Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, a także kar i nagród dla nauczycieli.

Zatrudnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Zasada pierwszeństwa w zatrudnieniu w praktyce

Pytanie: Nauczyciel wygaszanego gimnazjum posiadający kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego straci pracę od września 2017 r. lub w kolejnym roku szkolnym. Jestem nauczycielem dyplomowanym z 32 letnim stażem , po pięcioletnich studiach na AWF . W szkole podstawowej, w której nauczyciel mógłby być zatrudniony, pracujący od tego roku szkolnego pedagog szkolny aktualnie ukończył studia podyplomowe z wychowania fizycznego. Kto w przypadku wolnego stanowiska pracy nauczyciela wychowania fizycznego będzie miał pierwszeństwo w zatrudnieniu na tym stanowisku?

Informowanie swoich pracowników o wolnych stanowiskach

Pytanie: Jak powinna wyglądać przykładowa procedura wewnątrzzakładowa dotycząca informowania o wolnych miejscach pracy pracowników zatrudnionych już w niepełnym wymiarze czasu pracy bądź na czas określony?

Ograniczenia w zatrudnieniu w drugiej szkole w okresie wdrażania reformy oświaty

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin może pracować w szkole niepublicznej na podstawie umowy zlecenia? Czy dyrektor szkoły musi wyrazić zgodę nauczycielowi na pracę w innej szkole, również w niepublicznej na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej?

Zmiana warunków pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Reforma oświaty: masz wystarczająco wiele godzin – nie ograniczaj zatrudnienia

Pytanie: Czy dyrektor gimnazjum włączanego od 1 września 2017 r. do szkoły podstawowej, wręczając do 15 maja 2017r. swoim nauczycielom informacje o zmianie pracodawcy, ma obowiązek ograniczać jednocześnie ich etaty, jeśli na tę chwilę wystarcza godzin dla wszystkich nauczycieli (zarówno ze szkoły podstawowej, jak i gimnazjum)?

Urlop zdrowotny nie chroni przed ograniczeniem zatrudnienia

Pytanie: Zatrudniam nauczyciela dyplomowanego na podstawie mianowania, który w chwili obecnej przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia do 31 sierpnia 2017 r. Czy w okresie korzystania z urlopu zdrowotnego można takiemu nauczycielowi wręczyć propozycję ograniczenia etatu?

Możliwość przekształcenia formy zatrudnienia w mianowanie w obliczu nadchodzącej reformy oświaty

Pytanie: Nauczycielka gimnazjum uzyskała stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany w grudniu 2016 r. W związku z reformą (wygaszanie gimnazjum) jest pewne, od 1 września 2017 r. nie będzie miała pełnego etatu. Czy należy przekształcić jej umowę o pracę w mianowanie?

Zwalnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Uprawnienie emerytalne jako kryterium doboru do zwolnienia i przeniesienia w stan nieczynny

Pytanie: Zespół szkół ponadgimnazjalnych ma nauczycieli, którzy pobierają emeryturę i nadal pracują. Czy w związku z reformą oświaty przy wypowiadaniu umów o pracę nauczycielom jako kryterium można przyjąć możliwość przejścia na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne?

Ochrona stosunku pracy dla prezesa Ogniska ZNP – czy obowiązuje

Pytanie: Czy w przekształcanym gimnazjum przysługuje ochrona związkowa prezesowi ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego?

Reforma oświaty w gimnazjum – najpierw stan nieczynny, dopiero potem wypowiedzenie

Pytanie: W jaki sposób rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem mianowanym, zatrudnionym w gimnazjum na pół etatu na czas nieokreślony w odniesieniu do nowych przepisów? Gimnazjum nie będzie podlegało przekształceniu lub włączeniu do innej szkoły.

Ocena pracy nauczycieliCzytaj więcej porad »

Wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektora nie podlega numerowaniu według wykazu akt

Pytanie: Jeśli dyrektor zwraca się z prośbą do Kuratorium Oświaty o dokonanie oceny jego pracy, to czy takie pismo powinno być opatrzone numerem z wykazu akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną, czy nie powinno mieć nadanego numeru?

Granice uprawnień organu nadzoru w toku procedury oceny pracy dyrektora szkoły

Pytanie: Czy wizytator będący w szkole na okoliczność dokonywania oceny pracy dyrektora może przedłużać pobyt w placówce do późnych godzin wieczornych? Czy może wypytywać uczniów, czy nauczyciele pełnia dyżury podczas przerw?

Ocena pracy dyrektora szkoły – konieczny kompromis organu nadzoru pedagogicznego z organem prowadzącym

Pytanie: Cząstkowa ocena pracy dokonana przez organ nadzoru pedagogicznego to ocena dobra. Organ prowadzący ustalił natomiast ocenę wyróżniającą. Jakie kroki ma podjąć organ prowadzący w celu ustalenia ostatecznej oceny pracy dyrektora szkoły w sytuacji różnych ocen cząstkowych? Kto ostatecznie decyduje o ocenie pracy dyrektora szkoły? Czy w sytuacji, kiedy w szkole nie działa żadna organizacja związkowa, wystarczy do dokonania oceny pracy dyrektora szkoły opinia rady pedagogicznej?

Nagrody i kary dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Jak poradzić sobie z opieszałym nauczycielem

Pytanie: Jakie działania dyscyplinujące/ dyscyplinarne może podjąć dyrektor wobec nauczyciela, który notorycznie przekracza termin poleceń służbowych (dyrektor wydłuża je 2- 3- krotnie), spóźnił się do pracy dwukrotnie i nie usprawiedliwił spóźnienia, nie realizuje polecenia służbowego wynikającego z zaleceń kontrolnych kuratorium oświaty a dotyczących pracy nauczyciela - w ocenie nauczyciela zalecenia wynikają ze "złych odpowiedzi dyrektora" mimo iż kontrola była przeprowadzana na podstawie wpisów w dzienniku lekcyjnym i planu pracy nauczyciela.

Brak informacji o przyczynie nieobecności nauczyciela i nieusprawiedliwienie nieobecności

Pytanie: Nauczyciel telefonicznie pozostawił informację w sekretariacie , że w tym tygodniu go nie będzie w pracy (nie wspominał o powodzie nieobecności). Dyrektor był przekonany, że pracownik z tego tytułu dostarczy zwolnienie lekarskie . Jednak pracownik nie przedstawił takiego zwolnienia lekarskiego, tylko poinformował, że chciałby za te dni skorzystać z urlopu bezpłatnego (po wielu dniach oczekiwania na zwolnienie lekarskie- więcej niż siedem). Jak wygląda to z punktu przepisów prawa?

Nauczyciel w stanie nietrzeźwości – jakie kroki należy podjąć?

Pytanie: Co zrobić gdy nauczyciel przyszedł do pracy w stanie nietrzeźwości? Czy można zwolnic dyscyplinarnie lub zaproponować, aby sam rozwiązał umowę?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel