Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1663)

Dz.U.19..1663
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej
(Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2019 r.)

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 60 i 1287) i art. 133 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, zwanym dalej "SIO", w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, zbiorach danych uczniów i zbiorach danych nauczycieli;
2)
terminy przekazywania do bazy danych SIO:
a)

danych, o których mowa w:

– art. 8 pkt 1 lit. a-c, e-k i pkt 2-4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25 i 32, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. j i pkt 1a lit. i, ust. 3 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 lit. f ustawy,

– art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g ustawy - w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego,

– art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c ustawy - w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia,

– art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5 ustawy - w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych, 

b)
danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego,
c)
danych, o których mowa w art. 20 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., zgodnie z art. 133 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
2)
ustawie - Prawo oświatowe - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287);
3)
ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481);
4)
ustawie - Karta Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287);
5)
Kodeksie pracy - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
Rozdział 2
Szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w SIO w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych
§ 3.
W SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych prowadzenia szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy, które obejmują:
1)
dane dotyczące powierzchni gruntów pozostających w dyspozycji szkoły i placówki oświatowej, z wyszczególnieniem powierzchni:
a)
terenów sportowych,
b)
placów zabaw,
c)
terenów pod obiektami budowlanymi, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 i 1524), niewymienionymi w lit. a i b,
d)
terenów zieleni urządzonej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235,730, 1009 i 1524),
e)
pozostałych terenów;
2)
dane dotyczące powierzchni użytkowej obiektów budowlanych pozostających w dyspozycji szkoły i placówki oświatowej, z wyszczególnieniem rodzajów pomieszczeń w zależności od pełnionych funkcji oraz powierzchni tych pomieszczeń;
3)
dane dotyczące rodzaju i liczby obiektów sportowych i rekreacyjnych niebędących w dyspozycji szkoły i placówki oświatowej, z których w poprzednim roku szkolnym korzystali uczniowie szkoły lub placówki oświatowej w ramach zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę oświatową;
4)
dane o wyposażeniu szkoły i placówki oświatowej:
a)
rodzaj i liczbę urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
b)
rodzaj i liczbę pomocy dydaktycznych, w tym komputerów,
c)

dostęp do Internetu:

– przepustowość i rodzaj łącza internetowego,

– możliwość korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu poprzez wewnątrzszkolną sieć komputerową, 

d)
rodzaj i liczbę zbiorów bibliotecznych,
e)
rodzaj i liczbę urządzeń do diagnozy i terapii, w tym do prowadzenia badań przesiewowych,
f)
korzystanie z dziennika elektronicznego,
g)
liczbę licencji do elektronicznych platform edukacyjnych,
h)
liczbę licencji do e-podręczników;
5)
dane dotyczące wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych:
a)
w przypadku publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i właściwych ministrów - dotyczące planowanych wydatków oraz wydatków wykonanych w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649),
b)
w przypadku publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych - dotyczące wydatków wykonanych w okresach, o których mowa w § 31 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 5 lit. a, z wyszczególnieniem wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia nauczycieli;
6)
dane o łącznej wysokości dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-32, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287) - w przypadku publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych;
7)
dane o liczbie korzystających z biblioteki szkolnej, z wyszczególnieniem:
a)
liczby uczniów, którzy w okresie, o którym mowa w § 31 ust. 1 pkt 1 lit. b, byli zarejestrowani w bibliotece szkolnej,
b)
liczby uczniów, którzy w okresie, o którym mowa w § 31 ust. 1 pkt 1 lit. b, wypożyczyli co najmniej jedną książkę, według kategorii wiekowych odpowiadających etapom edukacyjnym;
8)
dane o liczbie miejsc w:
a)
internacie,
b)
bursie,
c)
przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego,
d)
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
e)
specjalnym ośrodku wychowawczym,
f)
ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym,
g)
młodzieżowym ośrodku wychowawczym, z wyszczególnieniem liczby miejsc przeznaczonych do tymczasowego umieszczania nieletnich na podstawie postanowienia sądu rodzinnego o tymczasowym zastosowaniu środka wychowawczego w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
h)
młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
i)
szkolnym schronisku młodzieżowym,
j)
domu wczasów dziecięcych;
9)
dane dotyczące czasu pracy przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej oraz innej formy wychowania przedszkolnego:
a)
dzienny czas pracy przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej oraz innej formy wychowania przedszkolnego,
b)
w przypadku publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej oraz innej publicznej formy wychowania przedszkolnego - ustalony przez organ prowadzący czas, w którym przedszkole, oddział przedszkolny lub inna forma wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe;
10)
dane dotyczące czasu pracy szkolnego schroniska młodzieżowego - okresy, w których schronisko prowadzi działalność;
11)
dane dotyczące warunków prowadzenia dożywiania uczniów:
a)

średnia dzienna liczba uczniów korzystających w październiku z posiłków organizowanych przez szkołę i placówkę oświatową, według rodzajów tych posiłków, z wyszczególnieniem liczby uczniów korzystających z posiłków:

– pełnopłatnych,

– dofinansowanych,

– refundowanych, 

b)
średnia dzienna liczba posiłków wydanych przez stołówkę szkoły i placówki oświatowej w październiku, według rodzajów tych posiłków - w przypadku szkół i placówek oświatowych posiadających stołówki;
12)
dane dotyczące zakresu dostosowania szkoły i placówki oświatowej do potrzeb osób niepełnosprawnych:
a)
dostosowana całkowicie,
b)
częściowo dostosowana,
c)
niedostosowana.
§ 4.
W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. a ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów, nauczycieli i rodziców korzystających z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz liczby form tej pomocy - według form pomocy:
1)
porady i konsultacje, w tym indywidualne porady edukacyjno-zawodowe na podstawie badań i bez badań;
2)
treningi i warsztaty;
3)
prelekcje i wykłady;
4)
grupy wsparcia;
5)
terapie rodzin;
6)
mediacje;
7)
udział w radach pedagogicznych w charakterze konsultanta-doradcy;
8)
spotkania z przedstawicielami innych instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz organizacji pozarządowych;
9)
organizacja przedsięwzięć o charakterze środowiskowym na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
10)
udział w spotkaniach zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe;
11)
badania przesiewowe dzieci, według rodzajów tych badań:
a)
badania przesiewowe słuchu, z wyszczególnieniem badań wykonywanych za pomocą platformy do badań zmysłów oraz w ramach programu "Słyszę",
b)
badania przesiewowe wzroku, z wyszczególnieniem badań wykonywanych za pomocą platformy do badań zmysłów oraz w ramach programu "Widzę",
c)
badania przesiewowe mowy, z wyszczególnieniem badań wykonywanych za pomocą platformy do badań zmysłów oraz w ramach programu "Mówię";
12)
inne badania przesiewowe;
13)
porady po badaniach przesiewowych.
§ 5.
W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. b ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące liczby diagnoz sporządzonych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, oraz liczby dzieci do 3 roku życia, dzieci w wieku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, w tym objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniów, według typów szkół i klas - dla których sporządzono diagnozy, według rodzajów tych diagnoz:
1)
psychologiczna;
2)
pedagogiczna;
3)
logopedyczna;
4)
związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
5)
rehabilitanta;
6)
lekarska.
§ 6.
W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. c ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące liczby dzieci do 3 roku życia, dzieci w wieku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, w tym objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniów, według typów szkół i klas - uczestniczących w zajęciach organizowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, według rodzajów tych zajęć:
1)
terapia psychologiczna;
2)
psychoterapia;
3)
terapia pedagogiczna, w tym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
4)
terapia logopedyczna;
5)
socjoterapia;
6)
ćwiczenia rehabilitacyjne;
7)
zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień;
8)
zajęcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;
9)
zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
10)
inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.
§ 7.
W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. d ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące liczby opinii innych niż opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanych przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, oraz liczby dzieci do 3 roku życia, dzieci w wieku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, w tym objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniów, według typów szkół i klas - dla których wydano opinie, według rodzajów tych opinii:
1)
opinia o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe;
2)
opinia w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, o której mowa w art. 36 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe;
3)
opinia w sprawie spełniania przez dziecko obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, o której mowa w art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo oświatowe;
4)
opinia w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego;
5)
opinia w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
6)
opinia w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
7)
opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
8)
opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
9)
opinia w sprawie przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy;
10)
opinia w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;
11)
opinia, o której mowa w art. 191 § 24, § 26 pkt 2 albo § 27 Kodeksu pracy;
12)
opinia w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych, o której mowa w art. 3045 § 4 pkt 2 Kodeksu pracy;
13)
opinia w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej;
14)
inna opinia związana z kształceniem i wychowaniem dziecka.
§ 8.
W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. e ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące numerów i dat wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wraz z informacją, czy opinia lub orzeczenie zostały wydane dziecku do 3 roku życia, dziecku w wieku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, w tym objętemu rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, lub uczniowi, według typu szkoły i klasy, do której uczeń uczęszcza, oraz informacją o:
1)
rodzaju niepełnosprawności ucznia, dla którego poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna, wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
a)
uczeń niesłyszący,
b)
uczeń słabosłyszący,
c)
uczeń niewidomy,
d)
uczeń słabowidzący,
e)
uczeń z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f)
uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
g)
uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
h)
uczeń z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
i)
uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z określeniem współwystępujących niepełnosprawności, lub
2)
niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym ucznia, dla którego poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna, wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
§ 9.
W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 2a i 2b ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzieloną przez przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, inną formę wychowania przedszkolnego oraz szkołę, z wyszczególnieniem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - według rodzajów zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe, w których uczeń uczestniczy, a w przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzieloną przez szkołę - także według klas, do których uczniowie uczęszczają.
§ 10.
W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 2c lit. a tiret pierwsze ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące organizacji i działalności placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania będących bursami, które obejmują liczbę osób korzystających z bursy, niebędących uczniami, z wyszczególnieniem liczby nauczycieli, studentów, młodocianych pracowników i innych osób.
§ 11.
W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 2c lit. b ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące organizacji i działalności placówek oświatowo-wychowawczych, które obejmują liczbę uczestników według form zajęć: stałe, okresowe i okazjonalne, oraz według rodzajów zajęć:
1)
artystyczne;
2)
informatyczne;
3)
przedmiotowe;
4)
sportowe;
5)
techniczne;
6)
turystyczno-krajoznawcze;
7)
inne zajęcia.
§ 12.
W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 2c lit. c ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące organizacji i działalności placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, które obejmują:
1)
liczbę uczestników kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 3 i 5 ustawy - Prawo oświatowe, według płci;
2)
liczbę osób, które ukończyły poszczególne formy pozaszkolne, o których mowa w pkt 1;
3)
liczbę poszczególnych form pozaszkolnych, o których mowa w pkt 1, z wyszczególnieniem form pozaszkolnych prowadzonych w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 13.
W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 2c lit. d ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące organizacji i działalności placówek doskonalenia nauczycieli, które obejmują liczbę nauczycieli korzystających z innych niż kursy kwalifikacyjne form doskonalenia oraz liczbę form doskonalenia, według rodzajów tych form:
1)
seminaria;
2)
konferencje;
3)
wykłady;
4)
warsztaty;
5)
szkolenia.
§ 14.
W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące liczby nauczycieli szkół i placówek oświatowych, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie, według przyczyn rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy, które obejmują:
1)
liczbę nauczycieli, z którymi wdanym roku kalendarzowym rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie:
a)
w związku ze skorzystaniem z uprawnień emerytalnych,
b)
w związku ze skorzystaniem z prawa do świadczeń kompensacyjnych,
c)
w związku ze skorzystaniem z prawa do renty,
d)
z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela,
e)
za wypowiedzeniem,
f)
na mocy porozumienia strun,
g)
w związku z uzyskaniem negatywnej oceny pracy dokonanej w trybie i na zasadach określonych w art. 6a ustawy - Karta Nauczyciela,
h)
w związku z cofnięciem skierowania do nauczania religii w szkole,
i)
z przyczyn określonych w art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 4 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy - Karta Nauczyciela,
j)
z innych przyczyn;
2)
liczbę nauczycieli, których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie w danym roku kalendarzowym z powodu:
a)
upływu sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym,
b)
prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy, karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczyciela,
c)
prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych, prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
d)
prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)
upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności,
f)
stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów lub zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1-5 ustawy - Karta Nauczyciela, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9 ustawy - Karta Nauczyciela,
g)
innych przyczyn.
§ 15.
W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 4 lit. b ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące wymiaru zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, według rodzajów zajmowanych stanowisk:
1)
pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych;
2)
pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi, w tym:
a)
asystenci edukacji romskiej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
b)
osoby władające językiem kraju pochodzenia, o których mowa w art. 165 ust. 8 ustawy - Prawo oświatowe,
c)
pomoc nauczyciela, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe;
3)
pracownicy prowadzący zajęcia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe;
4)
pracownicy prowadzący zajęcia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe;
5)
pracownicy ochrony zdrowia:
a)
lekarze,
b)
lekarze dentyści,
c)
pielęgniarki,
d)
higienistki szkolne,
e)
położne,
f)
rehabilitanci.
Rozdział 3
Szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w SIO w zbiorach danych innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty
§ 16.
W ramach danych, o których mowa w art. 9 pkt 2 lit. b tiret trzecie ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą, zatrudnionych w komórkach merytorycznych, obejmujące wymiar zatrudnienia pracowników, według rodzaju zajmowanych stanowisk:
1)
w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, jednostkach obsługujących - na stanowiskach urzędniczych, w tym stanowiskach kierowniczych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
2)
w urzędach obsługujących ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe oraz w specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo oświatowe - według grup stanowisk, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 oraz z 2019 r. poz. 730);
3)
w kuratoriach oświaty - na stanowiskach urzędniczych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, z wyłączeniem stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy - Karta Nauczyciela;
4)
w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych - na stanowiskach administracyjno - obsługowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 4 i 5 ustawy o systemie oświaty.
§ 17.
W ramach danych, o których mowa w art. 9 pkt 2 lit. c ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów korzystających:
1)
z pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o której mowa w art. 90c ust. 2 ustawy o systemie oświaty, z określeniem świadczeń tej pomocy, według typu szkoły oraz według wysokości tej pomocy;
2)
z pomocy udzielanej w ramach programów przyjętych na podstawie art. 90t ust. 1 i art. 90u ust. 1 ustawy o systemie oświaty, z określeniem formy tej pomocy oraz według typu szkoły.
Rozdział 4
Szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w SIO w zbiorach danych uczniów
§ 18.
W ramach danych, o których mowa w art. 13 pkt 1, art. 14 pkt 1 oraz art. 15 pkt 1 ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe uczniów obejmujące miejsce zamieszkania ucznia: województwo, powiat, gminę i miejscowość, z użyciem identyfikatorów i nazw pochodzących z krajowego rejestru podziału terytorialnego TERYT.
§ 19.
W ramach danych, o których mowa w art. 13 pkt 12, art. 14 pkt 28, art. 16 pkt 3, art. 17 pkt 1, art. 19 oraz art. 19a pkt 3 ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe uczniów, które dotyczą wypadków, którym uczeń uległ, będąc pod opieką przedszkola, szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, z wyszczególnieniem wypadków śmiertelnych i ciężkich, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 125 ustawy - Prawo oświatowe, oraz innych, według:
1)
miejsca, w którym zdarzył się wypadek:
a)

teren przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, z wyszczególnieniem:

– rodzaju pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia z uczniami, w tym pracowni szkolnych, warsztatów szkolnych, pracowni zajęć praktycznych i sal gimnastycznych,

– ciągów komunikacyjnych,

– boisk,

– placów zabaw,

– stołówek, 

b)

miejsce poza terenem przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, w której odbywaj ą się zajęcia z uczniami, z wyszczególnieniem:

– obiektów sportowych,

– instytucji publicznych,

– miejsc zgromadzeń publicznych,

– szlaków turystycznych, 

c)
ulica lub droga,
d)
inne;
2)
rodzaju zajęć, w czasie których zdarzył się wypadek:
a)
zajęcia edukacyjne oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, z wyszczególnieniem zajęć wychowania fizycznego, zajęć technicznych i zajęć artystycznych,
b)
realizacja projektu edukacyjnego,
c)
praktyczna nauka zawodu,
d)
przerwa między lekcyjna,
e)
zajęcia realizowane poza szkołą, z wyszczególnieniem wycieczek edukacyjnych i zawodów sportowych,
f)
inne zajęcia;
3)
przyczyny wypadku:
a)
zły stan techniczny obiektów, maszyn i urządzeń lub wyposażenia i sprzętów,
b)
niewłaściwe zabezpieczenie maszyn i urządzeń, substancji i preparatów chemicznych lub klatek schodowych i korytarzy,
c)
niedostosowanie stanowiska pracy do niepełnosprawności ucznia,
d)
niewłaściwe posługiwanie się maszynami i urządzeniami przez ucznia,
e)
brak lub zły stan środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej,
f)
brak nadzoru nad uczniem lub niedostateczny nadzór,
g)
prowadzenie zajęć niezgodnie z programem nauczania,
h)
nieznajomość lub nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez ucznia,
i)
działania ucznia, umyślne lub nieumyślne, w szczególności nieuwaga,
j)
działania innej osoby, umyślne lub nieumyślne, w szczególności pobicie lub uderzenie,
k)
inna przyczyna.
§ 20.
W ramach danych, o których mowa w art. 14 pkt 25 ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe uczniów, które obejmują uczestniczenie w:
1)
zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów:
a)
informatycznych,
b)
technicznych,
c)
przedmiotowych,
d)
artystycznych,
e)
sportowych,
f)
turystyczno-krajoznawczych,
g)
innych;
2)
dodatkowych działaniach mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej uczniów romskich oraz wspomagających edukację tych uczniów, z wyszczególnieniem zajęć wyrównawczych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty;
3)
specjalnych działaniach opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe - w przypadku szkół specjalnych i oddziałów specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.
Rozdział 5
Szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w SIO w zbiorach danych nauczycieli
§ 21.
W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 1a lit. a i pkt 2 lit. a, ust. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a oraz ust. 4 pkt 1 ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące wykształcenia, które obejmują:
1)
tytuł naukowy lub stopień naukowy;
2)
dyplom ukończenia studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
3)
dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych;
4)
dyplom ukończenia studium nauczycielskiego;
5)
dyplom ukończenia studium wychowania przedszkolnego;
6)
dyplom ukończenia pedagogicznego studium technicznego;
7)
dyplom ukończenia studium nauczania początkowego;
8)
uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
9)
dokument potwierdzający ukończenie wyższego seminarium duchownego do dnia 31 grudnia 1989 r.;
10)
świadectwo dojrzałości liceum pedagogicznego;
11)
świadectwo dojrzałości;
12)
świadectwo dojrzałości i dyplom policealnego studium bibliotekarskiego lub pomaturalnego studium bibliotekarskiego;
13)
świadectwo dojrzałości liceum bibliotekarskiego;
14)
dyplom mistrza w zawodzie;
15)
dyplom ukończenia kolegium teologicznego.
§ 22.
W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e i pkt 1 a lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c ustawy, w zakresie dotyczącym formy zatrudnienia nauczyciela, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe, które dotyczą formy zatrudnienia na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela, Kodeksu pracy, ustawy o systemie oświaty, ustawy - Prawo oświatowe lub innej podstawie prawnej.
§ 23.
W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy, w zakresie dotyczącym formy zatrudnienia nauczyciela, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe, które dotyczą formy zatrudnienia na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915 oraz z 2019 r. poz. 1043), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz Kodeksu pracy.
§ 24.
W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 1 a lit. f, ust. 3 pkt 1 lit. d oraz ust. 4 pkt 4 ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli, które dotyczą zajmowanych stanowisk i sprawowanych funkcji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2, art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 i art. 34 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela oraz art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe.
§ 25.
W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli, które dotyczą zajmowanych stanowisk i sprawowanych funkcji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 4 i 5 ustawy o systemie oświaty oraz art. 52 ust. 4 i art. 60 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe.
§ 26.
W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g i pkt 1 a lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5 ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące rodzajów i wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wykonywanych obowiązków przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły lub placówki oświatowej na dany rok szkolny:
1)
zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela;
2)
zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela;
3)
zajęcia realizowane w ramach godzin przyznanych przez organ prowadzący szkołę, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo oświatowe;
4)
uzupełnianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela.
§ 27.
W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 1 a lit. h oraz ust. 3 pkt 1 lit. f ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące przyczyn nieprowadzenia zajęć:
1)
urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski lub urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego;
2)
urlop wychowawczy;
3)
urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 2a ustawy - Karta Nauczyciela;
4)
urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263);
5)
zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych;
6)
urlop dla poratowania zdrowia;
7)
zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy - Karta Nauczyciela;
8)
zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 ustawy - Karta Nauczyciela;
9)
urlop udzielony na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela;
10)
urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 § 1 Kodeksu pracy;
11)
przeniesienie w stan nieczynny;
12)
niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy;
13)
niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 4 Kodeksu pracy;
14)
zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590);
15)
urlop uzupełniający, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela.
§ 28.
W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące awansu zawodowego, które obejmują:
1)
dane dotyczące stopnia awansu zawodowego:
a)
stopień awansu zawodowego nauczyciela, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela,
b)
nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego;
2)
dane dotyczące uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego:
a)
informacja o rozpoczęciu stażu, o którym mowa w art. 9d ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela,
b)
informacja o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o której mowa w art. 9d ust. 8 ustawy - Karta Nauczyciela.
§ 29.
W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. j i pkt 1 a lit. i oraz ust. 3 pkt 1 lit. g i pkt 2 lit. f ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące wysokości wynagrodzenia:
1)
otrzymywane wynagrodzenie zasadnicze;
2)
otrzymywane dodatki:
a)
za wysługę lat,
b)
motywacyjny,
c)
funkcyjny,
d)
za warunki pracy,
e)
specjalistyczny,
f)
za uciążliwość pracy,
g)
za warunki pracy z tytułu wykonywania pracy za granicą;
3)
wypłacone wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela;
4)
wypłacone dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej;
5)
wypłacone wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy, o którym mowa w art. 42c ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela;
6)
wypłacona nagroda jubileuszowa;
7)
wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne;
8)
wypłacone nagrody ze specjalnego funduszu nagród;
9)
wypłacona odprawa w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
10)
wypłacona odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, o której mowa w art. 20 ust. 2 lub art. 28 ust. 1-2a ustawy - Karta Nauczyciela;
11)
wypłacony dodatek, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy - Karta Nauczyciela;
12)
wypłacony dodatek, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela;
13)
wypłacony ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela;
14)
wypłacone wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.
§ 30.
W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy, w zakresie dotyczącym form dokształcania i doskonalenia zawodowego, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące form dokształcania i doskonalenia zawodowego:
1)
studia: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
2)
studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych;
3)
inne studia podyplomowe;
4)
kurs doskonalący w wymiarze do 20 godzin;
5)
kurs doskonalący w wymiarze od 21 do 59 godzin;
6)
kurs doskonalący w wymiarze od 60 do 99 godzin;
7)
kurs doskonalący w wymiarze co najmniej 100 godzin;
8)
szkolenie branżowe.
Rozdział 6
§ 31.
1.
Podmioty zobowiązane do przekazywania danych do bazy danych SIO przekazują do bazy danych SIO:
1)
w terminie do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego:
a)

według stanu za poprzedni rok kalendarzowy:

– dane dziedzinowe o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. j i pkt 1 a lit. i oraz ust. 3 pkt 1 lit. g i pkt 2 lit. f ustawy,

– dane dziedzinowe o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 etat, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. f ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. g ustawy,

– dane dziedzinowe o wysokości wynagrodzenia osób wykonujących zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. j ustawy,

– dane dziedzinowe o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych przypadającego na 1 etat, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. k oraz art. 9 pkt 2 lit. a ustawy,

– dane dotyczące wydatków na prowadzenie publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz wydatków na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. h ustawy, 

b)

według stanu na koniec IV kwartału roku poprzedniego:

– dane dotyczące wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i właściwych ministrów, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. h ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą, o których mowa w art. 9 pkt 2 lit. b ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące wyposażenia szkoły i placówki oświatowej, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. c ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące korzystających z biblioteki szkolnej, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. i ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące powierzchni gruntów oraz obiektów budowlanych, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. a ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące pomieszczeń szkoły i placówki oświatowej, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. b ustawy, 

c)
według stanu za okres wrzesień-grudzień: dane dziedzinowe dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej przez gminy na podstawie art. 90c ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz udzielanej w ramach programów przyjętych na podstawie art. 90t ust. 1 i art. 90u ust. 1 ustawy o systemie oświaty, o których mowa w art. 9 pkt 2 lit. c ustawy;
2)
w terminie do dnia 10 kwietnia każdego roku kalendarzowego według stanu na koniec I kwartału:
a)
dane dotyczące wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i właściwych ministrów, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. h ustawy,
b)
dane dziedzinowe dotyczące pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy,
c)
dane dziedzinowe dotyczące pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą, o których mowa w art. 9 pkt 2 lit. b ustawy,
d)
dane dziedzinowe, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c ustawy, w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia - w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych,
e)
dane dziedzinowe dotyczące rodzajów i wymiaru prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g oraz ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy, oraz dane dziedzinowe dotyczące rodzajów i wymiaru zadań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 5 ustawy - w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych;
3)
w terminie do dnia 7 czerwca każdego roku kalendarzowego:
a)
według stanu na dzień 31 maja - dane dziedzinowe dotyczące liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy,
b)
według stanu za rok szkolny, w którym są przekazywane - dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, o których mowa w art. 8 pkt 2ba ustawy;
4)
w terminie do dnia 10 lipca każdego roku kalendarzowego według stanu na koniec II kwartału:
a)
dane dotyczące wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i właściwych ministrów, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. h ustawy,
b)
dane dziedzinowe dotyczące pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy,
c)
dane dziedzinowe dotyczące pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą, o których mowa w art. 9 pkt 2 lit. b ustawy;
5)
w terminie do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego:
a)

według stanu za okres styczeń-sierpień:

– dane dziedzinowe o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. j i pkt 1 a lit. i oraz ust. 3 pkt 1 lit. g i pkt 2 lit. f ustawy,

– dane dziedzinowe o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 etat, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. f ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. g ustawy,

– dane dziedzinowe o wysokości wynagrodzenia osób wykonujących zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. j ustawy,

– dane dziedzinowe o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych przypadającego na 1 etat, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. k oraz art. 9 pkt 2 lit. a ustawy,

– dane dotyczące wydatków na prowadzenie publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz wydatków na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. h ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej przez gminy na podstawie art. 90c ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz udzielanej w ramach programów przyjętych na podstawie art. 90t ust. 1 i art. 90u ust. 1 ustawy o systemie oświaty, o których mowa w art. 9 pkt 2 lit. c ustawy, 

b)

według stanu na koniec III kwartału:

– dane dotyczące wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i właściwych ministrów, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. h ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą, o których mowa w art. 9 pkt 2 lit. b ustawy,

– dane dziedzinowe, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c ustawy, w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia - w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych,

– dane dziedzinowe dotyczące rodzajów i wymiaru prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g i ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy, oraz dane dziedzinowe dotyczące rodzajów i wymiaru zadań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 5 ustawy - w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych,

– dane dziedzinowe dotyczące liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy,

– dane dziedzinowe uczniów dotyczące spełniania obowiązku szkolnego w szkole obwodowej, o których mowa w art. 14 pkt 32 ustawy, 

c)

według stanu za poprzedni rok szkolny:

– dane dziedzinowe dotyczące średniorocznej liczby osób niebędących uczniami danej szkoły lub placówki oświatowej, korzystających z internatu, w tym liczby osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. e ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące organizacji i działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. a-d i f ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzieloną przez przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę, z wyszczególnieniem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 8 pkt 2a i 2b ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące organizacji i działalności placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 pkt 2c ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące uczestniczenia ucznia w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz innych formach działalności dydaktyczno-wychowawczej, o których mowa w art. 14 pkt 25 ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej, o których mowa w art. 8 pkt 2bb ustawy; 

6)
następnego dnia roboczego od dnia wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - dane dziedzinowe, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. e ustawy;
7)
dane dziedzinowe w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g ustawy - w terminie 7 dni od dnia:
a)
opracowania przez dyrektora arkusza organizacyjnego lub zatwierdzenia przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego - w przypadku informacji o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o której mowa w art. 9d ust. 8 ustawy - Karta Nauczyciela,
b)
rozpoczęcia stażu, o którym mowa w art. 9d ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela.
2.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują do bazy danych SIO w terminie 7 dni od dnia odpowiednio:
1)
przekazania dyrektorowi szkoły wyników egzaminu ósmoklasisty, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
2)
przekazania dyrektorowi szkoły świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego lub informacji o wynikach egzaminu maturalnego;
3)
przekazania dyrektorowi szkoły, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego oraz pracodawcy, u którego uczniowie lub absolwenci zdawali część pisemną lub praktyczną egzaminu zawodowego, informacji, o których mowa w art. 44zzzo ust. 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, certyfikatów kwalifikacji zawodowych lub dyplomów zawodowych albo odbioru osobistego przez zdającego we właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji, o której mowa w art. 44zzzo ust. 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, certyfikatu kwalifikacji zawodowej lub dyplomu zawodowego;
4)
przekazania dyrektorowi szkoły, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego oraz pracodawcy, u którego uczniowie lub absolwenci zdawali część pisemną lub praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie lub dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe albo odbioru osobistego przez zdającego we właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
5)
unieważnienia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
§ 32.
Szkoły przekazują do bazy danych SIO dane identyfikacyjne uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego w następujących terminach:
1)
dane uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty - do dnia 10 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany ten egzamin;
2)
dane uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego - do dnia 9 lutego roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany ten egzamin;
3)
dane uczniów przystępujących do egzaminu zawodowego - 2 dni roboczych od upływu terminu złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zzzv ustawy o systemie oświaty.
Rozdział 7
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 33.
W latach 2019 i 2020 w ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące liczby nauczycieli, z którymi w danym roku kalendarzowym rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie, z przyczyn określonych w art. 225 i art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).
§ 34.
1.
Przepisy § 31 ust. 2 pkt 1 i 5 oraz § 32 pkt 1 stosuje się odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego.
§ 35.
Przepis § 7 pkt 10 stosuje się także do klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych do czasu zakończenia kształcenia w tych klasach.
§ 36.
Przepis § 32 pkt 3 stosuje się odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
§ 37.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel