrowolną umową ubezpieczenia, resort edukacji planuje uchylić przepis nakładający ww. obowiązek. Utrzymany zostanie jednak obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia uczestników wycieczki lub imprezy zagranicznej.

Planowo od 1 września 2014 r. w przypadku wycieczek i imprez krajowych nie będzie obowiązku zawierania umowy ubezpieczenia NNW, jednakże dyrektor szkoły będzie zobowiązany poinformować jej uczestników o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia.

Źródło:

  • projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (projekt z 18 czerwca 2014 r., skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel