Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kształcenie i wychowanie

W zakładce Kształcenie i wychowanie znajdziesz aktualne porady ekspertów dotyczące m.in. oceniania uczniów - jakie zapisy powinno się umieścić w WSO, a jakie są sprzeczne z prawem, realizacji obowiązku szkolnego, organizacji zajęć oraz podstawy programowej. Specjaliści rozwieją Twoje wątpliwości dotyczące przeprowadzania egzaminów oraz rekrutacji do placówki. Zobacz również, jak współpracować z rodzicami!

Skreślenie ucznia na jego wniosek – w jakiej formie

Pytanie: Uczeń zmienił miejsce zamieszkania i chce zmienić szkołę. Czy do skreślenia go z listy uczniów potrzebna jest uchwała rady pedagogicznej?

Realizacja obowiązku szkolnegoCzytaj więcej porad »

Kto odracza obowiązek szkolny

Pytanie: Dziecko zameldowane jest w obwodzie szkoły A, ale zamieszkuje w obwodzie szkoły B. Czy decyzję o odroczeniu spełnienia obowiązku szkolnego powinien wydać dyrektor szkoły A czy też szkoły B?

Odroczenie obowiązku szkolnego – nie obejdzie się bez opinii poradni

Pytanie: Rodzice dziecka realizującego obecnie roczne przygotowanie przedszkolne poinformowali mnie, że zamierzają dziecko pozostawić w ,,zerówce'' na kolejny rok szkolny, jednakże absolutnie nie zgadzają się na badanie w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Co powinien zrobić dyrektor?

Informacja o rezygnacji z uczęszczania ucznia do szkoły – kto powinien ją otrzymać

Pytanie: Rodzic niepełnoletniego słuchacza niepublicznej szkoły podstawowej dla dorosłych złożył pisemną rezygnację z nauki w trakcie roku szkolnego. Czy w związku z tym dyrektor tej szkoły musi zawiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie uczeń mieszka, o rezygnacji z nauki?

Rekrutacja i przechodzenie uczniów z innej szkołyCzytaj więcej porad »

Matura po rocznym wyjeździe za granicę

Pytanie: Uczennica drugiej klasy liceum z przyczyn rodzinnych chce przerwać naukę na rok i wyjechać do Anglii a po roku wrócić do klasy trzeciej, żeby zdać maturę. Czy to możliwe?

Rekrutacja – czy żądamy zaświadczenia o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

Pytanie: Czy podczas rekrutacji do klasy pierwszej na rok 2020/2021 szkoła nieposiadająca obwodu powinna prosić rodziców o dostarczenie zaświadczenia o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego?

Uregulowanie rekrutacji na poziomie szkoły – także dla starszych klas

Pytanie: Czy szkoła może ogłosić rekrutację nie tylko do klas I ale także do pozostałych klas?

Organizacja zajęć szkolnychCzytaj więcej porad »

Mniej godzin w ramach zdalnego nauczania

Pytanie: Czy w związku ze zdalnym nauczaniem dopuszczalna jest zmiana tygodniowego rozkładu zajęć dla konkretnej klasy polegające na zmniejszeniu liczby godzin? Co wtedy z czasem pracy nauczycieli?

Łączenie klas na wychowaniu fizycznym

Pytanie: W przyszłym roku szkolnym nie będzie klasy V. Czy ze względu na małą liczbę uczniów można połączyć na wychowaniu fizycznych klasę IV i VI?

WDŻ w grupach międzyklasowych – czy to możliwe

Pytanie: Czy można połączyć klasę IV i V na zajęciach wychowania do życia w rodzinie?

Podstawa programowa, szkolny plan nauczaniaCzytaj więcej porad »

Godziny do dyspozycji dyrektora według programu nauczania

Pytanie: Czy godziny z puli do dyspozycji dyrektora szkoły powinny być realizowane według opracowanych przez nauczycieli programów nauczania?

Zmiany w ramowych planach nauczania – jak zaplanować godziny dyrektorskie

Pytanie: Czy wprowadzone zmiany od 1 września 2019 r. w ramowych planach nauczania dotyczą przyszłych klas I i IV szkoły podstawowej? Czy też dodatkową godzinę dyrektorską można przydzielać innym klasom w danym etapie edukacyjnym (np. w obecnych klasach II lub III albo w IV, V, VI, czy VII lub VIII).

Drugi język obcy dla obcokrajowców

Pytanie: Czy obcokrajowcy w szkole podstawowej mający trudności w nauce mogą być zwolnieni z nauki drugiego języka obcego w klasach 7-8?

Ocenianie uczniówCzytaj więcej porad »

Diagnozy i egzaminy próbne a ocenianie śródroczne i roczne

Pytanie: Czy w szkole ponadpodstawowej obowiązkowe jest przeprowadzanie diagnoz i egzaminów próbnych? Czy ocenianie za te diagnozy powinno mieć wpływ na oceny śródroczne i roczne.

Uchwała klasyfikacyjna dotycząca ucznia w edukacji domowej

Pytanie: Uczeń klasy I spełnia obowiązek szkolny w trybie edukacji domowej. Czy dokonując jego klasyfikacji (po wcześniejszym zdaniu egzaminu) rada pedagogiczna powinna podjąć uchwałę również w sprawie klasyfikacji tego ucznia.

Uchwała rady pedagogicznej ws klasyfikacji śródrocznej – czy na pewno

Pytanie: Czy zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej wymaga podjęcia uchwały rady pedagogicznej podczas zebrania skoro oceny śródroczne nie są ocenami promocyjnymi?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel