Rozporządzenie Ministra Sportu z 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. z 2006 r. nr 16, poz. 123)


Warning: mysql_pconnect() [function.mysql-pconnect]: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (61) in /var/home/wipcms/cms.wip.vm.pl/include/class.mysql.php on line 69

Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /var/home/wipcms/cms.wip.vm.pl/include/class.mysql.php on line 70

Warning: mysql_errno(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /var/home/wipcms/cms.wip.vm.pl/include/class.mysql.php on line 71

Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /var/home/wipcms/cms.wip.vm.pl/include/class.mysql.php on line 71
:
rozporządzenie
Ministra Sportu1)
z dnia 16 stycznia 2008 r.
w sprawie ewidencji klubów sportowych
(Dz.U. z dnia 31 stycznia 2008 r.)

Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych dziatających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, zwanych dalej "klubami sportowymi".
2.
Ewidencję prowadzą starostowie właściwi ze względu na siedzibę klubów, zwani dalej "organami ewidencyjnymi".
§ 2.
Organ ewidencyjny prowadzi ewidencję w księdze ewidencyjnej dla uczniowskich klubów sportowych i w księdze ewidencyjnej dla klubów sportowych dziatających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, i w systemie informatycznym, na podstawie danych zgłoszonych we wniosku o wpis do ewidencji.
§ 3.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się chronologicznie.
2.
Wpisy w ewidencji prowadzonej w księdze ewidencyjnej są dokonywane czytelnie, pismem ręcznym lub maszynowym.
3.
Strony księgi ewidencyjnej numeruje się kolejno.
4.
W ewidencji prowadzonej w systemie informatycznym zapis elektroniczny jest dokonywany w sposób umożliwiający niezwłoczny odczyt oraz wydruk całości lub części zapisanych danych.
§ 4.
1.
Wpisy w ewidencji powinny być dokonywane w sposób trwały.
2.
Skreślenia i poprawki należy dokonywać w sposób trwały, w kolorze czerwonym, pozwalający na odczytanie poprzedniego wpisu.
3.
Dokonanie skreślenia i poprawek powinno być opatrzone datą i podpisem prowadzącego ewidencję.
4.
W przypadku prowadzenia ewidencji w systemie informatycznym osoba prowadząca ewidencję dokonuje stosownych zapisów elektronicznych. Zmiany, skreślenia i poprawki powinny zapewniać czytelność tekstu sprzed i po zmianie, zawierać datę oraz imię i nazwisko osoby dokonującej danej czynności.
§ 5.
W ewidencji zamieszcza się:
1)
datę wpisu;
2)
numer ewidencyjny:
3)
imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego;
4)
nazwę, siedzibę oraz adres klubu sportowego;
5)
imiona,  nazwiska  i  funkcje  osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej;
6)
informacje o statucie: datę jego uchwalenia, datę zmiany statutu;
7)
dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;
8)
cel działania;
9)
teren działania;
10)
datę wykreślenia klubu sportowego z ewidencji;
11)
inne uwagi.
§ 6.
1.
Dokumenty będące podstawą wpisów lub odmowy wpisania do ewidencji stanowią akta ewidencyjne.
2.
Akta ewidencyjne opatruje się numerem zgodnym z numerem ewidencyjnym i przechowuje się w miejscu specjalnie do tego wydzielonym, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
§ 7.
Komitet założycielski klubu sportowego składa do organu ewidencyjnego wniosek o wpis do ewidencji wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokołem wyboru komitetu założycielskiego, a także informacją o adresie tymczasowej siedziby klubu sportowego.
§ 8.
1.
Klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w § 5 pkt 4—9, składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian w ewidencji.
2.
Organ ewidencyjny na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, w trybie określonym dla wpisu do ewidencji, dokonuje niezwłocznie zmian danych w ewidencji.
§ 9.
Przepisy dotyczące dokonania wpisu lub zmian w ewidencji stosuje się odpowiednio do wykreślenia wpisu.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1) Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej — kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. Nr 220, poz. 1895).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel