Dane i terminy przekazywania danych do SIO w nowych przepisach

Data publikacji: 21 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Dane i terminy przekazywania danych do SIO w nowych przepisach

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej uszczegóławia i porządkuje zakres danych zgłaszanych do SIO. Wyznacza również nowe terminy przekazywania danych m.in. związanych z wynagrodzeniami nauczycieli.

8 zmian zaproponowanych w projekcie rozporządzenia

1) Zmienia się terminy przekazywania danych dotyczących wynagrodzeń nauczycieli – dane będą przekazywane dwa razy w roku – do 10 października każdego roku kalendarzowego według stanu za okres styczeń-sierpień oraz do 10 stycznia każdego roku kalendarzowego według stanu za poprzedni rok kalendarzowy. Obecnie dane te są przekazywane w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym.

2) Zmienia się przepisy dotyczące gromadzenia danych o liczbie uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz liczbie uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie – dane będą gromadzone zbiorczo. Dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie przekazuje się do 7 czerwca każdego roku kalendarzowego według stanu za rok szkolny, w którym są przekazywane. A dane dotyczące organizacji i działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (m.in. pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana przez poradnię) oraz dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną organizowaną przez przedszkole, oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę przekazuje się do 10 października każdego roku kalendarzowego według stanu za poprzedni rok szkolny.

3) Zmienia się przepisy dotyczące gromadzenia danych o liczbie uczniów korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym – dane będą gromadzone zbiorczo. Dane te będą przekazywane 2 razy w roku, tj. do 10 października każdego roku kalendarzowego według stanu za okres styczeń-sierpień oraz do 10 stycznia każdego roku kalendarzowego według stanu za poprzedni rok kalendarzowy.

4) Doprecyzowanie zakresu danych dotyczących liczby dni nieobecności nauczyciela w pracy – rezygnuje się z określenia łącznej liczby dni nieobecności w pracy w danym miesiącu. Dane będą przekazywane w postaci określenia pierwszego i ostatniego dnia nieobecności.

5) Doprecyzowanie zakresu danych dotyczących korzystających z internatu – uszczegóławia się zakres gromadzonych danych dziedzinowych dotyczących liczby osób niebędących uczniami, korzystających z internatu, o liczbę osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

6) Rozszerzenie gromadzenia danych dotyczących rozwiązania stosunku pracy – w latach 2017-2020 dodaje się gromadzenie danych o rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 225 i 226 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

7) Rozszerzenie gromadzenia danych dotyczących wygaśnięcia stosunku pracy – katalog rozszerza się o inne przyczyny, na podstawie których może wygasnąć stosunek pracy nauczyciela.

8) Doprecyzowuje się katalog rodzajów zajęć organizowanych przez poradnię – obecnie są gromadzone dane o liczbie uczestniczących w zajęciach terapii psychologicznej, w tym psychoterapii. Proponuje się, by dane te były gromadzone oddzielnie, tj. o liczbie uczestniczących w zajęciach terapii psychologicznej oraz w zajęciach psychoterapii, zgodnie z postulatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (projekt z 9 czerwca 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel