Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kształcenie i wychowanie

W zakładce Kształcenie i wychowanie znajdziesz aktualne porady ekspertów dotyczące m.in. oceniania uczniów - jakie zapisy powinno się umieścić w WSO, a jakie są sprzeczne z prawem, realizacji obowiązku szkolnego, organizacji zajęć oraz podstawy programowej. Specjaliści rozwieją Twoje wątpliwości dotyczące przeprowadzania egzaminów oraz rekrutacji do placówki. Zobacz również, jak współpracować z rodzicami!

Realizacja obowiązku szkolnegoCzytaj więcej porad »

Jaką szkołę powiadomić o spełnianiu obowiązku szkolnego – według adresu zamieszkania czy zameldowania

Pytanie: Jeśli od 1 września 2017 r. do szkoły będzie przyjęte dziecko spoza rejonu (ma różne adresy zamieszkania i zameldowania), który adres obowiązuje, aby poinformować szkołę rejonową o spełnianiu obowiązku nauki? Jak powinnam prawidłowo poinformować szkołę i którą?

Nauczanie domowe ucznia liceum – czy jest możliwe

Pytanie: Czy pełnoletni uczeń liceum może ubiegać się o nauczanie w trybie edukacji domowej? Czy należy wymagać od niego oświadczenia rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej? Czy to uczeń (zamiast rodziców) ma złożyć pisemne zobowiązanie do przystępowania do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych?

Odroczenie obowiązku szkolnego od 1 września 2017 r.

Pytanie: Jakimi przepisami posługiwać się od 1 września 2017 r. w zakresie „odroczenie obowiązku szkolnego”?

Rekrutacja i przechodzenie uczniów z innej szkołyCzytaj więcej porad »

Przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową – jak przeprowadzić rekrutację

Pytanie: Czy dyrektor gimnazjum, które od 1 września 2017 r. będzie szkołą podstawową, ma obowiązek wydania zarządzenia w sprawie rekrutacji do szkoły podstawowej? Jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna takiego zarządzenia (oprócz uchwały rady gminy i zarządzenia wójta)?

Jakie są terminy i kto określa kryteria przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018

Pytanie: Kto – organ stanowiący czy wykonawczy JST – określa na rok szkolny 2017/18: terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych, kryteria rekrutacji i kryteria w postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe?

Brak świadectwa ucznia powracającego z zagranicy – do której klasy należy go przyjąć

Pytanie: Uczennica, uczęszczająca do III klasy szkoły podstawowej, po I półroczu wyjechała z rodzicami za granicę. Aktualnie chce wrócić do tej samej szkoły, po nieobecności prawie rocznej. Rodzice dziecka nie posiadają świadectwa z poprzedniej szkoły. Do której klasy należy przyjąć dziecko?

Organizacja zajęć szkolnychCzytaj więcej porad »

Organizacja zajęć wychowania fizycznego poza systemem klasowo-lekcyjnym

Pytanie: W związku z nową podstawą programową i zapisami dotyczącymi realizacji godzin wychowania fizycznego, czy w roku szkolnym 2017/2018 w przypadku realizacji godzin poza systemem klasowo-lekcyjnym, można łączyć uczniów z różnych poziomów edukacyjnych, jeżeli będą zainteresowani tym samym obszarem? Czy należy wprowadzić taką formę zajęć dla uczniów klas V i VI, gdzie występuje realizacja starej podstawy programowej?

Liczba uczniów z różnymi niepełnosprawnościami w oddziale specjalnym

Pytanie: Ilu uczniów – wg nowego rozporządzenia MEN – może liczyć oddział w szkole specjalnej przeznaczony wspólnie dla uczniów z jedną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi (np. niepełnosprawność w stopniu lekkim i niepełnosprawność ruchowa)?

W jakich klasach planować wychowanie do życia w rodzinie od 1 września 2017 r.

Pytanie: Czy w klasach IV i VII należy planować wychowanie do życia w rodzinie na rok szkolny 2017/2018?

Podstawa programowa, szkolny plan nauczaniaCzytaj więcej porad »

Czy nauczyciele muszą odbyć szkolenie z nowej podstawy programowej

Pytanie: Czy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniu z nowej podstawy programowej, aby uczyć od września w szkole? Czy jest podstawa prawna, która jednoznacznie artykułuje obowiązek tego typu szkolenia?

Doradztwo zawodowe – co powinien zawierać program na rok szkolny 2017/2018

Pytanie: Co musi zawierać program doradztwa zawodowego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2017/2018?

Kto wybiera podręczniki i programy nauczania na rok szkolny 2017/2018

Pytanie: Oddziały gimnazjalne od 1 września 2017 r. będą włączone do szkoły podstawowej, nauczyciele obecnego gimnazjum będą uczyć w klasach IV i VII. Czy wyboru podręczników i programów nauczania na rok szkolny 2017/2018 dokonują nauczyciele obecnej szkoły podstawowej w porozumieniu z nauczycielami obecnego gimnazjum?

Ocenianie uczniówCzytaj więcej porad »

Czy po przekształceniu gimnazjum na liceum można zmienić zasady oceniania

Pytanie: Od 1 września gimnazjum przekształca się w liceum ogólnokształcące. Czy zasady oceniania zachowania mogą być inne dla gimnazjum i LO? Czy ustalając ocenę wzorową z przedmiotu, można zapisać w statucie, że są to wiadomości i umiejętności wykraczające poza program.

Uwzględnienie ocen uzyskanych w trakcie pobytu w szpitalu

Pytanie: Czy szkoła ma obowiązek uwzględnić oceny uzyskane przez ucznia w trakcie jego kilkudniowego pobytu w szpitalu? Na czym uwzględnienie to ma polegać i czy oceny te mają wpływ na ocenę roczną?

Powtórne powtarzanie klasy przez ucznia I etapu edukacyjnego – czy możliwe

Pytanie: Czy uczeń klasy I szkoły podstawowej może nie otrzymać promocji do klasy II przez dwa kolejne lata?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel