Rozporządzenie Ministra Sportu z 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. z 2006 r. nr 16, poz. 123)

Dz.U.06.16.123
rozporządzenie
Ministra Sportu1)
z dnia 16 stycznia 2008 r.
w sprawie ewidencji klubów sportowych
(Dz.U. z dnia 31 stycznia 2008 r.)

Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych dziatających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, zwanych dalej "klubami sportowymi".
2.
Ewidencję prowadzą starostowie właściwi ze względu na siedzibę klubów, zwani dalej "organami ewidencyjnymi".
§ 2.
Organ ewidencyjny prowadzi ewidencję w księdze ewidencyjnej dla uczniowskich klubów sportowych i w księdze ewidencyjnej dla klubów sportowych dziatających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, i w systemie informatycznym, na podstawie danych zgłoszonych we wniosku o wpis do ewidencji.
§ 3.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się chronologicznie.
2.
Wpisy w ewidencji prowadzonej w księdze ewidencyjnej są dokonywane czytelnie, pismem ręcznym lub maszynowym.
3.
Strony księgi ewidencyjnej numeruje się kolejno.
4.
W ewidencji prowadzonej w systemie informatycznym zapis elektroniczny jest dokonywany w sposób umożliwiający niezwłoczny odczyt oraz wydruk całości lub części zapisanych danych.
§ 4.
1.
Wpisy w ewidencji powinny być dokonywane w sposób trwały.
2.
Skreślenia i poprawki należy dokonywać w sposób trwały, w kolorze czerwonym, pozwalający na odczytanie poprzedniego wpisu.
3.
Dokonanie skreślenia i poprawek powinno być opatrzone datą i podpisem prowadzącego ewidencję.
4.
W przypadku prowadzenia ewidencji w systemie informatycznym osoba prowadząca ewidencję dokonuje stosownych zapisów elektronicznych. Zmiany, skreślenia i poprawki powinny zapewniać czytelność tekstu sprzed i po zmianie, zawierać datę oraz imię i nazwisko osoby dokonującej danej czynności.
§ 5.
W ewidencji zamieszcza się:
1)
datę wpisu;
2)
numer ewidencyjny:
3)
imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego;
4)
nazwę, siedzibę oraz adres klubu sportowego;
5)
imiona,  nazwiska  i  funkcje  osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej;
6)
informacje o statucie: datę jego uchwalenia, datę zmiany statutu;
7)
dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;
8)
cel działania;
9)
teren działania;
10)
datę wykreślenia klubu sportowego z ewidencji;
11)
inne uwagi.
§ 6.
1.
Dokumenty będące podstawą wpisów lub odmowy wpisania do ewidencji stanowią akta ewidencyjne.
2.
Akta ewidencyjne opatruje się numerem zgodnym z numerem ewidencyjnym i przechowuje się w miejscu specjalnie do tego wydzielonym, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
§ 7.
Komitet założycielski klubu sportowego składa do organu ewidencyjnego wniosek o wpis do ewidencji wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokołem wyboru komitetu założycielskiego, a także informacją o adresie tymczasowej siedziby klubu sportowego.
§ 8.
1.
Klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w § 5 pkt 4—9, składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian w ewidencji.
2.
Organ ewidencyjny na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, w trybie określonym dla wpisu do ewidencji, dokonuje niezwłocznie zmian danych w ewidencji.
§ 9.
Przepisy dotyczące dokonania wpisu lub zmian w ewidencji stosuje się odpowiednio do wykreślenia wpisu.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1) Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej — kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. Nr 220, poz. 1895).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel