Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, a także kar i nagród dla nauczycieli.

Zatrudnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Edukacja wczesnoszkolna po studium z zakresu wychowania przedszkolnego

Pytanie: Czy jeżeli nauczyciel ukończył studium nauczycielskie o kierunku wychowanie przedszkolne, a następnie studia magisterskie na kierunku wychowanie plastyczne, to posiada kwalifikacje do nauczania w I etapie edukacyjnym (edukacja wczesnoszkolna)?

Kto pozyskuje informację o niekaralności dyscyplinarnej kandydata na nauczyciela

Pytanie: Czy dyrektor szkoły występuje z wnioskiem o udzielenie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych, czy też nauczyciel musi przedstawić informację z Rejestru. Na jaki adres należy skierować wniosek?

Dopełnienie pensum godzinami nauczania indywidualnego – czy dochodzi do przekształcenia formy zatrudnienia w mianowanie

Pytanie: Nauczycielka uzyskała stopień nauczyciela mianowanego w 2014 r. Nie była jednak zatrudniona przez mianowanie, ponieważ nie miała pełnego etatu. 1 grudnia 2016 r. nauczycielka otrzymała 2 godziny nauczania indywidualnego i obecnie zatrudnienie wynosi 18/18 etatu. W orzeczeniu o nauczaniu indywidualnym jest napisane "na czas - do końca roku szkolnego 2016/2017". Czy należy przekształcić formę zatrudnienia nauczycieli w mianowanie?

Zmiana warunków pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Zmiana umowy o pracę z terminowej w nieterminową

Pytanie: Nauczyciel mianowany został zatrudniony na czas określony do dnia 31 sierpnia 2017 r. na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Czy mogę przekształcić tę umowę w umowę na czas nieokreślony?

Ograniczenie zatrudnienia wchodzi w życie po zakończeniu urlopu zdrowotnego

Pytanie: Nauczycielka przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. W maju 2017 dostanie ograniczenie etatu, ponieważ zmniejsza się liczba godzin z tego przedmiotu. Czy będzie mogła mieć ograniczony etat od września 2017, jeżeli na urlopie przebywa do końca września 2017 r.?

Dyrektor nie może zablokować realizacji obowiązku uzupełniania etatu

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może odmówić przyjęcia do pracy nauczyciela, który został skierowany do pracy z innej szkoły w celu uzupełnienia etatu w wymiarze 4 godzin na podstawie art 22 pkt 1. Karty Nauczyciela?

Zwalnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Limit osób chronionych przez międzyzakładową organizację związkową

Pytanie: Zarząd organizacji związkowej przysyła nazwiska osób chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy w liczbie 6. Tymczasem w szkole kadra kierownicza szkoły liczy 3 osoby. Czy organizacja związkowa musi uzasadniać, dlaczego wyznaczyły do ochrony tak dużą liczbę osób?

Ochrona stosunku pracy społecznego inspektora pracy w okresie wdrażania reformy oświaty

Pytanie: Czy społeczny inspektor pracy w samodzielnym gimnazjum będzie miał ochronę prawną również w przypadku stworzenia zespołu szkół z tym gimnazjum. Czy będzie miał ochronę także w przypadku planowanej reformy, w wyniku której gimnazjum może być wcielone do szkoły podstawowej? Co stanie się z ochroną w przypadku braku wcielenia i samoczynnego wygaśnięcia gimnazjum?

Rozwiązanie stosunku pracy pracownika całkowicie niezdolnego do pracy

Pytanie: Pracownik zatrudniony na umowie o pracę od 2009 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Okres zasiłkowy 182 dni mija dnia 05.12.2016 r. (zwolnienie przedstawione przez pracownika do dnia 09.12.2016 r.) Pracownik złożył wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Pracownik przedłożył orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, w którym stwierdzono „Brak okoliczności uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego. „Jest Pan całkowicie niezdolny do pracy do 30.11.2017 r.” Jednocześnie pracownik oświadczył, że złoży dokumenty o rentę. Co w takim przypadku ma zrobić pracodawca? Czy możemy zwolnić pracownika? Jeśli tak to z jaką datą? Czy dnia 06.12.2016 r. powinniśmy wysłać pracownika na badania kontrolne do medycyny pracy? Czy powinniśmy dopełnić jakiś innych obowiązków? Czy my mamy przygotować pracownikowi dokumentację do ZUS na rentę?

Ocena pracy nauczycieliCzytaj więcej porad »

Ocena pracy dyrektora szkoły – konieczny kompromis organu nadzoru pedagogicznego z organem prowadzącym

Pytanie: Cząstkowa ocena pracy dokonana przez organ nadzoru pedagogicznego to ocena dobra. Organ prowadzący ustalił natomiast ocenę wyróżniającą. Jakie kroki ma podjąć organ prowadzący w celu ustalenia ostatecznej oceny pracy dyrektora szkoły w sytuacji różnych ocen cząstkowych? Kto ostatecznie decyduje o ocenie pracy dyrektora szkoły? Czy w sytuacji, kiedy w szkole nie działa żadna organizacja związkowa, wystarczy do dokonania oceny pracy dyrektora szkoły opinia rady pedagogicznej?

Niezgodność projektu oceny pracy z oceną ostateczną podstawą do zaskarżenia oceny

Pytanie: Dyrektor nie zgadza się z wystawiona oceną pracy, chociaż proponowana ocena była inna. Co może zrobić dyrektor w sytuacji gdy zaproponowano inną ocenę a wystawiono inną. Jaki jest tryb odwołania w przypadku dyrektora. Czy dopuszczalna jest sytuacja taka, że została zaproponowana inna ocena niż ta wystawiona?

Dyrektor nie ma obowiązku wystawiać pisemnych referencji dla pracownika

Pytanie: Emerytowana nauczycielka szkoły, niepozostająca już w zatrudnieniu, wystąpiła z wnioskiem do dyrektora o wystawienie opinii dotyczącej jej pracy. Czy dyrektor zobowiązany jest do wystawienia takiej opinii?

Nagrody i kary dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Brak informacji o przyczynie nieobecności nauczyciela i nieusprawiedliwienie nieobecności

Pytanie: Nauczyciel telefonicznie pozostawił informację w sekretariacie , że w tym tygodniu go nie będzie w pracy (nie wspominał o powodzie nieobecności). Dyrektor był przekonany, że pracownik z tego tytułu dostarczy zwolnienie lekarskie . Jednak pracownik nie przedstawił takiego zwolnienia lekarskiego, tylko poinformował, że chciałby za te dni skorzystać z urlopu bezpłatnego (po wielu dniach oczekiwania na zwolnienie lekarskie- więcej niż siedem). Jak wygląda to z punktu przepisów prawa?

Nauczyciel w stanie nietrzeźwości – jakie kroki należy podjąć?

Pytanie: Co zrobić gdy nauczyciel przyszedł do pracy w stanie nietrzeźwości? Czy można zwolnic dyscyplinarnie lub zaproponować, aby sam rozwiązał umowę?

Skarga rodzica na nauczyciela a reakcja dyrektora

Pytanie: Do dyrektora szkoły wpłynęła skarga rodzica na zachowanie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej: niesprawiedliwe ocenianie, kłamstwa, stronniczość, brak reakcji na dokuczanie przez innych uczniów. Zostały przeprowadzone rozmowy z nauczycielką, która nie zgadza się z zarzutami. Do szkoły wpłynął list od 25 pozostałych rodziców w obronie nauczycielki. Matka żąda wyegzekwowania w stosunku do nauczycielki konsekwencji dyscyplinarnych, ja natomiast na podstawie rozmów z nauczycielką, notatek ze spotkań matki z pedagogiem i wicedyrektorem uważam, że większość zarzutów nie potwierdza się i wystarczy obniżenie dodatku motywacyjnego. Jak zażegnać konflikt? Jakie mogę podjąć działania? Czy muszę odpowiadać pisemnie na skargi rodziców zarówno ustne jak i pisemne?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel