Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Obliczanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, zasiłku na zagospodarowanie nie będą już sprawiać Ci trudności.

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczycielaCzytaj więcej porad »

Podwyżka dla nauczyciela na urlopie rodzicielskim

Pytanie: Czy należy wypłacić podwyżkę nauczycielowi, który od ponad roku jest nieobecny w pracy z uwagi na ciążę i urlop macierzyński, a obecnie przebywa na urlopie rodzicielskim?

Zwolnienie lekarskie w trakcie stanu nieczynnego

Pytanie: Jak rozliczyć zwolnienie lekarskie nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym, gdy okres niezdolności do pracy wykracza poza czas trwania stosunku pracy?

c94b5350140f0f77b1080f1d1a49fdb29b8610bc-xlarge

Wyrównanie płacy nauczyciela do minimalnego wynagrodzenia za pracę

Nauczyciele o najniższym stopniu awansu zawodowego, najkrótszym stażu pracy i najniższych kwalifikacjach mogą nie osiągnąć minimalnego wynagrodzenia za pracę. Sprawdź, jakie składniki wynagrodzenia nauczyciela są wliczane do płacy minimalnej.  

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaroweCzytaj więcej porad »

Rozliczenie godzin ponadwymiarowych w przypadku świąt i nieobecności w pracy nauczyciela

Pytanie: W jaki sposób należy rozliczać godziny ponadwymiarowe w tygodniach kiedy przypadają święta lub dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe za dzień zwolnienia od pracy

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie sposobu obliczania wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi w związku z nieobecnością - zwolnienie od pracy w celu oddania krwi oraz urlopu okolicznościowego, szczególnie sposób obliczenia godzin ponadwymiarowych za ten dzień nieobecności.

Błędy w zestawieniu zrealizowanych godzin ponadwymiarowych

Pytanie: Wicedyrektor przekazał nauczycielom informację, by prawidłowe rozliczenie godzin ponadwymiarowych przekazać do określonego dnia i godziny, pod rygorem nie otrzymania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w danym miesiącu. Czy ma on prawo pozbawić nauczyciela wynagrodzenia w przypadku błędu w karcie nadgodzin?

Dodatki dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Prawo do dodatku za pracę w trudnych warunkach w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: Czy i kiedy pracownikom w poradniach psychologiczno-pedagogicznych należy się dodatek za pracę w trudnych warunkach?

Zatrudnienie w szkole i innych jednostkach- czy należy się dodatek stażowy

Pytanie: Nauczyciel jest równolegle zatrudniony w pełnym wymiarze na stanowisku dyrektora publicznego żłobka i jest to jego podstawowe miejsce pracy. Czy w naszej placówce ma prawo do dodatku stażowego?

karta nauczyciela

4 sytuacje, w których dodatek stażowy nauczyciela nie będzie ograniczony do podstawowego miejsca pracy

Nauczyciele dopóki są zatrudnieni w wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru zajęć obowiązkowych mają prawo do dodatku stażowego. Gdy wymiar ten przekracza pełen etat, prawo do dodatku stażowego może być ograniczone do podstawowego miejsca pracy. Sprawdźmy, kiedy jednak tak się nie stanie.

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop nauczycielaCzytaj więcej porad »

Wynagrodzenie urlopowe dyrektora szkoły – w okresie ferii czy urlopu

Pytanie: Czy nauczycielowi pełniącemu funkcję dyrektora należy wypłacić wynagrodzenie urlopowe za urlop wykorzystany poza okresem ferii szkolnych, czy też wynagrodzenie urlopowe przysługuje wyłącznie w czasie trwania ferii?  

Ekwiwalent za urlop po przywróceniu nauczyciela do pracy

Pytanie: Nauczyciel został przywrócony do pracy, lecz po zgłoszeniu się do pracy rozwiązał umowę za porozumieniem stron. Czy należy wypłacić ekwiwalent za urlop niewykorzystany w okresie, w którym trwało postępowanie sądowe?

Średnia urlopowa w przypadku dwóch umów w jednym roku szkolnym

Pytanie: Nauczyciel w tym roku szkolnym był zatrudniony od 1 września do 31 grudnia, a następnie od 7 stycznia do 30 czerwca. Czy w podstawie wynagrodzenia urlopowego za okres ferii zimowych należy uwzględnić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe zrealizowane w okresie od wrzesień – grudzień?

Nagroda jubileuszowa nauczycielaCzytaj więcej porad »

Liczenie stażu pracy przy równoległym zatrudnieniu w tej samej szkole

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w naszej placówce otrzymał dodatkową umowę na stanowisku administracyjnym. W ramach nauczycielskiego zatrudnienia posada 27-letni staż pracy. Zakończone okresy zatrudnienia przed podjęciem pracy na stanowisku niepedagogicznym wynoszą 19 lat i 10 miesięcy. Czy należy wypłacić mu nagrodę za 20 lat pracy ze stanowiska administracyjnego?

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela za 45 lat pracy

Pytanie: Wkrótce osiągnę 45-letni staż pracy na stanowisku nauczyciela. Czy otrzymam nagrodę jubileuszową?

Dodatek motywacyjny w podstawie nagrody jubileuszowej nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel od września do lutego otrzymywał dodatek motywacyjny w wysokości 15%. Od marca do sierpnia wysokość dodatku wynosi 5%. W jakiej wysokości wliczyć dodatek motywacyjny do nagrody jubileuszowej wypłacanej w kwietniu?

Odprawy dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Równoczesne rozwiązanie stosunku pracy na dwóch stanowiskach – ile odpraw emerytalnych

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony także na stanowisku niepedagogicznym rozwiązał obie umowy o pracę w tym samym dniu w związku z przejściem na emeryturę. Ile odpraw emerytalnych należy mu wypłacić?

Wysokość odprawy emerytalnej nauczyciela po ograniczeniu zatrudnienia

Pytanie: Nauczyciel wyraził zgodę na ograniczenie etatu w roku szkolnym 2018/2019. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. chce rozwiązać stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Czy podstawą odprawy emerytalnej będzie wynagrodzenie z pełnego etatu czy z ograniczonego wymiaru?

Powołanie do ćwiczeń wojskowych a prawo do odprawy

Pytanie: Czy nauczycielowi powołanemu do ćwiczeń wojskowych należy się odprawa z tytułu powołania do czynnej służby wojskowej? Ćwiczenia będą trwały 3 miesiące.

Inne świadczenia dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Odmowa przyjęcia nagrody dyrektora szkoły

Pytanie: Czy nauczyciel może odmówić przyjęcia narody dyrektora? Jeśli tak, to w jaki sposób powinien to zrobić?

Wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego po przeniesieniu do innej szkoły

Pytanie: Nauczyciel 1 września został przeniesiony do innej placówki. Od 3 września przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy zasiłek chorobowy wypłacają obie placówki czy tylko obecny pracodawca z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego w placówce, z której nauczyciel został przeniesiony?

Dodatkowe wynagrodzenie za udział w egzaminie gimnazjalnym w innej szkole

Pytanie: Czy nauczycielowi szkoły podstawowej, który brał udział w pracach komisji podczas egzaminu gimnazjalnego w innej szkole (do której został wydelegowany), należy naliczyć dodatkowe wynagrodzenie?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel