Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Obliczanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, zasiłku na zagospodarowanie nie będą już sprawiać Ci trudności.

Czy można ustalić zasady obniżania lub zawieszania dodatku motywacyjnego?

Pytanie: Czy nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 2 miesiące może mieć zmniejszony lub zawieszony dodatek motywacyjny? Czy można zawiesić lub zmniejszyć dodatek nauczycielowi, który ma mniej niż 1/2 etatu w szkole (uzupełnia etat). Czy tego typu zapisy należy zawrzeć w szkolnym regulaminie przyznawania dodatków motywacyjnych?

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczycielaCzytaj więcej porad »

Zwolnienie lekarskie w trakcie stanu nieczynnego

Pytanie: Jak rozliczyć zwolnienie lekarskie nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym, gdy okres niezdolności do pracy wykracza poza czas trwania stosunku pracy?

c94b5350140f0f77b1080f1d1a49fdb29b8610bc-xlarge

Wyrównanie płacy nauczyciela do minimalnego wynagrodzenia za pracę

Nauczyciele o najniższym stopniu awansu zawodowego, najkrótszym stażu pracy i najniższych kwalifikacjach mogą nie osiągnąć minimalnego wynagrodzenia za pracę. Sprawdź, jakie składniki wynagrodzenia nauczyciela są wliczane do płacy minimalnej.  

Wynagrodzenie nauczyciela za czas zwolnienia od pracy w związku z pełnieniem funkcji radnego

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin został wybrany na radnego do rady gminy. W jaki sposób usprawiedliwić i zapłacić za nieobecność podczas pełnienia funkcji radnego rady gminy (sesje, komisje)?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaroweCzytaj więcej porad »

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe za dzień zwolnienia od pracy

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie sposobu obliczania wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi w związku z nieobecnością - zwolnienie od pracy w celu oddania krwi oraz urlopu okolicznościowego, szczególnie sposób obliczenia godzin ponadwymiarowych za ten dzień nieobecności.

Błędy w zestawieniu zrealizowanych godzin ponadwymiarowych

Pytanie: Wicedyrektor przekazał nauczycielom informację, by prawidłowe rozliczenie godzin ponadwymiarowych przekazać do określonego dnia i godziny, pod rygorem nie otrzymania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w danym miesiącu. Czy ma on prawo pozbawić nauczyciela wynagrodzenia w przypadku błędu w karcie nadgodzin?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane w związku z wycieczką

Pytanie: Czy nauczycielowi, który opiekuje się uczniami na kilkudniowej wycieczce należy wypłacić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ?

Dodatki dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Dodatek za wychowawstwo – od kiedy wypłacać

Pytanie: Z dniem 3 stycznia 2019 r. powierzyliśmy nauczycielowi funkcję wychowawcy klasy. Od kiedy należy go wypłacać? Regulamin organu prowadzącego nie przewiduje w tym zakresie żadnych regulacji.

Podstawa zaliczenia zagranicznego stażu pracy do wysługi lat

Pytanie: Jakie warunki musi spełnić dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą, aby można było zaliczyć okres takiego zatrudnienia do wysługi lat?

Powierzenie funkcji wicedyrektora w trakcie miesiąca – jak wypłacać dodatek funkcyjny

Pytanie: 10 grudnia powierzono nauczycielowi funkcję wicedyrektora. Z jakim dniem przyznać dodatek funkcyjny?  

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop nauczycielaCzytaj więcej porad »

Skorzystanie z urlopu zdrowotnego w połowie wakacji – za jaki okres wypłacać średnią urlopową

Pytanie: Nauczyciel korzystał z urlopu do 10 sierpnia, a od 11 sierpnia przeszedł na urlop dla poratowania zdrowia. Czy zachowuje prawo do średniej z godzin ponadwymiarowych za cały miesiąc czy tylko za pierwsze 10 dni sierpnia?

Średnia urlopowa w przypadku rozpoczęcia urlopu uzupełniającego we wrześniu

Pytanie: Nauczyciel do 31 sierpnia przebywa na zwolnieniu lekarskim. Od 1 września rozpocznie korzystanie z urlopu uzupełniającego. Czy do średniej z godzin ponadwymiarowych należy wliczyć godziny zrealizowane w poprzednim roku szkolnym, czyli tak, jakby otrzymał wynagrodzenie urlopowe w czasie wakacji?

Średnia urlopowa z godzin ponadwymiarowych

Pytanie: Czy obliczając średnią wakacyjną za lipiec należy zliczyć godziny ponadwymiarowe z okresu wrzesień – maj i podzielić przez 9, czy też z okresu wrzesień – czerwiec i podzielić przez 10? Czy wliczyć godziny wliczone do średniej urlopowej za ferie zimowe?

Nagroda jubileuszowa nauczycielaCzytaj więcej porad »

Zaliczenie do nagrody jubileuszowej okresu pracy zakończonego porzuceniem pracy

Pytanie: Nauczyciel przedłożył świadectwo pracy, w którym jest informacja, że stosunek pracy ustał w wyniku porzucenia pracy. Czy ten okres można zaliczyć do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

Upływ stażu pracy uprawniającego do nagrody u poprzedniego pracodawcy

Pytanie: Zatrudniliśmy nauczycielkę na zastępstwo od 1 września. Z przedłożonych dokumentów wynika, że jej staż pracy wynosi ponad 32 lata. Nauczycielka zwróciła się o wypłatę nagrody za 30 lat pracy, ponieważ nie otrzymała jej u poprzedniego pracodawcy. Czy powinniśmy jej ją wypłacić?

Udokumentowanie prawa do nagrody wyższego stopnia po wypłaceniu nagrody niższego stopnia

Pytanie: Nauczycielowi została wypłacona nagroda za 20 lat pracy w dniu 1 września 2018 r.  Po czym nauczyciel udokumentował 3 miesiące dodatkowego stażu pracy. Czy należy teraz wypłacić różnicę między wypłaconą nagrodą a nagrodą, którą by otrzymał 3 miesiące temu (byłaby korzystniejsza, bo z godzinami ponadwymiarowymi)?

Odprawy dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Powołanie do ćwiczeń wojskowych a prawo do odprawy

Pytanie: Czy nauczycielowi powołanemu do ćwiczeń wojskowych należy się odprawa z tytułu powołania do czynnej służby wojskowej? Ćwiczenia będą trwały 3 miesiące.

Odprawa emerytalna dla nauczyciela, który nie złożył wniosku o emeryturę do ZUS

Pytanie: Nauczyciel rozwiązał stosunek pracy na swój wniosek z końcem roku szkolnego w związku z przejściem na emeryturę, lecz nie złożył wniosku o przyznanie emerytury do ZUS. Od nowego roku szkolnego został ponownie zatrudniony w tej samej placówce.  Czy należy w tej sytuacji wypłacić odprawę emerytalną?

Odprawa dla nauczyciela religii, któremu cofnięto skierowanie

Pytanie: Czy nauczycielowi religii, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z cofnięciem skierowania należy wypłacić z tego tytułu odprawę?

Inne świadczenia dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Dofinansowanie kształcenia nauczyciela pod warunkiem pozostawania w zatrudnieniu w danej gminie

Pytanie: Nauczyciel zwrócił się z prośbą o dofinansowanie studiów podyplomowych. Burmistrz przyznał dofinansowanie, ale zażądał podpisania zobowiązania, że nauczyciel będzie kontynuował pracę na terenie gminy przez dwa lata. Czy jest to zgodne z prawem?

Nagroda dla wychowawców klas maturalnych

Pytanie: Czy istnieje podstawa prawna, która uzasadniałaby wypłatę ekwiwalentu pieniężnego na koniec roku szkolnego wszystkim wychowawcom klas maturalnych?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel