Wrócą dwuletnie licea i trzyletnie technika uzupełniające

Agnieszka Rumik-Smolarz

Agnieszka Rumik-Smolarz

Data publikacji: 21 stycznia 2013 r.
Poleć znajomemu

Poszerzenie możliwości zakładania szkół przygotowujących do pracy w zawodach rolniczych oraz przywrócenie funkcjonowania dwuletnich liceów oraz trzyletnich techników uzupełniających zakłada projekt nowelizacja ustawy o systemie oświaty.

Poszerzenie możliwości zakładania szkół przygotowujących do pracy w zawodach rolniczych oraz przywrócenie funkcjonowania dwuletnich liceów oraz trzyletnich techników uzupełniających zakłada projekt nowelizacja ustawy o systemie oświaty.

Likwidacja niektórych typów szkół zubaża ofertę edukacji

Począwszy od września 2012 r. zostały zlikwidowane lub przekształcone w liceum ogólnokształcące dla dorosłych takie szkoły jak:

  • liceum profilowane,
  • zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych,
  • technikum dla dorosłych,
  • dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące
  • trzyletnie technikum uzupełniające.
Ich likwidacja, zdaniem wnioskodawców projektu nowelizacji, mocno zubaża ofertę edukacji, również dla potrzeb rolnictwa i rozwoju wsi. Zamyka drogę rozwoju dla tych, którzy wybrali niejednokrotnie z konieczności życiowych tego rodzaju rozwiązanie, a więc dwustopniowe zdobywanie wykształcenia średniego, dającego możliwości ewentualnego dalszego kształcenia się w szkołach wyższych. Nauka w tego rodzaju technikum jest formą podnoszenia kwalifikacji i bardzo często życiową koniecznością, wynikającą z wymagań pracodawców, według których ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej przez pracownika jest niewystarczające, ze względu chociażby na coraz bardziej wymagające technologie.
Powrót dwuletnich liceów i trzyletnich techników uzupełniających

Projekt zakłada poszerzenie możliwości zakładania przez ministra właściwego do spraw rolnictwa szkół przygotowujących do pracy w zawodach rolniczych oraz przywraca funkcjonowanie dwuletnich liceów oraz trzyletnich techników uzupełniających dla absolwentów:

  1. trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz
  2. dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów wymienionych w lit. a, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
  3. trzyletniego technikum uzupełniającego dla absolwentów szkół wymienionych w lit a, których ukończenia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
Przywrócenie obu rodzajów szkół prowadzi do poprawy drożności systemu edukacji.
Zakładanie szkół przez ministra rolnictwa także w innych zawodach niż obecnie

Projekt zakłada także wprowadzenie do ustawy o systemie oświaty zapisu umożliwiającego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakładanie szkół kształcących w innych zawodach niż określonych aktualnie w ustawie jako szkoły rolnicze, lecz kształcących na potrzeby wsi. Aktualny sprzęt rolniczy - ciągniki i maszyny rolnicze - zawierają wyposażenie elektroniczne na złożonym poziomie i osoby bez specjalistycznych kwalifikacji nie są w stanie takich urządzeń obsługiwać. Należy stwierdzić, że szkoły rolnicze są bardzo dobrze przygotowane do kształcenia w tym zakresie, zarówno pod względem kadrowym jak i technicznym. Szczególnie celowym byłoby wprowadzenie do klasyfikacji zawodów zawodu "Technik elektroniki i informatyki rolniczej" i do jego prowadzenia upoważnić Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmiany mają przywrócić rangę szkolnictwu zawodowemu

Rozwiązanie to ma charakter cząstkowy w odniesieniu do postulatu przywrócenia właściwej rangi szkolnictwu zawodowemu i technicznemu. Wnioskodawcy projektu planują zgłosić projekt ustawy o organizacji oświaty, którego celem będzie całościowe zrealizowanie tego postulatu. Projekt zwiększa dostępność mieszkańców obszarów wiejskich, głównie młodzieży do edukacji, poprawia przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu rolnika. Tym samym wywołuje pozytywne skutki społeczne i gospodarcze.

Źródło:

  • Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty (data wpływu do Sejmu - 17 stycznia 2013 r.).
Agnieszka Rumik

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel