Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Obliczanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, zasiłku na zagospodarowanie nie będą już sprawiać Ci trudności.

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczycielaCzytaj więcej porad »

Urlop bezpłatny po wypłacie wynagrodzenia

Pytanie: Po otrzymaniu wynagrodzenia z góry za dany miesiąc nauczycielka złożyła wniosek o urlop bezpłatny rozpoczynający się w trakcie miesiąca. Urlop został udzielony. Jak teraz odzyskać nadpłacone wynagrodzenie?

Wynagrodzenie nauczycieli, gdy przedszkole pozostanie zamknięte

Pytanie: Jakie wynagrodzenie będzie przysługiwać nauczycielom, gdy dyrektor złoży wniosek o zawieszenie zajęć w przedszkolu od 6 maja 2020 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie bhp? 

Wynagrodzenie z umowy zlecenia w okresie zawieszenia zajęć

Pytanie: W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia w okresie zawieszenia zajęć?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaroweCzytaj więcej porad »

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w miesiącu z dniami wolnymi

Rozliczanie godzin ponadwymiarowych w tygodniu częściowo nieprzepracowanym  

Sprawdź,  jak ustalić liczbę zrealizowanych godzin ponadwymiarowych w miesiącu, w którym są dni wolne od pracy lub nauczyciel ma usprawiedliwioną nieobecność w pracy.

Wynagrodzenie za doraźne zastępstwo zrealizowane w dniu, w którym nauczyciel nie ma zaplanowanych zajęć

Pytanie: Czy nauczyciel, który zatrudniony jest niepełnym wymiarze i realizuje zajęcia tylko raz w tygodniu za doraźne zastępstwo zrealizowane w dniu, w którym nie ma zaplanowanych zajęć powinien otrzymać dodatkowo wynagrodzenie za pracę w dzień wolny od pracy?   

Dodatki dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Dodatek wiejski w czasie gotowości do pracy

Pytanie: Czy nauczyciel pozostający w gotowości do pracy w okresie zawieszenia zajęć ma prawo do dodatku wiejskiego?

Dodatek funkcyjny dla wychowawcy grupy w SOSW

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu w SOSW jako wychowawca grupy wychowawczej przysługuje dodatek za wychowawstwo?

Dodatek dla wychowawcy w oddziale przedszkolnym

Pytanie: W jakiej wysokości przysługuje dodatek funkcyjny wychowawca w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – czy w kwocie ustalonej dla wychowawców przedszkola czy wychowawców klasy? 

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop nauczycielaCzytaj więcej porad »

Dodatek za wychowawstwo w średniej urlopowej

Pytanie: Czy w czasie urlopu dodatek za wychowawstwo wypłaca się w pełnej wysokości czy należy go uśrednić?

Wynagrodzenie za urlop po zmianach wymiaru etatu w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w wymiarze 7/18 miał przydzielone dodatkowe godziny do 26 czerwca 2020 r.  (łącznie 12/18). Jakie wynagrodzenie otrzyma w czasie ferii letnich?

Przyznanie ekwiwalentu za urlop

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony do 16.03.2020 r. i otrzymał ekwiwalent za urlop. Ponownie został zatrudniony na okres od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. Czy z drugiej umowy należy wypłacić ekwiwalent za 1 miesiąc czy za 2 miesiące?

Nagroda jubileuszowa nauczycielaCzytaj więcej porad »

Dodatek wiejski w podstawie nagrody jubileuszowej nauczyciela

Pytanie: Czy do podstawy nagrody jubileuszowej nauczyciela należy wliczyć dodatek wiejski, skoro jest wypłacany w stałej wysokości?

Nagroda jubileuszowa przy zatrudnieniu na podstawie art. 15 Prawa oświatowego

Pytanie: Zatrudniamy nauczyciela na podstawie art 15 ustawy - Prawo Oświatowe. Czy osobie tej przysługuje nagroda jubileuszowa?

0a91470d315f593ca481a3afb5e6654476467258-xlarge (2)

Wypłata odsetek od nagrody jubileuszowej wypłaconej po udokumentowaniu dłuższego stażu pracy

Udokumentowanie wyższego stażu pracy może uprawnić pracownika do wypłaty nagrody jubileuszowej po upływie terminu, w którym nabył on do niej prawo. Sprawdź, czy nagrodę taką wypłaca się z odsetkami czy bez? 

Odprawy dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Ponowne zatrudnienie pracownika a prawo do odprawy emerytalnej

Pytanie: Pracownica rozwiązała umowę w związku z przejściem na emeryturę a kilka dni później została ponownie zatrudniona w tej samej szkole. Czy należy wypłacić odprawę emerytalną?

Wysokość odprawy pośmiertnej po przeniesieniu nauczyciela do innej szkoły

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony od 1 września 1996 r. w szkole X, następnie przeniesiony z dniem 1 września 2007 r. do szkoły Y a z dniem 1 września 2016 r. został przeniesiony do szkoły Z. Czy ustalając wysokość odprawy pośmiertnej dla rodziny tego nauczyciela należy wziąć pod uwagę cały powyższy okres zatrudnienia począwszy od 1996 r., czy tylko okres zatrudnienia w naszej placówce (Z)?

Żądanie wypłaty odprawy emerytalnej po 13 latach od dnia rozwiązania umowy

Pytanie: Nauczyciel 29 grudnia 2006 r. rozwiązał swój stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Następnie ponownie został zatrudniony w tej samej placówce. Odprawa emerytalna nie została wypłacona. Obecnie (po 13 latach) nauczyciel wystąpił z prośbą o wypłatę tej odprawy. Czy odprawa przysługuje?

Inne świadczenia dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Dofinansowanie studiów z zarządzania oświatą ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Pytanie: Pedagog szkolny chce podjąć studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, by w przyszłości przystąpić do konkursu na dyrektora szkoły. Czy może uzyskać dofinansowanie do czesnego lub zwrot przejazdu w formie delegacji?

Wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego za zgodą kuratora w analizie wydatków

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany jest zatrudniony za zgodą kuratora oświaty i otrzymuje wynagrodzenie stażysty. Jak mam go ująć w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli – jako nauczyciela dyplomowanego czy stażystę? 

Dofinansowanie studiów magisterskich ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Pytanie: Czy w ramach dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli można dofinansować studia magisterskie?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel