Program pomocy uczniom poszkodowanym wskutek żywiołu – projekt rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 4 lipca 2016 r.
Poleć znajomemu
Program pomocy uczniom poszkodowanym wskutek żywiołu – projekt rozporządzenia

Rada Ministrów przygotowała projekt programu, który umożliwia wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych, organizację wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych lub zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci i uczniów pochodzących z rodzin, które poniosły straty wskutek wystąpienia żywiołu. Sprawdzamy, jakie warunki udzielania pomocy określa projekt!

3 rodzaje pomocy dla uczniów

Projekt rozporządzenia określa warunki, formy i zakres pomocy oraz tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy w związku ze stratami poniesionymi w wyniku żywiołu, które wystąpiły lub wystąpią na terenie kraju w 2016 r. Przewidywane są 3 formy pomocy:

1)      zasiłek losowy na cele edukacyjne – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 500 zł albo 1.000 zł, które ma umożliwić zakup niezbędnego wyposażenia szkolnego,

2)      organizacja wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych – środki przeznaczone na sfinansowanie wyjazdu jednego ucznia określono na poziomie do 1300 zł, pomocą będą objęci uczniowie, którym należy udzielić wsparcia psychologiczno-pedagogicznego połączonego z możliwością wyjazdu poza obszar objęty skutkami żywiołu,

3)      organizacja zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych – wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie zajęć jednego dziecka lub ucznia określono na poziomie do 1500 zł.

Zasiłek losowy

Pomoc w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne udzielana ma być dzieciom realizującym w roku szkolnym 2016/2017 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom uczęszczającym do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Wysokość zasiłku losowego dla jednego dziecka lub ucznia wyniesie:

  • 500 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości do 3.000 zł,
  • 1.000 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości powyżej 3.000 zł.
Zasiłek losowy ma być przyznawany i wypłacany do 31 grudnia 2016 r.

Wyjazd terapeutyczno-edukacyjny

Pomoc w formie nieodpłatnego wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego udzielana ma być uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. W czasie wyjazdu uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne odpowiednie do potrzeb.

Wyjazd będzie organizowany w czasie ferii letnich, a w przypadku uzasadnionej potrzeby udzielenia uczniowi pomocy niezwłocznie po wystąpieniu żywiołu – w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych, i będzie trwał 14 dni. Wyjazdy będą organizowane do 31 grudnia 2016 r.

Pomoc w formie wyjazdu będzie udzielana na wniosek rodziców ucznia składany do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, niezwłocznie po wystąpieniu żywiołu – nie później niż do 23 września 2016 r.

Zajęcia opiekuńcze i terapeutyczno-edukacyjne

Pomoc w formie nieodpłatnych zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych udzielana będzie:

  • dzieciom realizującym w roku szkolnym 2016/2017 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
  • uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas I–III szkoły podstawowej,
  • uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3.000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2016 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.
Zajęcia będą organizowane na obszarze gminy możliwie najbliżej miejsca zamieszkania dzieci lub uczniów – do 31 grudnia 2016 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r. (projekt z 30 czerwca 2016 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel