Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Obliczanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, zasiłku na zagospodarowanie nie będą już sprawiać Ci trudności.

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczycielaCzytaj więcej porad »

Limit wynagrodzenia dyrektora pokrywanego z dotacji 2021

Limit wynagrodzenia dyrektora pokrywanego z dotacji 2021

1 stycznia 2021 r. wzrósł limit wynagrodzenia dyrektora niepublicznej szkoły, przedszkola lub placówki, jakie można pokryć z dotacji oświatowej. Dyrektor w skali roku będzie mógł zarobić o 4.421,52 zł więcej niż w 2020 roku.

Termin wypłaty wynagrodzenia pracownika z art. 15 Prawa oświatowego

Pytanie: W jakim terminie wypłaca się wynagrodzenie osobom niebędącym nauczycielami, którzy zostali zatrudnieni na podstawie art. 15 ustawy Prawo oświatowe?

Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń a nauczyciele na urlopie zdrowotnym

Pytanie: Czy opracowując sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w liczbie etatów ujmuje się osoby przebywające na urlopie dla poratowania zdrowia?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaroweCzytaj więcej porad »

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w niepełnym tygodniu pracy

Pytanie: W jaki sposób ustalić wymiar zrealizowanych godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których np. z powodu święta nauczyciel nie wypracował wszystkich przyznanych godzin (np. zrealizował wszystkie zajęcia, które miał przyznane jako godziny ponadwymiarowe a nie zrealizował pełnego pensum)?

Zmiana terminu wypłaty pensji z godziny ponadwymiarowe

Pytanie: Czy można ustalić w regulaminie pracy, ze godziny ponadwymiarowe będą wypłacane za 3 tygodnie danego miesiąca zaś za jeden tydzień wypłata nastąpi w kolejnym miesiącu?

Wynagrodzenie za zrealizowane a nieudokumentowane godziny ponadwymiarowe

Pytanie: Mimo monitów dyrektora nauczyciel nie uzupełnia dziennika zajęć dodatkowych. Są to jego godziny ponadwymiarowe. Czy jest to wystarczająca podstawa do niewypłacenia wynagrodzenia za nieudokumentowane godziny ponadwymiarowe?

Dodatki dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Staż pracy księży zatrudnionych w szkole przed 1 września 1997 r.

Pytanie: Czy do stażu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat oraz nagrody jubileuszowej można zaliczyć pracę księdza na stanowisku nauczyciela religii w okresie 1.09.1990 - 31.08.1997 r.? 

Staż pracy do ustalenia wysokości odprawy pośmiertnej

Pytanie: Zmarła pracownica szkoły, która była zatrudniona na podstawie ostatniej umowy od 5 miesięcy. Wcześniej pracowała w naszej szkole przez ponad 20 lat i rozwiązała ten stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. W jakiej wysokości wypłacić odprawę pośmiertną?

Dodatek motywacyjny – czy dla każdego nauczyciela

Pytanie: Czy każdy nauczyciel musi otrzymywać dodatek motywacyjny?

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop nauczycielaCzytaj więcej porad »

Średnia z godzin ponadwymiarowych realizowanych sporadycznie

Pytanie: Nauczyciel w grudniu zrealizował 8 godzin ponadwymiarowych. Czy licząc średnią urlopową w styczniu uwzględniamy także miesiące, w których nauczyciel nie realizował godzin ponadwymiarowych?

Średnia urlopowa za 6 stycznia 2021 r.

Pytanie: Czy wypłacając średnią urlopową za ferie zimowe, należy wypłacić średnią także za dzień 6 stycznia 2021 r., który jest dniem ustawowo wolnym od pracy? 

Kwarantanna lub izolacja w czasie ferii szkolnych – jakie świadczenia wypłacać

Kwarantanna lub izolacja w czasie ferii szkolnych – jakie świadczenia wypłacać

Przesunięcie terminu ferii zimowych na okres 4-17 stycznia 2021 r. rodzi pytanie: czy za okres kwarantanny lub izolacji pokrywający się z okresem ferii szkolnych należy wypłacić średnią urlopową czy wynagrodzenie chorobowe? Poznaj odpowiedź.

Nagroda jubileuszowa nauczycielaCzytaj więcej porad »

Staż pracy księży zatrudnionych w szkole przed 1 września 1997 r.

Pytanie: Czy do stażu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat oraz nagrody jubileuszowej można zaliczyć pracę księdza na stanowisku nauczyciela religii w okresie 1.09.1990 - 31.08.1997 r.? 

Dodatek funkcyjny w czasie zwolnienia lekarskiego a podstawa wymiaru nagrody jubileuszowej

Pytanie: Nauczyciel w czasie zwolnienia lekarskiego nabył prawo do nagrody jubileuszowej. W czasie zwolnienia nauczycielowi nie wypłaca się odrębnie dodatku funkcyjnego. Czy ten dodatek powinien być uwzględniony w podstawie wymiaru nagrody?

Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej nauczycielowi - emerytowi

Pytanie: Zatrudniamy nauczyciela – emeryta na czas określony do 31 sierpnia. Dwa miesiące po ustaniu zatrudnienia nabyłby prawo do nagrody za 40 lat pracy. Czy należy wypłacić tę nagrodę w dniu ustania zatrudnienia? 

Odprawy dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Podstawa odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela wypłacanej z opóźnieniem

Pytanie: 31 sierpnia 2020 r. nauczyciel został zwolniony na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela, lecz nie wypłacono mu odprawy. Zaległa odprawa zostanie wypłacona w styczniu 2021 r. Czy należy ją wypłacić według stawki wynagrodzenia z dnia ustania zatrudnienia czy z dnia wypłaty odprawy?

Odprawa po zwolnieniu z pracy nauczyciela wspomagającego

Odprawa po zwolnieniu z pracy nauczyciela wspomagającego

Nauczyciele zatrudnieni w celu realizacji zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (nauczyciel wspomagający, terapeuta SI etc.) mogą pracować tak długo, jak długo dany uczeń jest uczniem danej szkoły. W przypadku odejścia ucznia ze szkoły, odpada potrzeba zatrudniania danego specjalisty i w związku z tym nauczyciel otrzymuje wypowiedzenie. Czy wiąże się to z prawem do odprawy z tytułu zwolnienia z pracy?

Odprawa emerytalna pracownika z art. 15 Prawa oświatowego

Pytanie: W jakiej wysokości i na podstawie jakich przepisów przysługuje odprawa emerytalna osobie niebędącej nauczycielem zatrudnionej do prowadzenia zajęć na podstawie ustawy Prawo oświatowe?

Inne świadczenia dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczyciela – do kogo składać

Pytanie: Czy nauczyciele składają wnioski o dofinansowanie opłaty za doskonalenie zawodowe do dyrektora szkoły czy do organu prowadzącego?

Wypłata ekwiwalentu za urlop, gdy stosunek pracy ustaje w niedzielę

Pytanie: Kiedy wypłacić ekwiwalent za urlop pracownikowi zatrudnionemu do niedzieli 14 lutego 2021 r.?

Czy nauczyciel bez kwalifikacji otrzyma dodatek wiejski

Pytanie: Szkoła zatrudnia nauczyciela na czas określony w związku z zaistnieniem potrzeby podyktowanej organizacją nauczania. Zatrudnienie ma miejsce za zgodą nauczyciela, ponieważ nie ma on wymaganych kwalifikacji. Czy taki nauczyciel otrzyma dodatek wiejski?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel