Program pomocy uczniom poszkodowanym wskutek żywiołu – projekt rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 4 lipca 2016 r.
Poleć znajomemu
Program pomocy uczniom poszkodowanym wskutek żywiołu – projekt rozporządzenia

Rada Ministrów przygotowała projekt programu, który umożliwia wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych, organizację wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych lub zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci i uczniów pochodzących z rodzin, które poniosły straty wskutek wystąpienia żywiołu. Sprawdzamy, jakie warunki udzielania pomocy określa projekt!

3 rodzaje pomocy dla uczniów

Projekt rozporządzenia określa warunki, formy i zakres pomocy oraz tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy w związku ze stratami poniesionymi w wyniku żywiołu, które wystąpiły lub wystąpią na terenie kraju w 2016 r. Przewidywane są 3 formy pomocy:

1)      zasiłek losowy na cele edukacyjne – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 500 zł albo 1.000 zł, które ma umożliwić zakup niezbędnego wyposażenia szkolnego,

2)      organizacja wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych – środki przeznaczone na sfinansowanie wyjazdu jednego ucznia określono na poziomie do 1300 zł, pomocą będą objęci uczniowie, którym należy udzielić wsparcia psychologiczno-pedagogicznego połączonego z możliwością wyjazdu poza obszar objęty skutkami żywiołu,

3)      organizacja zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych – wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie zajęć jednego dziecka lub ucznia określono na poziomie do 1500 zł.

Zasiłek losowy

Pomoc w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne udzielana ma być dzieciom realizującym w roku szkolnym 2016/2017 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom uczęszczającym do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Wysokość zasiłku losowego dla jednego dziecka lub ucznia wyniesie:

  • 500 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości do 3.000 zł,
  • 1.000 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości powyżej 3.000 zł.
Zasiłek losowy ma być przyznawany i wypłacany do 31 grudnia 2016 r.
Wyjazd terapeutyczno-edukacyjny

Pomoc w formie nieodpłatnego wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego udzielana ma być uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. W czasie wyjazdu uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne odpowiednie do potrzeb.

Wyjazd będzie organizowany w czasie ferii letnich, a w przypadku uzasadnionej potrzeby udzielenia uczniowi pomocy niezwłocznie po wystąpieniu żywiołu – w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych, i będzie trwał 14 dni. Wyjazdy będą organizowane do 31 grudnia 2016 r.

Pomoc w formie wyjazdu będzie udzielana na wniosek rodziców ucznia składany do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, niezwłocznie po wystąpieniu żywiołu – nie później niż do 23 września 2016 r.
Zajęcia opiekuńcze i terapeutyczno-edukacyjne

Pomoc w formie nieodpłatnych zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych udzielana będzie:

  • dzieciom realizującym w roku szkolnym 2016/2017 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
  • uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas I–III szkoły podstawowej,
  • uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3.000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2016 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.
Zajęcia będą organizowane na obszarze gminy możliwie najbliżej miejsca zamieszkania dzieci lub uczniów – do 31 grudnia 2016 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r. (projekt z 30 czerwca 2016 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel