Dane i terminy przekazywania danych do SIO w nowych przepisach

Data publikacji: 21 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Dane i terminy przekazywania danych do SIO w nowych przepisach

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej uszczegóławia i porządkuje zakres danych zgłaszanych do SIO. Wyznacza również nowe terminy przekazywania danych m.in. związanych z wynagrodzeniami nauczycieli.

8 zmian zaproponowanych w projekcie rozporządzenia

1) Zmienia się terminy przekazywania danych dotyczących wynagrodzeń nauczycieli – dane będą przekazywane dwa razy w roku – do 10 października każdego roku kalendarzowego według stanu za okres styczeń-sierpień oraz do 10 stycznia każdego roku kalendarzowego według stanu za poprzedni rok kalendarzowy. Obecnie dane te są przekazywane w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym.

2) Zmienia się przepisy dotyczące gromadzenia danych o liczbie uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz liczbie uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie – dane będą gromadzone zbiorczo. Dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie przekazuje się do 7 czerwca każdego roku kalendarzowego według stanu za rok szkolny, w którym są przekazywane. A dane dotyczące organizacji i działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (m.in. pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana przez poradnię) oraz dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną organizowaną przez przedszkole, oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę przekazuje się do 10 października każdego roku kalendarzowego według stanu za poprzedni rok szkolny.

3) Zmienia się przepisy dotyczące gromadzenia danych o liczbie uczniów korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym – dane będą gromadzone zbiorczo. Dane te będą przekazywane 2 razy w roku, tj. do 10 października każdego roku kalendarzowego według stanu za okres styczeń-sierpień oraz do 10 stycznia każdego roku kalendarzowego według stanu za poprzedni rok kalendarzowy.

4) Doprecyzowanie zakresu danych dotyczących liczby dni nieobecności nauczyciela w pracy – rezygnuje się z określenia łącznej liczby dni nieobecności w pracy w danym miesiącu. Dane będą przekazywane w postaci określenia pierwszego i ostatniego dnia nieobecności.

5) Doprecyzowanie zakresu danych dotyczących korzystających z internatu – uszczegóławia się zakres gromadzonych danych dziedzinowych dotyczących liczby osób niebędących uczniami, korzystających z internatu, o liczbę osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

6) Rozszerzenie gromadzenia danych dotyczących rozwiązania stosunku pracy – w latach 2017-2020 dodaje się gromadzenie danych o rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 225 i 226 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

7) Rozszerzenie gromadzenia danych dotyczących wygaśnięcia stosunku pracy – katalog rozszerza się o inne przyczyny, na podstawie których może wygasnąć stosunek pracy nauczyciela.

8) Doprecyzowuje się katalog rodzajów zajęć organizowanych przez poradnię – obecnie są gromadzone dane o liczbie uczestniczących w zajęciach terapii psychologicznej, w tym psychoterapii. Proponuje się, by dane te były gromadzone oddzielnie, tj. o liczbie uczestniczących w zajęciach terapii psychologicznej oraz w zajęciach psychoterapii, zgodnie z postulatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (projekt z 9 czerwca 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel