Nowa procedura akceptacji arkuszy organizacyjnych i wiele innych zmian – to znajdziesz w projekcie nowego rozporządzenia w sprawie organizacji szkół publicznych

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 30 stycznia 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowa procedura akceptacji arkuszy organizacyjnych i wiele innych zmian – to znajdziesz w projekcie nowego rozporządzenia w sprawie organizacji szkół publicznych

W nowym systemie oświaty nie będzie już obowiązywało rozporządzenie w sprawie ramowych statutów szkół publicznych. Zamiast niego przewiduje się nowe rozporządzenie regulujące szczegółową organizację publicznych szkół i publicznych przedszkoli o nieco innym zakresie przedmiotowym. Projekt takiego rozporządzenia trafił właśnie do konsultacji. Planowo ma wejść w życie 1 września 2017 r.

Sposób przyjmowania nazwy szkoły

Nowe rozporządzenie określa sposób ustalania nazwy szkoły. Określenie to odpowiada dotychczasowemu stanowi prawnemu. Nowością jest natomiast możliwość wprowadzenia do nazwy szkoły języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub regionalnego – wyłącznie w szkołach, w których prowadzone jest nauczanie w takim języku bądź równocześnie w języku polskim i jednym w ww. języków.

Doprecyzowano również tryb nadawania szkole imienia. Zgodnie z projektem wniosek w sprawie nadania imienia powinien uzasadniać wybór imienia, w tym kandydata na patrona szkoły lub przedszkola, a także określać plan działań szkoły lub przedszkola związanych z nadaniem imienia i przewidywany termin uroczystości. Organ prowadzący ma zajmować stanowisko w sprawie wniosku w terminie 30 dni od jego otrzymania. W takim samym trybie możliwe będzie zmiana imienia szkoły lub jego uchylenie, co dotychczas wzbudzało liczne kontrowersje.

Zaproponowano również rozwiązanie przejściowe, które umożliwia szkołom posiadającym już imię jego zachowanie w procedurze umożliwiające przekształcania lub włączania szkół różnych typów, jak również przekształcania zespołów szkół w samodzielne szkoły przeprowadzanego w związku ze zmianą struktury szkolnictwa rozpoczynającej się od roku szkolnego 2017/2018.

Możliwa będzie swoista decentralizacja przedszkola

W projekcie przewidziano nowe rozwiązania dla oddziałów przedszkolnych działających w ramach struktury organizacyjnej szkół. Otóż możliwa będzie lokalizacja oddziałów przedszkolnych poza siedzibą przedszkola, w różnych lokalach położonych na terenie danej miejscowości. Muszą być jednak spełnione następujące warunki:

 • organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami,
 • oddziały będą zlokalizowane w tej samej miejscowości,
 • lokale, w których znajdują się te oddziały, muszą spełniać takie same warunki i wymagania jakie przepisy prawa przewidują dla przedszkola,
 • decentralizacji może podlegać nie więcej niż 6 oddziałów.

Nowe limity liczebności oddziałów dotyczące uczniów niepełnosprawnych

Projekt rozporządzenia zachowuje dotychczasowe regulacje w zakresie liczebności dzieci i uczniów w oddziale przedszkolnym i klasach I-III szkoły podstawowej. Ustalono natomiast, że liczba uczniów w oddziale w szkole i przedszkolu integracyjnym oraz w oddziale integracyjnym w szkole i przedszkolu ogólnodostępnym nie może przekraczać 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci (uczniów) niepełnosprawnych. Przewidziano także nowe regulacje wskazujące maksymalną liczbę uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności (nie więcej niż 5 uczniów), którzy mogą być w zorganizowanych dla nich łącznych oddziałach szkoły specjalnej i przedszkola specjalnego oraz łącznych oddziałach specjalnych w szkole ogólnodostępnej i przedszkolu ogólnodostępnym.

Zasady organizacji zajęć edukacyjnych

Zgodnie z nowym projektem, co do zasady obowiązkowe zajęcia edukacyjne powinny być organizowane w oddziałach. Jednakże na specjalnych zasadach mogą one odbywać się mogą w grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie międzyszkolnej.

Doprecyzowano również zasady organizacji nauczania w klasach łączonych w szkole podstawowych. W klasie I stworzono możliwość łączenia zajęć z inną klasą jedynie w przypadku realizacji edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, a w klasie VIII jedynie w przypadku muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego. W klasach II–VII będzie można prowadzić (w klasach łączonych) nie więcej niż połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z tym, że zajęcia z muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego można w całości prowadzić w klasach łączonych.

Projektodawca wskazuje również czas trwania zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych – 60 minut (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując jednak ustalony dla ucznia łączny czas ich trwania w okresie tygodniowym).

Nowości dla internatu

Po raz pierwszy planuje się ustalenie minimalnego standardu warunków pobytu uczniów w internatach organizowanych przez szkoły publicznych. Otóż liczba uczniów w grupie wychowawczej internatu nie może przekraczać 30 uczniów w szkole podstawowej i 35 w szkole ponadpodstawowej. Zaś w grupie wychowawczej obejmującej wyłącznie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym liczba uczniów ma odpowiadać liczbie uczniów oddziału szkoły specjalnej lub

oddziału specjalnego w szkole ogólnodostępnej. Natomiast liczba uczniów w grupie wychowawczej, w której są uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym będzie wynosić nie więcej niż 25, przy czym w grupie tej może być nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

W ramach funkcjonowania internatu planuje się również rozgraniczenie tygodniowego wymiaru zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w szkole podstawowej (co najmniej 70 godzin) i ponadpodstawowej (co najmniej 49 godzin), a także wprowadzenie możliwości działania w internacie zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji uczniów. Stworzona zostanie również dodatkowe możliwość zatrudnienia - za zgodą organu prowadzącego szkołę - wychowawcy - opiekuna nocnego, który ma zapewnić opiekę uczniom w internacie w porze nocnej.

Nowa procedura tworzenia arkusza organizacyjnego

Rozporządzenie określa szczegółowo treść arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli. Nowością będzie uwzględnienie w treści arkusza zapisów odnoszących się bezpośrednio do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.

Najistotniejsze zmiany dotyczą jednak procedury tworzenia arkuszy organizacyjnych. Termin opracowania arkusza organizacji szkoły przez dyrektora ustalono na dzień 10 kwietnia. Przedtem dyrektor będzie musiał przedstawić arkusz organizacyjny do zaopiniowania radzie pedagogicznej i zakładowym organizacjom związkowym, które powinny wydać opinię w ciągu 10 dni, lecz nie później niż do 8 kwietnia. Następnie organ prowadzący będzie przekazywał arkusz organizacji do organu nadzoru pedagogicznego, który wyrazi swoją opinię w ciągu 10 dni, aczkolwiek nie później niż 2 maja. Zatwierdzenie arkusza przez organ nadzoru pedagogicznego będzie następowało najpóźniej 25 maja. Taka sama procedura będzie stosowana w przypadku wprowadzenia do dnia 30 września danego roku zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji sporządzonego przez dyrektora szkoły lub przedszkola, z tym że opinie wymienione powyżej będą wydawane w terminie 7 dni od dnia otrzymania arkusza. Taki sam termin do zatwierdzenia zmian będzie obowiązywał dla organu prowadzącego.

W rozporządzeniu przewidziano odrębne terminy dla tworzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018. Przekazanie arkusza organizacyjnego do organu prowadzącego nastąpi w terminie do 21 kwietnia 2017 r. Organizacja związkowa swoją opinię wyrazi do 19 kwietnia 2017 r., a organu nadzoru pedagogicznego – do 8 maja 2017 r. Zaś organ prowadzący zatwierdzi arkusz najpóźniej 29 maja 2017 r. Na marginesie, warto dostrzec pewną niekonsekwencję ustawodawcy, bowiem jako datę wejścia w życie rozporządzenia przewiduje się 1 września 2017 r., a jednocześnie w nakłada się na dyrektora i organ prowadzący obowiązki, które powinny być zrealizowane przed tą datą.

Natomiast w przypadku:

 • gimnazjum,
 • klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia,
 • dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym,
 • klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnich liceach ogólnokształcących,
 • dotychczasowym czteroletnim technikum,
 • klasach dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach
 • dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej,
 • klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

mają być stosowane dotychczasowe przepisy rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Tu jednak rodzą się kolejne wątpliwości. Czy zatem do klas prowadzonych według dotychczasowej struktury szkolnictwa ma być prowadzony odrębny arkusz organizacyjny, zatwierdzany według dotychczasowej procedury, w odrębnych terminach? Wątpliwość ta powinna zostać rozwiana w toku prac nad projektem.

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (projekt z 23 stycznia 2017 r.).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel