Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kształcenie i wychowanie

W zakładce Kształcenie i wychowanie znajdziesz aktualne porady ekspertów dotyczące m.in. oceniania uczniów - jakie zapisy powinno się umieścić w WSO, a jakie są sprzeczne z prawem, realizacji obowiązku szkolnego, organizacji zajęć oraz podstawy programowej. Specjaliści rozwieją Twoje wątpliwości dotyczące przeprowadzania egzaminów oraz rekrutacji do placówki. Zobacz również, jak współpracować z rodzicami!

Skreślenie ucznia na jego wniosek – w jakiej formie

Pytanie: Uczeń zmienił miejsce zamieszkania i chce zmienić szkołę. Czy do skreślenia go z listy uczniów potrzebna jest uchwała rady pedagogicznej?

Realizacja obowiązku szkolnegoCzytaj więcej porad »

Informacja o rezygnacji z uczęszczania ucznia do szkoły – kto powinien ją otrzymać

Pytanie: Rodzic niepełnoletniego słuchacza niepublicznej szkoły podstawowej dla dorosłych złożył pisemną rezygnację z nauki w trakcie roku szkolnego. Czy w związku z tym dyrektor tej szkoły musi zawiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie uczeń mieszka, o rezygnacji z nauki?

Przyjęcie ucznia do szkoły artystycznej w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy można przyjąć ucznia do szkoły artystycznej po 1 września?

Brak kontaktu z rodzicami – co z obowiązkiem szkolnym

Pytanie: Dyrektor wysłał do rodziców pisma z prośbą o potwierdzenie realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko. Pisma nie zostały jednak odebrane. Jakie kroki należy podjąć?

Rekrutacja i przechodzenie uczniów z innej szkołyCzytaj więcej porad »

Uregulowanie rekrutacji na poziomie szkoły – także dla starszych klas

Pytanie: Czy szkoła może ogłosić rekrutację nie tylko do klas I ale także do pozostałych klas?

Jakie oceny ustalić dla ucznia, który uczęszczał do szkoły w Niemczech

Pytanie: Uczeń powrócił do klasy VII w roku szkolnym 2019/2020, po dwóch latach przebywania w Niemczech. Świadectwa ucznia za okres pobytu w Niemczech są opisowe. Jaką procedurę postępowania powinien przyjąć dyrektor w celu ustalenia oceny z przedmiotu przyroda i technika? Oceny z tych przedmiotów muszą być wpisane na świadectwie po klasie VIII.

Dane osobowe w zgłoszeniu dziecka do szkoły niepublicznej

Pytanie: Jakie dane osobowe powinno zawierać potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły niepublicznej?

Organizacja zajęć szkolnychCzytaj więcej porad »

WDŻ w grupach międzyklasowych – czy to możliwe

Pytanie: Czy można połączyć klasę IV i V na zajęciach wychowania do życia w rodzinie?

WDŻ w grupach międzyoddziałowych ale nie międzyklasowych

Pytanie: Czy z uwagi na małą liczbę chętnych uczniów na zajęcia WDŻ można zorganizować zajęcia łącząc klasy np. 7 i 8?

Jak przenieść ucznia do innej klasy

Pytanie: Jaka jest podstawa prawna przeniesienia ucznia do innej klasy?

Podstawa programowa, szkolny plan nauczaniaCzytaj więcej porad »

Godziny do dyspozycji dyrektora według programu nauczania

Pytanie: Czy godziny z puli do dyspozycji dyrektora szkoły powinny być realizowane według opracowanych przez nauczycieli programów nauczania?

Zmiany w ramowych planach nauczania – jak zaplanować godziny dyrektorskie

Pytanie: Czy wprowadzone zmiany od 1 września 2019 r. w ramowych planach nauczania dotyczą przyszłych klas I i IV szkoły podstawowej? Czy też dodatkową godzinę dyrektorską można przydzielać innym klasom w danym etapie edukacyjnym (np. w obecnych klasach II lub III albo w IV, V, VI, czy VII lub VIII).

Drugi język obcy dla obcokrajowców

Pytanie: Czy obcokrajowcy w szkole podstawowej mający trudności w nauce mogą być zwolnieni z nauki drugiego języka obcego w klasach 7-8?

Ocenianie uczniówCzytaj więcej porad »

Uchwała klasyfikacyjna dotycząca ucznia w edukacji domowej

Pytanie: Uczeń klasy I spełnia obowiązek szkolny w trybie edukacji domowej. Czy dokonując jego klasyfikacji (po wcześniejszym zdaniu egzaminu) rada pedagogiczna powinna podjąć uchwałę również w sprawie klasyfikacji tego ucznia.

Uchwała rady pedagogicznej ws klasyfikacji śródrocznej – czy na pewno

Pytanie: Czy zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej wymaga podjęcia uchwały rady pedagogicznej podczas zebrania skoro oceny śródroczne nie są ocenami promocyjnymi?

Zajęcia rewalidacyjne a klasyfikacja ucznia

Pytanie: Czy nieobecność dziecka na zajęciach rewalidacyjnych w szkole specjalnej ma wpływ na klasyfikacje ucznia?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel