Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Obliczanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, zasiłku na zagospodarowanie nie będą już sprawiać Ci trudności.

Czy można ustalić zasady obniżania lub zawieszania dodatku motywacyjnego?

Pytanie: Czy nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 2 miesiące może mieć zmniejszony lub zawieszony dodatek motywacyjny? Czy można zawiesić lub zmniejszyć dodatek nauczycielowi, który ma mniej niż 1/2 etatu w szkole (uzupełnia etat). Czy tego typu zapisy należy zawrzeć w szkolnym regulaminie przyznawania dodatków motywacyjnych?

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczycielaCzytaj więcej porad »

Dodatek do płacy minimalnej nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia

Pytanie: Czy nauczycielowi, który przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia i wraz z dodatkiem stażowym otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2.095,20 zł przysługuje od 1 stycznia 2018 r.. dodatek wyrównawczy do płacy minimalnej?

Nagroda MEN w średnich wynagrodzeniach

Pytanie: Czy nagrodę Ministra Edukacji Narodowej wlicza się do składników uwzględnianych przy obliczaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego?

Średnie wynagrodzenia w szkole podstawowej, do której włączono gimnazjum

Pytanie: Czy po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej wynagrodzenia pracowników za okres I-VIII mają być dodane do wyliczenia jednorazowego dodatku uzupełniającego z art. 30 Karty Nauczyciela i struktury zatrudnienia?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaroweCzytaj więcej porad »

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczania indywidualnego w przypadku choroby ucznia

Pytanie: W mojej szkole prowadzone są zajęcia indywidualne z uczniem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym. Bywa, że uczeń jest nieobecny, o czym matka wcześniej informuje szkołę. Czy wówczas nauczycielowi należy się wynagrodzenie za te godziny pracy?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe – według jakiego przelicznika

Pytanie: Jaki jest przelicznik godzin w przypadku godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych dyrektora szkoły, którego pensum po zniżce wynosi 5/18? Czy ma znaczenie, że dyrektor nie ma zajęć dydaktycznych codziennie (prowadzi zajęcia 4 dniu w tygodniu)?

Dochodzenie zapłaty za godziny ponadwymiarowe w 3 krokach

Pytanie: Pracuję w oddziale przedszkolnym, w którym są dzieci w różnym wieku i w związku z tym mam ustalone pensum łączone 23/23. Faktycznie realizuję jednak 24 godziny w tygodniu, jednakże nie otrzymuję z tego tytułu wynagrodzenia. Co mogę zrobić?

Dodatki dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Dodatek za wychowawstwo w przedszkolu i oddziale przedszkolnym

Pytanie: Czy nauczycielowi w przedszkolu należy się dodatek za wychowawstwo z mocy prawa czy jest to dobra wola Rady Gminy?

Zatrudnienie powyżej 0,5 etatu jako kryterium przyznania dodatku motywacyjnego

Pytanie: W regulaminie wynagradzania nauczycieli jest zapis, że dodatek motywacyjny przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w danej szkole w wymiarze co najmniej 0,5 etatu. Czy to jest zgodne z przepisami prawa oświatowego?

6bca552306f017f6391e9b56a954619e392d0361-xlarge

Likwidacja dodatku mieszkaniowego – co z nauczycielami, którzy mieli do niego prawo

Pytanie: Czy nauczyciele, którzy w chwili obecnej otrzymują dodatek mieszkaniowy z dniem 01.01.2018r. tracą do niego prawo? Czy dyrektor szkoły musi wypowiedzieć warunki płacy ?

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop nauczycielaCzytaj więcej porad »

Wynagrodzenie za godziny w ramach projektu unijnego w wynagrodzeniu urlopowym

Pytanie: Czy wynagrodzenie nauczycieli za zajęcia prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz a realizowane w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej należy uwzględniać w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy i ekwiwalencie za urlop nauczycieli ?

Średnia urlopowa dyrektora szkoły od 1 stycznia 2018 r.

Pytanie: Jak obliczyć średnią urlopową z godzin dla dyrektora lub wicedyrektora placówki feryjnej, który będzie korzystał z urlopu wg nowych zasad? Czy sumę wynagrodzenia podzielić przez 30 czy 21?

Żądanie zwrotu średniej urlopowej wypłaconej w okresie ferii

Pytanie: W okresie ferii letnich dyrektor nie korzystał z urlopu z uwagi na prace remontowe. Mimo to zostało mu wypłacone wynagrodzenie urlopowe, w tym średnia z nadgodzin. Organ prowadzący żąda teraz zwrotu tego wynagrodzenia. Czy słusznie?

Nagroda jubileuszowa nauczycielaCzytaj więcej porad »

Wynagrodzenie za projekt unijny w nagrodzie jubileuszowej nauczyciela

Pytanie: Czy do wysokości nagrody jubileuszowej nauczyciela należy wliczyć nadgodziny realizowane w ramach projektu unijnego?

Przedwczesna wypłata nagroda jubileuszowej w gimnazjum, które zostało włączone do szkoły podstawowej

Pytanie: Nauczycielka oddziału gimnazjalnego, które zostało włączone do naszej szkoły, bezpodstawnie otrzymała nagrodę jubileuszową w dniu 31 sierpnia 2017 r., choć okres uprawniający do nagrody za 30 lat pracy upływał dopiero 27 listopada 2017 r. Wypłata nagrody w listopadzie byłaby bardziej korzystna dla nauczyciela. Co powinniśmy zrobić w tej sytuacji? Wypłacić wyrównanie? Poczekać aż nauczycielka sama zwróci się o dopłatę?

Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej, gdy nauczyciel znów będzie zatrudniony w tej samej placówce

Pytanie: Nauczycielowi nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej w czerwcu 2018 r. W listopadzie 2017 r. rozwiązujemy z nim stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Planujemy ponownie go zatrudnić na umowę terminową. Czy nagrodę jubileuszową należy wypłacić przy rozwiązaniu stosunku pracy? Czy, wiedząc że będziemy zawierać nową umowę, nagrodę wypłacić w czerwcu, tj. kiedy nabędzie prawo do jubileuszu?

Odprawy dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Odprawa emerytalna nauczyciela po ograniczeniu zatrudnienia

Pytanie: Nauczycielka, która od 5 lat ma ograniczany etat,  przechodzi na emeryturę. Jaka będzie podstawa obliczenia odprawy emerytalnej?

Informacja o konieczności zwrotu odprawy w razie przywrócenia do pracy

Pytanie: Z nauczycielem rozwiązano stosunek pracy, niemniej jednak odwołał się on do sądu pracy. Aktualnie żąda przywrócenia do pracy. Czy w treści dokumentu o przyznanej odprawie można użyć klauzulę, w której będzie mowa, że po ewentualnym przywróceniu przez sąd do pracy, zwolniony pracownik musi oddać wypłaconą odprawę?

Odprawa dla nauczyciela zwalnianego z art. 20 niezależnie od liczby pracowników w szkole

Pytanie: Likwidowana szkoła zatrudnia poniżej 20 pracowników. Czy nauczycielowi kontraktowemu zatrudnionemu na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć należy się odprawa? Nauczyciel otrzymał wypowiedzenie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela.

Inne świadczenia dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Wypłata zasiłku na zagospodarowanie w czasie choroby lub urlopu macierzyńskiego

Pytanie: Nauczyciel spełnia wszystkie wymagania aby otrzymać zasiłek na zagospodarowanie, jednakże obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą a następnie będzie korzystać z urlopu macierzyńskiego. Czy należy teraz wypłacić zasiłek na zagospodarowanie?

Dofinansowanie dokształcania w czasie choroby i urlopu macierzyńskiego

Pytanie: Czy nauczycielce przebywającej na zwolnieniu lekarskim ciążowym lub na urlopie macierzyńskim przysługuje dofinansowanie dokształcania?

Zasiłek na zagospodarowanie po zmianie miejsca pracy – kto wypłaca

Pytanie: Nauczyciel podjął pierwszą pracę zawodową w życiu we wrześniu 2016 r. i w ramach tego zatrudnienia (w sierpniu 2017 r. ) uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego. We wrześniu 2017 r. nauczyciel podjął pracę w naszej placówce i złożył wniosek o wypłatę zasiłku na zagospodarowanie. Kto powinien go wypłacić – my, czy placówka, w której nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel