Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i rachunkowość

Dyrektor szkoły odpowiada za finanse placówki. W tym miejscu znajdziesz porady ekspertów na temat zarządzania finansami szkoły - jakie szkoła płaci podatki, z jakich może być zwolniona, jak uregulować wynajem pomieszczeń szkolnych. Ponadto, przeczytasz o dokumentach i procedurach związanych z prowadzeniem finansów i rachunkowości.

Jak wydatkować środki z dotacji – 9 pytań i odpowiedzi

Jak wydatkować środki z dotacji – 9 pytań i odpowiedzi

Jednym z najczęściej występujących problemów w szkołach, przedszkolach i placówkach publicznych nie samorządowych oraz niepublicznych jest kwestia, czy dany wydatek można sfinansować z dotacji. Niestety przepisy są w tym zakresie bardzo niejasne stąd wiele wątpliwości i odmiennych interpretacji. Przedstawiamy 9 pytań i odpowiedzi ekspertów Portalu oświatowego na temat wydatkowania środków z dotacji.

Wyposażenie stołówki z dotacji

Pytanie: Szkoła niepubliczna prowadzi stołówkę. Czy możliwy jest zakup wyposażenia do kuchni (np. krajalnicy, termosów do przewożenia posiłków) z dotacji oświatowej?

Jak wyliczyć koszt przewozu dziecka dla niepracującego rodzica

Pytanie: Jak wyliczyć koszty do zwrotu za dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły (przedszkola) w przypadku rodzica, który jest osobą niepracującą?

Wsparcie finansowe z OP dla rady rodziców

Pytanie: Rada rodziców zwróciła się z prośbą do organu prowadzącego o wsparcie finansowe na uczczenie jubileuszu 75-lecia szkoły. Wsparcie to miałoby polegać na przelaniu środków finansowych na konto bankowe rady rodziców. Czy organ prowadzący może dokonać przelewu?

f8558307cd909105f910d4b594e1f6ccb7a10cac-xlarge

Okulary dla pracownika – na kogo powinna być wystawiona faktura

Co do zastosowania zwolnienia od PIT przychodu uzyskanego z tytułu refundacji przez pracownika nie ma znaczenia, na kogo zostanie wystawiona faktura. Natomiast, jeśli pracodawca chce odliczyć VAT naliczony, to faktura powinna zostać wystawiona na pracodawcę, z tym że właścicielem okularów nie może wtedy już być pracownik.

6574b69786d88686f15be51fc836080c80a1b65b-xlarge

Planowanie budżetowe i realizacja planu finansowego

Przygotowując się do planowania budżetu na przyszły rok, pamiętaj, że plan finansowy po stronie wydatków to nieprzekraczalny limit. Kwoty wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej nie mogą być przekroczone. Należy przy tym uważać, by nie naruszyć dyscypliny finansów publicznych, szczególnie wprowadzając zmiany do uchwalonego planu.

674097afed06b8c7805ff14f8eddbf8d14c4af40-xlarge

Pozyskiwanie środków zewnętrznych dla przedszkola gminnego

Środki zewnętrzne na działalność przedszkola publicznego, którego organem prowadzącym jest gmina, pozyskuje organ prowadzący przedszkole, czyli gmina.

8fd54086a800853ee5bab805493a52fafbf349b4-xlarge

Spóźniona informacja o uczniach objętych WWR

Na wniosek organu prowadzącego przedszkole niepubliczne organ wykonawczy JST może wyrazić zgodę na odstąpienie od zachowania terminu o poinformowaniu o planowanej liczbie uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku kalendarzowego.

608e3112e9f05496047ea9fca1c3a0dc4b359ba3-xlarge

Środki unijne w sprawozdaniu z zamówień publicznych

W sprawozdaniu z zamówień publicznych ujmuje się wszystkie wydatki, jeżeli tylko mogą być zdefiniowane jako zamówienia publiczne. Jako zamówienia publiczne rozumie się umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Dotyczy to także zamówień finansowanych ze środków unijnych.

6db984b7fee5353901661dd0d0a81f2a82b69a4e-xlarge

Weryfikacja danych ze wstępnego raportu subwencyjnego

Dyrektor jednostki może weryfikować dane zamieszczone we wstępnym raporcie subwencyjnym, udostępnionym w bazie danych systemu informacji oświatowej (SIO), w przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego, która jest organem prowadzącym, stwierdzi, że dane te są nieprawdziwe lub poweźmie wątpliwości co do ich prawdziwości.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel