Kalendarz dyrektora przedszkola: GRUDZIEŃ

Data publikacji: 2 grudnia 2019 r.
Poleć znajomemu
Kalendarz dyrektora przedszkola: GRUDZIEŃ

Dowiedz się, jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze przedszkola w grudniu. Poznaj również kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych.

Termin

Zadanie

Podstawa prawna

Uwagi

5 grudnia

Przekazać do ZUS deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne oraz opłacić składki za dany miesiąc.

- art. 17, art. 3, art. 47, art. 47a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.)

Przedszkola publiczne i niepubliczne

10 grudnia

Przekazać miesięczne sprawozdania:

- Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,

- Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

 - załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1996);

- § 18, załączniki nr 8, 19, 40 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1393)

Przedszkola publiczne

20 grudnia  

Przekazać kwoty pobranych miesięcznych zaliczek na podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności.

Przekazać miesięczną informację odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (PFRON) i dokonać wynikającej z tego wpłaty.

- art. 38 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.);

- art. 21 ust. 1, ust. 2f ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.)

Przedszkola publiczne i niepubliczne

22 (23) grudnia

Przygotować projekt planu finansowego przedszkola na następny rok na podstawie informacji o ostatecznych kwotach planu finansowego otrzymanych od zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Termin upływa 22 grudnia, ale ponieważ jest to niedziela, ulega przesunięciu na poniedziałek, 23 grudnia.

- art. 248 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);

- art. 68 ust. 1 pkt 5 i art. 70 ust. 2 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.), dalej: UPO.

Przedszkola publiczne

31 grudnia  

Skorygować odpisy na ZFŚS w odniesieniu do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych w tym roku kalendarzowym. Bierze się przy tym pod uwagę pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

Wydać decyzję w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego nauczycielom, którzy złożyli wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do 31 października 2019 r.

Sporządzić plan urlopów pracowników niepedagogicznych i nauczycieli oraz pracowników przedszkoli innych placówek nieferyjnych na 2020 r.

- § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 r. nr 43, poz. 349);

- art. 9b ust. 3a ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215);

- 163 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), dalej: kp

Przedszkola publiczne i niepubliczne

 Grudzień 

Wykonać czynności związane z prowadzeniem kontroli zarządczej w szkole: wyznaczenie celów i zadań szkoły na kolejny rok kalendarzowy.

Rozdział 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Przedszkola publiczne

 

Grudzień 

Przygotować przedszkole do pracy w warunkach zimowych, rozdzielić pomiędzy odpowiedzialnych pracowników następujące zadania z tym związane (odśnieżanie dróg, terenu przedszkola,  zapewnienie sprawności urządzeń grzewczych itp.).

- art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186);

- § 4, § 30, § 31, § 39 ust. 1, § 105 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650);

- § 49, § 63 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1065);

- § 2, § 7 ust. 5, § 17 ust. 1 i 2, § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.);

- art. 232, art. 2376, 2377 i 2378 kp;

- art. 68 ust. 1 pkt 6 UPO

Przedszkola publiczne i niepubliczne

 

Grudzień

Organizacja „Mikołajek” dla dzieci, Jasełek, spotkania opłatkowego

statut, inne regulacje wewnętrzne

Przedszkola publiczne i niepubliczne

 

(II) Kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych

DATA

WYDARZENIE

3 grudnia

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Dzień Naftowca i Gazownika

Światowy Dzień Majsterkowicza

4 grudnia

Dzień Górnika

5 grudnia

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Światowy Dzień Gleby

6 grudnia

„Mikołajki”

10 grudnia

Światowy Dzień Futbolu

12 grudnia

Dzień Guzika

13 grudnia

Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

Dzień Księgarza

15 grudnia

Dzień Herbaty

Dzień Zamenhofa (Dzień Esperanto)

17 grudnia

Ogólnopolski Dzień Rozmów Twarzą w Twarz

Dzień Braci Wright

18 grudnia

Międzynarodowy Dzień Migrantów

20 grudnia

Dzień Ryby

Międzynarodowy Dzień Solidarności

24 grudnia

Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia

Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia

Drugi Dzień Bożego Narodzenia

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel