Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2007 r. nr 35, poz. 222)

Dz.U.07.35.222
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej1)
z dnia 9 lutego 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz.U. z dnia 27 lutego 2008 r.)

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm. 3)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w załączniku nr 1 do rozporządzenia § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Statut przedszkola określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, z uwzględnieniem przepisów § 12—15.";
2)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)

§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Statut szkoły określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, z uwzględnieniem przepisów § 12—15.",
b)

w § 16b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Statut   szkoły   określa   obowiązki   ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły,
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.";
3)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a)

§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Statut gimnazjum określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez gimnazjum, z uwzględnieniem przepisów § 14—17.",
b)

w § 18b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Statut gimnazjum określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie gimnazjum,
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników gimnazjum oraz pozostałych uczniów.";
4)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a)
w § 1 uchyla się ust. 4,
b)

§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Statut liceum określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez liceum, z uwzględnieniem przepisów § 14—16.",
c)

w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Statut liceum określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie liceum,
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników liceum oraz pozostałych uczniów.";
5)
w załączniku nr 5 do rozporządzenia:
a)
w § 1 uchyla się ust. 4,
b)

§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Statut liceum profilowanego określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez liceum profilowane, z uwzględnieniem przepisów § 14—16.",
c)

w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Statut liceum profilowanego określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie liceum profilowanego,
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników liceum profilowanego oraz pozostałych uczniów.";
6)
w załączniku nr 5a do rozporządzenia:
a)
w § 1 uchyla się ust. 4,
b)

§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Statut technikum określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez technikum, z uwzględnieniem przepisów § 15—17.",
c)

w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Statut technikum określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie technikum,
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników technikum oraz pozostałych uczniów.";
7)
w załączniku nr 5b do rozporządzenia:
a)
w § 1 uchyla się ust. 4,
b)

§ 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. Statut szkoły zasadniczej określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę zasadniczą, z uwzględnieniem przepisów I 16—18.",
c)

w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Statut szkoły zasadniczej określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły zasadniczej,
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły zasadniczej oraz pozostałych uczniów.";
8)
w załączniku nr 5c do rozporządzenia:
a)
w § 1 uchyla się ust. 4,
b)

§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Statut liceum uzupełniającego określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez liceum uzupełniające, z uwzględnieniem przepisów § 13—15.",
c)

w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Statut liceum uzupełniającego określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie liceum uzupełniającego,
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników liceum uzupełniającego oraz pozostałych uczniów.";
9)
w załączniku nr 5d do rozporządzenia:
a)
w § 1 uchyla się ust. 4,
b)

§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Statut technikum uzupełniającego określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez technikum uzupełniające, z uwzględnieniem przepisów § 15—17.",
c)

w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Statut technikum uzupełniającego określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie technikum uzupełniającego,
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników technikum uzupełniającego oraz pozostałych uczniów.";
10)
w załączniku nr 5e do rozporządzenia:
a)
w § 1 uchyla się ust. 4,
b)

§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Statut szkoły policealnej określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę policealną, z uwzględnieniem przepisów § 15—17.",
c)

w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Statut szkoły policealnej określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły policealnej,
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły policealnej oraz pozostałych uczniów.";
11)
w załączniku nr 5f do rozporządzenia:
a)
w § 1 uchyla się ust. 4,
b)

§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§11. Statut szkoły specjalnej określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę specjalną, z uwzględnieniem przepisów § 12—14.",
c)

w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Statut szkoły specjalnej określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły specjalnej,
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły specjalnej oraz pozostałych uczniów.";
12)
w załączniku nr 6 do rozporządzenia:
a)
w § 1 uchyla się ust. 4,
b)

§ 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18. Statut szkoły ponadpodstawowej określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę ponadpodstawową, z uwzględnieniem przepisów § 19—21.",
c)

w § 22b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Statut szkoły ponadpodstawowej określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły ponadpodstawowej,
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły ponadpodstawowej oraz pozostałych uczniów.".
§ 2.
Zespoły szkół publicznych, którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały nadane imiona, zachowują te imiona.
§ 3.
Publiczne przedszkola i szkoły dostosują statuty do wymogów wynikających z niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658.
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel