Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kształcenie i wychowanie

W zakładce Kształcenie i wychowanie znajdziesz aktualne porady ekspertów dotyczące m.in. oceniania uczniów - jakie zapisy powinno się umieścić w WSO, a jakie są sprzeczne z prawem, realizacji obowiązku szkolnego, organizacji zajęć oraz podstawy programowej. Specjaliści rozwieją Twoje wątpliwości dotyczące przeprowadzania egzaminów oraz rekrutacji do placówki. Zobacz również, jak współpracować z rodzicami!

Skreślenie ucznia na jego wniosek – w jakiej formie

Pytanie: Uczeń zmienił miejsce zamieszkania i chce zmienić szkołę. Czy do skreślenia go z listy uczniów potrzebna jest uchwała rady pedagogicznej?

Realizacja obowiązku szkolnegoCzytaj więcej porad »

Kto odracza obowiązek szkolny

Pytanie: Dziecko zameldowane jest w obwodzie szkoły A, ale zamieszkuje w obwodzie szkoły B. Czy decyzję o odroczeniu spełnienia obowiązku szkolnego powinien wydać dyrektor szkoły A czy też szkoły B?

Odroczenie obowiązku szkolnego – nie obejdzie się bez opinii poradni

Pytanie: Rodzice dziecka realizującego obecnie roczne przygotowanie przedszkolne poinformowali mnie, że zamierzają dziecko pozostawić w ,,zerówce'' na kolejny rok szkolny, jednakże absolutnie nie zgadzają się na badanie w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Co powinien zrobić dyrektor?

Informacja o rezygnacji z uczęszczania ucznia do szkoły – kto powinien ją otrzymać

Pytanie: Rodzic niepełnoletniego słuchacza niepublicznej szkoły podstawowej dla dorosłych złożył pisemną rezygnację z nauki w trakcie roku szkolnego. Czy w związku z tym dyrektor tej szkoły musi zawiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie uczeń mieszka, o rezygnacji z nauki?

Rekrutacja i przechodzenie uczniów z innej szkołyCzytaj więcej porad »

Przyjęcie 6-latka do szkoły – czy konieczna opinia poradni

Pytanie: Czy 6-latek, którego rodzice chcą posłać do I klasy, musi mieć badanie i opinię z poradni psychologiczno - pedagogicznej?

45c744d73b8cac67309043f24dd472900e97e46d-large

5 wskazówek jak chronić dane osobowe w toku rekrutacji

Prowadząc rekrutację do szkół, przedszkoli i placówek, szkoły przetwarzają dane osobowe. Rodzi to pewne zagrożenia dla bezpieczeństwa tych danych, w szczególności gdy rekrutacja jest przeprowadzana elektronicznie. Przedstawiamy wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak w zgodzie z RODO przetwarzać dane osobowe uczniów i rodziców w trakcie rekrutacji.

Rekrutacja do oddziału mistrzostwa sportowego – co z próbami sprawności fizycznej

Pytanie: Czy w okresie pandemii można przeprowadzić próby sprawności fizycznej w ramach kolejnego etapu rekrutacji do oddziału mistrzostwa sportowego w szkole podstawowej? 

Organizacja zajęć szkolnychCzytaj więcej porad »

Czy nauczyciel musi prowadzić zajęcia on-line

Pytanie: Czy nauczyciel może odmówić prowadzenia zajęć on-line (z wykorzystaniem kamery internetowej i mikrofonu) jeśli dyrektor szkoły zdecydował właśnie o takiej formie kształcenia na odległość?

Kiedy zrealizować praktyki zawodowe w technikum i szkole policealnej

Pytanie: Czy praktyki zawodowe uczniów technikum mogą zostać przesunięte na kolejny rok szkolny?

Mniej godzin w ramach zdalnego nauczania

Pytanie: Czy w związku ze zdalnym nauczaniem dopuszczalna jest zmiana tygodniowego rozkładu zajęć dla konkretnej klasy polegające na zmniejszeniu liczby godzin? Co wtedy z czasem pracy nauczycieli?

Podstawa programowa, szkolny plan nauczaniaCzytaj więcej porad »

Zmiana programu nauczania w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy nauczyciel może zmienić program nauczania swojego przedmiotu, który wybrał na dany etap edukacyjny?

Doradztwo zawodowe dla niepełnosprawnych uczniów

Pytanie: Czy dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym realizuje doradztwo zawodowe?

Godziny do dyspozycji dyrektora według programu nauczania

Pytanie: Czy godziny z puli do dyspozycji dyrektora szkoły powinny być realizowane według opracowanych przez nauczycieli programów nauczania?

Ocenianie uczniówCzytaj więcej porad »

egzamin

9 pytań o klasyfikację roczną w roku szkolnym 2019/2020

Zbliża się koniec zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020. Roku szczególnym z uwagi na pandemię COVID-19, która wymusiła przejście na system nauczania zdalnego. Jaki wpływ będzie miała zaistniała sytuacja na klasyfikację w tym roku szkolnym? Jak zorganizować posiedzenie rady klasyfikacyjnej w czasie zawieszenia funkcjonowania jednostek oświaty? Odpowiadamy na pytania naszych Czytelników.

Uczeń przyjęty tuż przed końcem zajęć – kto dokonuje klasyfikacji

Pytanie: Tuż przed klasyfikacją do szkoły przyjmowany jest nowy uczeń. Kto powinien go sklasyfikować?

Termin klasyfikacji dla ucznia, który zdał egzamin klasyfikacyjny

Pytanie: Uczeń będzie w ostatnim tygodniu nauki zdawał egzamin klasyfikacyjny. Rada klasyfikacyjna odbywa się w przeddzień egzaminu klasyfikacyjnego. Czy jeśli uczeń zda ten egzamin, to powinna odbyć się kolejna rada klasyfikacyjna i uczeń powinien otrzymać świadectwo ze wszystkimi uczniami?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel