Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kształcenie i wychowanie

W zakładce Kształcenie i wychowanie znajdziesz aktualne porady ekspertów dotyczące m.in. oceniania uczniów - jakie zapisy powinno się umieścić w WSO, a jakie są sprzeczne z prawem, realizacji obowiązku szkolnego, organizacji zajęć oraz podstawy programowej. Specjaliści rozwieją Twoje wątpliwości dotyczące przeprowadzania egzaminów oraz rekrutacji do placówki. Zobacz również, jak współpracować z rodzicami!

Realizacja obowiązku szkolnegoCzytaj więcej porad »

Czy można kilkakrotnie wznowić i cofać wniosek o edukację domową

Pytanie: Rodzic złożył wniosek o edukację domową, decyzja dyrektora pozytywna. Teraz rodzic chce wrócić do edukacji w systemie szkolnym - ze względu na nauczanie zdalne. Wiem, że jak będzie powrót do stacjonarnego nauczania, rodzic znowu wyjdzie z wnioskiem o nauczanie domowe. Jak zaradzić takim postępowaniom rodzica?

Powrót ucznia po miesiącu edukacji domowej a nieklasyfikowanie w I półroczu

Pytanie: Uczeń klasy I szkoły podstawowej od początku roku szkolnego miał bardzo niską frekwencję. Pomimo rozmów, pomocy pedagogicznej i psychologicznej ze strony szkoły, pism interwencyjnych sytuacja nie uległa poprawie. W związku z tak niską frekwencją był nieklasyfikowany na I półrocze. Rodzice ucznia złożyli w marcu 2021 r. wniosek o nauczanie domowe, ale zakładają, że po miesiącu będą chcieli zrezygnować z nauczania domowego. Czy taki uczeń powinien zdać egzaminy klasyfikacyjne, jak oceniać jego frekwencję po ewentualnym powrocie, jak ocenić jego postępy edukacyjne?

Czy możliwe jest wypisanie ucznia z zajęć doradztwa zawodowego

Pytanie: Czy rodzic ma prawo „wypisać” dziecko z zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Rekrutacja i przechodzenie uczniów z innej szkołyCzytaj więcej porad »

Jedna komisja rekrutacyjna w szkole i oddziale przedszkolnym – ile protokołów

Pytanie: Czy komisja rekrutacyjna w szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi (3-, 4-, 5-, 6-latki) powinna pisać osobne protokoły ze spotkań ws. rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i osobno do klas pierwszych? Ponieważ w przyszłym roku szkolnym przyłączone będą do szkoły oddziały, to my prowadzimy rekrutację. Proszę o kilka porad organizacyjnych.

Jakie informacje można umieszczać na druku zgłoszenia do klasy I

Pytanie: W związku z aktualizacją druków zgłoszeń do klasy I (szkoły podstawowej), pojawiły się wątpliwości, czy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przepisami oświatowymi, możemy w druku zgłoszenia do szkoły umieścić następujące pytania: Nazwa i adres przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, w którym dziecko odbywa obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Istotne informacje o stanie zdrowia dziecka (np. wynikające z opinii lub orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczeń lekarskich)?

Kwalifikowanie ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy

Pytanie: Na jakiej podstawie uczniowie szkoły podstawowej przyjeżdżający z zagranicy do Polski są kwalifikowani do konkretnej klasy? Czy decyduje o tym rok urodzenia, czy deklaracja rodziców (do której klasy chcieliby posłać swoje dziecko), czy dokumentacja ze szkoły z zagranicy, czy może należy przeprowadzić rodzaj egzaminu sprawdzającego? Czy jest różnica w postępowaniu między uczniem polskiej narodowości wracającym z zagranicy a uczniem innej narodowości przyjeżdżającym do Polski?

Organizacja zajęć szkolnychCzytaj więcej porad »

Czy można kilkakrotnie wznowić i cofać wniosek o edukację domową

Pytanie: Rodzic złożył wniosek o edukację domową, decyzja dyrektora pozytywna. Teraz rodzic chce wrócić do edukacji w systemie szkolnym - ze względu na nauczanie zdalne. Wiem, że jak będzie powrót do stacjonarnego nauczania, rodzic znowu wyjdzie z wnioskiem o nauczanie domowe. Jak zaradzić takim postępowaniom rodzica?

Czy dyrektor może zlikwidować podział na grupy podczas zdalnego nauczania

Czy dyrektor może zlikwidować podział na grupy podczas zdalnego nauczania

Likwidacja podziału na grupy na zajęciach z obowiązkowym podziałem powinna mieć uzasadnienie w zmianie liczebności uczniów w danym oddziale oraz być zatwierdzona w aneksie do arkusza organizacji. Przepisy wydane w okresie epidemii nie wprowadzają zmian do dotychczasowych przepisów.

Czy dyrektor może odmówić cofnięcia zgody na edukację domową

Pytanie: Matka złożyła w szkole wniosek o edukację domową. Dyrektor udzielił zezwolenia, ale rodzic chce, by jednak dziecko wróciło do szkoły. Czy ma prawo odmówić cofnięcia zgody na wniosek? Czy pandemia może być powodem odmowy cofnięcia decyzji?

Podstawa programowa, szkolny plan nauczaniaCzytaj więcej porad »

Szkolny program nauczania - jak długo obowiązuje

Pytanie: W stosunku do zeszłego roku szkolnego nie ma zmian w szkolnych zestawach programach nauczania. Czy mimo tego konieczne jest sporządzenie nowego programu nauczania na rok szkolny 2020/2021?

WDŻ w liceum ogólnokształcącym

Pytanie: W których klasach liceum ogólnokształcącego (4-letniego) muszą odbywać się lekcje wychowania do życia w rodzinie?

Zmiana programu nauczania w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy nauczyciel może zmienić program nauczania swojego przedmiotu, który wybrał na dany etap edukacyjny?

Ocenianie uczniówCzytaj więcej porad »

Powrót ucznia po miesiącu edukacji domowej a nieklasyfikowanie w I półroczu

Pytanie: Uczeń klasy I szkoły podstawowej od początku roku szkolnego miał bardzo niską frekwencję. Pomimo rozmów, pomocy pedagogicznej i psychologicznej ze strony szkoły, pism interwencyjnych sytuacja nie uległa poprawie. W związku z tak niską frekwencją był nieklasyfikowany na I półrocze. Rodzice ucznia złożyli w marcu 2021 r. wniosek o nauczanie domowe, ale zakładają, że po miesiącu będą chcieli zrezygnować z nauczania domowego. Czy taki uczeń powinien zdać egzaminy klasyfikacyjne, jak oceniać jego frekwencję po ewentualnym powrocie, jak ocenić jego postępy edukacyjne?

Nauka innego języka niż nauczanego w szkole – czy możliwa w edukacji domowej

Pytanie: Czy uczeń w nauczaniu domowym (klasa VII SP) może realizować inny język obcy niż nauczany w szkole? Jeśli tak, to czy realizuje to zamiast języka uczonego w szkole, czy dodatkowo?

Zapisy w statucie dotyczące oceny niedostatecznej na I półrocze

Pytanie: Pytanie dotyczy zapisu w statucie na temat oceny niedostatecznej uzyskanej przez ucznia na pierwszy semestr (półrocze). Zapis w statucie brzmi: „Jeżeli uczeń uzyskał na półrocze ocenę niedostateczną ma obowiązek ją poprawić w ciągu dwóch miesięcy od końca pierwszego półrocza. Szczegółowe zasady poprawy oceny niedostatecznej na półrocze określają przedmiotowe systemy oceniania. Uczeń, który nie poprawi oceny niedostatecznej uzyskanej na półrocze, nie może otrzymać pozytywnej oceny na koniec roku, mimo iż jego średnia w drugim półroczu będzie powyżej 1,7”. Czy taki zapis jest zgodny z prawem oświatowym?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel