Wychowanie fizyczne na nowych zasadach – projekt rozporządzenia

Data publikacji: 26 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Wychowanie fizyczne na nowych zasadach – projekt rozporządzenia

Projektowane przepisy dotyczące organizacji zajęć wychowania fizycznego określają formy realizacji tych zajęć z uwzględnieniem zmiany struktury szkół systemu oświaty. Nowością będą m.in. zajęcia do wyboru, które mogą być prowadzone przez innych nauczycieli. Przedstawiamy wytyczne z nowego projektu rozporządzenia!

Co wprowadzą nowe przepisy

Projekt rozporządzenia zachowuje większość obowiązujących dotychczasowych rozwiązań. Wprowadza jednak 6 ważnych zmian:

1) podział obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego na zajęcia realizowane w formie klasowo-lekcyjnej i zajęcia do wyboru przez uczniów – zajęcia do wyboru mogą być realizowane w postaci zajęć sportowych, sprawnościowo-zdrowotnych, tanecznych lub aktywnej turystyki, w wymiarze maksymalnie 2 lekcji tygodniowo w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,

2) określenie typów zajęć do wyboru przez uczniów – zajęcia sportowe, sprawnościowo- zdrowotne, taneczne, aktywna turystyka,

3) określenie możliwości prowadzenia zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez nauczyciela uczącego w systemie klasowo-lekcyjnym lub innego nauczyciela wychowania fizycznego,

4) określenie możliwości tworzenia na zajęcia do wyboru przez uczniów grup oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych lub międzyszkolnych (w przypadku zespołów szkół) – w przypadku zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki w jednej grupie mogą znajdować się uczniowie w różnym wieku, możliwość tworzenia grup różnego rodzaju może mieć wpływ na bogactwo wyboru zajęć wychowania fizycznego,

5) możliwość  łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin zajęć do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia – stworzenie takiej możliwości jest korzystne przy niezbyt intensywnej formie ruchu, np. organizowanych wycieczkach pieszych lub rowerowych, przygotowanie i przedstawienie  propozycji tych zajęć jest zadaniem dyrektora szkoły, który przy ustalaniu propozycji powinien uwzględnić potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w  danym sporcie lub aktywności fizycznej, uwarunkowania lokalne, miejsce zamieszkania uczniów, tradycje sportowe środowiska lub szkoły oraz możliwości kadrowe; zajęcia proponowane przez dyrektora szkoły podlegają uzgodnieniu z  organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę szkoły lub radę rodziców, a wyboru tych zajęć, spośród zaproponowanych, dokonują uczniowie (w przypadku uczniów niepełnoletnich za zgodą rodziców),

6) określono osobę odpowiedzialną za śródroczne i roczne ocenianie uczniów z  wychowania fizycznego (w przypadku gdy inny nauczyciel prowadzi zajęcia klasowo- lekcyjne a inny zajęcia do wyboru) i jest nią nauczyciel prowadzący zajęcia klasowo-lekcyjne, ocena ta dokonywana jest z uwzględnieniem opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia do wyboru.

Dotychczas obowiązujące rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego zgodnie z art. 363 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zachowuje moc do czasu zakończenia kształcenia w szkołach funkcjonujących na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.

Źródło:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (projekt z 13 kwietnia 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel