Wychowanie fizyczne na nowych zasadach – projekt rozporządzenia

Data publikacji: 26 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Wychowanie fizyczne na nowych zasadach – projekt rozporządzenia

Projektowane przepisy dotyczące organizacji zajęć wychowania fizycznego określają formy realizacji tych zajęć z uwzględnieniem zmiany struktury szkół systemu oświaty. Nowością będą m.in. zajęcia do wyboru, które mogą być prowadzone przez innych nauczycieli. Przedstawiamy wytyczne z nowego projektu rozporządzenia!

Co wprowadzą nowe przepisy

Projekt rozporządzenia zachowuje większość obowiązujących dotychczasowych rozwiązań. Wprowadza jednak 6 ważnych zmian:

1) podział obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego na zajęcia realizowane w formie klasowo-lekcyjnej i zajęcia do wyboru przez uczniów – zajęcia do wyboru mogą być realizowane w postaci zajęć sportowych, sprawnościowo-zdrowotnych, tanecznych lub aktywnej turystyki, w wymiarze maksymalnie 2 lekcji tygodniowo w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,

2) określenie typów zajęć do wyboru przez uczniów – zajęcia sportowe, sprawnościowo- zdrowotne, taneczne, aktywna turystyka,

3) określenie możliwości prowadzenia zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez nauczyciela uczącego w systemie klasowo-lekcyjnym lub innego nauczyciela wychowania fizycznego,

4) określenie możliwości tworzenia na zajęcia do wyboru przez uczniów grup oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych lub międzyszkolnych (w przypadku zespołów szkół) – w przypadku zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki w jednej grupie mogą znajdować się uczniowie w różnym wieku, możliwość tworzenia grup różnego rodzaju może mieć wpływ na bogactwo wyboru zajęć wychowania fizycznego,

5) możliwość  łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin zajęć do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia – stworzenie takiej możliwości jest korzystne przy niezbyt intensywnej formie ruchu, np. organizowanych wycieczkach pieszych lub rowerowych, przygotowanie i przedstawienie  propozycji tych zajęć jest zadaniem dyrektora szkoły, który przy ustalaniu propozycji powinien uwzględnić potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w  danym sporcie lub aktywności fizycznej, uwarunkowania lokalne, miejsce zamieszkania uczniów, tradycje sportowe środowiska lub szkoły oraz możliwości kadrowe; zajęcia proponowane przez dyrektora szkoły podlegają uzgodnieniu z  organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę szkoły lub radę rodziców, a wyboru tych zajęć, spośród zaproponowanych, dokonują uczniowie (w przypadku uczniów niepełnoletnich za zgodą rodziców),

6) określono osobę odpowiedzialną za śródroczne i roczne ocenianie uczniów z  wychowania fizycznego (w przypadku gdy inny nauczyciel prowadzi zajęcia klasowo- lekcyjne a inny zajęcia do wyboru) i jest nią nauczyciel prowadzący zajęcia klasowo-lekcyjne, ocena ta dokonywana jest z uwzględnieniem opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia do wyboru.

Dotychczas obowiązujące rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego zgodnie z art. 363 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zachowuje moc do czasu zakończenia kształcenia w szkołach funkcjonujących na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.

Źródło:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (projekt z 13 kwietnia 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel