Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Porady Oświatowe

Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Udzielenie związkom zawodowym informacji o wysokości dodatku motywacyjnego poszczególnych nauczycieli

  Pytanie: Związek zawodowy działający w szkole złożył wniosek o udzielenie informacji na temat wysokości przyznanych dodatków motywacyjnych nauczycielom. W piśmie wskazano 7 przedziałów kwotowych, zaś związek prosi o podanie, którzy nauczyciele otrzymali dodatek w danym przedziale kwotowym. Czy mogę udzielić takiej informacji?

  Data publikacji: 2013-11-13
 2. Awans zawodowy ze ścieżki dyrektorskiej na stopień nauczyciela mianowanego

  Pytanie: Dyrektor szkoły ma stopień nauczyciela kontraktowego. Czy może robić awans zawodowy ze ścieżki dyrektorskiej na nauczyciela mianowanego?

  Data publikacji: 2012-07-02
 3. Naliczanie składek na związki zawodowe z wynagrodzenia nauczycieli

  Pytanie: Proszę o podanie sposobu obliczenia składek nauczycieli na związki zawodowe potrącanych z wynagrodzeń, jakie składniki są brane pod uwagę i jaki jest ich procent?

  Data publikacji: 2010-08-03
 4. Zniżka godzin nauczyciela pełniącego funkcje w związku zawodowym

  Pytanie: Ile będzie wynosić tygodniowa zniżka godzin nauczyciela (pensum 20 godzin) z tytułu zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, gdy w szkole zatrudnionych jest 135 członków związku?

  Data publikacji: 2011-09-13
 5. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674)

  Data publikacji: 2014-01-01
 6. Jak napisać plan rozwoju zawodowego - wytyczne dla nauczyciela stażysty

  Rozpoczynasz pracę jako nauczyciel stażysta w szkole lub placówce oświatowej? Nie wiesz, jak napisać plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego? Sprawdź wymagania, które musisz spełnić, przygotowując dokument do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły.

  Data publikacji: 2011-09-07
 7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych  - prawo czy obowiązek nauczyciela?

  Pytanie: Czy dyrektor szkoły może nakazać nauczycielowi podwyższenie kwalifikacji? Czy jeśli nauczyciel odmówi, może być to przyczyną zwolnienia go z pracy? 

  Data publikacji: 2012-08-21
 8. Ocena kwalifikacji nauczyciela a naruszenie dóbr osobistych (orzeczenie z omówieniem)

  Stanowisko organu nadzoru pedagogicznego o braku wystarczających kwalifikacji do nauczania konkretnych przedmiotów w szkole, które nie zawiera sformułowań zmierzających do poniżenia, ośmieszenia lub upokorzenia nauczyciela, nie narusza dóbr osobistych ocenianego pracownika nawet wtedy, gdyby ocena o braku wystarczających kwalifikacji nauczycielskich okazała się nieuzasadniona. Wyrok Sądu Najwyższego z 10 października 2007 r., II PK 42/07.

  Data publikacji: 2008-12-07
 9. Wymiar pensum nauczyciela przewodniczącego związków zawodowych w szkole

  Pytanie: Ile godzin tygodniowego pensum powinien realizować nauczyciel - szef organizacji związkowej, która liczy 34 członków (pensum tego nauczyciela wynosi 18 godzin)?

  Data publikacji: 2010-04-28
 10. Oceny śródroczne w arkuszu ocen

  Pytanie: Czy  w szkole podstawowej i gimnazjum do arkusza ocen wpisuje się oceny po pierwszym semestrze?

  Data publikacji: 2015-02-13
 11. Awans na nauczyciela mianowanego, gdy nauczyciel posiada wykształcenie średnie zawodowe

  Pytanie: Czy nauczyciel, który posiada wykształcenie średnie zawodowe oraz kurs pedagogiczny i ma kwalifikacje do nauczania praktycznej nauki zawodu, może rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego?

  Data publikacji: 2010-09-02
 12. Wzór rozwiązania stosunku pracy z powodu negatywnej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

  Data publikacji: 2008-11-12
 13. Ocena pracy nauczyciela zatrudnionego w szkole w niepełnym wymiarze czasu pracy

  Pytanie: Czy można dokonać oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w szkole na ½ etatu? 

  Data publikacji: 2009-10-23
 14. Test sprawdzający i wystawienie oceny bez poinformowania nauczyciela uczącego danego ucznia

  Pytanie: Czy dyrektor szkoły ma prawo zlecić przeprowadzenie testu sprawdzającego opanowanie materiału z I semestru (uczeń był nieklasyfikowany i nie zorganizowano dla niego egzaminu klasyfikacyjnego) innemu nauczycielowi niż nauczyciel uczący? Czy miał prawo nie konsultować się w tej sprawie z nauczycielem uczącym? Czy miał prawo wpisać ocenę z testu do dziennika na czerwono jako ocenę cząstkową na II semestr nie informując o tym nauczyciela uczącego?

  Data publikacji: 2012-05-30
 15. Ocena niedostateczna w arkuszu ocen ucznia gimnazjum

  Pytanie: Uczeń II klasy gimnazjum otrzymał na koniec roku szkolnego ocenę niedostateczną. W sierpniu zdaje egzamin poprawkowy. Jaką ocenę należy wpisać w arkuszu ocen przy nazwie przedmiotu?

  Data publikacji: 2013-08-16
Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.