Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Obliczanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, zasiłku na zagospodarowanie nie będą już sprawiać Ci trudności.

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczycielaCzytaj więcej porad »

Odmowa przyjęcia podwyżki

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony na podstawie Kodeksu pracy może odmówić przyjęcia podwyżki? Zatrudniamy emeryta, dla którego zwiększenie wynagrodzenia oznaczałoby zmniejszenie świadczenia emerytalnego.

Wynagrodzenie nauczyciela zawieszonego w obowiązkach, który przebywa na urlopie zdrowotnym

Pytanie: Czy nauczyciel, który jest zawieszony w pełnieniu obowiązków i jednocześnie przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia ma prawo tylko do wynagrodzenia zasadniczego bez dodatków?

Przyznanie nauczycielowi zatrudnionemu za zgodą kuratora wyższego wynagrodzenia niż stażysty

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela można przyznać wynagrodzenie zasadnicze wyższe od stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaroweCzytaj więcej porad »

Prawo dyrektora do wynagrodzenia za realizację doraźnych zastępstw

Pytanie: Organ prowadzący zabronił dyrektorom podległych placówek realizacji zastępstw doraźnych. Zdaniem organu, jeżeli taka potrzeba wystąpi, dyrektor powinien realizować zastępstwa doraźne w ramach godzin pracy w związku z obniżonym pensum. W związku z tym dyrektor realizuje doraźne zastępstwa, za które nie otrzyma zapłaty. Czy zakaz zapłacenia dyrektorowi za doraźne zastępstwa jest zgodny z prawem?

Wynagrodzenie za 0,5 godziny doraźnych zastępstw

Pytanie: Nauczyciel zrealizował 10,5 godziny doraźnych zastępstw w danym miesiącu. Czy należy zapłacić za 10, 10,5 czy 11 godzin?   

Prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane w dni wolne od zajęć

Pytanie: Czy za dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów zgodnie z zatwierdzonym wcześniejszym kalendarzem roku szkolnego  nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wynikające z planu zajęć?

Dodatki dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Pisemne uzasadnienie przyznania dodatku motywacyjnego

Pytanie: Czy dyrektor szkoły ma obowiązek pisemnego uzasadnienia przyznanego dodatku motywacyjnego?

Dodatek na start dla nauczyciela zatrudnionego na część etatu

Pytanie: Czy nauczyciel stażysta musi być zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć aby otrzymać dodatek na start?

Dodatek na start w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie

Pytanie: Czy w szkole publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie należy wypłacić nauczycielowi stażyście świadczenie na start?

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop nauczycielaCzytaj więcej porad »

Ekwiwalent za urlop niewykorzystany z powodu zawieszenia w pełnieniu obowiązków

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na okres roku szkolnego stawił się w pracy pod wpływem alkoholu. Sprawa została przekazana komisji dyscyplinarnej a nauczyciel został zawieszony. Czy w związku z tym, że nie wykorzystał urlopu w czasie ferii letnich z uwagi na zawieszenie w pełnieniu obowiązków, należy mu w dniu rozwiązania umowy wypłacić ekwiwalent? 

Wynagrodzenie za urlop po urlopie rodzicielskim – co z podwyżką

Pytanie: Nauczycielka była na zwolnieniu lekarskim a następnie urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. W sierpniu 2018 r. uzyskała stopień nauczyciela mianowanego. We wrześniu 2019 r. rozpocznie korzystanie z zaległego urlopu wypoczynkowego. Czy aby w podstawie wynagrodzenia za urlop była uwzględniona podwyżka w związku z uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego, musi wrócić chociaż na jeden dzień do pracy?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop uzupełniający – czy przysługuje

Pytanie: Nauczyciel 31 sierpnia rozwiązuje stosunek pracy za porozumieniem stron. Urlop bieżący wykorzysta w czasie ferii. Za poprzedni rok pozostały mu do wykorzystania 42 dni urlopu uzupełniającego. Czy, w związku z rozwiązaniem umowy, należy wypłacić za ten urlop ekwiwalent?  

Nagroda jubileuszowa nauczycielaCzytaj więcej porad »

30669fa7a6db0e0b5c1a652d88480b88c648c95f-xlarge(2)

Wypłata nagrody jubileuszowej na dzień 31 sierpnia 2019 r.

W tym roku wielu nauczycieli nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej w ostatnim dniu roku szkolnego tj. w sobotę. Sprawdź, jak ustalić podstawę nagrody, która zostanie wypłacona już we wrześniu.

Nagroda dyrektora a podstawa nagrody jubileuszowej

Pytanie: Nauczyciel otrzymał w sierpniu bieżącego roku nagrodę dyrektora.  Czy tę nagrodę należy uwzględnić w wysokości 1/12 w nagrodzie jubileuszowej wypłacanej na koniec sierpnia?

Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej po zwolnieniu z pracy z przyczyn organizacyjnych

Pytanie: Z nauczycielem rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela z końcem sierpnia. W styczniu nabyłby prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy. Czy w tej sytuacji można nagrodę wypłacić w dniu ustania zatrudnienia? 

Odprawy dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

30669fa7a6db0e0b5c1a652d88480b88c648c95f-xlarge(1)

Odprawy nauczycieli i innych pracowników zwolnionych z pracy

Pracownicy, w tym nauczyciele, zwolnieni z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy mogą z tego tytułu nabyć prawo do odprawy. O tym, czy odprawę otrzymają zdecyduje m.in. podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy oraz liczba zatrudnionych w szkole pracowników. Sprawdź, czy i w jakiej wysokości wypłacić odprawę zwalnianym pracownikom oraz poznaj odpowiedź na 5. najczęściej zadawanych pytań dotyczących odpraw w placówkach oświatowych.

Odprawa dla nauczyciela religii przeniesionego do innej parafii

Pytanie: Ksiądz - nauczyciel religii zostaje przeniesiony do innej parafii i nie będzie już uczył w naszej placówce. Jest nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze godzin. Czy przysługuje mu odprawa? 

Prawo do odprawy emerytalnej w przypadku zwolnienia z powodu likwidacji stanowiska pracy

Pytanie: Czy pracownik może otrzymać jednocześnie odprawę z tytułu likwidacji stanowiska pracy i odprawę emerytalną ?

Inne świadczenia dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Trzynastka dla byłych pracowników a średnie wynagrodzenia nauczycieli

Pytanie: Czy w sprawozdaniu ze średnich wynagrodzeń nauczycieli  należy ujmować wypłaconą trzynastkę nauczycieli zwolnionych z pracy?

Upadłość nauczyciela – jakie składniki wynagrodzenia potrącać i przekazywać syndykowi

Pytanie: Otrzymaliśmy zawiadomienie od syndyka o ogłoszeniu upadłości nauczyciela, jako osoby fizycznej. W treści zostało wskazane, że po ogłoszeniu upadłości, wynagrodzenie za pracę upadłego, w części podlegającej zajęciu stanowi składnik masy upadłości i winno być niezwłocznie przekazywane syndykowi na podany numer konta. Nauczyciel otrzymuje oprócz wynagrodzenia dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenie urlopowe oraz świadczenia z ZFŚS. Czy wymienione składniki będą podlegały zajęciu? Jakimi artykułami można podeprzeć decyzję o potrącaniu, bądź nie, wymienionych świadczeń?

Odsetki od nieprawidłowo wypłaconego wynagrodzenia

Pytanie: Nauczycielowi od września 2018 r. do czerwca 2019 r. wypłacano zaniżoną wysokość dodatku za wychowawstwo. Z jakim oprocentowaniem należy wypłacić wyrównanie – 7% czy 13%?  .

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel