Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kontrola zarządcza

Znajdziesz tu niezbędne informacje dla każdego dyrektora przedszkola dotyczące kontroli zarządczej. Sprawdzamy, jakie obowiązki ma dyrektor w tym zakresie, jak powinien je wykonywać, aby były zgodne z przepisami, jak sprawdzać i dokumentować poszczególne zadania. Poznaj standardy kontroli zarządczej przydatne w pracy każdej placówki.

Kodeks etyki w szkole i przedszkolu – czy obowiązkowy

Pytanie: Czy w przepisach obowiązującego prawa jest zapisany obowiązek istnienia w placówce kodeksu etyki i jego obowiązku imiennego podpisania go przez wszystkich pracowników szkoły?

Zarządzanie strategiczne

Kontrola zarządcza w szkole i przedszkolu – zadania dyrektora na przełomie roku

Na przełomie roku dyrektor placówki oświatowej ma za zadanie dokonać podsumowań i wyznaczyć cele na najbliższy rok w związku z kontrolą zarządczą. Przedstawiamy zadania dyrektora szkoły i przedszkola związane z kontrolą zarządczą oraz przykładowe wzory dokumentów do pobrania.

W każdym miesiącu dyrektor ma do wykonania zadania w ramach kontroli zarządczej

Działania w ramach kontroli zarządczej, które podejmuje dyrektor powinny być ujęte w rocznym harmonogramie. Na każdy miesiąc powinna być przypisana określona liczba czynności kontrolnych, które należy wykonać.

Dyrektor odpowiada za przygotowanie rekrutacji i promocję przedszkola

Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola ustala organ prowadzący, jednak to do dyrektora należy przygotowanie i przeprowadzenie rekrutacji. Powinien on m.in. zebrać deklaracje o kontynuowaniu edukacji w placówce, opracować poradnik dla rodziców,  ogłosić procedury przyjmowania i promować przedszkole.

Dyrektor sprawdza dzienniki zajęć, dzienniki innych zajęć i teczki dzieci

Jednym z działań w ramach kontroli zarządczej, które dyrektor powinien przeprowadzać regularnie jest kontrola systematyczności prowadzenia obserwacji pedagogicznych. W jej ramach należy sprawdzić dzienniki zajęć przedszkola, dzienniki innych zajęć oraz teczki dziecka.

Przebieg i ocena stanu kontroli zarządczej niemożliwa bez dokumentowania zadań

Dokumentacja kontroli zarządczej powinna spełniać ogólne kryteria dla dokumentacji, tj. autentyczność, rzetelność, wiarygodność, adekwatność, istotność, spójność, przejrzystość i logiczną strukturę. Listy obowiązkowych dokumentów nie znajdziemy jednak w prawie o finansach publicznych.

Raport z ewaluacji wewnętrznej najlepiej przedstawić pod koniec czerwca

Odbywające się na koniec czerwca zebranie rady pedagogiczne stanowi optymalny czas na zaprezentowanie wyników ewaluacji wewnętrznej. Przedstawiany raport musi zawierać wnioski, które staną się podstawą do działań w kolejnym roku szkolnym, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w planie nadzoru.

Zdefiniowanie celów strategicznych i operacyjnych usprawnia kontrolę zarządczą

Kontrola zarządcza służy nadzorowi nad wydatkowaniem środków publicznych oraz nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą placówki. Aby była skutecznym narzędziem poprawy efektywności przedszkola należy zdefiniować i opisać cele strategiczne i operacyjne placówki.

6d94beb0a257206b4706d794468eca75b96be22b-large

Standardy kontroli zarządczej w szkole i przedszkolu

Standardy kontroli zarządczej są bardzo pomocną wskazówką przy wyznaczaniu kierunków podczas tworzenia systemu kontroli zarządczej. Są one podstawą do opracowywania bardziej szczegółowych procedur. Dowiedz się czego dotyczą poszczególne standardy i w jaki sposób porządkują one system kontroli zarządczej. Zobacz przykład analizy wdrożenia i funkcjonowania w szkole systemu kontroli zarządczej dokonanej na podstawie standardów kontroli zarządczej.

c6aa9ab5fac6bb5be08ed91492e1f96be91ea662-large

Kontrola zarządcza w szkole i przedszkolu - pojęcie, mechanizmy i cele

Szkoły i przedszkola publiczne mają obowiązek realizowania systemu kontroli zarządczej. Jest to bardzo ważny elementy procesu zarządzania szkołą. Pomaga on dyrektorowi szkoły w sposób zdecydowany i uporządkowany kierować placówką. Choć placówki niepubliczne nie mają obowiązku wdrażania systemu kontroli zarządczej, mogą one korzystać ze wskazań wynikających z zasad kontroli zarządczej w jednostkach publicznych. Dowiedz się czym jest kontrola zarządcza, jakie są jej podstawowe mechanizmy i jej zadnia. Zapoznaj się z obowiązkami dyrektora szkoły wynikającymi z prowadzenia kontroli zarządczej w szkole.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel