Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, a także kar i nagród dla nauczycieli.

Zatrudnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Weryfikacja niekaralności karnej nauczyciela przedszkola niepublicznego

Pytanie: Czy w przedszkolu niepublicznym przy przyjęciu do pracy na stanowisko nauczyciela przedszkola powinna być wymagana informacja z Krajowego Rejestru Karnego? Czy dotyczy ona również nauczyciela wspomagającego?

Poznaj 2 przypadki, w których można odstąpić od weryfikacji niekaralności dyscyplinarnej

Pytanie: Czy dyrektor musi wystąpić do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych z zapytaniem o niekaralność karami dyscyplinarnymi dla nauczyciela, który był wcześniej zatrudniony w szkole na podstawie umowy terminowej i od nowego roku szkolnego będzie zatrudniony ponownie? Analogiczne pytanie dotyczy nauczyciela, który zostanie przeniesiony służbowo.

Sprawdź, czy dyrektor szkoły podstawowej ma wpływ na decyzje kadrowe dyrektora włączanego gimnazjum

Pytanie: Z dniem 1 września 2017 r. dojdzie do włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej. Czy ustępujący dyrektor gimnazjum może jeszcze w sierpniu zatrudnić nowych nauczycieli i podpisać z nimi umowę? Czy udział w tym powinien mieć dyrektor szkoły podstawowej?

Zmiana warunków pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Przeniesienie służbowe bez możliwości powrotu

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania został zatrudniony ze szkoły A do szkoły B. Tymczasem chce wrócić do pracy w szkole A. Czy dyrektor tej szkoły ma obowiązek ponownego zatrudnienia nauczyciela?

Transfer pracowników niepedagogicznych w razie włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej

Pytanie: W gimnazjum, które będzie połączone od 01.09.2017 r. ze szkołą podstawową, pracują trzy pracownice administracji z wieloletnim stażem pracy w tym gimnazjum. Z dwoma z nich ze względu na uzyskanie uprawnień emerytalnych stosunek pracy zostanie rozwiązany z końcem grudnia (co zawarte jest w arkuszu organizacyjnym szkoły podstawowej). Trzecia ma utrzymać zatrudnienie? Komu należy wręczyć wypowiedzenie?

Zwalnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Jak zakończyć pracę w szkole w przypadku objęcia funkcji dyrektora w innej placówce

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania wygrał konkurs na stanowisko dyrektora w innej szkole. Organ prowadzący powierzył mu stanowisko od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2022 r. W jaki sposób zakończyć stosunek pracy dotychczasowej szkole?

Istnieje możliwość wycofania wniosku o stan nieczynny

Pytanie: Czy nauczyciel, który złożył wniosek o przeniesienie w stan nieczynny i otrzymał decyzję dyrektora o przeniesieniu, może wystąpić z wnioskiem o wycofanie tego wniosku, tak aby rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z dniem 31 sierpnia?

Jak naprawić omyłkę pisarską w wypowiedzeniu wręczonym nauczycielowi

Pytanie: Co należy zrobić, jeśli nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania wypowiedziano złą umowę o pracę? Wypowiedziana umowa nie była podpisana przez nauczyciela.

Ocena pracy nauczycieliCzytaj więcej porad »

Samoocena nauczyciela

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może zmusić nauczyciela do napisania samooceny?

Niezapowiedziane hospitacje w ramach oceny pracy

Pytanie: Czy dyrektor może bez planowanej wcześniej obserwacji lekcji, przyjść na niezapowiedzianą hospitację, dać nauczycielowi do wypełnienia arkusz przedhospitacyjny, a także na podstawie obserwacji jedynej lekcji wydać opinię i ustalić ocenę negatywna w pracy?

Dyrektor nie może unieważnić oceny pracy

Pytanie: Dyrektor szkoły wystąpił z wnioskiem o ustalenie swojej oceny pracy. Otrzymał ocenę, którą go nie zadowala. Czy w związku z tym, że ocena nastąpiła z jego inicjatywy, może on wycofać wniosek i w ten sposób doprowadzić do unieważnienia oceny?

Nagrody i kary dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Sankcje za niezrealizowanie dodatkowych zajęć w ramach zadań statutowych szkoły

Pytanie: W szkole każdy nauczyciel zobowiązany został do zrealizowania w roku szkolnym 2016/2017 czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów. Zobowiązanie było sformułowane w zarządzeniu dyrektora szkoły. Jakie konsekwencje prawne można wyciągnąć wobec nauczycieli, którzy tych godzin nie zrealizowali?

Jak poradzić sobie z opieszałym nauczycielem

Pytanie: Jakie działania dyscyplinujące/ dyscyplinarne może podjąć dyrektor wobec nauczyciela, który notorycznie przekracza termin poleceń służbowych (dyrektor wydłuża je 2- 3- krotnie), spóźnił się do pracy dwukrotnie i nie usprawiedliwił spóźnienia, nie realizuje polecenia służbowego wynikającego z zaleceń kontrolnych kuratorium oświaty a dotyczących pracy nauczyciela - w ocenie nauczyciela zalecenia wynikają ze "złych odpowiedzi dyrektora" mimo iż kontrola była przeprowadzana na podstawie wpisów w dzienniku lekcyjnym i planu pracy nauczyciela.

Brak informacji o przyczynie nieobecności nauczyciela i nieusprawiedliwienie nieobecności

Pytanie: Nauczyciel telefonicznie pozostawił informację w sekretariacie , że w tym tygodniu go nie będzie w pracy (nie wspominał o powodzie nieobecności). Dyrektor był przekonany, że pracownik z tego tytułu dostarczy zwolnienie lekarskie . Jednak pracownik nie przedstawił takiego zwolnienia lekarskiego, tylko poinformował, że chciałby za te dni skorzystać z urlopu bezpłatnego (po wielu dniach oczekiwania na zwolnienie lekarskie- więcej niż siedem). Jak wygląda to z punktu przepisów prawa?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel