Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kształcenie i wychowanie

W zakładce Kształcenie i wychowanie znajdziesz aktualne porady ekspertów dotyczące m.in. oceniania uczniów - jakie zapisy powinno się umieścić w WSO, a jakie są sprzeczne z prawem, realizacji obowiązku szkolnego, organizacji zajęć oraz podstawy programowej. Specjaliści rozwieją Twoje wątpliwości dotyczące przeprowadzania egzaminów oraz rekrutacji do placówki. Zobacz również, jak współpracować z rodzicami!

Skreślenie ucznia na jego wniosek – w jakiej formie

Pytanie: Uczeń zmienił miejsce zamieszkania i chce zmienić szkołę. Czy do skreślenia go z listy uczniów potrzebna jest uchwała rady pedagogicznej?

Realizacja obowiązku szkolnegoCzytaj więcej porad »

Edukacja domowa – w jakim trybie zezwolenie

Pytanie: Rodzice uczniów złożyli do dyrektora podanie o wyrażenie zgody na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą (nauczanie domowe) w roku szkolnym 2020/2021. Jakie załączniki powinny być dołączone do podania? W jakim trybie następuje rozpoznanie podania?

Kto odracza obowiązek szkolny

Pytanie: Dziecko zameldowane jest w obwodzie szkoły A, ale zamieszkuje w obwodzie szkoły B. Czy decyzję o odroczeniu spełnienia obowiązku szkolnego powinien wydać dyrektor szkoły A czy też szkoły B?

Odroczenie obowiązku szkolnego – nie obejdzie się bez opinii poradni

Pytanie: Rodzice dziecka realizującego obecnie roczne przygotowanie przedszkolne poinformowali mnie, że zamierzają dziecko pozostawić w ,,zerówce'' na kolejny rok szkolny, jednakże absolutnie nie zgadzają się na badanie w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Co powinien zrobić dyrektor?

Rekrutacja i przechodzenie uczniów z innej szkołyCzytaj więcej porad »

Przyjęcie ucznia do młodzieżowego ośrodka wychowawczego – co z listą uczniów

Pytanie: W trakcie roku szkolnego decyzją sądu uczeń zostaje umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Czy należy takiego ucznia skreślić z listy uczniów szkoły?

Przyjęcie ucznia z zagranicy – na jakich warunkach

Pytanie: Rodzice powracający z Anglii, złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły, do klasy trzeciej. Doręczyli dwa dokumenty (ocena opisowa) potwierdzające postępy dziecka w szkole, które w Anglii uczęszczało również do klasy trzeciej. Uczeń dobrze posługuje się językiem polskim. Ma ukończone 8 lat. Czy należy przyjąć ucznia do klasy III zgodnie z wnioskiem rodziców?

Skierowanie ucznia z orzeczeniem do innej szkoły – w jakich przypadkach

Pytanie: Czy jednostka samorządu terytorialnego może skierować ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do klasy integracyjnej mieszczącej się w innej szkoły podstawowej działającej na jej terenie? Nie jest to uczeń z zespołem Aspergera i autyzmem.

Organizacja zajęć szkolnychCzytaj więcej porad »

Czy nauczyciel musi prowadzić zajęcia on-line

Pytanie: Czy nauczyciel może odmówić prowadzenia zajęć on-line (z wykorzystaniem kamery internetowej i mikrofonu) jeśli dyrektor szkoły zdecydował właśnie o takiej formie kształcenia na odległość?

Kiedy zrealizować praktyki zawodowe w technikum i szkole policealnej

Pytanie: Czy praktyki zawodowe uczniów technikum mogą zostać przesunięte na kolejny rok szkolny?

Mniej godzin w ramach zdalnego nauczania

Pytanie: Czy w związku ze zdalnym nauczaniem dopuszczalna jest zmiana tygodniowego rozkładu zajęć dla konkretnej klasy polegające na zmniejszeniu liczby godzin? Co wtedy z czasem pracy nauczycieli?

Podstawa programowa, szkolny plan nauczaniaCzytaj więcej porad »

WDŻ w liceum ogólnokształcącym

Pytanie: W których klasach liceum ogólnokształcącego (4-letniego) muszą odbywać się lekcje wychowania do życia w rodzinie?

Zmiana programu nauczania w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy nauczyciel może zmienić program nauczania swojego przedmiotu, który wybrał na dany etap edukacyjny?

Doradztwo zawodowe dla niepełnosprawnych uczniów

Pytanie: Czy dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym realizuje doradztwo zawodowe?

Ocenianie uczniówCzytaj więcej porad »

Decyzja o powtarzaniu klasy po zatwierdzeniu klasyfikacji rocznej – czy to możliwe

Pytanie: Szkoła otrzymała od rodzica podanie z prośbą o pozostawienie ucznia na drugi rok w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Rodzic motywuje prośbę posiadaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W orzeczeniu w zaleceniach jest wypisana pomoc dziecku nie ma jednak informacji mówiącej jednoznacznie o potrzebie powtarzania klasy pierwszej. Klasyfikacja roczna już została zatwierdzona. Czy można uwzględnić podanie rodzica?

Zmiana terminu egzaminu poprawkowego z powodu wyjazdu wakacyjnego

Pytanie: Uczeń ma wyznaczony termin egzaminu poprawkowego w ostatnim tygodniu ferii. Czy jest możliwość przesunięcia tego terminu na wrzesień z powodu wyjazdu dziecka na kolonię? O terminie egzaminu opiekunowie zostali poinformowani przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jak zareagować na zastrzeżenia do oceny końcoworocznej w 2020 r.

Pytanie: Uczeń nie zgadza się z wystawioną oceną końcoworoczną na świadectwie. Jak dyrektor powinien zareagować na jego zastrzeżenia. Czy znaczenie mają tu przepisy wydane na czas pandemii?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel