MEN: Ewidencjonowanie i zasady użyczania Naszego Elementarza

Małgorzata Celuch

Małgorzata Celuch

Data publikacji: 25 września 2014 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Cała Polska została już zaopatrzona w Nasz Elementarz. Darmowy podręcznik trzeba zewidencjonować w zbiorach bibliotecznych oraz określić zasady jego wypożyczania. Sprawdź, jak zakwalifikować darmowy podręcznik  - jako broszurę z uwagi na 3-letni okres użytkowania czy jako książkę?

Cała Polska została już zaopatrzona w Nasz Elementarz. Darmowy podręcznik trzeba zewidencjonować w zbiorach bibliotecznych oraz określić zasady jego wypożyczania. Sprawdź, jak zakwalifikować darmowy podręcznik  - jako broszurę z uwagi na 3-letni okres użytkowania czy jako książkę?

Szkołą wypożycza podręczniki i daje materiały ćwiczeniowe

W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne, oraz że czynności związane z ich zakupem do biblioteki, a także czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły (art. 22aj UoSO). Art. 22ak ustawy o systemie oświaty nakłada na szkołę podstawową i gimnazjum obowiązki nieodpłatnego:

  1. wypożyczania uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać papierową, lub
  2. zapewniania uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub
  3. przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych bez obowiązku zwrotu lub ich udostępniania.
Nie jest konieczne podpisywanie umów użyczenia podręczników z rodzicami ucznia.
Podręcznik staje się własnością organu prowadzącego z mocy prawa

Stosownie do postanowień art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III zapewnia Minister Edukacji Narodowej. Zadanie to Minister może wykonywać we współdziałaniu m.in. z wojewodami i kuratorami (art. 22c ust. 4 UoSO). Podręcznik „Nasz elementarz”, dostarczony do szkół przez Ministra Edukacji Narodowej we współdziałaniu z wojewodami i kuratorami oświaty - zgodnie z art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty - staje się własnością organu prowadzącego szkołę podstawową z dniem jego przekazania do szkoły. Przejście własności „Naszego elementarza” wynika wprost z art. 22ad ust. 1, a odbiór podręczników potwierdza dyrektor szkoły w aplikacji internetowej przygotowanej do obsługi procesu dystrybucji oraz bezpośrednio u wykonawcy usługi w momencie odbioru przesyłki.

Dyrektor wprowadza podręcznik do zbiorów bibliotecznych wg wewnętrznych zasad, umożliwiających inwentaryzację

Dyrektor szkoły powinien wprowadzić na stan biblioteki szkolnej dostarczone do szkoły egzemplarze „Naszego elementarza” zgodnie z liczbą przysłanych do szkoły egzemplarzy podręcznika. Ewidencji materiałów bibliotecznych, w tym ww. podręcznika, oraz podręczników i materiałów edukacyjnych zakupionych przez szkoły ze środków dotacji celowej należy dokonywać zgodnie z zasadami określonymi przez dyrektorów szkół w zasadach (polityce) rachunkowości oraz w sposób umożliwiający realizację obowiązku inwentaryzacji, wynikającego z art. 26 ustawy z dnia 29 stycznia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330).

Zasady wypożyczania i zwrotu podręcznika ustala dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły, na podstawie art. 22ak ust. 2 ustawy o systemie oświaty, jest obowiązany określić szczegółowe warunki wypożyczania podręczników oraz materiałów edukacyjnych a także warunki przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych z biblioteki szkolnej i poinformować o nich rodziców. Przepis art. 22ak ust. 3 cyt. ustawy umożliwia szkole żądanie od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika  „Nasz elementarz”  oraz zwrotu kosztu zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych sfinansowanych ze środków dotacji w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia ich do biblioteki. Należy przy tym podkreślić, że w takich przypadkach nie jest możliwe żądanie zwrotu nowego egzemplarza podręcznika.

Wnioski dla Twojej szkoły

Podręczniki oraz materiały edukacyjne zakupione dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów mają być gromadzone w bibliotekach szkolnych i wypożyczane, a nie sprzedawane uczniom. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. Podręczniki te powinny być traktowane jak podręczniki (książki), a nie broszury. Materiały ćwiczeniowe powinny być uczniom przekazywane na początku roku, bez obowiązku zwrotu po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Uczniowie nie muszą zwracać tych materiałów, których nie da się wykorzystać ponownie z powodu ich wypełniania czy wycinania przez dziecko, co powoduje, że nie może ich używać kolejna osoba. Podręcznik przeznaczony do trzyletniego użytku powinny być zwracane do biblioteki szkolnej z końcem roku szkolnego. Za nie zwrócenie podręcznika lub oddanie podręcznika zniszczonego rodzice będą musieli zapłacić 4,34 zł - to koszt każdej z czterech części podręcznika „Nasz elementarz".

Małgorzata Celuch

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel