CKE: Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2014/2015 - dostosowanie warunków i form

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 5 września 2014 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor CKE ogłosił informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od roku szkolnego 2014/2015  do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym  niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Dyrektor CKE ogłosił informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od roku szkolnego 2014/2015  do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym  niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 1. Uczniowie (słuchacze) lub absolwenci niepełnosprawni mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności na podstawie  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnię specjalistyczną.
 2. Uczniowie (słuchacze) lub absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym mogą przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych  na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
 3. Uczniowie (słuchacze)  lub absolwenci, którzy w roku szkolnym, w którym przystępują do egzaminu zawodowego, posiadali orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia.
 4. Uczniowie (słuchacze)  lub absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mogą przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej1. Opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły wraz z deklaracją dotyczącą przystąpienia do egzaminu.
 5. W przypadku uczniów (słuchaczy) lub absolwentów szkół w zakładach poprawczych, zakładach karnych lub aresztach śledczych opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się może wydać psycholog zatrudniony odpowiednio w zakładzie poprawczym, zakładzie karnym lub areszcie śledczym.
 6. Uczniowie  lub absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo mogą przystąpić do egzaminu w warunkach odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
 7. Uczniowie (słuchacze) lub absolwenci, którzy w roku szkolnym, w którym przystępują do egzaminu, byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. Opinia rady pedagogicznej jest wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem (słuchaczem) w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza), lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza).
 8. Osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,lub osoby, które spełniają warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych: niewidome, słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, na podstawie zaświadczenia potwierdzającego występowanie danej dysfunkcji wydanego przez lekarza. Zaświadczenie to osoby te przedkładają odpowiednio dyrektorowi komisji okręgowej wraz
 1. z deklaracją dotyczącą przystąpienia do egzaminu - w przypadku osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy
 2. z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - w przypadku osób, które spełniają warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych.
 1. Osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, lub osoby, które spełniają warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych, posiadające opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się mogą przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. Opinię tę przedkładają dyrektorowi komisji okręgowej odpowiednio wraz z deklaracją dotyczącą przystąpienia do egzaminu lub z wnioskiem o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego.
 2. Osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, lub osoby, które spełniają warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych, chore lub niesprawne czasowo mogą przystąpić do egzaminu w warunkach odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
 3. Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb i możliwości uczniów (słuchaczy) lub absolwentów, o których mowa w pkt. 1÷7, wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu określonych w Tabeli 1.
 4. Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb i możliwości osób, o których mowa w pkt. 8, wskazuje dyrektor komisji okręgowej lub upoważniona przez niego osoba, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu określonych w Tabeli 1.
 5. Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb i możliwości uczniów (słuchaczy) lub absolwentów, o których mowa w pkt. 4 ÷ 6, oraz osób, o których mowa w pkt. 7, którzy ukończyli szkołę we wcześniejszych latach,  wskazuje, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu określonych w Tabeli 1.:
 1. w części pisemnej - przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w porozumieniu z dyrektorem komisji okręgowej;
 1. w części praktycznej  - kierownik ośrodka egzaminacyjnego w porozumieniu z dyrektorem komisji okręgowej.
 1. Dostosowując warunki i formę przeprowadzania egzaminu nie można wykroczyć poza  sposoby wymienione w Tabeli 1., z zastrzeżeniem pkt. 15.
 2. W szczególnych przypadkach, w tym nieujętych w Tabeli 1., decyzję o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb ucznia (słuchacza) lub absolwenta  podejmuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły)/ kierownik ośrodka egzaminacyjnego w porozumieniu z właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.
 3. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, przedkłada się najpóźniej wraz z deklaracją dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego lub z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego.
 4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wydana po ukończeniu klasy trzeciej szkoły podstawowej, zachowuje swoją ważność na egzaminach na kolejnych etapach edukacyjnych.
 5. Dyrektor szkoły/placówki lub pracodawca/upoważniony pracownik jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego/ kierownik ośrodka egzaminacyjnego informuje zdającego na  piśmie o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji. Zdający, który nie zamierza skorzystać z przyznanych mu dostosowań, składa pisemne oświadczenie o rezygnacji.
 6. W przypadku ucznia/absolwenta posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone2 istnieje możliwość skorzystania z dostosowań przewidzianych dla poszczególnych niepełnosprawności w porozumieniu z okręgową komisją egzaminacyjną.
 7. W czasie przeprowadzania egzaminu dla uczniów/absolwentów niepełnosprawnych należy zapewnić obecność specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, w szczególności: tyflopedagoga (w przypadku zdających niewidomych i słabowidzących), surdopedagoga lub tłumacza języka migowego (w przypadku zdających niesłyszących), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.
 8. W czasie przeprowadzania egzaminu dla uczniów/absolwentów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym należy zapewnić obecność specjalisty, odpowiednio pedagoga resocjalizacji lub socjoterapeuty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.
 9. Egzamin powinien odbywać się w oddzielnym pomieszczeniu, jeżeli zdający korzysta z co najmniej jednego z następujących dostosowań:
  - korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
  - korzystanie z płyty CD zawierającej dostosowane materiały egzaminacyjne,
  - udział nauczyciela wspomagającego (członka zespołu nadzorującego część pisemną lub członka zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu) lub egzamin dotyczy osób niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 10. W przypadku gdy do przystąpienia do egzaminu w oddzielnym pomieszczeniu uprawnionych jest dwóch lub więcej zdających, którym przysługują różne sposoby dostosowania,  możliwe jest przeprowadzenie egzaminu dla tych zdających w jednym pomieszczeniu, pod warunkiem że przebieg egzaminu żadnego z nich nie będzie zakłócony.
 11. Jeżeli zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego, przebieg egzaminu musi  być rejestrowany za pomocą urządzenia zapisującego dźwięk. Zapis dźwiękowy stanowi integralną część arkusza egzaminacyjnego/ materiałów egzaminacyjnych.
 12. Nauczycielem wspomagającym jest:
 1. członek zespołu nadzorującego  - w przypadku części pisemnej egzaminu,
 2. członek zespołu nadzorującego część praktyczną  - w przypadku części praktycznej,  wyznaczony odpowiednio przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub kierownika ośrodka egzaminacyjnego.
 1. Stanowiska egzaminacyjne przygotowuje się do rodzaju niepełnosprawności z wyposażeniem w odpowiedni sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, na podstawie opinii poradni, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego. Za przygotowanie stanowisk odpowiada: w części pisemnej egzaminu - przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły/placówki/ pracodawca), a w części praktycznej  - kierownik ośrodka egzaminacyjnego.

Źródło:

 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości  zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od roku szkolnego 2014/2015.
Słowa kluczowe:
CKEegzamin zawodowy

Powiązane porady i dokumenty

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel