Karta Nauczyciela 2019: Podwyżki dla nauczycieli oraz nowe świadczenia

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 5 marca 2019 r.
Poleć znajomemu
Karta Nauczyciela 2019: Podwyżki dla nauczycieli oraz nowe świadczenia
Dokument archiwalny

1.000 zł za każdy rok stażu na kontraktowego, dodatek za wyróżniającą pracę w czasie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego oraz 5% podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2019 r. – m.in. takie zmiany w wynagradzaniu nauczycieli przewiduje projekt nowelizacji Karty Nauczyciela.

Świadczenie „na start” dla nauczycieli stażystów

Już od 1 września 2019 r. nauczyciele stażyści mają otrzymywać 1.000 zł za każdy rok stażu. Świadczenie to będzie wypłacane w terminie do:

 1. 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż, oraz
 2. 30 września kolejnego roku – chyba że w tym terminie nauczyciel nie odbywał stażu, w takim przypadku świadczenie to wypłaca się nie później  niż w ciągu 30 dni od dnia, w którym rozpoczął jego odbywanie.

Świadczenie ma wypłacać tylko szkoła będąca podstawowym miejscem pracy nauczyciela, zaś jego wypłata jest ograniczona do nie więcej niż dwóch razy w okresie całego zatrudnienia.

Nauczyciele, którzy rozpoczęli staż w roku szkolnym 2018/2019 otrzymają świadczenie „na start” jednokrotnie – do 30 września 2019 r. (art. 11 projektu ustawy nowelizującej).

Świadczenie ma charakter socjalny to znaczy, że jego wysokość jest niezależna od wymiaru etatu, zaś sam dodatek nie stanie się kolejnym składnikiem wynagrodzenia. W konsekwencji nie będzie wliczany do podstawy świadczeń dla nauczycieli (np. trzynastki, wynagrodzenia urlopowego etc.) ani do średnich wynagrodzeń (art. 53a projektowanego brzmienia Karty Nauczyciela).

Świadczenie „na start” otrzyma każdy nauczyciel stażysta, który realizuje staż na stopień nauczyciela kontraktowego.

Dodatek za wyróżniającą pracę – także dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych

Począwszy od 1 września 2020 r. nauczycielom będzie przysługiwał dodatek za wyróżniającą pracę. Początkowo miał on być szczególnym składnikiem wynagrodzenia nauczycieli dyplomowanych. Obecnie MEN chce wprowadzić taki dodatek także dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych, którzy uzyskali wyróżniającą ocenę pracy. Warunkiem jego otrzymania będzie realizacja stażu na wyższy stopień awansu zawodowego – bowiem tylko w jego okresie dodatek ten będzie przysługiwał.  

Warunki uzyskania dodatku za wyróżniającą pracę prezentuje poniższa tabela:

Stopień awansu zawodowego

Warunki dotyczące oceny pracy

Okres przysługiwania dodatku

Utrata prawa do dodatku

Nauczyciel kontraktowy

 • Uzyskanie wyróżniającej oceny pracy po zakończeniu stażu lub dodatkowego stażu
  lub
 • Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego  za okres stażu oraz wyróżniającej oceny pracy na zasadach obowiązujących od 1 września 2018 r.

Okres odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego, nie dłużej niż przez 3 lata

Uzyskanie niższej niż wyróżniająca ocena pracy – z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym uzyskana przez nauczyciela ocena pracy niższa niż wyróżniająca stanie się ostateczna

Nauczyciel kontraktowy, który uzyskał ten stopień awansu na podstawie art. 9a ust. 3 Karty Nauczyciela

Uzyskanie wyróżniającej oceny pracy albo na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 3 (tj. cykliczna ocena pracy) albo art. 6a ust. 1d (ocena na wniosek nauczyciela, uprawnionych organów lub z inicjatywy dyrektora)

Nauczyciel mianowany

 • uzyskanie wyróżniającej oceny pracy po zakończeniu stażu lub dodatkowego stażu
  lub
 • uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz wyróżniającej oceny pracy na zasadach obowiązujących od 1 września 2018 r.

Okres odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, nie dłużej niż przez 3 lata

Nauczyciel mianowany, który uzyskał ten stopień awansu na podstawie art. 91 ust. 4 lub ust. 5 Karty Nauczyciela

Uzyskanie wyróżniającej oceny pracy albo na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 3 (tj. cykliczna ocena pracy) albo art. 6a ust. 1d (ocena na wniosek nauczyciela, uprawnionych organów lub z inicjatywy dyrektora)

Dodatek za wyróżniającą pracę uzyska także dyrektor szkoły (przedszkola), który będzie legitymował się wyróżniającą oceną pracy, przy czym dodatek ten będzie przysługiwał przez 3 lata, nie dłużej jednak niż do dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Wysokość dodatku za wyróżniającą pracę w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 roku będzie stopniowo rosła, by ostatecznie od 1 września 2022 r. osiągnąć wysokość dla nauczycieli kontraktowych 6% kwoty bazowej, a dla nauczycieli mianowanych 12% kwoty bazowej. Wysokość dodatku będzie ustala w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

Wysokość dodatku za wyróżniającą pracę w okresie przejściowym prezentuje poniższa tabela.

Stopień awansu zawodowego

Od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021

Od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2022 r.

Od 1 września 2022 r.

Nauczyciel kontraktowy

3% kwoty bazowej

4,5% kwoty bazowej

6% kwoty bazowej

Nauczyciel mianowany

3% kwoty bazowej

6% kwoty bazowej

12% kwoty bazowej

We wrześniu druga podwyżka dla nauczycieli

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela przewiduje podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w terminie do 30 września 2019 r. z wyrównaniem od 1 września 2019 r. Średnie wynagrodzenia obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. w okresie od 1 września do 31 grudnia 2019 r. wzrosną o 5% (art. 8 ustawy nowelizującej).

Powrót do corocznego uchwalania regulaminu wynagradzania nauczycieli

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela przewiduje także – od 1 stycznia 2020 r. – obowiązek corocznego uchwalania przez organ prowadzący będący jednostką samorządu terytorialnego regulaminu wynagradzania nauczycieli, który określa m.in. wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania. Regulaminy mają być uchwalane do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczą, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Obowiązujące w dniu wejścia w życie nowych przepisów regulaminy mają zachować moc nie dłużej niż do dnia 31 marca 2020 r. (art. 9 ustawy nowelizującej).

Proponowane rozwiązanie ma umożliwić m.in. wzmocnienie kontroli ze strony państwa (wojewoda, regionalne izby obrachunkowe), jak i partnerów społecznych (związki zawodowe) nad zgodnością regulaminów wynagradzania z przepisami prawa – jak wynika z uzasadnienia projektu nowelizacji.

Źródło:

 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt z 28 lutego 2019 r. ).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel