Ewaluacja zewnętrzna - jak się do niej przygotować

Wanda Pakulniewicz

Wanda Pakulniewicz

Pracownik Kuratorium Oświaty
Data publikacji: 1 września 2015 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego nie wskazuje jak często w danej szkole powinna być przeprowadzana ewaluacja. Dyrektor dostaje jednak z 30-dniowym uprzedzeniem informację, o tym że jego placówkę odwiedzą wizytatorzy. Dlatego warto wiedzieć, jakie obszary będą poddane ocenie podczas ewaluacji oraz jak się do niej przygotować, aby placówka wypadła pozytywnie w raporcie wizytatorów.

Ewaluacja zewnętrzna może być całościowa lub problemowa.

Ewaluacja całościowa

Ewaluacja problemowa

Obejmuje wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2015 r. poz. 1214). Odnosi się do działań znanych, już wykonywanych lub będących w trakcie wykonywania. Jest przeprowadzana zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu - zatem jawnie. Ustalanie poziomu spełniania poszczególnych wymagań jest jawne. Szkoły są oceniane według jednolitych kryteriów.

Jak obok, z tą różnicą, że odnosi się do wybranych problemów z obszarów działalności szkoły lub placówki (obejmuje wybrane wymagania określone w rozporządzeniu).

Ewaluacja zewnętrzna obejmuje:
 • zbieranie i analizowanie informacji o obszarach poddanych ewaluacji zewnętrznej - czyli obowiązek odniesienia się do wymagań ma wyłącznie kurator (dyrektor może, ale nie musi), i może tego dokonać tylko w toku ewaluacji zewnętrznej,
 • opisanie działań szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań,
 • ustalenie, czy szkoła spełnia badane wymagania. Spełnienie wymagań może być na poziomie podstawowym lub wysokim  (art. 21a ust. 3 pkt 1 i 2 UoSO), przygotowanie raportu z ewaluacji zewnętrznej.
Na 30 dni przed planową ewaluacją zewnętrzną dyrektor zostaje o niej uprzedzony. Ewaluacji zewnętrznej dokonuje zespół wizytatorów, z imiennymi upoważnieniami, powołany przez kuratora. Wizytatorzy posługują się narzędziami znanymi dyrektorowi, a informacje mogą pozyskiwać przed rozpoczęciem ewaluacji.
Imienne upoważnienie - nie ma wzoru

Przepisy nie określają wzoru upoważnienia, ale wskazują jakie elementy powinno ono zawierać:

 • datę wydania i numer upoważnienia,
 • podstawę prawną przeprowadzenia ewaluacji,
 • imię i nazwisko osoby przeprowadzającej ewaluację,
 • nazwę i siedzibę szkoły lub placówki,
 • zakres ewaluacji,
 • terminy rozpoczęcia i zakończenia ewaluacji,
 • pieczęć i podpis organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Zespół ewaluacyjny ma określone zadania i musi postępować według konkretnych kroków:

Krok 1: Przed rozpoczęciem ewaluacji: przedstawia zakres i harmonogram ewaluacji radzie pedagogicznej.

Czynności tych nie wlicza się do czasu trwania ewaluacji zewnętrznej.

Krok 2 Przez maksymalnie 5 dni roboczych w ciągu kolejnych 2 tygodni przeprowadza w szkole/placówce czynności związane z ewaluacją.

Jeżeli ze względu na organizację pracy szkoły nie jest możliwe przeprowadzenie czynności ewaluacji zewnętrznej w tym terminie, to przeprowadza się je w terminie 5 dni w ciągu kolejnych 3 tygodni.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przerwać ewaluację zewnętrzną w przypadku powzięcia informacji o działaniach szkoły mających wpływ na wiarygodność wyników ewaluacji.

Krok 3: Przed sporządzeniem raportu: przedstawia wyniki i wnioski z ewaluacji na zebraniu rady pedagogicznej, w celu umożliwienia temu organowi odniesienia się do jej wyników.

Krok 4: W terminie 25 dni roboczych, licząc od dnia rozpoczęcia czynności ewaluacji: sporządza raport z ewaluacji, po zapoznaniu się z opiniami zgłoszonymi na zebraniu.

Przeprowadzenie czynności związanych z ewaluacją zewnętrzną nie może zakłócać pracy szkoły/placówki.
W raporcie z ewaluacji zewnętrznej wyniki i wnioski

Raport z ewaluacji zawiera:

 1. wyniki ewaluacji obejmujące:
  1. opis działań szkoły w zakresie badanych wymagań,
  2. ustalenie, czy szkoła lub placówka spełnia badane wymagania;
 2. wnioski z ewaluacji - dyrektor powinien je uwzględnić w ewaluacji wewnętrznej, nie będą zawierały zaleceń i poleceń, jeśli spełnienie wymagań będzie co najmniej na poziomie podstawowym.
Kurator przekazuje raport dyrektorowi szkoły oraz organowi prowadzącemu szkołę/placówkę w terminie 7 dni roboczych od dnia sporządzenia raportu.
Zastrzeżenie do raportu w formie pisemnej

Dyrektor może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, pisemne, umotywowane zastrzeżenia dotyczące raportu. Ma na to 7 dni od dnia otrzymania raportu. Kurator ma obowiązek zająć stanowisko w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych przez dyrektora zastrzeżeń, kurator dokonuje zmian w raporcie i przekazuje go dyrektorowi oraz organowi prowadzącemu.

Postępowanie w przypadku ustalenia, że szkoła (placówka) nie spełnia wymagań określonych w przepisach

W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej, że szkoła lub placówka nie spełnia wybranych wymagań spośród określonych w rozporządzeniu z 6 sierpnia 2015 r., organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi opracowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy, i wyznacza termin realizacji tego polecenia. Wobec szkół i placówki niepublicznych nie określono odrębnych konsekwencji.

Zagadnienie

Szkoła/placówka publiczna

Szkoła/placówka niepubliczna

Zadania kuratora

Poleca dyrektorowi opracowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty i wyznacza termin realizacji polecenia (§ 13 rozporządzenia o nadzorze z 27 sierpnia 2015 r.).

Wobec szkół i placówek niepublicznych nie określono odrębnych konsekwencji.

Konsekwencje

Jeżeli dyrektor nie opracuje i nie wdroży tego programu i harmonogramu lub nie usunie uchybień wskazanych w raporcie, może się liczyć z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie go z funkcji (art. 34 ust 2 i 3 ustawy o systemie oświaty). Wniosek jest wiążący dla organu prowadzącego.

Ponadto, w przypadku niespełniania przez szkołę lub placówkę na poziomie podstawowym wymagań określonych w rozporządzeniu MEN z 6 sierpnia 2015 r., dotyczących efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych, organ sprawujący nadzór pedagogiczny przeprowadza w szkole (placówce) ponowne badanie spełniania wymagań, nie później niż w terminie 3 lat od dnia przekazania dyrektorowi szkoły (placówki) wyników nadzoru pedagogicznego, w którym stwierdzono niespełnianie tych wymagań.

Dotyczy szkół i placówek niepublicznych.

Wykaz wymagań, w podziale na typy szkół i placówek, których niespełnienie wywołuje powyższe konsekwencje określa § 13 rozporządzenia z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270).
Wanda Pakulniewicz

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel