Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2009 r. nr 136, poz. 1119)

Dz.U.09.136.1119
rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1)
z dnia 24 sierpnia 2009 r.
w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne
(Dz.U. z dnia 26 sierpnia 2009 r.)
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 125, poz. 1035) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz studiów podyplomowych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, zwanej dalej "ustawą";
2)
szczegółowe warunki finansowania ze środków Funduszu Pracy:
a)
stypendiów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,
b)
składek na ubezpieczenia społeczne naliczonych od wypłaconych stypendiów należnych od pracodawcy, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "składkami na ubezpieczenia społeczne";
3)
zakres informacji przekazywanych powiatowemu urzędowi pracy niezbędnych do prawidłowego dofinansowania szkoleń i studiów podyplomowych oraz finansowania stypendiów.
§ 2.
1.
Przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, zwany dalej "przedsiębiorcą", który skierował pracownika na szkolenie lub studia podyplomowe i zawarł z nim umowę, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę przedsiębiorcy wniosek o zawarcie umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych oraz finansowanie stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne, zwany dalej "wnioskiem".
2.
Wniosek zawiera:
1)
nazwę przedsiębiorcy;
2)
siedzibę przedsiębiorcy i miejsce prowadzenia działalności;
3)
imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy;
4)
rodzaj i charakterystykę szkolenia lub kierunek studiów podyplomowych, w tym tematykę, miejsce i termin realizacji szkolenia lub studiów podyplomowych;
5)
liczbę osób skierowanych na szkolenie lub studia podyplomowe;
6)
kalkulację kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych;
7)
wnioskowaną wysokość środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów szkolenia, studiów podyplomowych oraz na finansowanie stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne;
8)
uzasadnienie potrzeby odbycia przez pracowników szkolenia lub studiów podyplomowych.
3.
Do wniosku przedsiębiorca dołącza:
1)
zaświadczenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy;
2)
dokument potwierdzający utworzenie funduszu szkoleniowego;
3)
oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy;
4)
zaświadczenia albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych;
5)
informacje o innej pomocy publicznej, jaką przedsiębiorca otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych;
6)
informację o otrzymanej w bieżącym roku kalendarzowym pomocy udzielonej na podstawie pkt 4.2.2 Komunikatu Komisji - Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (Dz.Urz. UE C 16 z 22.01.2009, str. 5).
§ 3.
1.
Starosta w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku rozpatruje wniosek i informuje przedsiębiorcę o sposobie jego rozpatrzenia.
2.
Jeżeli wniosek jest niekompletny, starosta wyznacza przedsiębiorcy 7-dniowy termin na uzupełnienie brakujących informacji lub dokumentów.
§ 4.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z przedsiębiorcą umowę, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, określającą w szczególności:
1)
oznaczenie stron umowy;
2)
wysokość środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych;
3)
wysokość środków Funduszu Pracy na finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne;
4)
termin dostarczenia do powiatowego urzędu pracy listy pracowników, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy;
5)
termin i sposób przekazania przedsiębiorcy środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych oraz na finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne;
6)
harmonogram i sposób przekazywania przedsiębiorcy środków Funduszu Pracy na wypłatę stypendiów;
7)
sposób rozliczenia otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków;
8)
warunki wypowiedzenia umowy;
9)
warunki zwrotu środków w przypadku nieukończenia szkolenia lub studiów podyplomowych z winy pracownika;
10)
warunki zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
11)
sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy;
12)
postanowienia dotyczące zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy.
§ 5.
W okresie obowiązywania umowy przedsiębiorca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym uzyskał daną informację, jest obowiązany informować starostę o wszelkich okolicznościach mających wpływ na jej realizację, w tym w szczególności o:
1)
ustaniu stosunku pracy z pracownikiem;
2)
przerwaniu szkolenia lub studiów podyplomowych przez pracownika;
3)
niezdolności do pracy pracownika, który otrzymuje stypendium w okresie odbywania szkolenia lub studiów podyplomowych.
§ 6.
Przedsiębiorca niezwłocznie po otrzymaniu środków Funduszu Pracy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, wypłaca stypendium uprawnionym pracownikom.
§ 7.
Przekazanie przedsiębiorcy środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów szkolenia i studiów podyplomowych oraz finansowanie stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne wynikających z zawartych umów obejmujących okres do dnia 31 grudnia 2011 r. może nastąpić do dnia 31 stycznia 2012 r.
§ 8.
Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w przepisach rozdziału 3 i 4 ustawy ze wspólnym rynkiem.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. Nr 216, poz. 1598).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel