Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kształcenie i wychowanie

W zakładce Kształcenie i wychowanie znajdziesz aktualne porady ekspertów dotyczące m.in. oceniania uczniów - jakie zapisy powinno się umieścić w WSO, a jakie są sprzeczne z prawem, realizacji obowiązku szkolnego, organizacji zajęć oraz podstawy programowej. Specjaliści rozwieją Twoje wątpliwości dotyczące przeprowadzania egzaminów oraz rekrutacji do placówki. Zobacz również, jak współpracować z rodzicami!

Realizacja obowiązku szkolnegoCzytaj więcej porad »

Skreślenie ucznia niepełnoletniego uczęszczającego do technikum – czy możliwe

Pytanie: Czy i na jakiej podstawie oraz za co można skreślić ucznia niepełnoletniego uczęszczającego do technikum?

Uczniowie zameldowani poza obwodem szkoły w księdze ewidencji

Pytanie: Czy można wpisać do księgi ewidencji uczniów dzieci, które są zamieszkałe w obwodzie szkoły do której uczęszczają, a zameldowane w innym miejscu? Szkoła, w obwodzie której są zameldowane, domaga się potwierdzenia realizacji obowiązku szkolnego.

Jakiemu dziecku można odroczyć obowiązek szkolny

Pytanie: Czy 6-latka z orzeczeniem ze względu na słabosłyszenie oraz opinią o potrzebie wczesnego wspomagania będzie można odroczyć od obowiązku szkolnego?

Rekrutacja i przechodzenie uczniów z innej szkołyCzytaj więcej porad »

Badanie lekarskie kandydatów do technikum kształcącego w zawodach

Pytanie: Czy jako technikum kształcące techników informatyków, techników reklamy, techników elektroników oraz techników teleinformatyków ma obowiązek wysyłania kandydatów do szkoły na badania lekarskie?

Przejście ze szkoły branżowej do technikum – na jakich zasadach

Pytanie: Uczeń I klasy branżowej szkoły I stopnia chce przenieść się do technikum w tym samym zespole szkół. Czy po zaliczeniu wszystkich przedmiotów zawodowych obowiązujących w klasie I technikum może kontynuować naukę od 1 września w klasie II technikum?

Czy uzasadniać odmowę przyjęcia ucznia spoza obwodu

Pytanie: Rodzic spoza obwodu chce przepisać dziecko do klasy 4. Dyrektor odmówił przyjęcia. Czy musi uzasadniać swoją odmowę?

Organizacja zajęć szkolnychCzytaj więcej porad »

Czy należy organizować zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole niepublicznej

Pytanie: Czy niepubliczne liceum specjalne powinno realizować zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, jeśli organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów zgodne z ich niepełnosprawnością i dodatkowo uczniowie mają zajęcia z psychologiem, logopedą i rehabilitantem?

Łączenie grup technikum i szkoły branżowej – czy jest możliwe

Pytanie: Przepisy nakazują podział na grupy na wychowaniu fizycznym przy 27 uczniach. Czy można łączyć w grupy uczniów z branżowej szkoły I stopnia z uczniami z publicznego technikum na tej samej podbudowie lub w I klasie technikum po szkole podstawowej z klasy I technikum po gimnazjum?

wprowadzanie nowego zawodu do szkół branżowych

Czy zmieniły się procedury wprowadzania nowego zawodu w szkolnictwie branżowym

Procedura wprowadzenia nowego zawodu do szkoły branżowej jest analogiczna do procedury jaka obowiązywała przy wprowadzaniu nowego zawodu do zasadniczej szkoły zawodowej. Jakie działania należy podjąć, aby wprowadzić nowy zawód? Sprawdzamy szczegóły!

Podstawa programowa, szkolny plan nauczaniaCzytaj więcej porad »

Zmiany w ramowych planach nauczania – jak zaplanować godziny dyrektorskie

Pytanie: Czy wprowadzone zmiany od 1 września 2019 r. w ramowych planach nauczania dotyczą przyszłych klas I i IV szkoły podstawowej? Czy też dodatkową godzinę dyrektorską można przydzielać innym klasom w danym etapie edukacyjnym (np. w obecnych klasach II lub III albo w IV, V, VI, czy VII lub VIII).

Co z podstawą programową dla ucznia klasy gimnazjalnej, któremu wydłużono etap edukacyjny

Pytanie: Rada pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego uczniowi trzeciej klasy gimnazjalnej. W roku szkolnym 2019/2020 będzie on uczniem klasy ósmej. Czy wówczas będzie go nadal obowiązywała podstawa programowa dla gimnazjum?

Drugi język obcy dla obcokrajowców

Pytanie: Czy obcokrajowcy w szkole podstawowej mający trudności w nauce mogą być zwolnieni z nauki drugiego języka obcego w klasach 7-8?

Ocenianie uczniówCzytaj więcej porad »

Obligatoryjny egzamin klasyfikacyjny – czy to zgodne z prawem

Pytanie: Czy możemy zapisać w statucie szkoły ponadpodstawowej, że uczeń, który ma niższą frekwencję niż 50% z danego przedmiotu, obligatoryjnie pisze egzamin klasyfikacyjny z tego przedmiotu?

Zmiana oceny z zachowania – czy konieczna jest nowa uchwała RP

Pytanie: Rodzic złożył odwołanie od oceny jego dziecka z zachowania. Czy po rozpoznaniu odwołania dyrektor musi zwłoać nadzwyczajną radę pedagogiczną i jeszcze raz zatwierdzić wyniki klasyfikacji?

Czy można nie klasyfikować niepełnosprawnego ucznia

Pytanie: Czy uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym może być nieklasyfikowany z przedmiotów (ocena opisowa) z powodu braku wiedzy i umiejętności? 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel