Komunikat w sprawie zmian w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego

Data publikacji: 24 marca 2009 r.
Poleć znajomemu

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego jest opublikowana jako załącznik nr 19 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach „rolniczych” (Dz. U. Nr 159, poz. 1540). Minister do spraw rozwoju wsi, będący ministrem właściwym dla wymienionego zawodu, zwrócił się z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej, o dokonanie zmian w wymienionej podstawie programowej, polegających na uchyleniu następujących zapisów:
1. W części A. Opis kwalifikacji absolwenta – skreślić punkt 13) sprawowanie opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi w rodzinie,
2. W części B. Specyficzne wymagania kształcenia w zawodzie, w punkcie 4 wykreślić wyrażenia „dietetyki” oraz „usług opiekuńczych”,
3. W części III. Bloki programowe:
1) w Bloku: Żywieniowym skreślić punkt 43) planować diety w zależności od rodzaju schorzeń,
2) w Bloku: Higienicznym
- w punkcie 1. Cele kształcenia, skreślić punkty od 6 do 12,
- w punkcie 2. Treści kształcenia, skreślić punkty 6,7 i 9,
3) w Bloku: Ekonomicznym, w punkcie 2. Treści kształcenia, punkt 16 otrzymuje brzmienie „Działalność usługową”.

Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia wynika bowiem, iż do wykonywania zawodowo czynności opiekuńczo – higienicznych uprawnione są osoby, które w toku kształcenia uzyskują kwalifikacje do wykonywania przedmiotowych czynności. Do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.) wprowadzony został zawód opiekun medyczny. Osoba, która uzyska kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna medycznego będzie upoważniona do realizowania świadczeń opiekuńczo – higienicznych nad osobami chorymi, a w szczególności nad osobami niesamodzielnymi.
Realizacja zadań opiekuńczych nad dziećmi w wieku do lat 3 leży w kompetencjach osób uprawnionych do wykonywania zawodu opiekunki dziecięcej.
Natomiast do układania diet w zależności od rodzaju schorzeń są uprawnieni dietetycy.
W związku z powyższym, przy najbliższej nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 49, poz. 411, z późn. zm.), w standardzie egzaminacyjnym dla zawodu technik żywienia i gospodarstwa domowego, stanowiącym załącznik nr 141 do wymienionego rozporządzenia, w części I etapu pisemnego uchylony zostanie pkt. 1.7.określać zasady sprawowania opieki nad dziećmi, chorymi i niepełnosprawnymi w rodzinie.
Nowy program nauczania dla zawodu technik żywienia i gospodarstwa domowego, nr programu 321[10]/MEN/2009.02.02, który zacznie obowiązywać od roku szkolnego 2009/2010, nie uwzględnia już uchylonych treści.

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel