MEN o organizacji zajęć z religii i etyki w roku szkolnym 2016/2017

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 21 września 2016 r.
Poleć znajomemu
MEN o organizacji zajęć z religii i etyki w roku szkolnym 2016/2017

Organizacja zajęć z religii i etyki wzbudza wiele wątpliwości, szczególnie dotyczących składania wniosków czy ustalania ocen z tych zajęć. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło najważniejsze zasady obowiązujące w tym roku szkolnym. Sprawdź, czy zajęcia z etyki i religii w Twojej placówce organizowane są zgodnie z przepisami!

Nowe zasady umieszczania ocen z religii i etyki na świadectwie

Od roku szkolnego 2015/2016 obowiązuje zasada, zgodnie z którą uczeń uczęszczający zarówno na zajęcia z religii, jak i z etyki otrzymuje ocenę z każdego z tych zajęć. A do średniej ocen uzyskanych w wyniki klasyfikacji rocznej wlicza się jedną ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, należy ją zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. Ta sama zasada obowiązuje przy ustalaniu średniej z końcowych ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki.

Od 1 września 2016 r. określono nowe zasady dotyczące umieszczania ocen z religii i etyki na świadectwach szkolnych: promocyjnym i ukończenia szkół. W miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:

  • poziomą kreską, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć (bez żadnych dodatkowych adnotacji),
  • ocenę z religii albo z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena,
  • ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i z etyki.
Pozostałe zasady dotyczące organizowania nauki religii i etyki, przedstawione w informacjach publikowanych na stronie MEN w poprzednich latach, nie uległy zmianie.
Religia i etyka – organizacja zajęć

W zajęciach z religii (określonego wyznania) i etyki uczeń uczestniczy na zasadzie dobrowolnego wyboru – są to zajęcia dodatkowe. Podstawą udziału ucznia w tych zajęciach jest życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia. Należy również poinformować szkołę, także w formie pisemnego oświadczenia, o ewentualnym wycofaniu wcześniej złożonego oświadczenia deklarującego udział ucznia w zajęciach z religii i/lub etyki.

Szkoła nie może domagać się od rodziców lub pełnoletniego ucznia oświadczenia o nieuczęszczaniu na lekcje religii lub etyki.

Oświadczenia w sprawie udziału ucznia w zajęciach z religii i/lub etyki, istotne dla organizacji pracy szkoły, są dokumentami zawierającymi dane osobowe. Zatem informacje w nich zawarte mogą być przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Dyrektor szkoły, umieszczając zajęcia z religii i etyki w planie zajęć szkolnych powinien uwzględnić różne uwarunkowania istotne dla planowania pracy szkoły (środowiskowe, lokalowe, kadrowe, komunikacyjne). Powinien on wybrać rozwiązanie, które wszystkim uczniom – zarówno biorącym udział w zajęciach, jak i w nich nieuczestniczącym – zapewni właściwą opiekę i bezpieczeństwo. Należy również umożliwić ewentualnym chętnym udział w zajęciach z obu omawianych przedmiotów.
Religia w przedszkolu

Decyzję dotyczącą wskazania konkretnego czasu, w którym będą się odbywać zajęcia z religii w publicznym przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w ramowym rozkładzie dnia każdego oddziału przedszkolnego. Plan te ustala się na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem m.in. zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

Kwalifikacje nauczycieli etyki

Stanowisko nauczyciela etyki może zajmować osoba, która ukończyła odpowiednio:

  • studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  • studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  • studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na innym kierunku (specjalności), a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

W szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia z etyki może prowadzić nauczyciel, który ukończył studia wyższe w zakresie filozofii lub etyki lub ukończył inne studia wyższe i studia podyplomowe w tym zakresie i posiada przygotowanie pedagogiczne. Możliwe jest również powierzenie prowadzenia zajęć z etyki nauczycielowi, który ukończył studia wyższe w innym zakresie niż filozofia/etyka. Stanie się to wówczas, jeśli ich program obejmował treści nauczanego w szkole przedmiotu etyka w zakresie wynikającym z podstawy programowej przedmiotu, określone dla danego etapu edukacyjnego.

W klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia z etyki może również prowadzić nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. W klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum – również nauczyciel, który w trakcie studiów wyższych zrealizował zajęcia z zakresu filozofii lub etyki.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel