Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kształcenie i wychowanie

W zakładce Kształcenie i wychowanie znajdziesz aktualne porady ekspertów dotyczące m.in. oceniania uczniów - jakie zapisy powinno się umieścić w WSO, a jakie są sprzeczne z prawem, realizacji obowiązku szkolnego, organizacji zajęć oraz podstawy programowej. Specjaliści rozwieją Twoje wątpliwości dotyczące przeprowadzania egzaminów oraz rekrutacji do placówki. Zobacz również, jak współpracować z rodzicami!

Skreślenie ucznia na jego wniosek – w jakiej formie

Pytanie: Uczeń zmienił miejsce zamieszkania i chce zmienić szkołę. Czy do skreślenia go z listy uczniów potrzebna jest uchwała rady pedagogicznej?

Realizacja obowiązku szkolnegoCzytaj więcej porad »

Obowiązek nauki – kogo informować o jego realizacji

Pytanie: Czy szkoły ponadpodstawowe mają obowiązek rozsyłać do urzędów gmin informacje o spełnianiu obowiązku nauki ucznia do 18. roku życia? Czy powinny to zrobić na prośbę pisemną urzędu gminy?

Kto kontroluje realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego

Pytanie: Oddział zerowy znajduje się w przedszkolu samorządowym. Kto powinien kontrolować realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego – dyrektor szkoły czy dyrektor przedszkola, w którym znajduje się wspomniany oddział?

Edukacja domowa – w jakim trybie zezwolenie

Pytanie: Rodzice uczniów złożyli do dyrektora podanie o wyrażenie zgody na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą (nauczanie domowe) w roku szkolnym 2020/2021. Jakie załączniki powinny być dołączone do podania? W jakim trybie następuje rozpoznanie podania?

Rekrutacja i przechodzenie uczniów z innej szkołyCzytaj więcej porad »

Przejście do innej szkoły – co z nauką języka obcego

Pytanie: Uczeń przenosi się do szkoły, w której jest inny język obcy. Uczeń chce się uczyć nowego języka. Czy musi uzupełnić braki we własnym zakresie?

Przyjęcie ucznia do młodzieżowego ośrodka wychowawczego – co z listą uczniów

Pytanie: W trakcie roku szkolnego decyzją sądu uczeń zostaje umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Czy należy takiego ucznia skreślić z listy uczniów szkoły?

Przyjęcie ucznia z zagranicy – na jakich warunkach

Pytanie: Rodzice powracający z Anglii, złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły, do klasy trzeciej. Doręczyli dwa dokumenty (ocena opisowa) potwierdzające postępy dziecka w szkole, które w Anglii uczęszczało również do klasy trzeciej. Uczeń dobrze posługuje się językiem polskim. Ma ukończone 8 lat. Czy należy przyjąć ucznia do klasy III zgodnie z wnioskiem rodziców?

Organizacja zajęć szkolnychCzytaj więcej porad »

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe – kiedy w formie stacjonarnej

Pytanie: Czy na podstawie również uczniowie technikum, znajdującego się w strefie czerwonej, mogą realizować zajęcia w kształceniu praktycznym na terenie szkoły w trybie stacjonarnym, nie w trybie zdalnym? W jaki sposób realizować na praktykach zawodowych projekt edukacyjny?

Cała klasa objęta kwarantanną – jak zareagować

Pytanie: Czy w przypadku oddziału skierowanego na kwarantannę, ze względu na potwierdzenie zachorowania na koronawirusa przez jednego ucznia, pozostali uczniowie mogą mieć prowadzone w czasie kwarantanny nauczanie zdalne?

Zajęcia z uczniem na kwarantannie

Pytanie: Uczeń został objęty kwarantanną. Czy należy dla niego zorganizować nauczanie zdalne?

Podstawa programowa, szkolny plan nauczaniaCzytaj więcej porad »

Szkolny program nauczania - jak długo obowiązuje

Pytanie: W stosunku do zeszłego roku szkolnego nie ma zmian w szkolnych zestawach programach nauczania. Czy mimo tego konieczne jest sporządzenie nowego programu nauczania na rok szkolny 2020/2021?

WDŻ w liceum ogólnokształcącym

Pytanie: W których klasach liceum ogólnokształcącego (4-letniego) muszą odbywać się lekcje wychowania do życia w rodzinie?

Zmiana programu nauczania w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy nauczyciel może zmienić program nauczania swojego przedmiotu, który wybrał na dany etap edukacyjny?

Ocenianie uczniówCzytaj więcej porad »

Czy można cofnąć ucznia do poprzedniej klasy

Pytanie: Czy można cofnąć do poprzedniej klasy ucznia, który uczęszcza obecnie do klasy III szkoły podstawowej, a który musiał być klasyfikowany w ubiegłym roku szkolnym ze względu na pandemię? Uczeń w klasie II. bardzo źle funkcjonował, ale obecnie jego poziom jest znacznie gorszy niż przed okresem nauki zdalnej. Uczeń posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika, iż posiada on duże braki poznawcze.

3202277fa88132626274c1e0751b241364f84b84-xlarge

Jak poprawić ocenę bieżącą, która została wystawiona omyłkowo

Ocenianie bieżące ma na celu rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej, jak również wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. Zdarzyć się może, że wystawiona przez nauczyciela bieżąca ocena nie odpowiada tym standardom lub po prostu została wystawiona omyłkowo. Sprawdź, jak dokonać jej korekty.

Promocja z niezdanym egzaminem klasyfikacyjnym

Pytanie: Czy uczeń, który na egzaminie poprawkowym (zdawał 2 przedmioty), z jednego przedmiotu otrzymał ocenę niedostateczną może być warunkowo promowany do następnej klasy? Przedmiot ten będzie kontynuowany w następnej klasie.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel