Bezpieczne ferie zimowe 2013

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 11 stycznia 2013 r.
Poleć znajomemu

14 stycznia ponad milion czterysta tysięcy uczniów z pięciu województw rozpoczyna ferie zimowe. W sumie w roku szkolnym 2012/2013 od połowy stycznia do końca lutego będzie wypoczywało prawie 5 mln uczniów. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie dzieci w czasie ferii zimowych oraz komu należy zgłaszać nieprawidłowości w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi w czasie wypoczynku zimowego.

Konferencja prasowa MEN ws. bezpiecznych ferii zimowych

W trakcie konferencji prasowej zorganizowanej przez MEN posłowie przypomnieli o przepisach, dotyczących obowiązku noszenia kasku na stoku przez dzieci do lat 16 i obowiązkowej opiece osób dorosłych. Zwrócili także uwagę na stosowanie podstawowych zasadach bezpieczeństwa na stoku, takich jak noszenie przy sobie mapy terenu i naładowanego telefonu komórkowego, pamiętanie o tym, że zimą zmrok szybciej zapada oraz o nowych przepisach wynikających z ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Z danych z Systemu Informacji Oświatowej wynika, że w ubiegłym roku prawie półtora miliona uczniów korzystało w różnych formach z wypoczynku zimowego.
Polecamy porady Ekspertów Portalu Oświatowego dotyczące organizowania zimowego wypoczynku przez szkoły i placówki oświatowe!

Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży

W roku szkolnym 2012/2013, który minister edukacji narodowej ogłosiła Rokiem Bezpiecznej Szkoły, należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wypoczywających podczas wyjazdów oraz w miejscu zamieszkania.

Działaniami wspierającymi aktywny bezpieczny wypoczynek są m.in.:

 1. Akcja edukacyjna „Bezpieczny Stok" współtworzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej, której celem jest poprawienie stanu bezpieczeństwa na trasach narciarskich i zapobieganie wypadkom podczas uprawiania narciarstwa;
 2. Zimowa edycja akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna woda" współtworzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Zdrowia oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej. Celem akcji jest zapobieganie wypadkom wśród dzieci i młodzieży podczas zimowego wypoczynku na obszarach zamarzniętych zbiorników wodnych, jak rzeki, jeziora i stawy.

Obowiązkowa rejestracja wypoczynku

Od 2010 roku funkcjonuje elektroniczna baza wypoczynku, dostępna na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl, przez którą organizatorzy muszą zgłosić wypoczynek do właściwych kuratoriów oświaty. Dzięki bazie MEN, informacje o poszczególnych zgłoszeniach przesyłane są elektronicznie do właściwych służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci organizator wypoczynku ma obowiązek zgłoszenia wyjazdu podając dane dotyczące organizatora wypoczynku, miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, czasu trwania wypoczynku, liczby uczestników oraz programu pracy z dziećmi, a także informacji na temat opieki medycznej.

Kadra kierująca i wychowawcy muszą mieć odpowiednie kwalifikacje

Osobami uprawnionymi do kierowania wypoczynkiem są wyłącznie:

 • nauczyciele,
 • instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza,
 • inne osoby, które spełniają łącznie wszystkie warunki ustalone w prawie, a także posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.
Kierownik wypoczynku musi posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku obejmującego program ustalony przepisami MEN.

Wychowawcami w równych formach wypoczynku mogą być:

 • nauczyciele;
 • studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia;
 • słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia;
 • osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych,
 • instruktorzy harcerscy w stopniu, co najmniej przewodnika;
 • przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego;
 • trenerzy i instruktorzy sportowi.

Nadzór nad wypoczynkiem i zgłaszanie nieprawidłowości

Nadzór nad bezpieczeństwem dzieci sprawuje właściwy kurator oświaty dla miejsca, gdzie odbywa się dany wypoczynek. Przed sezonem wypoczynkowym dzieci i młodzieży, kuratoria oświaty organizują spotkania i konferencje na temat bezpieczeństwa uczniów przebywających na koloniach i obozach. Zawiązywane są również koalicje lokalnych służb, które mają za zadanie sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem wypoczywających dzieci. Kuratoria stale współpracują z Policją, Inspekcją Transportu Drogowego, Państwową Strażą Pożarną, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Inspekcją Nadzoru Budowlanego.

Działania podejmowane w ramach ww. współpracy dotyczą:

 1. przeprowadzania kontroli placówek wypoczynku dzieci i młodzieży,
 2. podejmowania interwencji w sytuacjach kryzysowych,
 3. promowania akcji, kampanii oraz działań edukacyjnych, propagujących bezpieczne zachowania w okresie wakacyjnym,
 4. bieżącej wymiany informacji na temat istniejących potrzeb i problemów.
Jeżeli rodzic otrzymał niepokojącą informację na temat sytuacji np. na kolonii, powinien zgłosić to do kuratorium nadzorującego dany wypoczynek (czyli właściwego ze względu na miejsce wypoczynku). Jeśli nieprawidłowości dotyczą warunków higieniczno-sanitarnych, można także powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca danego wypoczynku.
Na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl udostępniony jest „Poradnik bezpiecznego wypoczynku", który w przystępny sposób, w szczególności organizatorom wypoczynku oraz rodzicom i opiekunom, opisuje główne zasady dotyczące rejestracji, przebiegu i bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży. Dostępne są też porady dla rodziców i organizatorów wypoczynku, gry edukacyjne on-line dla dzieci związane z tematyką wypoczynku oraz informacje dotyczące Akcji edukacyjno - informacyjnej „Bezpieczna Woda" oraz w akcji „Bezpieczny Stok",  inicjatywach Ministerstwa Sportu i Turystyki, organizowanych we współpracy m.in. z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Akcje skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, ale stanowią również cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli i wychowawców i organizatorów wypoczynku.

Kalendarz ferii zimowych w roku szkolnym 2012/2013

Termin ferii

Województwa

14 - 27 stycznia 2013 r. 

Kujawsko-Pomorskie
Lubuskie
Małopolskie
Świętokrzyskie
Wielkopolskie

21 stycznia - 3 lutego 2013 r.

Podlaskie
Warmińsko-Mazurskie

28 stycznia - 10 lutego 2013 r.

Dolnośląskie
Mazowieckie
Opolskie
Zachodniopomorskie

11 - 24 lutego 2013 r.

Lubelskie
Łódzkie
Podkarpackie
Pomorskie
Śląskie

Źródło informacji:

 • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel