Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, a także kar i nagród dla nauczycieli.

Zatrudnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Możesz zatrudnić nauczyciela – zastępcę nawet przy krótkotrwałym zwolnieniu lekarskim

Pytanie: Po jakim czasie za nieobecnego nauczyciela przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim można zatrudnić innego nauczyciela na zastępstwo?

Sprawdź, czy wicedyrektor również podlega ograniczeniu podwójnego zatrudnienia

Pytanie: Czy wicedyrektor szkoły podstawowej zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, lecz korzystający ze zniżki godzin, może pracować dodatkowo w innej szkole od 1 września 2017 r.?

Zasada pierwszeństwa w zatrudnieniu w praktyce

Pytanie: Nauczyciel wygaszanego gimnazjum posiadający kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego straci pracę od września 2017 r. lub w kolejnym roku szkolnym. Jestem nauczycielem dyplomowanym z 32 letnim stażem , po pięcioletnich studiach na AWF . W szkole podstawowej, w której nauczyciel mógłby być zatrudniony, pracujący od tego roku szkolnego pedagog szkolny aktualnie ukończył studia podyplomowe z wychowania fizycznego. Kto w przypadku wolnego stanowiska pracy nauczyciela wychowania fizycznego będzie miał pierwszeństwo w zatrudnieniu na tym stanowisku?

Zmiana warunków pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Uzupełnienie etatu – dyrektor nie podejmuje żadnych czynności

Pytanie: W bieżącym roku szkolnym nauczyciel uzupełnia etat w innej szkole (w obu placówkach jego wymiar zatrudnienia wynosi 9/18). W następnym roku szkolnym sytuacja będzie kontynuowana. Czy w związku z tym dyrektor szkoły macierzystej powinien ponownie zawiadomić tego nauczyciela o ograniczeniu wymiaru zatrudnienia?

Nauczyciel z ograniczonym zatrudnieniem nie skorzysta z przywileju pierwszeństwa w zatrudnieniu w innej szkole

Pytanie: Czy jeżeli dyrektor wygaszanego gimnazjum zaproponuje nauczycielowi zmniejszenie wymiaru zatrudnienia w roku szkolnym 2017/2018, to ten nauczyciel ma pierwszeństwo do zatrudnienia w szkole podstawowej celem uzupełnienia etatu?

Przeniesienie w stan nieczynny w okresie urlopu zdrowotnego

Pytanie: Nauczyciel wygaszanego gimnazjum w marcu 2017 r. rozpoczął korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia. Czy można temu nauczycielowi w maju 2017 r. wręczyć informację o przeniesieniu w stan nieczynny?

Zwalnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Uprawnienie emerytalne jako kryterium doboru do zwolnienia i przeniesienia w stan nieczynny

Pytanie: Zespół szkół ponadgimnazjalnych ma nauczycieli, którzy pobierają emeryturę i nadal pracują. Czy w związku z reformą oświaty przy wypowiadaniu umów o pracę nauczycielom jako kryterium można przyjąć możliwość przejścia na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne?

Ochrona stosunku pracy dla prezesa Ogniska ZNP – czy obowiązuje

Pytanie: Czy w przekształcanym gimnazjum przysługuje ochrona związkowa prezesowi ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego?

Reforma oświaty w gimnazjum – najpierw stan nieczynny, dopiero potem wypowiedzenie

Pytanie: W jaki sposób rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem mianowanym, zatrudnionym w gimnazjum na pół etatu na czas nieokreślony w odniesieniu do nowych przepisów? Gimnazjum nie będzie podlegało przekształceniu lub włączeniu do innej szkoły.

Ocena pracy nauczycieliCzytaj więcej porad »

Wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektora nie podlega numerowaniu według wykazu akt

Pytanie: Jeśli dyrektor zwraca się z prośbą do Kuratorium Oświaty o dokonanie oceny jego pracy, to czy takie pismo powinno być opatrzone numerem z wykazu akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną, czy nie powinno mieć nadanego numeru?

Granice uprawnień organu nadzoru w toku procedury oceny pracy dyrektora szkoły

Pytanie: Czy wizytator będący w szkole na okoliczność dokonywania oceny pracy dyrektora może przedłużać pobyt w placówce do późnych godzin wieczornych? Czy może wypytywać uczniów, czy nauczyciele pełnia dyżury podczas przerw?

Ocena pracy dyrektora szkoły – konieczny kompromis organu nadzoru pedagogicznego z organem prowadzącym

Pytanie: Cząstkowa ocena pracy dokonana przez organ nadzoru pedagogicznego to ocena dobra. Organ prowadzący ustalił natomiast ocenę wyróżniającą. Jakie kroki ma podjąć organ prowadzący w celu ustalenia ostatecznej oceny pracy dyrektora szkoły w sytuacji różnych ocen cząstkowych? Kto ostatecznie decyduje o ocenie pracy dyrektora szkoły? Czy w sytuacji, kiedy w szkole nie działa żadna organizacja związkowa, wystarczy do dokonania oceny pracy dyrektora szkoły opinia rady pedagogicznej?

Nagrody i kary dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Jak poradzić sobie z opieszałym nauczycielem

Pytanie: Jakie działania dyscyplinujące/ dyscyplinarne może podjąć dyrektor wobec nauczyciela, który notorycznie przekracza termin poleceń służbowych (dyrektor wydłuża je 2- 3- krotnie), spóźnił się do pracy dwukrotnie i nie usprawiedliwił spóźnienia, nie realizuje polecenia służbowego wynikającego z zaleceń kontrolnych kuratorium oświaty a dotyczących pracy nauczyciela - w ocenie nauczyciela zalecenia wynikają ze "złych odpowiedzi dyrektora" mimo iż kontrola była przeprowadzana na podstawie wpisów w dzienniku lekcyjnym i planu pracy nauczyciela.

Brak informacji o przyczynie nieobecności nauczyciela i nieusprawiedliwienie nieobecności

Pytanie: Nauczyciel telefonicznie pozostawił informację w sekretariacie , że w tym tygodniu go nie będzie w pracy (nie wspominał o powodzie nieobecności). Dyrektor był przekonany, że pracownik z tego tytułu dostarczy zwolnienie lekarskie . Jednak pracownik nie przedstawił takiego zwolnienia lekarskiego, tylko poinformował, że chciałby za te dni skorzystać z urlopu bezpłatnego (po wielu dniach oczekiwania na zwolnienie lekarskie- więcej niż siedem). Jak wygląda to z punktu przepisów prawa?

Nauczyciel w stanie nietrzeźwości – jakie kroki należy podjąć?

Pytanie: Co zrobić gdy nauczyciel przyszedł do pracy w stanie nietrzeźwości? Czy można zwolnic dyscyplinarnie lub zaproponować, aby sam rozwiązał umowę?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel