Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów pobierania stypendiów sportowych do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy. (Dz.U. z 2002 r. nr 1, poz. 8)

Dz.U.02.1.8
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów pobierania stypendiów sportowych do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy.
(Dz.U. z dnia 8 stycznia 2002 r.)

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.
Zaliczenie okresów pobierania stypendiów sportowych do okresu zatrudnienia następuje na podstawie zaświadczenia wydanego przez:
1)
klub sportowy, polski związek sportowy zrzeszający sportowców niepełnosprawnych oraz inny podmiot, który przyznał i wypłacił stypendium sportowe,
2)
polski związek sportowy lub związek sportowy zrzeszający sportowców niepełnosprawnych, który wypłacił stypendia sportowe dla członków kadry narodowej, olimpijskiej lub paraolimpijskiej, przyznane przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu lub inny właściwy organ.
2.
W zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, potwierdza się okresy pobierania stypendium sportowego.
3.
W zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, potwierdza się okresy pobierania stypendium sportowego, z wyłączeniem okresów, w których wypłata stypendium została prawomocną decyzją wstrzymana.
4.
Zaświadczenie o pobieraniu stypendium sportowego wydaje się nie później niż w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu stypendium lub od upływu okresu, na jaki stypendium zostało przyznane.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel