Nowy zakres danych gromadzonych w bazach oświatowych

Data publikacji: 20 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowy zakres danych gromadzonych w bazach oświatowych

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych w większości powiela rozwiązania dotychczasowego rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2012 r. Zawiera także nowe regulacje o charakterze doprecyzowującym i porządkującym. Przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące przekazywania danych do SIO.

11 zmian w nowelizacji rozporządzenia

1)  Uchyla się przepisy dotycząc gromadzenia danych o bazie materialnej szkół i placówek oświatowych, tj. o powierzchni, pomieszczeniach i wyposażeniu, tych danych nie przekazuje się do tzw. starego SIO w latach 2013-2017, dane te gromadzone są w nowym SIO.

2)  Uchyla się przepisy dotyczące zbierania danych o liceach profilowanych oraz kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych.

3)  Doprecyzowuje się kategorie rodzajów niepełnosprawności.

4)  Rozszerza się zakres gromadzonych danych o uczniach (którzy są pracownikami młodocianymi) według miejsca odbywania dokształcania teoretycznego.

5)  Doprecyzowuje się kategorie rodzajów zajęć, w których uczestniczą uczniowie, w tym kategorie rodzajów zajęć specjalistycznych.

6)  Doprecyzowuje się katalog rodzajów zajęć organizowanych przez poradnię.

7)  Uchyla się przepisy dotyczące gromadzenia danych o liczbie uczniów, którzy uzyskali kartę motorowerową.

8)  Doprecyzowuje się kategorie rodzajów umów (forma zatrudnienia) nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych.

9)  Doprecyzowuje się kategorie kwalifikacji nauczyciela w związku z reformą ustroju szkolnego.

10)  Zmienia się okres prowadzenia baz danych oświatowych w związku z przedłużeniem funkcjonowania tzw. starego SIO ustawą z 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

11)  Dodaje się gromadzenie danych o rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 225 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (projekt z 9 czerwca 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel