Banki ofert pracy dla nauczycieli według nowych przepisów – 8 pytań i odpowiedzi

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 10 maja 2017 r.
Poleć znajomemu
Banki ofert pracy dla nauczycieli według nowych przepisów – 8 pytań i odpowiedzi

W okresie do 31 sierpnia 2023 r. na dyrektorach szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego spoczywać będzie obowiązek informowania właściwego organu nadzoru pedagogicznego (kuratora oświaty) o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli. Dzięki tym informacjom kuratoria tworzą tzw. banki ofert pracy dla nauczycieli, publikowane na stronie internetowej BIP. Minusem nowej regulacji jest jej bardzo lakoniczne sformułowanie, co oczywiście wywołuje wątpliwości interpretacyjne.

Pytanie 1.

Czy informacje o wolnych stanowiskach pracy podają dyrektorzy szkół innych niż samorządowe?

Nie. Obowiązek informowania kuratora oświaty o wolnych nauczycielskich stanowiskach pracy dotyczy dyrektora każdej szkoły samorządowej, w tym również przedszkola, a także placówek oraz zespołów samorządowych. Przekazywać takich informacji do banku ofert pracy nie muszą zaś dyrektorzy szkół publicznych innych niż samorządowe (np. stowarzyszeniowych), a także szkół niepublicznych, w tym także o uprawnieniach publicznych.

Pytanie 2.

Czy należy informować kuratora także o wolnych niepedagogicznych stanowiskach pracy?

Nie. Obowiązek informowania dotyczy wyłącznie wolnych stanowisk pracy dla nauczycieli. Dyrektor przekazuje więc informacji na temat wolnych etatów niepedagogicznych. Nie informujemy również o wolnych stanowiskach niepedagogicznych o charakterze zbliżonym do pedagogicznych, a mianowicie o stanowiskach:

  • asystenta nauczyciela,
  • asystenta wychowawcy świetlicy,
  • pomocy nauczyciela.

Nie. Z drugiej strony warto pamiętać, że stanowisko tzw. nauczyciela wspomagającego jest, w odróżnieniu od wyżej wymienionych, stanowiskiem nauczycielskim. W konsekwencji dyrektor musi również przekazywać do banku ofert pracy informacje o wolnym stanowisku pracy dla nauczyciela wspomagającego

Pytanie 3.

Czy informujemy wyłącznie o wolnych stanowiskach pracy w pełnym wymiarze zajęć?

Poważna wątpliwość rodzi się w związku z brakiem określenia, jak ustawodawca rozumie sformułowanie ”wolne stanowisko pracy”. Skoro jednak Karta Nauczyciela pozwala na zatrudnianie nauczycieli zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze zajęć, to w ocenie autora oznacza to, że przez „wolne stanowisko pracy” należy rozumieć stanowisko pracy w pełnym, ale też w niepełnym wymiarze zajęć. Tym samym dyrektor jest obowiązany informować kuratora o każdym wolny nauczycielskim stanowisku pracy. Dotyczy to zarówno stanowisk w pełnym, jak i w niepełnym wymiarze zajęć, tym bardziej, że ustawodawca nie wskazuje, że wolnym stanowiskiem pracy jest tylko stanowisko w pełnym wymiarze.

Pytanie 4.

Czy należy informować o wolnych stanowiskach pracy, jeżeli zatrudnienie ma nastąpić na czas określony?

Tak. Ustawodawca nie sprecyzował też, czy wolnym stanowiskiem pracy jest stanowisko, które może być zajmowane tylko na czas określony. Wobec braku takiego rozróżnienia dyrektor powinien przyjąć obowiązek przekazywania informacji do banku ofert pracy obejmuje również stanowiska pracy na czas określony, niezależnie od tego, jak długo ma trwać to zatrudnienie. Dotyczy to jednak wyłącznie zatrudnienia na czas określony podyktowanego potrzebami wynikającymi z organizacji nauczania. Odmienną interpretację należy zaś przyjąć w odniesieniu do umów zawartych w celu zastępstwa innego nieobecnego nauczyciela

Pytanie 5.

Czy dyrektor musi przekazywać do banku ofert pracy informacje o możliwości zatrudnienia na zastępstwo?

Nie. Obowiązek informacyjny nie będzie dotyczył zatrudnienia na zastępstwo. W takim przypadku dochodzi jedynie do tymczasowego zwolnienia stanowiska pracy, które jest jednak nadal obsadzone przez nieobecnego nauczyciela. Nie można więc mówić o wolnym stanowisku pracy.

Pytanie 6.

Jakie treści należy zawrzeć w informacji o wolnych stanowiskach pracy?

Przekazywane przez dyrektorów informacje mają być publikowane na stronie podmiotowej (w Biuletynie Informacji Publicznej) właściwego kuratorium. W ten sposób powstaną tzw. baki ofert pracy dla nauczycieli. Rozwiązanie to będzie szczególnie korzystne dla nauczycieli, którzy przechodzą lub zostaną przeniesieni w stan nieczynny, gdyż przysługuje im prawo pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach wskazanych w banku.

Żaden przepis prawa nie określa treści informacji, jaką dyrektor powinien przekazać do banku ofert pracy. W związku z tym warto zdać się na wytyczne przedstawiane przez poszczególnych kuratorów oświaty, o ile takowe zostaną przedstawione. Autor stoi na stanowisku, że modelowa informacja o wolnych stanowiskach pracy powinna stwierdzać nie tylko sam fakt istnienia wolnego stanowiska pracy, ale także zawierać dane o:

  • szkole, w której to wolne stanowisko występuje (nazwa i typ szkoły, oraz dane adresowe)
  • wymiarze zajęć (w tym liczbie godzin),
  • rodzaju zajęć (przedmiocie)
  • rodzaju zatrudnienia - czy zatrudnienie nastąpi na czas nieokreślony, czy też na czas określony (a jeżeli to drugie – to na jaki okres),
  • zajęcia, które będą prowadzone na tym stanowisku,
  • wymogach kwalifikacyjnych dla zatrudnienia na tym stanowisku,
  • terminie składania dokumentów.

Pytanie 7.

W jakim terminie należy przekazać informację o wolnym nauczycielskim stanowisku pracy?

Ustawodawca nie wyjaśnia też, kiedy dyrektor powinien przekazać informację o wolnym stanowisku pracy dla nauczyciela. Wydaje się, że ze szczególnej ostrożności należy przyjąć, iż informacja o wolnym stanowisku pracy powinna być przekazana niezwłocznie po powzięciu informacji przez dyrektora, że takie wolne stanowisko pracy z pewnością wystąpi. Zwykle będzie to moment po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego danej szkoły na kolejny rok szkolny przez organ prowadzący. W przypadku wolnych stanowisk pracy występujących incydentalnie informację należy przekazać z odpowiednim wyprzedzeniem przez planowanym zatrudnieniem na tym stanowisku, tak, aby kandydaci do pracy mieli możliwość terminowego złożenia dokumentów.

Pytanie 8.

W arkuszach organizacyjnych dwóch szkół podstawowych zaplanowano, że nauczyciel szkoły podstawowej A będzie uzupełniał etat w szkole podstawowej B – w wymiarze 8 godzin. Czy dyrektor szkoły B powinien poinformować kuratora oświaty o wolnym stanowisku pracy w wymiarze 8 godzin?

Nie. O uzupełnieniu etatu decyduje bowiem organ prowadzący a nie pracodawca, a ponadto nauczyciel uzupełniający etat nie nawiązuje stosunku pracy ze szkołą, w której etat uzupełnia. Godziny objęte uzupełnieniem nie mogą być więc uznane za wolne stanowisko pracy.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel