Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Obliczanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, zasiłku na zagospodarowanie nie będą już sprawiać Ci trudności.

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczycielaCzytaj więcej porad »

Podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli przez organ prowadzący

Pytanie: Czy organ prowadzący może wprowadzić obiecywane przez MEN podwyżki już od czerwca, a nie od września? 

Wynagrodzenie za urlop zdrowotny po ograniczeniu zatrudnienia

Pytanie: Czy jeśli nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia zgodzi się na ograniczenie zatrudnienia należy wypłacać wynagrodzenie z pełnego etatu do zakończenia tego urlopu? 

Potrącanie wynagrodzenia za czas strajku w ratach

Pytanie: Czy można potrącać wynagrodzenie za czas strajku w nie jednorazowo a w miesięcznych ratach? 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaroweCzytaj więcej porad »

Prawo dyrektora do wynagrodzenia za realizację doraźnych zastępstw

Pytanie: Organ prowadzący zabronił dyrektorom podległych placówek realizacji zastępstw doraźnych. Zdaniem organu, jeżeli taka potrzeba wystąpi, dyrektor powinien realizować zastępstwa doraźne w ramach godzin pracy w związku z obniżonym pensum. W związku z tym dyrektor realizuje doraźne zastępstwa, za które nie otrzyma zapłaty. Czy zakaz zapłacenia dyrektorowi za doraźne zastępstwa jest zgodny z prawem?

Wynagrodzenie za 0,5 godziny doraźnych zastępstw

Pytanie: Nauczyciel zrealizował 10,5 godziny doraźnych zastępstw w danym miesiącu. Czy należy zapłacić za 10, 10,5 czy 11 godzin?   

Prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane w dni wolne od zajęć

Pytanie: Czy za dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów zgodnie z zatwierdzonym wcześniejszym kalendarzem roku szkolnego  nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wynikające z planu zajęć?

Dodatki dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Prawo do odprawy emerytalnej w przypadku zwolnienia z powodu likwidacji stanowiska pracy

Pytanie: Czy pracownik może otrzymać jednocześnie odprawę z tytułu likwidacji stanowiska pracy i odprawę emerytalną ?

Dodatek stażowy dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie art. 15 Prawa oświatowego

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnianemu na podstawie Kodeksu Pracy w związku z art. 15 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługuje dodatek za wysługę lat?

Wysokość dodatku wiejskiego w miesiącu strajku

Pytanie: Czy za czas strajku nauczycielowi przysługuje dodatek wiejski w pełnej wysokości, czyli 10% wynagrodzenia zasadniczego liczonego jak za cały miesiąc?

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop nauczycielaCzytaj więcej porad »

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop uzupełniający – czy przysługuje

Pytanie: Nauczyciel 31 sierpnia rozwiązuje stosunek pracy za porozumieniem stron. Urlop bieżący wykorzysta w czasie ferii. Za poprzedni rok pozostały mu do wykorzystania 42 dni urlopu uzupełniającego. Czy, w związku z rozwiązaniem umowy, należy wypłacić za ten urlop ekwiwalent?  

Średnia z godzin ponadwymiarowych, gdy nauczyciel przez część roku chorował

Pytanie: Nauczyciel był niezdolny do pracy z powodu choroby od 6 marca do 19 czerwca. Z jakiego okresu należy zliczyć średnią z godzin ponadwymiarowych wliczaną do wynagrodzenia za urlop – od września do maja czy tylko z okresu świadczenia pracy tj. od września do marca? 

1cd8713e511e00b5e92b30f5440ff8f675b6f491-xlarge

10 kroków do obliczenia średniej urlopowej nauczycieli

Wkrótce rozpoczną się wakacje a wraz z nimi nauczyciele rozpoczną korzystanie z urlopu wypoczynkowego. Za każdy dzień urlopu nauczyciel otrzyma tzw. średnią urlopową, do której należy wliczyć m.in. średnią z godzin ponadwymiarowych, dodatek funkcyjny oraz motywacyjny. Sprawdź, korzystając z praktycznych przykładów oraz wskazówek, jak zrobić to prawidłowo.   

Nagroda jubileuszowa nauczycielaCzytaj więcej porad »

Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej nauczycielowi - emerytowi

Pytanie: Zatrudniamy nauczyciela – emeryta na czas określony do 31 sierpnia. W listopadzie bieżącego roku nabyłby prawo do nagrody za 40 lat pracy. Czy należy wypłacić tę nagrodę w dniu ustania zatrudnienia? 

Udokumentowanie dodatkowego stażu pracy a wysokość kolejnej nagrody jubileuszowej nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel w sierpniu 2017 r. otrzymał nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy. W grudniu 2018 r. udokumentował dodatkowy staż pracy, po którego uwzględnieniu w czerwcu 2019 r. nabył prawo do nagrody za 35 lat pracy. Czy należy wypłacić nagrodę w całości czy tylko różnicę między nagrodą wypłaconą w 2017 r. a przysługującą obecnie? 

Staż pracy nauczyciela, który brał udział w strajku

Pytanie: Czy dni, w których nauczyciel brał udział w strajku odlicza się od stażu pracy, a tym samym przesunie się termin nabycia prawa do nagrody jubileuszowej i wyższego dodatku stażowego?

Odprawy dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Odprawa dla nauczyciela religii przeniesionego do innej parafii

Pytanie: Ksiądz - nauczyciel religii zostaje przeniesiony do innej parafii i nie będzie już uczył w naszej placówce. Jest nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze godzin. Czy przysługuje mu odprawa? 

Prawo do odprawy emerytalnej w przypadku zwolnienia z powodu likwidacji stanowiska pracy

Pytanie: Czy pracownik może otrzymać jednocześnie odprawę z tytułu likwidacji stanowiska pracy i odprawę emerytalną ?

Wysokość odprawy dla nauczycieli zwalnianych z pracy – za staż pedagogiczny czy ogólny w danej placówce

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony w naszej placówce wpierw na stanowisku niepedagogicznym, a następnie na stanowisku nauczyciela. Czy ustalając wysokość odprawy przysługującej w związku ze zwolnieniami z przyczyn organizacyjnych należy wziąć pod uwagę cały staż pracy w naszej szkole czy tylko staż pracy na stanowisku nauczyciela? 

Inne świadczenia dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Upadłość nauczyciela – jakie składniki wynagrodzenia potrącać i przekazywać syndykowi

Pytanie: Otrzymaliśmy zawiadomienie od syndyka o ogłoszeniu upadłości nauczyciela, jako osoby fizycznej. W treści zostało wskazane, że po ogłoszeniu upadłości, wynagrodzenie za pracę upadłego, w części podlegającej zajęciu stanowi składnik masy upadłości i winno być niezwłocznie przekazywane syndykowi na podany numer konta. Nauczyciel otrzymuje oprócz wynagrodzenia dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenie urlopowe oraz świadczenia z ZFŚS. Czy wymienione składniki będą podlegały zajęciu? Jakimi artykułami można podeprzeć decyzję o potrącaniu, bądź nie, wymienionych świadczeń?

Odsetki od nieprawidłowo wypłaconego wynagrodzenia

Pytanie: Nauczycielowi od września 2018 r. do czerwca 2019 r. wypłacano zaniżoną wysokość dodatku za wychowawstwo. Z jakim oprocentowaniem należy wypłacić wyrównanie – 7% czy 13%?  .

Rozliczenie dni strajku przy zestawieniu na potrzeby dodatku uzupełniającego

Pytanie: Jak należy traktować dni strajku nauczycieli w kontekście sporządzania zestawień czasu faktycznie przepracowanego, które są sporządzane w celu wyliczania dodatków uzupełniających? Czy dni strajku należy traktować jako czas przepracowany, czy nieprzepracowany?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel