Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Obliczanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, zasiłku na zagospodarowanie nie będą już sprawiać Ci trudności.

Czy można ustalić zasady obniżania lub zawieszania dodatku motywacyjnego?

Pytanie: Czy nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 2 miesiące może mieć zmniejszony lub zawieszony dodatek motywacyjny? Czy można zawiesić lub zmniejszyć dodatek nauczycielowi, który ma mniej niż 1/2 etatu w szkole (uzupełnia etat). Czy tego typu zapisy należy zawrzeć w szkolnym regulaminie przyznawania dodatków motywacyjnych?

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczycielaCzytaj więcej porad »

Wynagrodzenie za dzień, w którym nauczyciel wziął zwolnienie lekarskie po realizacji zajęć

Pytanie: Czy nauczycielce, która w danym dniu była w pracy a po południu nie uczestniczyła w radzie pedagogicznej, bo jak się okazało była u lekarza i wzięła zwolnienie lekarskie, przysługuje wynagrodzenie za ten dzień?

Wynagrodzenie nauczyciela za wycieczkę zorganizowaną w czasie ferii

Pytanie: W czasie ferii zimowych nauczyciel będzie sprawował opiekę nad uczniami podczas trzydniowej wycieczki. Jak zgodnie z nowymi przepisami należy uregulować wynagrodzenie za ten czas?

Potrącenie odprawy po przywróceniu nauczyciela do pracy

Pytanie: Nauczyciel, który w związku ze zwolnieniem z pracy z przyczyn organizacyjnych, został przywrócony do pracy oraz sąd zasądził na jego rzecz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Czy od zasądzonej kwoty należy odjąć wcześniej wypłaconą odprawę?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaroweCzytaj więcej porad »

Doraźne zastępstwa nauczyciela zatrudnionego na część etatu – czy płatne?

Pytanie: Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy np. 9/18 zostaje przydzielone zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. Czy ten nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa czy nie?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela – związkowca powołanego do komisji na dyrektora szkoły

Pytanie: Czy należy wypłacić wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe nauczycielowi, który jest związkowcem i w dwóch dniach został zaproszony do wzięcia udziału w pracach jako członek komisji konkursowych, powołanych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora w innych szkołach? Nasz regulamin wynagradzania nauczycieli nic na ten temat nie mówi.

Godziny ponadwymiarowe w czasie rekolekcji – płatne czy nie

Pytanie: W czasie rekolekcji w szkole nie odbywają się lekcje. Czy za te dni należy nauczycielom wypłacić nadgodziny?

Dodatki dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Dodatek za wychowawstwo przyznany na czas określony a wynagrodzenie chorobowe nauczyciela

Pytanie: Nauczycielce powierzono funkcję wychowawcy klasy i dodatek funkcyjny na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Od 26 października 2017 r. nauczycielka była na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą a od 5 kwietnia 2018 r. korzysta z urlopu macierzyńskiego. Czy do podstawy zasiłku macierzyńskiego należy wliczyć dodatek funkcyjny?

Termin wypłaty dodatku wiejskiego

Pytanie: Czy dodatek wiejski dla nauczyciela może być wypłacany z góry, czy musi być z dołu?

Dodatek za wychowawstwo przy zniżce pensum

Pytanie: Czy dyrektorowi przedszkola należy się dodatek za wychowawstwo oddziału, jeżeli w dwóch oddziałach łącznie realizuje 10 godzin zajęć ?

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop nauczycielaCzytaj więcej porad »

Wynagrodzenie za ferie zimowe dyrektora szkoły

Pytanie: Jakie dyrektorowi przysługuje wynagrodzenie w czasie ferii zimowych? Dyrektor nie wziął urlopu i w czasie ferii zimowych pracował w szkole. Czy możliwe jest żeby dyrektor, który był na urlopie otrzymał wyższe wynagrodzenie (średnia z nadgodzin), niż dyrektor, który pracował - nie wypłacono mu nadgodzin (chodzi o czas ferii zimowych)?

Ekwiwalent za urlop w przypadku śmierci nauczyciela, który miał prawo do urlopu uzupełniającego

Pytanie: Nauczycielka od 21 września 2016 r.  do 16 lutego 2018 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim i świadczeniu rehabilitacyjnym. W dniu 16 lutego zmarła. Jak obliczyć dni urlopu, za który przysługuje ekwiwalent?

Ekwiwalent za urlop po stanie nieczynnym

Pytanie: Za ile dni należy wypłacić ekwiwalent nauczycielowi, którego stosunek pracy wygasa po stanie nieczynnym?

Nagroda jubileuszowa nauczycielaCzytaj więcej porad »

Podstawa nagrody jubileuszowej wypłacanej w trakcie urlopu zdrowotnego

Pytanie: Jakie składniki wynagrodzenia należy wliczyć do podstawy nagrody jubileuszowej nauczycielowi, którego okres pracy uprawniający do nagrody przypada w czasie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia?

Podstawa nagrody jubileuszowej wypłacanej 31 sierpnia

Pytanie: Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy nauczycielce zatrudnionej nieprzerwanie od 1 wrześni 1988 r. i jakie składniki wynagrodzenia w niej uwzględnić?

Termin nabycia prawa do nagrody jubileuszowej – 31 sierpnia czy 1 września

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu 1 września, który pracuje nieprzerwanie, należy wypłacić nagrodę jubileuszową 31 sierpnia czy dopiero 1 września?

Odprawy dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Odprawa dla nauczyciela, który został powołany do czynnej służby wojskowej

Pytanie: Czy nauczycielowi, który został powołany do czynnej służby wojskowej należy się odprawa?

Odprawa emerytalna nauczyciela po ograniczeniu zatrudnienia

Pytanie: Nauczycielka, która od 5 lat ma ograniczany etat,  przechodzi na emeryturę. Jaka będzie podstawa obliczenia odprawy emerytalnej?

Informacja o konieczności zwrotu odprawy w razie przywrócenia do pracy

Pytanie: Z nauczycielem rozwiązano stosunek pracy, niemniej jednak odwołał się on do sądu pracy. Aktualnie żąda przywrócenia do pracy. Czy w treści dokumentu o przyznanej odprawie można użyć klauzulę, w której będzie mowa, że po ewentualnym przywróceniu przez sąd do pracy, zwolniony pracownik musi oddać wypłaconą odprawę?

Inne świadczenia dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Wynagrodzenie chorobowe – od kiedy przysługuje

Pytanie: Czy pracownik ma prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego po przepracowaniu niecałego miesiąca w szkole?

Wypłata zasiłku na zagospodarowanie w czasie choroby lub urlopu macierzyńskiego

Pytanie: Nauczyciel spełnia wszystkie wymagania aby otrzymać zasiłek na zagospodarowanie, jednakże obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą a następnie będzie korzystać z urlopu macierzyńskiego. Czy należy teraz wypłacić zasiłek na zagospodarowanie?

Dofinansowanie dokształcania w czasie choroby i urlopu macierzyńskiego

Pytanie: Czy nauczycielce przebywającej na zwolnieniu lekarskim ciążowym lub na urlopie macierzyńskim przysługuje dofinansowanie dokształcania?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel