Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kształcenie i wychowanie

W zakładce Kształcenie i wychowanie znajdziesz aktualne porady ekspertów dotyczące m.in. oceniania uczniów - jakie zapisy powinno się umieścić w WSO, a jakie są sprzeczne z prawem, realizacji obowiązku szkolnego, organizacji zajęć oraz podstawy programowej. Specjaliści rozwieją Twoje wątpliwości dotyczące przeprowadzania egzaminów oraz rekrutacji do placówki. Zobacz również, jak współpracować z rodzicami!

Skreślenie ucznia na jego wniosek – w jakiej formie

Pytanie: Uczeń zmienił miejsce zamieszkania i chce zmienić szkołę. Czy do skreślenia go z listy uczniów potrzebna jest uchwała rady pedagogicznej?

Realizacja obowiązku szkolnegoCzytaj więcej porad »

Przyjęcie ucznia do szkoły artystycznej w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy można przyjąć ucznia do szkoły artystycznej po 1 września?

Brak kontaktu z rodzicami – co z obowiązkiem szkolnym

Pytanie: Dyrektor wysłał do rodziców pisma z prośbą o potwierdzenie realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko. Pisma nie zostały jednak odebrane. Jakie kroki należy podjąć?

Jak wyegzekwować obowiązek szkolny

Pytanie: Uczennica nie realizuje obowiązku szkolnego od 2 września. Obecnie przebywa u ojca w innym mieście. Ojciec uczennicy wystąpił do sądu o opiekę nad córką. Jednak dziecko powinno realizować obowiązek szkolny. Jak wobec tego powinna zareagować szkoła?

Rekrutacja i przechodzenie uczniów z innej szkołyCzytaj więcej porad »

Karta Mieszkańca jako kryterium rekrutacyjne

Pytanie: Czy jednym z kryteriów rekrutacji (w uchwale rady gminy) do przedszkola i 1 klasy (dla dzieci spoza obwodu) może być posiadanie przez rodziców/prawnych opiekunów Karty Mieszkańca wprowadzonej stosowną uchwałą rady gminy?

Przejście ucznia do innej szkoły – co z nauką języka obcego

Pytanie: Do szkoły zwrócił się rodzic z prośbą o zapisanie dziecka z innej szkoły. Jak się okazało, uczeń w dotychczasowej szkole uczył się języka hiszpańskiego. Czy po przyjęciu należy zagwarantować mu kontynuację nauki tego samego języka obcego?

Uczeń przyjęty z zagranicy – czy można przepisać go do niższej klasy

Pytanie: Uczeń, który powrócił z zagranicy, został przyjęty do klasy VII. Okazało się, że nie jest w stanie realizować programu dla tej klasy. Czy rodzice mogą wystąpić o przepisanie ucznia do VI klasy?

Organizacja zajęć szkolnychCzytaj więcej porad »

WDŻ w grupach międzyoddziałowych ale nie międzyklasowych

Pytanie: Czy z uwagi na małą liczbę chętnych uczniów na zajęcia WDŻ można zorganizować zajęcia łącząc klasy np. 7 i 8?

Jak przenieść ucznia do innej klasy

Pytanie: Jaka jest podstawa prawna przeniesienia ucznia do innej klasy?

Czy można zrezygnować z dodatkowych zajęć sportowych

Pytanie: Czy uczniowie w klasie sportowej mogą zrezygnować (na wniosek rodziców) z dodatkowych zajęć sportowych w danym cyklu edukacyjnym?

Podstawa programowa, szkolny plan nauczaniaCzytaj więcej porad »

Godziny do dyspozycji dyrektora według programu nauczania

Pytanie: Czy godziny z puli do dyspozycji dyrektora szkoły powinny być realizowane według opracowanych przez nauczycieli programów nauczania?

Zmiany w ramowych planach nauczania – jak zaplanować godziny dyrektorskie

Pytanie: Czy wprowadzone zmiany od 1 września 2019 r. w ramowych planach nauczania dotyczą przyszłych klas I i IV szkoły podstawowej? Czy też dodatkową godzinę dyrektorską można przydzielać innym klasom w danym etapie edukacyjnym (np. w obecnych klasach II lub III albo w IV, V, VI, czy VII lub VIII).

Drugi język obcy dla obcokrajowców

Pytanie: Czy obcokrajowcy w szkole podstawowej mający trudności w nauce mogą być zwolnieni z nauki drugiego języka obcego w klasach 7-8?

Ocenianie uczniówCzytaj więcej porad »

Zajęcia rewalidacyjne a klasyfikacja ucznia

Pytanie: Czy nieobecność dziecka na zajęciach rewalidacyjnych w szkole specjalnej ma wpływ na klasyfikacje ucznia?

Klasyfikacja ucznia przebywającego długotrwale w szpitalu

Pytanie: Uczeń aktualnie przebywa w szpitalu a dziennym oddziale i tam w szkole przyszpitalnej realizuje obowiązek szkolny. Która szkoła dokonuje klasyfikacji śródrocznej?

Ocena zachowania a zerowa frekwencja

Pytanie: Czy uczniowi, który ma prawie 100% nieobecności nieusprawiedliwionej i jest nieklasyfikowany z wszystkich przedmiotów wystawia się ocenę z zachowania?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel