Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Obliczanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, zasiłku na zagospodarowanie nie będą już sprawiać Ci trudności.

Czy można ustalić zasady obniżania lub zawieszania dodatku motywacyjnego?

Pytanie: Czy nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 2 miesiące może mieć zmniejszony lub zawieszony dodatek motywacyjny? Czy można zawiesić lub zmniejszyć dodatek nauczycielowi, który ma mniej niż 1/2 etatu w szkole (uzupełnia etat). Czy tego typu zapisy należy zawrzeć w szkolnym regulaminie przyznawania dodatków motywacyjnych?

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczycielaCzytaj więcej porad »

Termin wypłaty wynagrodzenia nauczycieli, gdy pierwszym dniem miesiąca jest sobota

Pytanie: Nauczyciele otrzymują wynagrodzenie z góry w pierwszym dniu miesiąca, chyba że jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Wówczas wypłata wynagrodzenia jest przesunięta na dzień następny. Czy sobota jest dniem ustawowo wolnym od pracy?

Odzyskanie wynagrodzenia nadpłaconego w miesiącu ustania zatrudnienia nauczyciela

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na zastępstwo do 22 czerwca otrzymała z góry wynagrodzenie za ten miesiąc. Dostarczyła jednak zwolnienie lekarskie na okres 18-22 czerwca. Czy należy żądać zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia od nauczyciela?

c94b5350140f0f77b1080f1d1a49fdb29b8610bc-xlarge

Wyrównanie płacy nauczyciela do minimalnego wynagrodzenia za pracę

Nauczyciele o najniższym stopniu awansu zawodowego, najkrótszym stażu pracy i najniższych kwalifikacjach mogą nie osiągnąć minimalnego wynagrodzenia za pracę. Sprawdź, jakie składniki wynagrodzenia nauczyciela są wliczane do płacy minimalnej.  

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaroweCzytaj więcej porad »

Wypłata godzin ponadwymiarowych – czy musi obejmować cały miesiąc

Pytanie: Czy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa powinno być wypłacone za wszystkie godziny zrealizowane w danym miesiącu czy może być podzielone np. w ten sposób, że do rozliczenia zostałyby przyjęte godziny zrealizowane w ciągu trzech pierwszych tygodni miesiąca, a godziny z ostatniego tygodnia byłyby rozliczane już w kolejnym miesiącu kalendarzowym?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane w związku z udziałem w szkoleniu

Pytanie: Czy należy wypłacić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycielowi, który przez cały tydzień przebywał na szkoleniu  (nauczyciel na zasadzie dobrowolności uczestniczy w realizowanym w szkole projekcie, otrzymał delegację na wyjazd na szkolenie)?

Doraźne zastępstwa nauczyciela zatrudnionego na część etatu – czy płatne?

Pytanie: Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy np. 9/18 zostaje przydzielone zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. Czy ten nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa czy nie?

Dodatki dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Dodatek dla nauczyciela, który pełni obowiązki dyrektora w czasie jego choroby

Pytanie: Czy nauczyciel, który pełni obowiązki dyrektora, w czasie gdy dyrektor placówki przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia?

Wysokość dodatku motywacyjnego w miesiącu rozpoczęcia korzystania z urlopu zdrowotnego

Pytanie: Nauczyciel rozpoczął korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia 21 maja. Od 1 lutego miał przyznany dodatek motywacyjny. W jaki sposób należy go wypłacić w maju?

Praca w czasie studiów doktoranckich a prawo do zasiłku na zagospodarowanie

Pytanie: Czy do pierwszej pracy zawodowej nauczyciela, w kontekście prawa do zasiłku na zagospodarowanie, wlicza się pracę wykonywaną w czasie studiów doktoranckich?

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop nauczycielaCzytaj więcej porad »

Ekwiwalent za urlop za pracę w przedszkolu przez część roku

Pytanie: Jak ustalić wymiar urlopu, za który wypłacić ekwiwalent nauczycielowi przedszkola zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy od 12 lutego do 17 maja?

kalkulator na banknotach Euro

Sprawdź, za ile dni urlopu wypłacić ekwiwalent

Część nauczycieli i pracowników szkoły kończy pracę w czerwcu lub w czasie wakacji. Jeżeli nie wykorzystali w pełni przysługującego urlopu – trzeba wypłacić im ekwiwalent. Zobacz praktyczne tabele i sprawdź, jak rozliczyć urlop pracownika odchodzącego z pracy.

Wypłata średniej urlopowej – na początku czy na końcu miesiąca

Pytanie: Kiedy należy wypłacić średnią z godzin ponadwymiarowych wliczanych do wynagrodzenia urlopowego – na początku czy na końcu miesiąca?

Nagroda jubileuszowa nauczycielaCzytaj więcej porad »

Wypłata nagrody jubileuszowej, do której nauczyciel nabył prawo w czasie urlopu zdrowotnego

Pytanie: Nauczyciel w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia. Wypłata nagrody została przesunięta na dzień powrotu z urlopu, jednakże w czasie jego trwania umowa ulegnie rozwiązaniu. Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej, gdy nauczyciel posiadający uprawnienia emerytalne zostanie zwolniony z pracy z przyczyn zdrowotnych

Pytanie: Nauczyciel, który osiągnął powszechny wiek emerytalny, został zwolniony z pracy z powodu orzeczenia o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy. W przyszłym roku nabyłby prawo do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy. Czy należy ją teraz wypłacić?

Udział w strajku – czy wpływa na staż pracy

Pytanie: W szkole podstawowej nauczyciele brali udział w strajku w dniu 27 maja. Czy udział w strajku ma wpływ na dodatek stażowy i termin wypłaty nagrody jubileuszowej nauczyciela?

Odprawy dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Termin wypłaty odprawy w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne

Pytanie: Nauczyciel rozwiązuje stosunek pracy za porozumiem stron. Spełnia warunki wieku i stażu pracy aby otrzymać świadczenie kompensacyjne. Czy należy wypłacić mu odprawę emerytalną w dniu ustania zatrudnienia czy dopiero, gdy przedstawi decyzję o przyznaniu tego świadczenia?

Świadczenie kompensacyjne bezpośrednio po chorobie a wysokość odprawy emerytalnej

Pytanie: Nauczyciel odchodzi na świadczenie kompensacyjne po 4 miesiącach zwolnienie lekarskiego. Czy odprawę emerytalną należy obliczyć na podstawie ostatnio pobieranego wynagrodzenia czy zasiłku chorobowego?

Skrócenie okresu wypowiedzenia na wniosek nauczyciela a prawo do odszkodowania i odprawy

Pytanie: Nauczyciel po otrzymaniu wypowiedzenia z przyczyn organizacyjnych złożył prośbę o skrócenie okresu wypowiedzenia. Czy przysługuje mu odszkodowanie z tego tytułu?

Inne świadczenia dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Zasiłek chorobowy po zmianie wymiaru etatu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Pytanie: Nauczyciel pracował w ograniczonym wymiarze do września 2017 r. Od października ponownie przyznano mu pełny wymiar zajęć. Z jakiego okresu należy przyjąć wynagrodzenie do zasiłku chorobowego jeśli nauczyciel rozchorował się w maju 2018 r.?

Wynagrodzenie chorobowe – od kiedy przysługuje

Pytanie: Czy pracownik ma prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego po przepracowaniu niecałego miesiąca w szkole?

Wypłata zasiłku na zagospodarowanie w czasie choroby lub urlopu macierzyńskiego

Pytanie: Nauczyciel spełnia wszystkie wymagania aby otrzymać zasiłek na zagospodarowanie, jednakże obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą a następnie będzie korzystać z urlopu macierzyńskiego. Czy należy teraz wypłacić zasiłek na zagospodarowanie?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel