Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Obliczanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, zasiłku na zagospodarowanie nie będą już sprawiać Ci trudności.

Czy można ustalić zasady obniżania lub zawieszania dodatku motywacyjnego?

Pytanie: Czy nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 2 miesiące może mieć zmniejszony lub zawieszony dodatek motywacyjny? Czy można zawiesić lub zmniejszyć dodatek nauczycielowi, który ma mniej niż 1/2 etatu w szkole (uzupełnia etat). Czy tego typu zapisy należy zawrzeć w szkolnym regulaminie przyznawania dodatków motywacyjnych?

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczycielaCzytaj więcej porad »

Sprawdź, jak możesz przywrócić pełną pensję zasadniczą dla zawieszonego nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel od kilku miesięcy pozostaje w stanie zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych. Pensja nauczyciela została w związku z tym zredukowana. Jednakże dyrektor, znając sytuację nauczyciela chce wypłacać zawieszonemu nauczycielowi pensję w pełnej wysokości. Jak przeprowadzić proces zmiany decyzji?

Jak potrącić wynagrodzenie nauczyciela za okres strajku

Pytanie: 31 marca odbędzie się strajk nauczycieli. Chciałabym dowiedzieć się, w jaki sposób prawidłowo potrącić wynagrodzenie nauczycielom biorącym udział w strajku.

Wyrównanie wynagrodzenia w następstwie podwyższenia stopnia awansu zawodowego po postępowaniu odwoławczym

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego w czerwcu 2016 r. W lipcu nie uzyskał akceptacji komisji, jednak w październiku wygrał sprawę odwoławczą w MEN. Następnie organ I instancji ponownie rozpoznał sprawę i w listopadzie nauczyciel otrzymał akceptację komisji. Nauczyciel na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze aktu nadania – Od kiedy należy wyrównać wynagrodzenie nauczyciela?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaroweCzytaj więcej porad »

Godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo można przydzielić godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw?

Wcześniejsza wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

Pytanie: Jeśli wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycieli można wypłacać w dowolny z ostatnich pięciu dni miesiąca- w szczególnie uzasadnionych przypadkach, czy ten dzień musi być stały i zapisany gdzieś w regulaminie? Zdarza się że wypłacamy 27 dnia miesiąca- gdyż jest to też termin wypłaty wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych, innym razem jest to 28 lub 30 dzień miesiąca, zwłaszcza że księgowa nasza nie pracuje w każdy dzień tygodnia. Co należy rozumieć pod pojęciem szczególnie uzasadnione przypadki?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe po wcześniejszym zakończeniu zajęć

Pytanie: Jesteśmy ogólnokształcącą szkołą muzyczną I stopnia. Klasa VI w dniu 22 czerwca otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Nauczyciel instrumentu realizuje 18 godzin pensum oraz 3,33 godziny ponadwymiarowej od miesiąca września. W tych godzinach ponadwymiarowych realizuje 2 godziny z uczniem klasy VI. Jak powinno wyglądać rozliczenie godzin ponadwymiarowych tego nauczyciela w dniach 23 i 24 czerwca, gdy nie ma już uczniów klasy VI oraz jak to się odnosi do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, którzy uczą w klasie VI? W regulaminie jednostki prowadzącej nie ma o tym wzmianki.

Dodatki dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Informacja o dodatku motywacyjnym dla związku zawodowego

Pytanie: Czy dyrektor szkoły, obowiązany jest okazywać do wglądu przewodniczącym związków zawodowych wykaz nauczycieli którym przyznał dodatki motywacyjne (bez kwot)?

Co z dodatkiem funkcyjnym i motywacyjnym po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej

Pytanie: Jestem dyrektorem gimnazjum włączanego z dniem 1 września do szkoły podstawowej. Czy dyrektor szkoły podstawowej może w tym dniu zmienić mi dodatek funkcyjny i motywacyjny bez wypowiedzenia?

Obniżenie dodatku funkcyjnego dyrektora po włączeniu gimnazjum do innej szkoły

Pytanie: Czy dyrektor gimnazjum włączanego do szkoły podstawowej, który staje się wicedyrektorem tej szkoły, zachowa dotychczasowe uposażenie do końca swojej kadencji?

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop nauczycielaCzytaj więcej porad »

Dodatek za pracę w porze nocnej w pensji urlopowej

Pytanie: Nauczyciel internatu pracował w porze nocnej i otrzymał z tego tytułu dodatek do wynagrodzenia. Nie miał godzin ponadwymiarowych. Czy w pensji urlopowej powinien mieć wypłaconą średnią z tego dodatku?

Nauczyciel zwolniony w październiku otrzyma ekwiwalent urlopowy uwzględniający wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe z września

Pytanie: Nauczyciel został zwolniony za porozumieniem stron w dniu 15 października 2016 r. W okresie od stycznia do kwietnia 2016 r. miał wypracowane godziny ponadwymiarowe. Czy należy ująć je w średniej na potrzeby obliczenia wysokości ekwiwalentu urlopowego?

Wynagrodzenie urlopowe po zwiększeniu wymiaru zajęć

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w wymiarze 2/18 na okres 1.09.2015 r. do 31.08.2016 r. W trakcie zatrudnienia w dniu 4 kwietnia 2016r. porozumieniem zmieniającym dodano mu nowe obowiązki w wymiarze 18/18 etatu (poza wynagrodzeniem nic nie uległo zmianie). Jak należy wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?

Nagroda jubileuszowa nauczycielaCzytaj więcej porad »

Sprawdź, jak uwzględnić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w podstawie wymiaru nagrody jubileuszowej

Pytanie: Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu 6 września. Jaką podstawę z godzin ponadwymiarowych powinniśmy przyjąć do obliczeń?

Staż pracy za granicą a nagroda jubileuszowa nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel pracował w Polsce w szkole przez 10 lat. Następnie pracował w Anglii (również w szkole) przez 10 lat. Teraz wrócił do Polski i od 1 września podejmie pracę w szkole. Jego staż pracy wynosi 20 lat. Czy wobec tego nauczycielowi należy się nagroda jubileuszowa?

Ponowne przejście na emeryturę a prawo do nagrody jubileuszowej

Pytanie: Jestem emerytowaną nauczycielką i zostałam ponownie zatrudniona na podstawie mianowania. Z tytułu likwidacji etatu dnia 31 sierpnia nastąpi ze mną rozwiązanie stosunku pracy. W dniu rozwiązania stosunku pracy będę miała 39 lat i 6 miesięcy stażu pracy. Czy w takim przypadku należy mi się wcześniej wypłacona nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy?

Odprawy dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Odprawa wypłacana niezależnie od zatrudnienia w tej samej gminie

Pytanie: Czy wszyscy nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania w wygaszanym gimnazjum po jego wygaszeniu w 2019 r. dostaną sześciomiesięczną odprawę. Co z nauczycielami, którym gmina zaproponuje etat w innej placówce na terenie gminy?

Odmowa realizacji uzupełnienia pensum a odprawa

Pytanie: Nauczyciel otrzymał polecenie uzupełnienia pensum w innej szkole. Czym skutkuje moja ewentualna odmowa uzupełnienia pensum w innej szkole? Czy nauczyciel uzyska odprawę?

Ograniczasz zatrudnienie – sprawdź, czy musisz wypłacić odprawę

Pytanie: Czy nauczycielowi, któremu ograniczono zatrudnienie, przysługuje odprawa za zredukowaną liczbę godzin?

Inne świadczenia dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Podjęcie zatrudnienia w nowej szkole – czy zasiłek na zagospodarowanie podlega zwrotowi?

Pytanie: Czy zasiłek wypłacony w maju podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel, z którym rozwiązano stosunek pracy z dniem 31 sierpnia 2017 r., od 1 września 2017 r. podejmuje pracę w innej szkole?

Przywrócenie do pracy – sprawdź, czy potrzebna jest nowa umowa

Pytanie: Nauczyciel został przywrócony do pracy prawomocnym wyrokiem sądu. Czy należy z nim skonstruować umowę o pracę lub mianowanie?

Zasiłek na zagospodarowanie a spodziewane ustanie zatrudnienia – nie wypłacać czy żądać zwrotu

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o przyznanie mu zasiłku na zagospodarowanie w szkole, w której był zatrudniony na okres określony od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. Była to jego pierwsza praca. 10 lipca 2017 r. nauczyciel uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Czy w związku z tym, iż stosunek pracy zostanie rozwiązany z dniem 31 sierpnia 2017 r. dyrektor powinien mu wypłacić zasiłek, czy odmówić wypłaty?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel