Kalendarz dyrektora przedszkola: styczeń 2021

Agnieszka Rumik-Smolarz

Agnieszka Rumik-Smolarz

Data publikacji: 5 stycznia 2021 r.
Poleć znajomemu
Kalendarz dyrektora przedszkola: styczeń 2021

Początek nowego roku stawia wiele wyzwań i nowych zadań dyrektorom przedszkoli. Przedstawiamy najważniejsze obowiązki na styczeń, a także najważniejsze święta i uroczystości przedszkolne.

Termin

Zadanie

Podstawa prawna

Uwagi

1 stycznia

Przeszeregowania płacowe nauczycieli, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego do 31 grudnia 2020 r.

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) - art. 39 ust. 1a.

Przedszkola publiczne

2 stycznia

Zapoznanie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych z planem urlopów wypoczynkowych na 2021 r.

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) - art. 163. 

Przedszkola publiczne i niepubliczne

 5 stycznia

Przekazanie do ZUS deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych oraz opłacenie składek za dany miesiąc.

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.) - art. 17, art. 3, art. 47, art. 47a.

Przedszkola publiczne i niepubliczne

10 (11)

stycznia

Przekazanie miesięcznych sprawozdań:

  • Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
  • Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

Rozporządzenie MRiF z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1564) - § 18, załączniki nr 8, 19, 40.

Przedszkola publiczne

20 stycznia

Przekazanie kwot pobranych miesięcznych zaliczek na podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności.

Przekazanie miesięcznej informacji do PFRON i dokonanie wynikającej z tego wpłaty.

  • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) - art. 38 ust. 1.
  • Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) - art. 21.

Przedszkola publiczne i niepubliczne

31 stycznia

Wypłata dodatku uzupełniającego dla nauczycieli

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) - art. 30a ust. 3.

Przedszkola publiczne

Termin ustalony przez dyrektora

Opracowanie harmonogramu wypłaty nagród jubileuszowych na 2021 rok

Rozporządzenie MEN z 30 października 2001 r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. z 2001 r. nr 128, poz. 1418).

Przedszkola publiczne

Termin ustalony przez dyrektora

Opracowanie harmonogramu oceny pracowników samorządowych na 2021 rok

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) – art. 27.

Przedszkola publiczne

Termin ustalony przez dyrektora

Kontrola aktualności badań lekarskich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) - art. 211 pkt 5, art. 229.

Przedszkola publiczne i niepubliczne

Termin ustalony przez dyrektora

Kontrola aktualności szkoleń bhp nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) - art. 23711 § 1.
  • Rozporządzenie MGiP z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860).

Przedszkola publiczne i niepubliczne

Kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych

DATA

WYDARZENIE

1 stycznia

Nowy Rok

4 stycznia

Dzień Spaghetti

5 stycznia

Dzień Bitej Śmietany

6 stycznia

Trzech Króli

9 stycznia

Dzień Ligi Ochrony Przyrody

14 stycznia

Światowy Dzień Logiki

17 stycznia

Światowy Dzień Pizzy

18 stycznia

Dzień Kubusia Puchatka

21 stycznia

Dzień Babci

Dzień Wiewiórki

22 stycznia

Dzień Dziadka

29 stycznia

Dzień Składanki i Łamigłówki

Międzynarodowy Dzień Puzzli

31 stycznia

Dzień Zebry

Agnieszka Rumik-Smolarz

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel