Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Obliczanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, zasiłku na zagospodarowanie nie będą już sprawiać Ci trudności.

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczycielaCzytaj więcej porad »

Nabycie kwalifikacji w czasie zatrudnienia – co z umową i wynagrodzeniem

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony. Z uwagi na to, że nie posiadał wymaganych kwalifikacji, został zatrudniony na zgodą kuratora oświaty. Teraz jednak wymagane kwalifikacje nabył, kończąc studia podyplomowe. Jak w związku z tym zmodyfikować jego zatrudnienie. Co z wynagrodzeniem i dodatkiem wiejskim?

Zaświadczenie o akceptacji komisji nie stanowi podstawy przeszeregowania płacowego nauczyciela

Zaświadczenie o akceptacji komisji nie stanowi podstawy przeszeregowania płacowego nauczyciela

Nauczyciele po uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej lub zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną a przed uzyskaniem decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego, chcą podwyżki wynagrodzenia na podstawie zaświadczenia komisji. Sprawdź, jak wytłumaczyć nauczycielowi dlaczego zaświadczenie o akceptacji komisji (zdaniu egzaminu) nie wystarczy, by podwyższyć wynagrodzenie nauczyciela.

Wynagrodzenie pracownika z art. 15 Prawa oświatowego – co obejmuje

Wynagrodzenie pracownika z art. 15 Prawa oświatowego – co obejmuje

Wynagrodzenie osoby niebędącej nauczycielem, zatrudnionej do prowadzenia zajęć, ustala się w wysokości nie wyższej niż 184% kwoty bazowej dla nauczycieli. Sprawdź, czy jest to maksymalna wysokość wynagrodzenia tylko dla pełnego etatu, czy można przyznać dodatkowe świadczenia, ponad te kwotę, w tym wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.    

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaroweCzytaj więcej porad »

Wynagrodzenie za zrealizowane a nieudokumentowane godziny ponadwymiarowe

Pytanie: Mimo monitów dyrektora nauczyciel nie uzupełnia dziennika zajęć dodatkowych. Są to jego godziny ponadwymiarowe. Czy jest to wystarczająca podstawa do niewypłacenia wynagrodzenia za nieudokumentowane godziny ponadwymiarowe?

Wynagrodzenie za doraźne zastępstwo z innego pensum

Pytanie: Nauczycielowi biblioteki (pensum 30/30) przydzielono doraźne zastępstwo na zajęciach przedmiotowych (pensum 18-godzinne). Z jakiej stawki wypłacić wynagrodzenie za doraźne zastępstwo?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe za dzień opieki nad dzieckiem

Pytanie: Jak wyliczyć średnią z godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczyciela korzystającego z jednego dnia opieki nad dzieckiem w wieku do lat 14?

Dodatki dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Dodatek wiejski a potrącenie komornicze z wynagrodzenia

Pytanie: Czy dodatek wiejski podlega zajęciu na podstawie zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę (niealimentacyjne)?

Dwóch wychowawców w jednej klasie – co z dodatkiem funkcyjnym

Pytanie: Czy w jednej klasie może być dwóch wychowawców klasy i w konsekwencji czy można dwóm nauczycielom przydzielić dodatek dla wychowawcy klasy?  

Dodatek wiejski za okres zawieszenia nauczyciela

Dodatek wiejski za okres zawieszenia nauczyciela

Nauczyciel zawieszony w pełnieniu obowiązków traci prawo do dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Czy ma jednak prawo do dodatku wiejskiego za okres zawieszenia? Zdania są podzielone – poznaj wykładnię Eksperta Portalu Oświatowego.

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop nauczycielaCzytaj więcej porad »

Średnia urlopowa w przypadku rozpoczęcia urlopu uzupełniającego we wrześniu

Pytanie: Nauczyciel do 31 sierpnia przebywa na zwolnieniu lekarskim. Od 1 września rozpocznie korzystanie z urlopu uzupełniającego. Czy do średniej z godzin ponadwymiarowych należy wliczyć godziny zrealizowane w poprzednim roku szkolnym, czyli tak, jakby otrzymał wynagrodzenie urlopowe w czasie wakacji?

Ekwiwalent za urlop w przypadku rozwiązania umowy we wrześniu

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany z dniem 25 września 2020 r.  rozwiązuje umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Wykorzysta urlop w czasie ferii szkolnych. Czy za miesiąc zatrudnienia w nowym roku szkolnym przysługuje mu ekwiwalent za urlop (6 dni)? 

Ekwiwalent za urlop nauczyciela

Ekwiwalent za urlop nauczyciela po umowie na czas określony

Zakończenie okresu prowadzenia zajęć często wiąże się również z rozwiązaniem stosunku pracy nauczycieli, a co za tym idzie z koniecznością rozliczenia się z nauczycielem z urlopu, do którego nabył prawo. Sprawdź, jak ustalić wymiar przysługującego urlopu oraz urlopu, za który należy wypłacić ekwiwalent. Skorzystaj z praktycznych przykładów i kalkulatorów.

Nagroda jubileuszowa nauczycielaCzytaj więcej porad »

Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej nauczycielowi - emerytowi

Pytanie: Zatrudniamy nauczyciela – emeryta na czas określony do 31 sierpnia. Dwa miesiące po ustaniu zatrudnienia nabyłby prawo do nagrody za 40 lat pracy. Czy należy wypłacić tę nagrodę w dniu ustania zatrudnienia? 

Nagroda jubileuszowa nauczyciela wypłacana we wrześniu – składniki i termin wypłaty

Nagroda jubileuszowa nauczyciela wypłacana we wrześniu – składniki i termin wypłaty

Wielu nauczycieli nabywa prawo do nagrody jubileuszowej we wrześniu, co może negatywnie wpłynąć na jej wysokość. Sprawdź, których składników wynagrodzenia nauczyciela nie wliczamy do nagrody wypłacanej na początku roku szkolnego oraz czy można wypłacić nagrodę później, by zwiększyć jej podstawę.

Termin nabycia prawa do nagrody jubileuszowej – jak liczyć

Pytanie: Nauczyciel rozpoczął pracę 1 września 2000 r. Pracuje cały czas, nieprzerwanie w jednej szkole. Kiedy należy mu wypłacić nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy - 31 sierpnia czy 1 września 2020?

Odprawy dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Odprawa po zwolnieniu z pracy nauczyciela wspomagającego

Odprawa po zwolnieniu z pracy nauczyciela wspomagającego

Nauczyciele zatrudnieni w celu realizacji zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (nauczyciel wspomagający, terapeuta SI etc.) mogą pracować tak długo, jak długo dany uczeń jest uczniem danej szkoły. W przypadku odejścia ucznia ze szkoły, odpada potrzeba zatrudniania danego specjalisty i w związku z tym nauczyciel otrzymuje wypowiedzenie. Czy wiąże się to z prawem do odprawy z tytułu zwolnienia z pracy?

Odprawa emerytalna pracownika z art. 15 Prawa oświatowego

Pytanie: W jakiej wysokości i na podstawie jakich przepisów przysługuje odprawa emerytalna osobie niebędącej nauczycielem zatrudnionej do prowadzenia zajęć na podstawie ustawy Prawo oświatowe?

b2f4f8dbefdfd27308151350980a3dd004347120-xlarge(1)

Odprawy dla nauczycieli 2020 – czy ograniczone z powodu COVID-19

Nauczyciele zatrudnieni w placówkach samorządowych mogą na koniec sierpnia uzyskać prawo do odprawy w łącznej wysokości odpowiadającej 9-miesięcznemu wynagrodzeniu. Sprawdź, czy przepisy szczególne obowiązujące w okresie epidemii koronawirusa ograniczą wysokość należnych świadczeń.

Inne świadczenia dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Średnioroczna struktura zatrudnienia w przypadku urlopu bezpłatnego i zatrudnienia przez niepełny miesiąc

Pytanie: W jaki sposób ustalić średnioroczną liczbę etatu nauczyciela, który w trakcie miesiąca korzystał z urlopu bezpłatnego (urlop obejmował też dni wolne od pracy), a także gdy stosunek pracy nauczyciela ustał w ciągu miesiąca?

Ekwiwalent za odzież roboczą a okres zatrudnienia i wymiar etatu

Pytanie: Czy ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników szkoły należy pomniejszyć proporcjonalnie do okresu zatrudnienia i wymiaru zatrudnienia?

Uchybienie terminowi na złożenie planu na dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli - konsekwencje

Pytanie: Co w sytuacji jeśli dyrektor szkoły lub przedszkola nie złożył do 31 października wniosku o doskonalenie zawodowe nauczycieli? Czy organ prowadzący może pominąć spóźniony wniosek?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel