Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kontrola zarządcza

Szkoły mają obowiązek realizowania systemu kontroli zarządczej. Jest to bardzo ważny element procesu zarządzania. Znajdziesz tu informacje dotyczące kontroli zarządczej w szkole, dotyczące m.in. standardów kontroli, zarządzania ryzykiem - niezbędne w pracy dyrektora. Poznaj przykład analizy wdrożenia i funkcjonowania w szkole systemu kontroli zarządczej. Omówienia zawierają także informacje o kontroli zarządczej w placówkach niepublicznych.

Spis dokumentów kontroli zarządczej obowiązujący w szkole

Pytanie: Jakie dokumenty związane z kontrolą zarządczą obowiązują w szkole?

Kodeks etyki w szkole i przedszkolu – czy obowiązkowy

Pytanie: Czy w przepisach obowiązującego prawa jest zapisany obowiązek istnienia w placówce kodeksu etyki i jego obowiązku imiennego podpisania go przez wszystkich pracowników szkoły?

Zarządzanie strategiczne

Kontrola zarządcza w szkole i przedszkolu – zadania dyrektora na przełomie roku

Na przełomie roku dyrektor placówki oświatowej ma za zadanie dokonać podsumowań i wyznaczyć cele na najbliższy rok w związku z kontrolą zarządczą. Przedstawiamy zadania dyrektora szkoły i przedszkola związane z kontrolą zarządczą oraz przykładowe wzory dokumentów do pobrania.

Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w nowych przepisach od 1 września 2017 r.

Pytanie: W ustawie o systemie oświaty w art. 5a ust. 4 został określony obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, zgodnie z którym: „Organ wykonawczy JST, w terminie do 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu powyższą informację”. Jak to wygląda po 1 września 2017 r., ponieważ ten art. w ustawie o systemie oświaty został uchylony?

3beb6dcbe3711a56b534161b9e2e2f20f78b5e66-large

Wyznaczanie celów i zadań w ramach kontroli zarządczej w szkole

Aby skutecznie zarządzać placówką, dyrektor szkoły musi w odpowiedni sposób określać dla niej cele i zadania. Niezwykle istotne jest przy tym, by wyznaczyć także mierniki ich realizacji, aby po ich zrealizowaniu uzyskać odpowiedź, czy działania podejmowane przez szkołę przynoszą zamierzone efekty. Dowiedz się, jak prawidłowo wyznaczać cele i zadania na dany rok i pobierz ich przykład. Skorzystaj także z praktycznej procedury tworzenia celów i zadań, która będzie pomocna w corocznym wyznaczaniu dalszych kierunków rozwoju szkoły.

Kontrola zarządcza i stosowanie PZP w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie

Pytanie: Czy w szkole publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie obowiązuje kontrola zarządcza i czy obowiązuje PZP, jeśli tak, to w jakim zakresie?

002b4c2287fc035faa1521329d1d1a07b88d34bd-large

Zarządzanie ryzykiem i jego monitorowanie w ramach kontroli zarządczej w szkole

Aby w pełni poprawnie realizować cele i zadania w placówce, dyrektor szkoły powinien minimalizować i eliminować potencjalne przeszkody i zagrożenia. Bardzo ważna jest wobec tego znajomość procesu zarządzania ryzykiem. Dowiedz się czym jest ten proces, jak wygląda jego przykładowa metodologia oraz monitorowanie, a także jakie działania może podjąć dyrektor szkoły wobec zidentyfikowanego ryzyka.

6d94beb0a257206b4706d794468eca75b96be22b-large

Standardy kontroli zarządczej w szkole i przedszkolu

Standardy kontroli zarządczej są bardzo pomocną wskazówką przy wyznaczaniu kierunków podczas tworzenia systemu kontroli zarządczej. Są one podstawą do opracowywania bardziej szczegółowych procedur. Dowiedz się czego dotyczą poszczególne standardy i w jaki sposób porządkują one system kontroli zarządczej. Zobacz przykład analizy wdrożenia i funkcjonowania w szkole systemu kontroli zarządczej dokonanej na podstawie standardów kontroli zarządczej.

c6aa9ab5fac6bb5be08ed91492e1f96be91ea662-large

Kontrola zarządcza w szkole i przedszkolu - pojęcie, mechanizmy i cele

Szkoły i przedszkola publiczne mają obowiązek realizowania systemu kontroli zarządczej. Jest to bardzo ważny elementy procesu zarządzania szkołą. Pomaga on dyrektorowi szkoły w sposób zdecydowany i uporządkowany kierować placówką. Choć placówki niepubliczne nie mają obowiązku wdrażania systemu kontroli zarządczej, mogą one korzystać ze wskazań wynikających z zasad kontroli zarządczej w jednostkach publicznych. Dowiedz się czym jest kontrola zarządcza, jakie są jej podstawowe mechanizmy i jej zadnia. Zapoznaj się z obowiązkami dyrektora szkoły wynikającymi z prowadzenia kontroli zarządczej w szkole.

Archiwalny Plan zarządzania ryzykiem w ramach kontroli zarządczej - zasady opracowania

Pytanie: W jaki sposób należy skonstruować i co powinien zawierać plan zarządzania kryzysem w szkole podstawowej i gimnazjum w ramach  kontroli zarządczej?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel