Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkoły. Wynagrodzenie zasadnicze, premie i dodatki do wynagrodzenia bez tajemnic.

Wynagrodzenie zasadnicze pracowników niepedagogicznychCzytaj więcej porad »

Wynagrodzenie za czas dyżuru w czasie postoju

Pytanie: Pracownicy  obsługi zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy mają wyznaczone dyżury po 4 godziny dziennie. Jakie wynagrodzenie należy im wypłacać? 

Minimalne wynagrodzenie za pracę przy kilku umowach o pracę w tej samej placówce

Pytanie: Nauczyciel jest dodatkowo zatrudniony na podstawie odrębnej umowy na stanowisku niepedagogicznym. Jako nauczyciel osiąga wyższe wynagrodzenie niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Czy w takiej sytuacji w ramach drugiej, równoległej umowy na stanowisku niepedagogicznym także muszę zapewnić minimalne wynagrodzenie? 

minimalne wynagrodzenie pracowników samorządowych

Minimalne wynagrodzenie pracowników samorządowych a minimalne wynagrodzenie za pracę

Stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych odbiegają od stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy to oznacza, że pracownikom samorządowym można płacić mniej? 

Premie, dodatki i odprawy pracowników niepedagogicznychCzytaj więcej porad »

Odprawa emerytalna po umowie o pracę na czas określony

Pytanie: Pracownik zatrudniony na czas określony po ustaniu zatrudnienia przechodzi na emeryturę. Czy ma prawo do odprawy emerytalnej? 

Odprawa uzupełniająca przy przejściu na emeryturę po otrzymaniu odprawy rentowej

Pytanie: Sprzątaczka, która otrzymała wcześniej odprawę rentową, przechodzi na emeryturę. Czy teraz przysługuje jej odprawa emerytalna lub wyrównanie różnicy między wcześniej wypłaconą odprawą rentową a obecnie przysługującą odprawą emerytalną? 

Dodatek za warunki pracy dla pomocy nauczyciela

Pytanie: Czy pomoc nauczyciela ma prawo do dodatku za warunki trudne i uciążliwe w związku z pracą w grupie, w której są dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego? 

Nagroda jubileuszowa pracowników samorządowychCzytaj więcej porad »

Dodatek stażowy w nagrodzie jubileuszowej pracownika samorządowego

Pytanie: Pracownik samorządowy 23 lipca nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy. Czy do podstawy naliczenia nagrody jubileuszowej należy uwzględnić dodatek stażowy w wysokości 19 czy 20%?

Wysokość nagrody jubileuszowej przy zatrudnieniu na dwie umowy w szkole

Pytanie: W szkole jest zatrudniony pracownik samorządowy na dwóch stanowiskach pracy oraz na podstawie dwóch umów o pracę. Czy w związku z upływem okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej należy naliczyć nagrodę z obu stosunków pracy?

Upływ 12 miesięcy do nagrody jubileuszowej – jak liczyć

Pytanie: Pracownik rozwiązał umowę z dniem 25 marca 2020 r. w związku z przejściem na emeryturę. W tym dniu jego staż pracy wynosił 39 lat i 1 dzień. Czy należało wypłacić nagrodę jubileuszową za 40 lat? 

Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych – inne zagadnieniaCzytaj więcej porad »

Kompetencje organu prowadzącego przy ustalaniu regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych

Pytanie: Czy organ prowadzący, będący jednostką samorządu terytorialnego, ma jakiekolwiek ustawowe kompetencje do opiniowania/akceptacji regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w prowadzonym przedszkolu?

Potrącanie rat kredytu z wynagrodzenia na wniosek pracownika

Pytanie: Czy pracodawca ma obowiązek dokonywania na rzecz banku potrąceń raty kredytu z wynagrodzenia pracownika, jeśli wyraził on na to zgodę?

Wprowadzenie nagrody jubileuszowej za staż pracy w danej szkole

Pytanie: Czy w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych można wprowadzić prawo do zakładowej nagrody jubileuszowej, która byłaby wypłacana po przepracowaniu określonego czasu w danej szkole? 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel