Zmiany w Karcie Nauczyciela przyjęte przez Radę Ministrów

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 23 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu

23 lipca 2013 r. Rada Ministrów zaakceptowała opracowane przez resort edukacji założenia do nowej Karty Nauczyciela. Poznaj 10 najważniejszych obszarów planowanych zmian w Karcie Nauczyciela.

23 lipca 2013 r. Rada Ministrów zaakceptowała opracowane przez resort edukacji założenia do nowej Karty Nauczyciela. Poznaj 10 najważniejszych obszarów planowanych zmian w Karcie Nauczyciela.

1. Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli

Proponuje się zastąpienie średnich wynagrodzeń nauczycieli wskaźnikami kalkulacyjnymi środków ogółem przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli. Projektowane rozwiązanie nie wpłynie na zmianę łącznej wysokości środków, które jednostki samorządu terytorialnego w dalszym ciągu będą wydatkować na wynagrodzenia nauczycieli. Rozliczanie tych środków będzie jednak dokonywane łącznie na wszystkich stopniach awansu zawodowego, a nie jak dotychczas oddzielnie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W ten sposób zagwarantowana zostanie ogólna suma środków na wynagrodzenia nauczycieli, a zarządzanie wynagrodzeniami będzie uproszczone.

Organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, będzie określał:

 • wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania,
 • szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
 • wysokość i warunki wypłacania poszczególnych składników wynagrodzenia, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach.
2. Zniesienie niektórych uprawnień socjalnych nauczycieli

Proponuje się uchylenie przepisów dotyczących dodatku mieszkaniowego, zasiłku na zagospodarowanie, prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego, prawa do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły.  Zostanie zachowana przy tym zasada ochrony praw nabytych. Zmianie ulegnie także sposób określania wysokości tzw. dodatku wiejskiego.

3. Doskonalenie zawodowe skierowane na potrzeby uczniów i politykę oświatową

Proponowane rozwiązania, dotyczące form doskonalenia zawodowego nauczycieli w połączeniu z potrzebami uczniów i szkoły, będą realizowane poprzez ukierunkowanie środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli na doskonalenie związane m.in. z obszarami wynikającymi z polityki edukacyjnej, wnioskami i wynikami nadzoru pedagogicznego, wynikami egzaminów zewnętrznych, realizacją podstawy programowej, potrzebami uczniów i indywidualizacją procesu kształcenia czy z kierunkami lokalnych strategii rozwojowych i lokalnej polityki oświatowej.

4. Doskonalenie zawodowe rejestrowane w ramach czasu pracy nauczyciela

Zostaną doprecyzowane przepisy dotyczące obowiązku rejestrowania zajęć i czynności realizowanych w ramach czasu pracy nauczyciela poprzez uwzględnienie rejestrowania najistotniejszych czynności wspierających proces dydaktyczny, takich jak: doskonalenie zawodowe nauczycieli, praca zespołowa nauczycieli czy kontakt nauczyciela z rodzicami uczniów szkoły.

5. Zmiana zasad udzielania urlopu wypoczynkowego

Przewiduje się zmianę sposobu określenia wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli szkół feryjnych i terminu jego udzielania. Urlop wypoczynkowy nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, będzie określony w wymiarze 47 dni roboczych w roku.

Pozostałe dni robocze przypadające, w zależności od planu urlopów w szkole, w okresach ferii zimowych i letnich (wakacji), przerw świątecznych lub pozostałych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych nauczyciele będą wykorzystywać na realizację zadań statutowych szkoły oraz doskonalenie zawodowe, zgodnie z poleceniem dyrektora.
6. Doprecyzowanie celu przeznaczenia urlopu dla poratowania zdrowia

Zgodnie z założeniami, urlop dla poratowania zdrowia będzie udzielany nauczycielowi w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę. Urlop ten będzie mógł być udzielany również na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową, Wydłużeniu ulegnie okres pracy w szkole, po którym będzie można skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, z 7 do 20 lat. Łączny jego wymiar w okresie całego zatrudnienia zostanie skrócony z 3 lat do 1 roku.

7. Zwiększenie roli rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczących istotnych spraw szkoły   

Przewiduje się:

 • rozszerzenie udziału przedstawicieli rodziców w procedurze awansu zawodowego nauczycieli i procedurze oceny ich pracy.
 • usprawnienie komunikacji między nauczycielami a rodzicami uczniów.
8. Awans zawodowy - nowe kompetencje i skład komisji

Nowelizacja Karty Nauczyciela obejmie:

 • Zmianę organu do nadania nauczycielowi mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego;,
 • Zmianę składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego i komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego,
 • Skrócenie ścieżki awansu zawodowego dla nauczycieli posiadających staż pracy w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
Więcej w artykule: „Awans zawodowy - bez udziału kuratorium”.
9. Postępowanie dyscyplinarne i zaświadczenie o niekaralności

Zmiany dotyczą także:

 • Postępowania dyscyplinarnego nauczycieli poprzez usprawnienie działania komisji dyscyplinarnych.
 • Wprowadzenia centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych.
 • Rozszerzenia na wszystkich nauczycieli, bez względu na wymiar i miejsce zatrudnienia, przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz wymogów nawiązania stosunku pracy i wygaśnięcia stosunku pracy dotyczących niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nietoczenia się postępowania karnego lub dyscyplinarnego.
10. Inne zmiany porządkujące

 1. Ułatwienia finansowania dodatkowych zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 2. Doprecyzowania sposobu finansowania jednorazowej gratyfikacji wypłacanej osobom, którym nadano tytuł honorowy profesora oświaty,
 3. Ograniczenia stosowania przepisów ustawy Karta Nauczyciela w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Teraz, po przyjęciu projektu założeń przez Radę Ministrów, zostanie opracowany projekt ustawy nowelizującej Kartę Nauczyciela. O dalszych pracach nad zmianą ustawy - Karta Nauczyciela będziemy informować na bieżąco na łamach Portalu Oświatowego.

Źródło:

 • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel