Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Obliczanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, zasiłku na zagospodarowanie nie będą już sprawiać Ci trudności.

Czy można ustalić zasady obniżania lub zawieszania dodatku motywacyjnego?

Pytanie: Czy nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 2 miesiące może mieć zmniejszony lub zawieszony dodatek motywacyjny? Czy można zawiesić lub zmniejszyć dodatek nauczycielowi, który ma mniej niż 1/2 etatu w szkole (uzupełnia etat). Czy tego typu zapisy należy zawrzeć w szkolnym regulaminie przyznawania dodatków motywacyjnych?

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczycielaCzytaj więcej porad »

Dodatek za wychowawstwo w okresie zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego

Pytanie: Czy nauczyciel – wychowawca klasy zachowuje prawo do dodatku za wychowawstwo w okresie zwolnienia lekarskiego w ciąży i potem urlopów związanych z rodzicielstwem?

Zaszeregowanie płacowe osoby zatrudnionej na podstawie art. 15 Prawa oświatowego - z uwzględnieniem najwyższego posiadanego wykształcenia czy nie?

Pytanie: Za zgodą organu prowadzącego zatrudniłem osobę niebędącą nauczycielem do praktycznej nauki przedmiotu zawodowego. Osoba ta nie ma kwalifikacji pedagogicznych. W jaki sposób ustalić wynagrodzenie tej osoby - czy zgodnie ze stawką nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym czy też nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra bez przygotowania pedagogicznego?

Płaca w trakcie stanu nieczynnego

Pytanie: Jakie składniki wynagrodzenia należą się nauczycielowi przeniesionemu w stan nieczynny w szkole wiejskiej?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaroweCzytaj więcej porad »

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe realizowane z innego pensum

Pytanie: Nauczycielka jest zatrudniona w pełnym wymiarze (18/18) i jednocześnie realizuje godziny2 godziny rewalidacji i 3 godziny gimnastyki korekcyjnej. Jaką stawkę przyjąć za godzinę ponadwymiarową?

Jak przydzielać i rozliczać godziny ponadwymiarowe - 13 przykładów

Rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli w praktyce budzi wiele wątpliwości. Pojawiają się pytania: czy każdy nauczyciel może realizować te godziny? Kiedy wypłacić za nie wynagrodzenie, a co ciekawsze - kiedy go nie wpłacać? Poniższy raport specjalny, oparty na przepisach, orzecznictwie sądów oraz praktycznych przykładach jasno obrazuje, jak przydzielać godziny ponadwymiarowe i jak wynagradzać nauczycieli za godziny zrealizowane ponad pensum.

Rekolekcje, DEN, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego a wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

Pytanie: W nawiązaniu do odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na interpelację nr 9686 w sprawie rozliczania i organizacji pracy nauczyciela w godzinach nadliczbowych mam pytanie, w jaki sposób rozliczać wynagrodzenia nauczycieli za np. DEN, rekolekcje, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego? W ww. odpowiedzi podaje się, że wynagrodzenie powinno być naliczane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. - czy wymienione wyżej dni są dla nauczyciela, zgodnie z art. 81 kp, dniami niewykonywania pracy, kiedy pozostają w gotowości do pracy i doznali przeszkód  z przyczyn dotyczących pracodawcy? 

Dodatki dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Wyrównanie dodatku stażowego – czy tylko na wniosek pracownika

Pytanie: Jeżeli nauczyciel po 5 latach pracy w szkole przedstawił świadectwa pracy z innych szkół to czy należy mu wypłacić dodatek stażowy z wyrównaniem za okres 3 lat wstecz?

Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego dodatkowo w placówce niepublicznej

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w dwóch szkołach publicznych łącznie w wymiarze 17/18 etatu. Dodatkowo pracuje w przedszkolu niepublicznym w wymiarze 1/3 etatu. Czy w dodatkowym miejscu pracy – szkoła publiczna, zatrudnienie w wymiarze 8/18 – nauczyciel ma prawo do dodatku stażowego w pełnej wysokości?

Zakończone okresy pracy wykonywanej równolegle w dwóch placówkach – zasady zaliczania do stażu pracy nauczyciela

Pytanie: Czy nauczyciel, który pracuje w szkole A w pełnym wymiarze godzin (podstawowe miejsce pracy) oraz w szkole B w niepełnym wymiarze, może żądać zaliczenia w szkole B zakończonych okresów zatrudnienia ze szkoły C, w której pracował będąc równolegle zatrudniony w szkole A i ta szkoła nie wliczyła tego okresu do stażu pracy?

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop nauczycielaCzytaj więcej porad »

Dodatek za pracę w porze nocnej w pensji urlopowej

Pytanie: Nauczyciel internatu pracował w porze nocnej i otrzymał z tego tytułu dodatek do wynagrodzenia. Nie miał godzin ponadwymiarowych. Czy w pensji urlopowej powinien mieć wypłaconą średnią z tego dodatku?

Nauczyciel zwolniony w październiku otrzyma ekwiwalent urlopowy uwzględniający wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe z września

Pytanie: Nauczyciel został zwolniony za porozumieniem stron w dniu 15 października 2016 r. W okresie od stycznia do kwietnia 2016 r. miał wypracowane godziny ponadwymiarowe. Czy należy ująć je w średniej na potrzeby obliczenia wysokości ekwiwalentu urlopowego?

Wynagrodzenie urlopowe po zwiększeniu wymiaru zajęć

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w wymiarze 2/18 na okres 1.09.2015 r. do 31.08.2016 r. W trakcie zatrudnienia w dniu 4 kwietnia 2016r. porozumieniem zmieniającym dodano mu nowe obowiązki w wymiarze 18/18 etatu (poza wynagrodzeniem nic nie uległo zmianie). Jak należy wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?

Nagroda jubileuszowa nauczycielaCzytaj więcej porad »

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony na cały etat w jednej placówce, a w drugiej ma odrębną umowę na część etatu. Obie szkoły podlegają temu samemu organowi prowadzącemu. Czy nagrodę jubileuszową dla nauczyciela wypłacają obie szkoły?

Misja katolicka – sprawdź, czy dolicza się ją do stażu pracowniczego

Pytanie: Ksiądz przebywał na misjach. Na tę okoliczność nie posiada żadnych dokumentów, jedynie zaświadczenie z ZUS poświadczające, że w tym okresie był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych jako duchowny, nie prowadzący działalności gospodarczej, opłacający składkę od minimalnej podstawy wymiaru. Czy w takim przypadku można zaliczyć księdzu okres przebywania na misjach do pracowniczego stażu pracy?

Sprawdź, jak uwzględnić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w podstawie wymiaru nagrody jubileuszowej

Pytanie: Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu 6 września. Jaką podstawę z godzin ponadwymiarowych powinniśmy przyjąć do obliczeń?

Odprawy dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Informacja o konieczności zwrotu odprawy w razie przywrócenia do pracy

Pytanie: Z nauczycielem rozwiązano stosunek pracy, niemniej jednak odwołał się on do sądu pracy. Aktualnie żąda przywrócenia do pracy. Czy w treści dokumentu o przyznanej odprawie można użyć klauzulę, w której będzie mowa, że po ewentualnym przywróceniu przez sąd do pracy, zwolniony pracownik musi oddać wypłaconą odprawę?

Odprawa dla nauczyciela zwalnianego z art. 20 niezależnie od liczby pracowników w szkole

Pytanie: Likwidowana szkoła zatrudnia poniżej 20 pracowników. Czy nauczycielowi kontraktowemu zatrudnionemu na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć należy się odprawa? Nauczyciel otrzymał wypowiedzenie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela.

Odprawa wypłacana niezależnie od zatrudnienia w tej samej gminie

Pytanie: Czy wszyscy nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania w wygaszanym gimnazjum po jego wygaszeniu w 2019 r. dostaną sześciomiesięczną odprawę. Co z nauczycielami, którym gmina zaproponuje etat w innej placówce na terenie gminy?

Inne świadczenia dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Zasiłek na zagospodarowanie po zmianie miejsca pracy – kto wypłaca

Pytanie: Nauczyciel podjął pierwszą pracę zawodową w życiu we wrześniu 2016 r. i w ramach tego zatrudnienia (w sierpniu 2017 r. ) uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego. We wrześniu 2017 r. nauczyciel podjął pracę w naszej placówce i złożył wniosek o wypłatę zasiłku na zagospodarowanie. Kto powinien go wypłacić – my, czy placówka, w której nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego?

Podjęcie zatrudnienia w nowej szkole – czy zasiłek na zagospodarowanie podlega zwrotowi?

Pytanie: Czy zasiłek wypłacony w maju podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel, z którym rozwiązano stosunek pracy z dniem 31 sierpnia 2017 r., od 1 września 2017 r. podejmuje pracę w innej szkole?

Przywrócenie do pracy – sprawdź, czy potrzebna jest nowa umowa

Pytanie: Nauczyciel został przywrócony do pracy prawomocnym wyrokiem sądu. Czy należy z nim skonstruować umowę o pracę lub mianowanie?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel