Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2007 r. nr 35, poz. 222)

Dz.U.07.35.222
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej1)
z dnia 9 lutego 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz.U. z dnia 27 lutego 2008 r.)

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm. 3)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w załączniku nr 1 do rozporządzenia § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Statut przedszkola określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, z uwzględnieniem przepisów § 12—15.";
2)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)

§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Statut szkoły określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, z uwzględnieniem przepisów § 12—15.",
b)

w § 16b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Statut   szkoły   określa   obowiązki   ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły,
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.";
3)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a)

§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Statut gimnazjum określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez gimnazjum, z uwzględnieniem przepisów § 14—17.",
b)

w § 18b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Statut gimnazjum określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie gimnazjum,
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników gimnazjum oraz pozostałych uczniów.";
4)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a)
w § 1 uchyla się ust. 4,
b)

§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Statut liceum określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez liceum, z uwzględnieniem przepisów § 14—16.",
c)

w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Statut liceum określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie liceum,
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników liceum oraz pozostałych uczniów.";
5)
w załączniku nr 5 do rozporządzenia:
a)
w § 1 uchyla się ust. 4,
b)

§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Statut liceum profilowanego określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez liceum profilowane, z uwzględnieniem przepisów § 14—16.",
c)

w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Statut liceum profilowanego określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie liceum profilowanego,
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników liceum profilowanego oraz pozostałych uczniów.";
6)
w załączniku nr 5a do rozporządzenia:
a)
w § 1 uchyla się ust. 4,
b)

§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Statut technikum określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez technikum, z uwzględnieniem przepisów § 15—17.",
c)

w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Statut technikum określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie technikum,
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników technikum oraz pozostałych uczniów.";
7)
w załączniku nr 5b do rozporządzenia:
a)
w § 1 uchyla się ust. 4,
b)

§ 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. Statut szkoły zasadniczej określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę zasadniczą, z uwzględnieniem przepisów I 16—18.",
c)

w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Statut szkoły zasadniczej określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły zasadniczej,
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły zasadniczej oraz pozostałych uczniów.";
8)
w załączniku nr 5c do rozporządzenia:
a)
w § 1 uchyla się ust. 4,
b)

§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Statut liceum uzupełniającego określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez liceum uzupełniające, z uwzględnieniem przepisów § 13—15.",
c)

w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Statut liceum uzupełniającego określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie liceum uzupełniającego,
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników liceum uzupełniającego oraz pozostałych uczniów.";
9)
w załączniku nr 5d do rozporządzenia:
a)
w § 1 uchyla się ust. 4,
b)

§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Statut technikum uzupełniającego określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez technikum uzupełniające, z uwzględnieniem przepisów § 15—17.",
c)

w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Statut technikum uzupełniającego określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie technikum uzupełniającego,
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników technikum uzupełniającego oraz pozostałych uczniów.";
10)
w załączniku nr 5e do rozporządzenia:
a)
w § 1 uchyla się ust. 4,
b)

§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Statut szkoły policealnej określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę policealną, z uwzględnieniem przepisów § 15—17.",
c)

w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Statut szkoły policealnej określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły policealnej,
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły policealnej oraz pozostałych uczniów.";
11)
w załączniku nr 5f do rozporządzenia:
a)
w § 1 uchyla się ust. 4,
b)

§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§11. Statut szkoły specjalnej określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę specjalną, z uwzględnieniem przepisów § 12—14.",
c)

w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Statut szkoły specjalnej określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły specjalnej,
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły specjalnej oraz pozostałych uczniów.";
12)
w załączniku nr 6 do rozporządzenia:
a)
w § 1 uchyla się ust. 4,
b)

§ 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18. Statut szkoły ponadpodstawowej określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę ponadpodstawową, z uwzględnieniem przepisów § 19—21.",
c)

w § 22b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Statut szkoły ponadpodstawowej określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły ponadpodstawowej,
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły ponadpodstawowej oraz pozostałych uczniów.".
§ 2.
Zespoły szkół publicznych, którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały nadane imiona, zachowują te imiona.
§ 3.
Publiczne przedszkola i szkoły dostosują statuty do wymogów wynikających z niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658.
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel