KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

Data publikacji: 28 września 2011 r.
Poleć znajomemu

Zobacz kalendarz roku szkolnego 2011/2012

Zobacz kalendarz roku szkolnego 2011/2012

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 wrze śnia 2011 r.

(§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2010 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia MENiS)

3

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:

- język polski

- drugi przedmiot


9 stycznia 2012 r.

10 stycznia 2012 r.

(§ 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.).

4

Ferie zimowe

16 - 29 stycznia 2012 r.

województwa: Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie,

Zachodniopomorskie

23 stycznia - 5 lutego 2012 r.

województwa: Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie

30 stycznia - 12 lutego 2012 r.

województwa: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie,

Pomorskie, Śląskie

13 - 26 lutego 2012 r.

województwa: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie.

(§ 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego).

5

Wiosenna przerwa świąteczna

5 - 10 kwietnia 2012 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego).

6

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

a) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

b) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. a

c) w pozostałych szkołach podstawowych

d) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. c

ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

10 stycznia 2012 r.


3 kwietnia 2012 r.

3 kwietnia 2012 r.

5 czerwca 2012 r.

(§ 33 ww. rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.)

7

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

a) w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

b) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. a:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

c) w pozostałych gimnazjach:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

d) dodatkowe terminy w gimnazjach

wymienionych w lit. c:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


10 stycznia 2012 r.

11 stycznia 2012 r.

12 stycznia 2012 r.24 kwietnia 2012 r.

25 kwietnia 2012 r.

26 kwietnia 2012 r.24 kwietnia 2012 r.

25 kwietnia 2012 r.

26 kwietnia 2012 r.
4 czerwca 2012 r.

5 czerwca 2012 r.

6 czerwca 2012 r.

(§ 33 ww. rozporządzenia MEN)

8

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9)

6 stycznia 2012 r. (w związku z tym, że 6 stycznia jest dniem świątecznym, ustawowo wolnym od pracy, zajęcia kończą się 5 stycznia 2012 r.)

lub

27 kwietnia 2012 r.

(§ 2 ust. 4 ww. rozporządzenia MENiS  w sprawie organizacji roku szkolnego)

9

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych

13 stycznia 2012 r.

lub

15 czerwca 2012 r.

(§ 2 ust. 3 ww. rozporządzenia MENiS  w sprawie organizacji roku szkolnego)

10

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej:

- język polski

- drugi przedmiot

- język ojczysty - w szkołach lub oddziałach z ojczystym językiem nauczania mniejszości narodowej8 maja 2012 r.

9 maja 2012 r.

10 maja 2012 r.

(§ 8 ust. 1 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia MEN z  30 kwietnia 2007 r.).

11

Egzamin maturalny:

- część ustna

- część pisemna

ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

4 - 25 maja 2012 r.

początek 4 maja 2012 r.

(§ 61 ww. rozporządzenia MEN)

12

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

a) w okresie zimowym

- etap pisemny

- etap praktyczny
b) w okresie letnim

- etap pisemny- etap praktyczny

ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

17 stycznia 2012 r. - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu

od 18 do 20 stycznia 2012 r. - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika

od 24 stycznia do 10 lutego 2012 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

18 czerwca 2012 r. - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu

od 19 do 22 czerwca 2012 r. - dla absolwentów

techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika

od 2 lipca do 10 sierpnia 2012 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

(§ 113 ww. rozporządzenia MEN).

13

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

29 czerwca 2012 r.

(§ 2 ust. 1ww.  rozporządzenia MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego).

14

Ferie letnie

30 czerwca - 31 sierpnia 2012 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 4 ww.  rozporządzenia MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel