Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Obliczanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, zasiłku na zagospodarowanie nie będą już sprawiać Ci trudności.

Czy można ustalić zasady obniżania lub zawieszania dodatku motywacyjnego?

Pytanie: Czy nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 2 miesiące może mieć zmniejszony lub zawieszony dodatek motywacyjny? Czy można zawiesić lub zmniejszyć dodatek nauczycielowi, który ma mniej niż 1/2 etatu w szkole (uzupełnia etat). Czy tego typu zapisy należy zawrzeć w szkolnym regulaminie przyznawania dodatków motywacyjnych?

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczycielaCzytaj więcej porad »

Redukcja wynagrodzenia tymczasowo aresztowanego nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel od kilku dni nie pojawiał się w pracy, nie można się również było z nim w jakikolwiek sposób skontaktować. Jak się okazało, nauczyciel został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Proszę o informację, jakie kroki formalne muszę podjąć: w przypadku dni, w które nie odbyły się zajęcia, ale których nie obejmuje okres tymczasowego aresztowania (są dwa takie dni), na czas tymczasowego aresztowania określony w zawiadomieniu aby odzyskać część wynagrodzenia wypłaconego z góry na początku października za nieprzepracowane dni na końcu miesiąca.

Status płacowy nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego

Pytanie: W jaki sposób do analizy wynagrodzeń nauczycieli związanych z wyrównaniem z art. 30 Karty Nauczyciela ująć nauczyciela, który nie posiada stopnia awansu zawodowego i z racji, że zatrudniony jest w wymiarze 6/22 nie rozpoczyna stażu. Czy jako nauczyciela stażystę czy oddzielnie?

Nadpłacone wynagrodzenie podlega odliczeniu wyłącznie przy następnej wypłacie

Pytanie: Nauczycielce wypłacono wynagrodzenie w dniu 1 października. 5 października nauczycielka urodziła dziecko i rozpoczęła na urlop macierzyński. W związku z tym, księgowa postanowiła potrącić wypłacone pobory nauczycielowi po powrocie z urlopu macierzyńskiego - uznała, że za ten miesiąc otrzymała podwójne wynagrodzenie tj. z zakładu pracy i ZUS. Czy postąpiła prawidłowo?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaroweCzytaj więcej porad »

Wcześniejsza wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

Pytanie: Jeśli wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycieli można wypłacać w dowolny z ostatnich pięciu dni miesiąca- w szczególnie uzasadnionych przypadkach, czy ten dzień musi być stały i zapisany gdzieś w regulaminie? Zdarza się że wypłacamy 27 dnia miesiąca- gdyż jest to też termin wypłaty wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych, innym razem jest to 28 lub 30 dzień miesiąca, zwłaszcza że księgowa nasza nie pracuje w każdy dzień tygodnia. Co należy rozumieć pod pojęciem szczególnie uzasadnione przypadki?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe po wcześniejszym zakończeniu zajęć

Pytanie: Jesteśmy ogólnokształcącą szkołą muzyczną I stopnia. Klasa VI w dniu 22 czerwca otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Nauczyciel instrumentu realizuje 18 godzin pensum oraz 3,33 godziny ponadwymiarowej od miesiąca września. W tych godzinach ponadwymiarowych realizuje 2 godziny z uczniem klasy VI. Jak powinno wyglądać rozliczenie godzin ponadwymiarowych tego nauczyciela w dniach 23 i 24 czerwca, gdy nie ma już uczniów klasy VI oraz jak to się odnosi do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, którzy uczą w klasie VI? W regulaminie jednostki prowadzącej nie ma o tym wzmianki.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe za dzień opieki nad dzieckiem

Pytanie: Jak wyliczyć średnią z godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczyciela korzystającego z jednego dnia opieki nad dzieckiem na podstawie art. 188 Kodeksu pracy? Nauczyciel zrealizował w tym miesiącu 2 godziny ponadwymiarowe i 7 godzin zastępstw.

Dodatki dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Kara porządkowa a dodatek motywacyjny

Pytanie: Czy nauczycielowi ukaranemu karą nagany przysługuje dodatek motywacyjny?

Nauczyciel bez przygotowania pedagogicznego nie otrzyma dodatku wiejskiego ani mieszkaniowego

Pytanie: Nauczyciel pracujący w szkole posiada wymagane kwalifikacje do nauczania lecz nie ma przygotowania pedagogicznego. Czy nauczycielowi temu przysługuje dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy/

Dodatek specjalny tylko dla dyrektora, który nie jest nauczycielem

Pytanie: Czy dyrektorowi szkoły publicznej z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny?

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop nauczycielaCzytaj więcej porad »

Nauczyciel zwolniony w październiku otrzyma ekwiwalent urlopowy uwzględniający wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe z września

Pytanie: Nauczyciel został zwolniony za porozumieniem stron w dniu 15 października 2016 r. W okresie od stycznia do kwietnia 2016 r. miał wypracowane godziny ponadwymiarowe. Czy należy ująć je w średniej na potrzeby obliczenia wysokości ekwiwalentu urlopowego?

Wynagrodzenie urlopowe po zwiększeniu wymiaru zajęć

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w wymiarze 2/18 na okres 1.09.2015 r. do 31.08.2016 r. W trakcie zatrudnienia w dniu 4 kwietnia 2016r. porozumieniem zmieniającym dodano mu nowe obowiązki w wymiarze 18/18 etatu (poza wynagrodzeniem nic nie uległo zmianie). Jak należy wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?

Wynagrodzenie urlopowe po urlopie bezpłatnym nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel korzysta z urlopu bezpłatnego w okresie od 28 grudnia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Czy będzie miał prawo do urlopu w wakacje? Jeśli tak, to jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe?

Nagroda jubileuszowa nauczycielaCzytaj więcej porad »

Okres pomiędzy zakończeniem zasadniczej służby wojskowej a podjęciem pracy wlicza się do stażu pracowniczego, ale tylko częściowo

Pytanie: Nauczyciel w trakcie zatrudnienia odbywał służbę wojskową od 29.10.1982 r. do 30.06.1984 r. Pracę podjął z datą 18.07.1984 r. Czy przerwa w zatrudnieniu po zakończeniu służby wojskowej podlega wliczeniu do stażu pracowniczego?

Urlop bezpłatny na dziecko w stażu pracowniczym

Pytanie: Czy należy wliczyć pracownikowi obsługi okres urlopu bezpłatnego udzielonego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem od 01.11.1978 do 31.10.1981 r. do okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej i dodatku stażowego?

Wypłata nagrody jubileuszowej w trakcie urlopu zdrowotnego

Pytanie: Czy nauczycielowi w trakcie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

Odprawy dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Wymiar odprawy emerytalnej tak jak wynagrodzenia urlopowego

Pytanie: Odeszłam na emeryturę i rozwiązałam stosunek pracy w październiku. W bieżącym roku szkolnym pracowałam na pełny etat, miałam przydzielone wychowawstwo i 7 godzin ponadwymiarowych, które przepracowałam w pierwszym tygodniu września. Czy przepracowane godziny ponadwymiarowe bierze się pod uwagę przy obliczaniu odprawy emerytalnej?

Obowiązek zwrotu odprawy w razie przywrócenia do pracy – czy istnieje w każdym przypadku

Pytanie: Z dniem 31 sierpnia 2015r. rozwiązano z nauczycielem mianowanym stosunek pracy w trybie art. 20 Karty Nauczyciela. Wypłacono 6-miesięczną odprawę. Sąd przywrócił nauczyciela do pracy. Czy w tej sytuacji nauczyciel jest zobowiązany zwrócić wypłaconą odprawę?

Zwrot odprawy w razie przywrócenia nauczyciela do pracy

Pytanie: Czy jeśli sąd przywróci nauczyciela do pracy, to nauczyciel musi zwrócić odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy i odprawę emerytalną?

Inne świadczenia dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Zwrot kosztów podróży służbowej nie przysługuje uczniom

Pytanie: Nauczycielowi, który był z uczniami na konkursie przysługuje dieta, czy w związku z tym uczniom również należy wypłacić dietę?

Dofinansowanie udziału nauczyciela w szkoleniu

Pytanie: Nauczyciel z własnej inicjatywy wziął udział w bieżącym roku szkolnym w kilku szkoleniach dotyczących zasad funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przebywał na szkoleniach w swoim czasie wolnym, co nie kolidowało z czasem pracy w szkole i opłacił je z własnych środków. Pracownicy i pracodawca korzystają z wiedzy nabytej przez nauczyciela na szkoleniach dotyczącej m.in. zmian w regulaminie ZFŚS, ustalania prawidłowych zasad świadczeń socjalnych, prawidłowego dysponowania środkami ZFŚS i innych regulacji związanych w tym zakresie z działalnością związkową w szkole. Na szkoleniach otrzymał faktury wystawione imiennie na swoją własną osobę. Czy nauczycielowi należy się częściowe dofinansowanie lub całkowite sfinansowanie kosztów ww. szkoleń?

Dyrektor nie zarządza funduszem zdrowotnym

Pytanie: Kto dla zespołu szkół, który powstał 1 września 2016 r., wprowadza regulamin pomocy zdrowotnej z art. 72 Karty Nauczyciela - organ prowadzący czy dyrektor zespołu? Czy organ prowadzący może scedować na dyrektora zarządzanie tym funduszem?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel