Stare czy nowe SIO? Przypominamy o składaniu danych

Data publikacji: 12 marca 2018 r.
Poleć znajomemu
Stare czy nowe SIO? Przypominamy o składaniu danych

Jeszcze w roku 2018 trzeba przekazywać dane w dwóch wersjach systemu informacji oświatowej. Przypominamy również terminy przekazywania baz danych oświatowych w SIO według stanu na 31 marca 2018 r.

2 wersje danych do SIO…

… wynikają z zapisów art. 105 ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2159 ze zm.), który stanowi, że w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do 1 marca 2019 r. funkcjonuje również system informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej.

Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej dostępny na: https://cie.men.gov.pl/komunikat-w-sprawie-sprawozdawczosci-w-systemie-informacji-oswiatowej/ zawiera informację, że obowiązek sprawozdawczości według stanu na 31 marca 2018 r. wykonać należy przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. W 2018 r. SIO funkcjonuje dwutorowo – w wersji tzw. starego SIO oraz w wersji zmodernizowanej, tzw. nowego SIO.

Program do wprowadzania danych w „starym SIO” wraz z „Instrukcją wprowadzania danych” został opublikowany na stronie www.cie.men.gov.pl   

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w SIO według stanu na 31 marca 2018 r.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych

Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych

Termin przekazania baz danych oświatowych

szkoły i placówki oświatowe,  jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli

jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność

5 kwietnia 2018 r.

minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność

Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

jednostki samorządu terytorialnego

właściwy terytorialnie kurator oświaty

19 kwietnia 2018 r.

ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

kuratorzy oświaty

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

30 kwietnia 2018 r.

W przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują różne JST (np. szkoła podstawowa – gmina a liceum – powiat), baza powinna być przesłana do tej JST, który jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia. Należy jednocześnie poinformować tą drugą JST, że baza danych oświatowych szkoły podstawowej została przekazana do scalenia do powiatu w bazie danych zespołu szkół. Analogicznie należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez dwie różne JST.

Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel